Elva steg kunskap och kvalitet elva steg f r utvecklingen av gymnasieskolan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Elva steg… Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elva steg… Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan. Skollag Tim- / Poängplan. Förordning. Läroplan. Programmål. Kursplan. §. Betygskriterier. Kvalitetsredovisning. Elva steg….. Dagens gymnasieskola - styrsystemet. Riksdagen - nationella program

Download Presentation

Elva steg… Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elva steg…Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan


Skollag

Tim- / Poängplan

Förordning

Läroplan

Programmål

Kursplan

§

Betygskriterier

Kvalitetsredovisning

Elva steg…..Dagens gymnasieskola - styrsystemet

 • Riksdagen- nationella program

 • - programmens struktur

 • - programmens omfattning

 • Regeringen- programmål

 • - inriktningar

 • - gemensamma ämnen

 • Skolverket- kursplaner och betygskriterier

 • Kommunen- genomförandet

 • - ansvarar för att målen uppnås

 • - tilldelar resurser


Elva steg…Regeringens proposition 2003/04:140

 • Ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg

 • En gymnasieexamen införs

 • Gymnasiearbete stärker helhetssynen i utbildningen

 • Ökad kvalitet på det individuella programmet

 • Frisökning ger eleverna ökad valfrihet och stimulerar regional samverkan

 • Historia blir nytt kärnämne


Elva steg…Regeringens proposition 2003/04:140

 • Kärnämnen bör präglas av utbildningens inriktning

 • En modern lärlingsutbildning förnyar yrkesutbildningen

 • Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan

 • Större kurser för sammanhang och fördjupning

 • Lokala kurser måste kvalitetssäkras av Skolverket


Elva steg…Uppdrag till Statens skolverk…

 • Kursplaner

 • Programmål

 • Nationellt fastställda inriktningar

 • Gymnasial lärlingsutbildning

 • Frisökning

 • Riksrekrytering


Hur organiseras arbetet?

Hela uppdraget

Kursplaneuppdraget

Projektledning

Projektgrupp

Organisation för varje program

Implementering och förankring

Projektledning

Projektgrupp

 • Implementering och förankring

 • Målgrupper:

 • Skolhuvudmännen

 • Professionen

 • Avnämarna

  • Högskolan

  • Arbetslivet

 • Elever

 • Läromedelsproducenter

 • Lärar- och rektorsutbildare

 • Andra skolmyndigheter


Hur organiseras arbetet?

Varje program

Ledningsgrupp

Undervisningsråd programansvarig

Programsamordnare – skolledare/lärare

Referensgrupp

Lärare

Forskare

Skolledare

Arbetsgrupp

Programsamordnare

Experter t.ex.:

Lärare

Forskare

Skolledare

Avnämare

Arbetsmarknadens parter

Högskolan

Elever


April 2005

April 2005

Jan 2005

Jan 2005

Feb 2005

Feb 2005

Mars 2005

Mars 2005

Maj 2005

Maj 2005

Hur organiseras arbetet?

Externt

17/5 Programmål etc. läggs ut på webben

6/4

Program-PM läggs ut på webben

Från v 21 Ämnes-konstruktion läggs ut på webben

Program-mål etc.

April - Maj Programstruktur bearbetas efter synpunkter från webben

24 – 25/1

Start med experter

Februari - Mars

Program PM

April - Maj Ämneskonstruktion

Internt


Nov 2005

Nov 2005

Jan 2006

Jan 2006

Feb 2006

Feb 2006

Aug 2005

Aug 2005

Sep 2005

Sep 2005

Okt 2005

Okt 2005

Dec 2005

Dec 2005

Hur organiseras arbetet?

Externt

Mitten av november ”Remisstid” över kursplaner

Februari – Mars 06

Kursplaner publiceras

15/8 Tid för synpunkter över Programmål etc.

September Ämneskonstruktion synpunkter kan fortfarande ges

Oktober Programmål etc. publiceras

Mitten av oktober

Kursplaner läggs ut på webben

3/10 Programmål etc. för regeringen

September Programmål etc. för VL

Januari-06

kursplaner för VL

November - December Kursplaner bearbetas efter synpunkter från webben

1/2-06

Kursplaner för regeringen

Augusti - September Ämneskonstruktion bearbetas efter synpunkter från webben

Kursplaner

Internt


Hösten 2006

Hösten 2006

Vintern 2007

Vintern 2007

Våren 2007

Våren 2007

Hösten 2007

Hösten 2007

Vintern 2006

Vintern 2006

Våren 2006

Våren 2006

Vad händer sen?

Externt

Så här blev det!

Konferenser för bl.a.:

Skolhuvudmännen

Professionen

Avnämarna

Utbildarna

Stöd för genomförande…… Myndigheten för skolutveckling

Reviderar kursplaner

Skapar kommentarmaterial till de nya styrdokumenten

Programhäften och övrigt tryckt material klart

Internt


Programmål - perspektiv

 • Perspektiv

 • Gamla

  • Historiskt, etiskt, internationellt, hållbar utveckling (miljö)

 • Nya

  • Naturvetenskapligt, genus, entreprenörskap


Programmål - perspektiv

Exempel - Genus

 • Lpf 94 - …”aktivt medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.”.. ”att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är kvinnligt och manligt”. ”Läraren skall se till att undervisningen till innehåll och uppläggning speglar både manliga och kvinnliga perspektiv”.

 • Exempel

 • Teknikprogrammet

  • ”Undervisningen måste anpassas till en begreppsvärld som är naturlig för båda könen och ge kunskap om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningar om manligt och kvinnligt i förhållande till teknikområdet.”


Programmål - kunskapssyn

 • Kunskapssyn

 • Fyra ”F:en”

  • fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

 • Aristoteles

  • Vetande (episteme),

  • Kunnande (techne)

  • Klokskap (fronesis)


Programmål - kunskapssyn

 • Kunskapssyn

 • Några exempel

 • Teknikprogrammet

  • Utbildningen på teknikprogrammet skall stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet och förmåga att utveckla teknik och finna nya tekniska lösningar.

  • Utbildningen skall ge kunskap om teknikutvecklingens roll i samhället och hur den fungerar i relation till människan.


Gemensamma karaktärsämnen

 • Vad ligger bakom arbetsgruppernas överväganden?

 • Dagens programstruktur

 • Ingen kurs mindre än 100p

 • Ett nytt kärnämne – Historia 50p

 • Speciella direktiv – t.ex. krav på språk och historia i NV

 • Bibehålla valmöjligheter för skolan och eleven


Gemensamma karaktärsämnen

Teknikprogrammet

Naturvetenskapliga programmet

Gemensamma ämnen 700 p

Teknikutveckling 200p

Engelska 100p

Matematik 200p

Fysik 100p

Kemi 100p

Gemensamma ämnen 800 p

Matematik 200p

Biologi100p

Fysik 100p

Kemi 100p

Engelska 100p

Historia 100p

Språk100p

Några exempel


Inriktningar

 • Vad ligger bakom arbetsgruppernas överväganden?

 • Dagens programstruktur

 • Överväga om någon inriktning behöver tillkomma eller utgå

 • ”Det totala antalet inriktningar inom de nationella programmen bör endast öka i mycket begränsad omfattning”

 • Frisökning

 • Flexibilitet


Inriktningar

Alt. 3

Alt. 1

Inriktning NN 300 p

Ämne X kurs B 100 p

Ämne Y kurs B 100 p

Ämne Z kurs A 100 p

Inriktning NN 300 p

Studier om sammanlagt 300 poäng

i ett eller flera av ämnena

X, Y och Z

Alt. 2

Inriktning NN 300 p

Ämne X kurs B 100 p

Ämne Y kurs B 100 p

samt

Kurs i något av ämnena

X, Y eller Z 100 p

Flexibla?


Inriktningar

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Natur 400 p

Matematik 4 100 p

Tre kurser inom ämnenaBiologi Fysik Kemi Matematik Dataämnen

Teknikprogrammet

Valbara ämnen 600 p

Inga nationella inriktningar föreslås. Lokala profiler skapas inom ramen för de valbara ämnen

Exempel på profiler

Design

Kommunikation

Arkitektur

Data/IT

Innovation och produktion

Samverkan med t.ex. IP, NV, SP, ES, MP

Garanterat valbara ämnen

Fysik 100p

Matematik 100p

Inriktning Samhälle 200 p

Hållbar utveckling 1 100 p

Samhällskunskap 2 100 p

Några exempel


Tydliggör studievägen

Kärnämnen 800p

Svenska/

Svenska som andra språk200p

Engelska 100p

Matematik 100p

Estetisk verksamhet50p

Idrott och hälsa 100p

Naturkunskap50p

Religionskunskap50p

Samhällskunskap100p

Historia50p

Gemensamma ämnen 700

Teknikutveckling 200p

Engelska 100p

Matematik 200p

Fysik 100p

Kemi 100p

Teknikprogrammet

Ett exempel

Behörighet till högskoleutbildningar

När detta skrivs är det oklart hur tillträdesreglerna för framtidens gymnasieelever kommer att se ut.

Några exempel på högskoleutbildningar med dagens behörighetsregler:

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Arbetslivet direkt efter gymnasieskolan

Eleven har läst 1000 p teknik på gymnasieskolan

Valbara ämnen 600p

Teknikämnen t.ex.

Design

Nätverksteknik

Produktionsprocessen

Matematik 100p

Fysik 100p

Gymnasiearbetet 100p

Inom det tekniska området

Individuellt val 300p

Endast teknikämnen t.ex.

Design

Nätverksteknik

Produktionsprocessen


Ämnesbetyg – lite bakgrund

 • Idag

 • Ämnen – 135 st.

  • 23 ämnen har strävansmål

  • akademiska ämnen

  • yrkesämnen

 • Kurser – ca 884

  • 50p ca 350 st.

  • 150p ca 150 st.

  • Lokala kurser

   • Önskemål om att behålla ca 8000 st.

   • Flest - Idrott och hälsa


Ämneskonstruktion

 • Svara på följande frågor:

 • Varför detta ämne på gymnasieskolan?

 • Ämnets mål?

 • Vilka kompetenser och kunskaper?

 • Kunskapssyn?


Ämneskonstruktion

 • Innehåll

 • Ämnesmål

 • Kurser

 • Ämnets uppbyggnad dvs. kursernas förhållande till varandra

 • Kursmål???

 • Betygskriterier

 • Eventuellt arbetsformer


Ämneskonstruktion

Ämnesmål

Betygskriterier

MVG

VG

G

Kurs 3

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Ämnesmål

Betygskriterier

MVG

VG

G

Kurs 3

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Ämnesmål

Betygskriterier

MVG

VG

G

Kurs 3

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Ämnesmål

Betygskriterier

MVG

VG

G

Kurs 3

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Några modeller - idéer

Modell A

Kurs 3

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Några modeller - idéer

Modell B

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Några modeller – idéer

Modell C

Kurs 2

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 1

Kurs


Ämneskonstruktion

Några modeller – idéer

Modell D

Kurs 1

Kurs

Kurs 2

Kurs

Kurs 3

Kurs


Ämneskonstruktion

Exempel - Fysik

Fy 3/fördjupning x100 p

Fy 2 100 p

Fy 1 100 p


Ämneskonstruktion

Exempel – Arkitektur

Arkitektur Allmän 100p

Arkitektur Inredning 100p

Arkitektur Husbyggnad 100p

Arkitektur Samhällsbyggande 100p


Ämneskonstruktion

 • Kärnämnen

 • Medborgarkunskap

 • Uppdraget

  • ”kursplanerna uppmuntra samverkan och ämnesövergripande arbete”

  • ”kursplanera stimulera didaktisk diskussion om hur undervisningens utformning kan bidra till att de övergripande perspektiven och programmålen integreras i undervisningen”

 • Strävar att hålla ihop kurserna till ett naturligt ämne


Ämneskonstruktion

 • Kärnämnen

 • Matematik

  • ”visa att matematisk kompetens kan utgå från och bygga vidare på olika elevgruppers intressen”

 • Historia

  • ”bakgrund till förståelsen av vår egen tid och omvärld, insikt i kritiskt tänkande och granskning av uppgiftskällor”


Ma 5/fördjupning x100 p

Ma 4 100 p

Ma 3 100 p

Ma 2 100 p

Ämneskonstruktion

 • Exempel – Matematik

Ma programspecifikt x 100 p

Kärnämnet

Ma 1 100 p


Historia 3 100 p

Historia 2 100 p

Historia 1 100 p

Ämneskonstruktion

 • Exempel – Historia

Kärnämnet Historia 50 p


Gymnasial lärlingsutbildning

 • För inrättande av gymnasial lärlingsutbildning krävs att skolhuvudmannen ansvarar för utbildad yrkeslärare för det yrkesområde som utbildningen avser

 • Elev i lärlingsutbildning betygssätts på nationella kurser inom respektive utbildning

 • Utbildningen skall omfatta minst 40 veckor företagsförlagd utbildning under tre år till en eller flera arbetsplatser

 • Inrättande av ett lärlingsråd för den utbildning som skolhuvudmannen bedriver

 • Kvalitetssäkring av arbetsplatser sker i lärlingsrådet


Gymnasial lärlingsutbildning

 • Handledarutbildning - skolhuvudmannen ansvarar för genomförandet och uppföljning

 • - tids omfattning

 • - yrkeserfarenhet

 • - reglering

 • Lärlingsråd - sammansättning; elev, skolhuvudman, branschföreträdare (eller motsvarande), företag, arbetsmarknadens parter, lärare

 • - ansvar och befogenheter; handledarutbildningens omfattning och förläggning i tid och rum,

 • Lärarrollen - satsning på kompetensutveckling, samverkan-skola arbetsliv


Gymnasial lärlingsutbildning

 • Ett intressant alternativ för elever som önskar få en större del av utbildningen i företag än 15 veckors APL

 • Nuvarande lärlingsutbildning inom IV behålls.

 • Elevstatus under utbildningstiden; eleven har elevstatus under utbildningstiden, något anställningsförfarande med delat huvudmannaskap förekommer ej


Gymnasial lärlingsutbildning

Skolförlagd utbildning i karaktärsämnen

300 p

Kärnämnen

800 poäng

Individuellt val 300 pGymnasiearbete 100 p

Arbetsplats utbildning

1000 poäng / 40 veckor


 • Login