Avtalstolkning - PowerPoint PPT Presentation

Avtalstolkning
Download
1 / 6

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Avtalstolkning. Främsta målet ”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL. Gemensam partsvilja Egentlig tolkning a) Uttrycklig/underförstådd b) Hypotetiskt prov Dissens Utfyllning. Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Avtalstolkning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Avtalstolkning

Avtalstolkning

Främsta målet”Falsa demonstratio non nocet”, jfr 34 & 35 §§ AvtL

 • Gemensam partsviljaEgentlig tolkning a) Uttrycklig/underförståddb) Hypotetiskt prov

 • Dissens Utfyllning

Gemensam avsikt saknas. Innehåll fastställs utan direkt åsyftan på partsavsikt

Däremot kan fortfarande gemensam avsikt i andra hänseenden fastställas och tolkningsalternativ uteslutas m h tpartsviljan (- ”pp kan i vart fall inte ha avsett …”)


Avtalstolkning

Fastställelse av avtalsinnehåll (tolkning) innefattar …

1. Tolkning

Grundas på:

Avtalets lydelse +andra tolkningsdata ang partsavsikt

Material specifikt föravtalssituationen

Partsbruk

2. Utfyllning

Grundas på:

Tvingande och dispositiv rätt,handelsbruk m m

Rättsregler/sedvänjorknutna till avtalstyp


Avtalstolkning

Normkällor

för fastställande av avtalsinnehåll

 • Tvingande rättsregler

 • Avtal + vad som kan anses avtalat

 • Partsbruk

 • Handelsbruk + annan sed

 • Dispositiva regler i lag/praxis

 • Obj överväganden (för tillskapande av utfyllande regel)

2 (& 3?): Tolkning Övriga: Utfyllning


Rambergs tolkningsmetoder

SpråkinriktadOrdalydelsen (även muntliga). Objektiva förklaringsinnehållet

BranschinriktadSpråkinriktad men fackuttryck

SysteminriktadOklarhet bedömsutifrån hela avtalet

NorminriktadDispositiv rätt (både tolkning & utfyllning)

PartsinriktadVad part borde menat/ förstått mht handlandet

SkälighetsinriktadDold & öppen kontrollAvslutande kontroll av tolkningsresultat

Rambergs tolkningsmetoder


Tolkningsregler

MinimiregelnTill glds fördel

OklarhetsregelnTill förf:s/åberopandesnackdel10 § AVLK

Ejusdem generis-regeln”I linje”-tolkning

Skrivet före tryckt

Senare över tidigare

Precist före allmänt

Precist inom allmänt

BetydelseregelnAvtalsvillkor inte överflödigt

Tolkningsregler


Avtalstolkning

Tolkningsregler kontra tolkningsmetoder

Ingen metod eller fr.a. tolknings-regel bör tillämpas isolerat

Tolkningsmetod: Utröna partsvilja eller fastställa annat m h t omständigheterna tänkbart avtalsinnehåll

Tolkningsregel: Fördelar risk för otydlighet på schablonartat sätt

Reglerna bör användas integrerat med metoderna


 • Login