Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 49

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna” PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna” z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013” Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r. Tomasz Biały. PROGRAM SZKOLENIA.

Download Presentation

Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szkolenie dla wnioskodawców objętych LSR obszaru LGD „Nasza Krajna”

z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej PROW 2007-2013”

Sępólno Krajeńskie, 24 lutego 2012 r.

Tomasz Biały


PROGRAM SZKOLENIA

godz. 9.00 – 10.00Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Nasza Krajna” – cele, przedsięwzięcia, budżet

godz. 10.00 – 11.30szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, kwalifikowalność kosztów, najczęściej popełniane błędy

godz. 11.30 – 12.00 przerwa kawowa

godz. 12.00 – 15.00 wniosek o przyznanie pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – sposób wypełniania, praktyczne wskazówki, załączniki


Lokalna Strategia Rozwoju LGD Nasza Krajna


Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Cel działania

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Warunki wsparcia określa:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

 • jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do:

  – gminy wiejskiej lub

  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących

  powyżej 20 tys. mieszkańcow, lub

  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys.mieszkańcow


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

 • nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zwanego dalej "Programem"


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Który:

 • jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy

 • nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent pomocy

Rolnik lub jego domownik lub małżonek tego rolnika:

Któremu:

 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych albo ten rolnik był domownikiem rolnika posiadającego takie gospodarstwo rolne albo jego małżonkiem


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Operacja podlegająca wsparciu:

 • jest uzasadniona ekonomicznie

 • zapewnia osiągnięcie i zachowanie celu Działania

 • nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Operacja podlegająca wsparciu:

 • obejmuje wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie:

  - zgodnym z zał. nr 1 do rozp.

  - wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym

  - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Operacja podlegająca wsparciu:

 • nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (realizacja zestawienia rzecz.-fin.)

 • płatność ostateczna nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Operacja podlegająca wsparciu:

 • realizowana w 1 lub 2 etapach (24, 36 mies.)

 • zakończenie operacji nie później niż 30.06.2015 r.

 • leasing (10 etapów, 12 miesięcy do złożenia wniosku o płatność pośrednią, nie częściej niż dwa razy w roku; 60 miesięcy o płatność ostateczną)

 • jej początek nastąpił po dniu złożenia wniosku, koszty ogólne po 1 stycznia 2007 r.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Transakcja, której wartość przekracza 10 tys. złotych ponoszona jest w formie przelewu bezgotówkowego


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rodzaje kosztów:

 • budowa lub modernizacja obiektów budowlanych

 • zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W szczególności wsparciu podlega:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:

 • budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W szczególności wsparciu podlega:

 • Budowa lub modernizacja obiektów budowlanych:

  2) nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Zagospodarowanie terenu

 • Maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie i sprzęt

 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie

  Wraz z kosztami transportu do miejsca operacji

  i kosztami montażu.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Środki transportu z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, naczepy, przyczepy (do 75% wart. kosztów kwal. projektu w przypadku działalności polegającej na świadcz. usł. transp.; do 50% w przypadku innej dział. pozaroln.)


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wyłączenie ze wsparcia:

 • 49.41.Z transport drogowy towarów (wg załącznika nr 1 do rozporządzenia)


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W szczególności wsparciu podlega:

II. Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia:

 • Zapłaconych rat leasingu do wartości ceny netto nabycia rzeczy, jeśli przeniesienie własności nastąpi najpóźniej do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Rodzaje kosztów:

 • Koszty ogólne (kosztorysy, projekty architekt. lub budowl., oceny lub raporty oddziaływania na środowisko, dokumentacja geologiczna lub hydrologiczna, wypisy i wyrysy z katastru nieruchomości, projekty technologiczne, patenty i licencje, nadzór inwestorski lub autorski, koszty zw. z kierowaniem robotami budowlanymi) – w wysokości nie większej niż 10 % wartości kosztów kwalifik. proj.


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Refundacji podlega:

50% lub 80%

kosztów kwalifikowanych operacji


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Maksymalnie:

100 tys. zł na jednego beneficjenta

w okresie realizacji Programu

500 tys. zł w przypadku operacji

dotyczących biogazu rolniczego lub

energii elektrycznej z biogazu

rolniczego


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Refundacja kosztów:

80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w

przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym

spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:

 • wysokość szkody wynosi więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej z 3 lat poprzedzających rok w którym wystąpiła szkoda (lub z 3 lat w okresie pięcioletnim z odrzuceniem skrajnych wartości) w uprawach lub zwierzętach gospodarskich

 • wysokość szkody wynosi co najmniej 10 tys. zł


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Refundacja kosztów:

80% kosztów kwalifikowanych podlega refundacji w

przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym

spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi:

 • na usunięcie szkody nie została przyznana pomoc w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych

 • wniosek o przyznanie pomocy został złożony w danym roku lub rok po wystąpieniu szkody


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wartość pomniejsza się o 10%, jeżeli zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

- nie zostało uwzględnione

w oddzielnym systemie rachunkowości

albo

- do jego identyfikacji nie wykorzystano

odpowiedniego kodu rachunkowego


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zaliczka

do 50%

kwoty przyznanej pomocy

Warunek:

Ustanowienie gwarancji bankowej (lub równoważnej) do

110% wartości zaliczki i złożenie w dniu podpisania

umowy


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W jednym roku można złożyć jeden wniosek

o przyznanie pomocy (w wyniku którego przyznano wsparcie)


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

4 miesiące (+1)

na rozpatrzenie wniosku*

*z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Nieprzyznanie pomocy:

 • niewypełnienie we wszystkich wymaganych pozycjach (dane zawarte są w innych pozycjach, załącznikach, bądź w systemie ewidencji)

 • brak co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy

 • brak adresu i możliwości jego ustalenia

 • opcjonalnie: dobrowolne zmiany (więcej niż 1) w planie finansowym, bez uprzedniego wezwania samorządu województwa


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Możliwość uzupełnienia wniosku:

2x21 dni*

*możliwość przedłużenia terminu do 6 miesięcy


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Przyznanie pomocy:

 • Umowa

 • Zabezpieczenie

 • Oświadczenie małżonka


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Obowiązki beneficjenta:

 • osiągnięcie celu operacji i jego zachowanie

 • umożliwienie przeprowadzenia kontroli

 • przechowywanie dokumentów zw. z przyznaną pomocą

 • informowanie ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy

 • ograniczenia w przenoszeniu własności rzeczy

 • sposób i miejsce prowadzenia działalności

  5 LAT


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wypłata środków finansowych:

 • tryb określa umowa

 • dokonywana na wniosek o płatność

 • płatność pośrednia, ostateczna

 • dokonywana w terminie 3 miesięcy od momentu złożenia poprawnie wypełnionego wniosku


Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wykaz działalności gospodarczych

w zakresie których może być

przyznana pomoc


Formularz wniosku

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Najczęściej popełniane błędy

na przykładzie działania

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”


Najczęściej popełniane błędy…

Prawidłowe przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

skraca czas przeznaczony na weryfikację wniosku!!


Najczęściej popełniane błędy…

Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

a) brak wypełnionego wymagalnego pola we wniosku

b) brak wymagalnych załączników

 • zaświadczeń KRUS/ZUS,

 • kopii dowodu osobistego,

 • umowy spółki,


Najczęściej popełniane błędy…

Najczęściej popełniane błędy i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie oceny wstępnej

b) brak wymagalnych załączników, w tym:

 • wniosku o wpis do Ewidencji Producentów,

 • Ekonomicznego Planu Operacji;

  c) złożony więcej niż jeden wniosek w ramach naboru


Najczęściej popełniane błędy…

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • brak uzupełnienia wniosku na pisemne wezwanie Agencji;

 • wypełnienie wniosku niezgodnie z instrukcją;

 • nieprawidłowo przeprowadzone postępowanie ofertowe;


Najczęściej popełniane błędy…

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • niezgodne pod względem kryteriów przyznawania pomocy miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy;

 • nieprawidłowy kod działalności;

 • zakup środka transportu do transportu towarowego drogowego w ramach prowadzonej działalności transportowej;


Najczęściej popełniane błędy…

Najczęściej popełniane błędy

i powody odrzucania wniosków o wsparcie na etapie weryfikacji kompletności i poprawności wniosku

 • wiek wnioskodawcy powyżej 60 lat;

 • brak ubezpieczenia w KRUS. 


Dziękuję za uwagę !


 • Login