همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 56

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور. 8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود. دکتر پيام کبيری

Download Presentation

همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


همایش سراسری معاونین تحقیقات و فناوریدانشگاههای علوم پزشکی کشور

8 اسفند ماه 1392- سالن اجلاس دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت تحقيقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


منابع علمی، چالش های دسترسی ، برنامه های موجود

دکتر پيام کبيری

رئيس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی يکی از دو مرکز معاونت تحقيقات و فن‌آوری وزارت بهداشت بوده که در زمينهتوليد، عرضه، توزيع، انتشار، ترجمان و ارزيابی دانش توليد‌ شده علوم پزشکی کشور سياست‌گذاری و فعاليت می‌کند. بدين‌ترتيب واحدهای زير در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ارتباط موضوعی با اين مرکز هستند:

کتابخانه‌های مرکزی و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی

اداره‌های انتشارات و دفاتر مجلات

واحدهای علم‌سنجی و وبومتري


سرفصل مطالب

ارايه تاريخچه مختصر کنسرسيوم تامين منابع الکترونيک

بررسی وضعيت فعلی دسترسی‌ها

گزارش ميزان استفاده دانشگا‌ه‌ها

بررسی وضعيت دسترسی به منابع در سال 2014 ميلادی

برنامه‌های انتشارات، مجلات، کتابخانه‌های مرکزی

گروه علم‌سنجی و فعاليت‌های آن

بررسی راه‌کارهای تامين، دسترسی به منابع


تاريخ‌چه تامين منابعالکترونيک

تا سال 1389، منابع الکترونيک به صورت متمرکز توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت خريداری می‌شد.

در سال 2010 ميلادی، متاسفانه علی‌رغم وجود قراردادهای جاری با ناشرين، هيچ پولی به آن‌ها پرداخت نشد و به همين دليل دسترسی‌ها قطع گرديد.

با قطع دسترسی‌ها و بحران ايجاد شده، مسئوليت و بدهی‌های خريد منابع الکترونيک به معاونت تحقيقات و فن‌آوری منتقل شد.


فعاليت‌های کميته تامين منابعالکترونيک معاونت تحقيقات و فن‌آوری

در سال 1390 و در معاونت تحقيقات و فن‌آوری برای اولين بار بودجه سرفصل‌دار ويژه‌ای برای خريد منابع الکترونيک در بودجه معاونت پيش‌بينی و مصوب گرديد.

در تابستان 1390 طی توافقی که با ناشرين صورت گرفت، تمام دسترسی‌ها بجز دو منبع اصلی باز شد و برقرار گرديد.

طی سال 1390 شمسی بيش از 10 ميليارد تومان انباشته شده قبلی ناشرين پرداخت شده است.


گزارش وضعيت فعلی دسترسی‌ها و ميزان استفاده دانشگاه‌ها

مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی


منابعبا امکان دسترسی فعلی

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills

مجموعه‌مجلات Elsevier بجز سال‌های 2013 و 2014

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell بجز سال‌های 2013 و 2014


منابعی که در حال حاضر دسترسی به آنها وجود ندارد

مجموعه بانک‌های اطلاعاتی ISI Web of Knowledge(تحريم)

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Cochrane

مجموعهEbsco


گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • يکی از ساده‌ترين شاخص‌های استفاده و بهره‌برداری از يک منبع، بررسی تعداد بار جستجو، دانلود و يا ارجاع به آن است.

 • خوشبختانه در حال حاضر تقريبا تمام منابع الکترونيک، مجلات و بانک‌های اطلاعاتی امکان اراية گزارشات متنوع توصيفی و تحليلی استفاده از منابع را در اختيار دارند.

 • مدير هر کتابخانه می‌تواند گزارش‌های فوق را شخصا و با در اختيار گرفتن شناسه و رمز عبور دانشگاه خود، در هرزمان تهيه کند.


نمونه محيط گزارش گيری از محيط Elsevier


گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • با کمک اين گزارش‌ها ضمن پايش مداوم وضعيت موجود، می‌توان نقاط ضعف آموزش‌های داده شده، نياز واقعی به منابع، رفتار کاربران، هزينه سودمندی خريد انجام شده و خطاهای سيستم را مورد بررسی، تحليل و شناسايی قرار داد و درصورت لزوم مداخلات لازم را به کار گرفت.

 • از طرف ديگر با کمک شناسه و رمز عبور مربوطه می‌توان محيط و شرايط منبع مربوطه را برای دانشگاه مربوطه تغيير داد.


Elsevier ScienceDirect


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از مجموعه Elsevier


گزارش ميزان استفادهدانشگاه‌ها

 • با هدف تعديل شاخص‌های دانلود و استفاده، طيف گسترده‌ای از شاخص‌های ترکيبی ابداع شده است.

 • از اين شاخص‌ها می‌توان از شاخص‌های زير نام برد:

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای هرعضو هيات علمی

  • تعداد دانلود انجام شده به ازای پژوهشگر تطبيق يافته

  • متوسط هزينه هرمقاله با توجه به تعداد دانلودها

  • ....


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3به ازای هر عضو هيات علمی از سپتامبر 2012 تا سپتامبر 2013 از Elsevier


Ebsco Products


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2012 از مجموعه Ebsco


ProQuest


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه ProQuest


Ovid


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 1 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 2 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


تعداد دانلود مقالات دانشگاه‌های تيپ 3 در سال 2013 تا ماه سپتامبر از مجموعه Ovid


راه‌کارهای تامين منابع الکترونيک برای سال 2014 ميلادی

1- خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

2- خريد کنسرسيومی توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

3- خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)


راه‌کار اول: خريد متمرکز توسط وزارت بهداشت

در اين روش همه منابع همچون سال‌های قبل به صورت متمرکز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خريداری و به صورت رايگان در اختيار دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داده می‌شود.


راه‌کار دوم: خريد کنسرسيومی منابع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

در خريد کنسرسيومی، منابع موردنياز دانشگاه‌ها از ايشان استعلام شده و سپس کنسرسيوم‌های بين دانشگاهی ايجاد شده، که هر دانشگاه سهم خود از خريد منابع در کنسرسيوم را پرداخت خواهد کرد.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


راه‌کار سوم: خريد ترکيبی (متمرکز و کنسرسيومی)

در خريد ترکيبی برخی از منابع توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به صورت متمرکز خريداری شده و تامين هزينه اشتراک بخشی ديگر به عهده کنسرسيومی دانشگاه‌های خواهان منابع مربوطه قرار خواهد گرفت.

در اين روش، مديريت و هدايت کنسرسيوم دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهان، توسط وزارت بهداشت صورت خواهد پذيرفت.


راه‌کار انتخابی برای خريد سال 2014 خريد متمرکز

با پشتيبانی ارزشمند آقای دکتر ملک‌زاده و آقای دکتر آخوندزاده و تامين منابع موردنياز از خارج از وزارت بهداشت با نظر و هماهنگی مستقيم مقام محترم وزارت، در سال 2014 نيز منابع به صورت متمرکزتوسط معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت خريداری خواهد شد.

در حال حاضر وزارت بهداشت، تنها کنسرسيوم دارای دسترسی به منابع الکترونيک در سطح کشور است.


وضعيت اشتراک منابع الکترونيک برای سال 2014

هدف حفظ سطح دسترسی به همان منابع، مورد اشتراک سال‌های 2011 و 2012 ميلادی است.

منابعی که قرارداد منعقد شده چند ساله و معتبر در سال 2014دارند.

منابعی که در سال 2014 ميلادی قرارداد ندارند.


منابعمورد اشتراک در سال 2014

مجموعه‌مجلات Elsevier در سايت ScienceDirect

مجموعه‌مجلات WileyBlackwell

مجموعه‌مجلات Springer

مجموعه‌مجلات ProQuest

بانک اطلاعاتی Scopus

مجموعه UpToDate

مجموعه Clinical Key (MD Consult)

مجموعه Mosby Nursing Skills


منابعی که اشتراک آن‌ها برای سال 2014 در دست بررسی است و هنوز قطعی نيست

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


راه‌کارهای تامين، ارتقاء و بهبود دسترسی به منابع

در حال حاضر شرکت Thomson Reuterبه دليل تحريم‌های سياسی دسترسی کشور را به بانک‌های اطلاعاتی ISI‌ قطع کرده است.

برای تامين دسترسی به اين بانک‌ اطلاعاتی، راه‌کارهايی پيش‌بينی شده است که در آينده نزديک به اطلاع روسای کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ها خواهد رسيد.


منابعی که احتمالا دسترسی به آن‌ها در سال 2014 برقرار خواهد شد.

مجموعه Ovid شامل بانک‌های اطلاعاتی و مجلات

مجموعه Ebsco


طراحی و اجرای دور‌ه‌های آموزشی مدونمتمرکز

 • مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی اقدام به طراحی و اجرای دوره‌های اختصاصی آموزش مدرسين Train the Trainer جهت تربيت مدرسين دوره‌ها نموده است.

 • اين دوره‌ها در منابع ClinicalKey، UpToDate و ScienceDirectطراحی شده و در حال اجراست.

 • از معاونين محترم دانشگاه‌ها تقاضا می‌شود افراد توانمند و علاقمند در زمينه يادگيری و ياددهی منابع الکترونيک را برای اين دوره‌ها معرفی نمايند.


انتظارات از معاونين محترم پژوهشی

 • فراهم سازی امکان دسترسی از راه‌دور کاربران به منابع الکترونيک( از طريق VPN و يا ساير راه‌کارها)

 • برگزاری دوره‌های آموزش مداوم و مدون شيوه‌های جستجو و استفاده از منابع الکترونيک به اعضای هيآت علمی، دستياران، دانشجويان تحصيلات تکميلی

 • پايش مداوم و رصد ميزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونيک

 • کمک در تهيه منابع الکترونيک


جلسات هماهنگی، اطلاع رسانی و آموزشی مسئولين دانشگاهی

 • سومين گردهمايی دوره‌ای روسای کتابخانه‌های مرکزی و مراکز تامين منابع الکترونيک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/9/3

 • اولين گردهمايی دوره‌ای روسای اداره‌های انتشارات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/11/7

 • دومين گردهمايی دوره‌ای روسای ادارات و کارشناسان علم‌سنجی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/6

 • چهارمين گردهمايی دوره‌ای نمايندگان وبومتريکس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور 92/12/11


سامانه‌های پروفايل پژوهشگرانAuthors Profiles System


Authors Profiles Services

Through these services, you can set your own academic CV’s & profiles & make them visible in the web for all.

Scopus Authors ID

ResearcherID

ORCID (Open Researcher & Contributor ID)

Google Citation Service


ScopusAuthorsIDhttp://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=70051977


آشنايی با سرويس جديد گوگل اسکالرGoogle Scholar Citation Service


Google Scholar Citation Service

http://scholar.google.com/citations


Google Scholar Citation Service


برنامه‌های گروه علم‌سنجی

 • تهيه و انتشار گزارش علم‌سنجی کشوری علوم پزشکی

 • فراهم سازی امکان تهيه مکانيزه گزارش‌های علم‌سنجی کشوری

 • ايجاد سامانه‌های Author Profilesبرای تمامی اعضای هيات علمی و پژوهشگران در Scopus، GoogleScholar و ... باهدف افزايش ميزان Visibility مقالات پژوهشگران کشور در وب

 • برگزاری کارگاه‌های آموزشی کشوری و منطقه‌ای

 • انجام مداخلات لازم از طريق‌ طرح‌های تحقيقاتی


برنامه‌های گروه علم‌سنجی

ادامه

 • پايش و رصد توليدات علمی دانشگاه‌ها و کشور

 • تهيه گزارش علم‌سنجی دانشگاه‌ها مبتنی بر مقالات و انتشار آن‌ها

 • تهيه بانک مقالات منتشرشده دانشگاه‌ها و انتشار آن در سايت دانشگاه مربوطه

 • اجرای برنامه‌های ويژه جهت ارتقای رتبه‌های دانشگاه‌ در نظام‌های رتبه بندی بين‌المللی دانشگاهی


برنامه‌های مرکز در ارزشيابی سال 1393

 • ارزشيابی کتابخانه‌ها از نظر نابع و نيروی انسانی‌

 • ارزشيابی واحدهای علم‌سنجی براساس گزارش‌هایمنتشر شده

 • ارزشيابی اداره‌های انتشارات براساس کيفيت کتب منتشر شده

 • ارزشيابی کيفی مجلات منتشر شده دانشگاه

 • ارزشيابی کيفی محتوايی توليدات علمی وب سايت‌های دانشگاه


بزنید ! Email اگر میل داشتید

kabiri@tums.ac.ir


 • Login