همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور - PowerPoint PPT Presentation

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری
Download
1 / 56

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور. 8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود. دکتر پيام کبيری

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5829738

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوریدانشگاههای علوم پزشکی کشور

8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


5829738

منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود

دکتر پيام کبيری

رئيس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


5829738

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی يکی از دو مرکز معاونت تحقيقات و فن‌آوری وزارت بهداشت بوده که در زمينهتوليد، عرضه، توزيع، انتشار، ترجمان و ارزيابی دانش توليد‌ شده علوم پزشکی کشور سياست‌گذاری و فعاليت می‌کند. بدين‌ترتيب واحدهای زير در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ارتباط موضوعی با اين مرکز هستند:

کتابخانه‌های مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی

اداره‌های انتشارات و دفاتر مجلات

واحدهای علم‌سنجی و وبومتري


5829738

سرفصل مطالب

ارايه تاريخچه مختصر کنسرسيوم تامين منابع الکترونيک

بررسی وضعيت فعلی دسترسی‌ها

گزارش ميزان استفاده دانشگا‌ه‌ها

بررسی وضعيت دسترسی به منابع در سال 2014 ميلادی

برنامه‌های انتشارات، مجلات، کتابخانه‌های مرکزی

گروه علم‌سنجی و فعاليت‌های آن

بررسی راه‌کارهای تامين، دسترسی به منابع


5829738

تاريخ‌چه تامين منابعالکترونيک

تا سال 1389، منابع الکترونيک به صورت متمرکز توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت خريداری می‌شد.

در سال 2010 ميلادی، متاسفانه علی‌رغم وجود قراردادهای جاری با ناشرين، هيچ پولی به آن‌ها پرداخت نشد و به همين دليل دسترسی‌ها قطع گرديد.

با قطع دسترسی‌ها و بحران ايجاد شده، مسئوليت و بدهی‌های خريد منابع الکترونيک به معاونت تحقيقات و فن‌آوری منتقل شد.


5829738

فعاليت‌های کميته تامين منابعالکترونيک معاونت تحقيقات و فن‌آوری

در سال 1390 و در معاونت تحقيقات و فن‌آوری برای اولين بار بودجه سرفصل‌دار ويژه‌ای برای خريد منابع الکترونيک در بودجه معاونت پيش‌بينی و مصوب گرديد.

در تابستان 1390 طی توافقی که با ناشرين صورت گرفت، تمام دسترسی‌ها بجز دو منبع اصلی باز شد و برقرار گرديد.

طی سال 1390 شمسی بيش از 10 ميليارد تومان انباشته شده قبلی ناشرين پرداخت شده است.


5829738

گزارش وضعيت فعلی دسترسی‌ها و ميزان استفاده دانشگاه‌ها

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


5829738

منابعبا امکان دسترسی فعلی

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills

مجموعه‌مجلات Elsevier بجز سال‌های 2013 و 2014

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell بجز سال‌های 2013 و 2014


5829738

منابعی که در حال حاضر دسترسی به آنها وجود ندارد

مجموعه بانک‌های اطلاعاتی ISI Web of Knowledge(تحريم)

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Cochrane

مجموعهEbsco


5829738

گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • يکی از ساده‌ترين شاخص‌های استفاده و بهره‌برداری از يک منبع، بررسی تعداد بار جستجو، دانلود و يا ارجاع به آن است.

 • خوشبختانه در حال حاضر تقريبا تمام منابع الکترونيک، مجلات و بانک‌های اطلاعاتی امکان اراية گزارشات متنوع توصيفی و تحليلی استفاده از منابع را در اختيار دارند.

 • مدير هر کتابخانه می‌تواند گزارش‌های فوق را شخصا و با در اختيار گرفتن شناسه و رمز عبور دانشگاه خود، در هرزمان تهيه کند.


Elsevier

نمونه محيط گزارش گيری از محيط Elsevier


5829738

گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • با کمک اين گزارش‌ها ضمن پايش مداوم وضعيت موجود، می‌توان نقاط ضعف آموزش‌های داده شده، نياز واقعی به منابع، رفتار کاربران، هزينه سودمندی خريد انجام شده و خطاهای سيستم را مورد بررسی، تحليل و شناسايی قرار داد و درصورت لزوم مداخلات لازم را به کار گرفت.

 • از طرف ديگر با کمک شناسه و رمز عبور مربوطه می‌توان محيط و شرايط منبع مربوطه را برای دانشگاه مربوطه تغيير داد.


Elsevier sciencedirect

Elsevier ScienceDirect


1 2012 2013 elsevier

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


5829738

گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • با هدف تعديل شاخص‌های دانلود و استفاده، طيف گسترده‌ای از شاخص‌های ترکيبی ابداع شده است.

 • از اين شاخص‌ها می‌توان از شاخص‌های زير نام برد:

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای هرعضو هيات علمی

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای پژوهشگر تطبيق يافته

  • متوسط هزينه هرمقاله با توجه به تعداد دانلودها

  • ....


1 2012 2013 elsevier1

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


Ebsco products

Ebsco Products


1 2012 ebsco

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


2 2012 ebsco

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


3 2012 ebsco

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


Proquest

ProQuest


1 2013 proquest

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


5829738

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


5829738

Ovid


1 2013 ovid

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


2 2013 ovid

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


3 2013 ovid

تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


5829738

راه‌کارهای تامين منابع الکترونيک برای سال 2014 ميلادی

1- خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

2- خريد کنسرسيومی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

3- خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)


5829738

راه‌کار اول: خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

در اين روش همه منابع همچون سال‌های قبل به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خريداری و به صورت رايگان در اختيار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داده می‌شود.


5829738

راه‌کار دوم: خريد کنسرسيومی منابع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

در خريد کنسرسيومی، منابع موردنياز دانشگاه‌ها از ايشان استعلام شده و سپس کنسرسيوم‌های بين دانشگاهی ايجاد شده، که هر دانشگاه سهم خود از خريد منابع در کنسرسيوم را پرداخت خواهد کرد.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


5829738

راه‌کار سوم: خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)

در خريد ترکيبی برخی از منابع توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به صورت متمرکز خريداری شده و تامين هزينه اشتراک بخشی ديگر به عهده کنسرسيومی دانشگاه‌های خواهان منابع مربوطه قرار خواهد گرفت.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


5829738

راه‌کار انتخابی برای خريد سال 2014 خريد متمرکز

با پشتيبانی ارزشمند آقای دکتر ملک‌زاده و آقای دکتر آخوندزاده و تامين منابع موردنياز از خارج از وزارت بهداشت با نظر و هماهنگی مستقيم مقام محترم وزارت، در سال 2014 نيز منابع به صورت متمرکزتوسط معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت خريداری خواهد شد.

در حال حاضر وزارت بهداشت، تنها کنسرسيوم دارای دسترسی به منابع الکترونيک در سطح کشور است.


5829738

وضعيت اشتراک منابع الکترونيک برای سال 2014

هدف حفظ سطح دسترسی به همان منابع، مورد اشتراک سال‌های 2011 و 2012 ميلادی است.

منابعی که قرارداد منعقد شده چند ساله و معتبر در سال 2014دارند.

منابعی که در سال 2014 ميلادی قرارداد ندارند.


5829738

منابعمورد اشتراک در سال 2014

مجموعه‌مجلات Elsevier در سايت ScienceDirect

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills


5829738

منابعی که اشتراک آن‌ها برای سال 2014 در دست بررسی است و هنوز قطعی نيست

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


5829738

راه‌کارهای تامين، ارتقاء و بهبود دسترسی به منابع

در حال حاضر شرکت Thomson Reuterبه دليل تحريم‌های سياسی دسترسی کشور را به بانک‌های اطلاعاتی ISI‌ قطع کرده است.

برای تامين دسترسی به اين بانک‌ اطلاعاتی، راه‌کارهايی پيش‌بينی شده است که در آينده نزديک به اطلاع روسای کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ها خواهد رسيد.


5829738

منابعی که احتمالا دسترسی به آن‌ها در سال 2014 برقرار خواهد شد.

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


5829738

طراحی و اجرای دور‌ه‌های آموزشی مدونمتمرکز

 • مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی اقدام به طراحی و اجرای دوره‌های اختصاصی آموزش مدرسين Train the Trainer جهت تربيت مدرسين دوره‌ها نموده است.

 • اين دوره‌ها در منابع ClinicalKey، UpToDate و ScienceDirectطراحی شده و در حال اجراست.

 • از معاونين محترم دانشگاه‌ها تقاضا می‌شود افراد توانمند و علاقمند در زمينه يادگيری و ياددهی منابع الکترونيک را برای اين دوره‌ها معرفی نمايند.


5829738

انتظارات از معاونين محترم پژوهشی

 • فراهم سازی امکان دسترسی از راه‌دور کاربران به منابع الکترونيک( از طريق VPN و يا ساير راه‌کارها)

 • برگزاری دوره‌های آموزش مداوم و مدون شيوه‌های جستجو و استفاده از منابع الکترونيک به اعضای هيآت علمی، دستياران، دانشجويان تحصيلات تکميلی

 • پايش مداوم و رصد ميزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونيک

 • کمک در تهيه منابع الکترونيک


5829738

جلسات هماهنگی، اطلاع رسانی و آموزشی مسئولين دانشگاهی

 • سومين گردهمايی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامين منابع الکترونيک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/9/3

 • اولين گردهمايی دوره‌ای روسای اداره‌های انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/11/7

 • دومين گردهمايی دوره‌ای روسای ادارات و کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/6

 • چهارمين گردهمايی دوره‌ای نمايندگان وبومتريکس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/11


Authors profiles system

سامانه‌های پروفايل پژوهشگرانAuthors Profiles System


Authors profiles services

Authors Profiles Services

Through these services, you can set your own academic CV’s & profiles & make them visible in the web for all.

Scopus Authors ID

ResearcherID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

Google Citation Service


Scopus authors id http www scopus com authid detail url authorid 70051977

ScopusAuthorsIDhttp://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=70051977


Google scholar citation service

آشنايی با سرويس جديد گوگل اسکالرGoogle Scholar Citation Service


Google scholar citation service1

Google Scholar Citation Service

http://scholar.google.com/citations


Google scholar citation service2

Google Scholar Citation Service


5829738

برنامه‌های گروه علم‌سنجی

 • تهيه و انتشار گزارش علم‌سنجی کشوری علوم پزشکی

 • فراهم سازی امکان تهيه مکانيزه گزارش‌های علم‌سنجی کشوری

 • ايجاد سامانه‌های Author Profilesبرای تمامی اعضای هيات علمی و پژوهشگران در Scopus، GoogleScholar و ... باهدف افزايش ميزان Visibility مقالات پژوهشگران کشور در وب

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی کشوری و منطقه‌ای

 • انجام مداخلات لازم از طريق‌ طرح‌های تحقيقاتی


5829738

برنامه‌های گروه علم‌سنجی

ادامه

 • پايش و رصد توليدات علمی دانشگاه‌ها و کشور

 • تهيه گزارش علم‌سنجی دانشگاه‌ها مبتنی بر مقالات و انتشار آن‌ها

 • تهيه بانک مقالات منتشرشده دانشگاه‌ها و انتشار آن در سايت دانشگاه مربوطه

 • اجرای برنامه‌های ويژه جهت ارتقای رتبه‌های دانشگاه‌ در نظام‌های رتبه بندی بين‌المللی دانشگاهی


5829738

برنامه‌های مرکز در ارزشيابی سال 1393

 • ارزشيابی کتابخانه‌ها از نظر نابع و نيروی انسانی‌

 • ارزشيابی واحدهای علم‌سنجی براساس گزارش‌هایمنتشر شده

 • ارزشيابی اداره‌های انتشارات براساس کيفيت کتب منتشر شده

 • ارزشيابی کيفی مجلات منتشر شده دانشگاه

 • ارزشيابی کيفی محتوايی توليدات علمی وب سايت‌های دانشگاه


Email

بزنید ! Email اگر میل داشتید

kabiri@tums.ac.ir


 • Login