Ekonomika a řízení zdravotnických zařízení - PowerPoint PPT Presentation

Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen
Download
1 / 57

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ekonomika a řízení zdravotnických zařízení. Ing. Petr Koška, MBA koska@fnbrno.cz. „Věřím pouze těm ekonomickým údajům, které jsem si sám vymyslel…“. „Cynik je člověk, který zná cenu čehokoliv, ale hodnotu ničeho…“. O čem budeme hovořit ???.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ekonomika a řízení zdravotnických zařízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ekonomika a zen zdravotnickch zazen

Ing. Petr Koka, MBA

koska@fnbrno.cz


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vm pouze tm ekonomickm dajm, kter jsem si sm vymyslel


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Cynik je lovk, kter zn cenu ehokoliv, ale hodnotu nieho


O em budeme hovo it

O em budeme hovoit ???

 • Legislativn rmec innosti sttnch pspvkovch organizac (SPO)

 • Struktura nklad, struktura vnos

 • Finann zen a controlling

 • rzn to nechm pln na Vs


O em budeme hovo it1

O em budeme hovoit ???


Legislativn r mec innosti spo

Legislativn rmec innosti SPO

 • Zkon . 218/2000 Sb. rozpotov pravidla

 • Zkon . 219/2000 Sb. o majetku R

 • Zkon . 586/1992 Sb. o danch z pjm

 • Zkon . 235/2004 Sb. o DPH


Struktura n klad fn brno

Struktura nklad FN Brno


Struktura n klad fn brno1

Struktura nklad FN Brno


Struktura materi lov ch n klad fn brno

Struktura materilovch nklad FN Brno


Struktura v nos fn brno

Struktura vnos FN Brno


Struktura v nos fn brno1

Struktura vnos FN Brno


Finan n zen a controlling mo n p stup

Finann zen a controlling mon pstup


Kvalitn komunikace nezbytn p edpoklad

WAN

Kvalitn komunikace nezbytn pedpoklad

Laser

link

2000

100Mb (zlon spoj)

10M

LAN PDM

internet

4M

LAN PRM

Mikrovlnn spoj 8 Mb

1

Gb

(zlon spoj)

SZS

MAN

ETHERNET

1

Gb

1

Gb

1

Gb

Dohledov

centrum

FN Brno

WAN

(

Guard

!Network manager)

Mikrovlnn

spoj

4x2Mb

ETHERNET

GiTy

128K

128K

Dohledov

servisn

a

centrum

GiTy

LAN PMDV

LDN Blovice

TO Teb


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Hlavn cle projektu a zkladn pojmy


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Hlavn cle projektu:

 • Odstrann barir mezi nesourodmi informanmi systmy

 • Definovn poadavk na datovou zkladnu tedy provzn nemocninho informanho systmu (NIS), ekonomickho informanho systmu (EIS) pro vybudovn kalkulanho modelu a controllingov nadstavby (provzn finannho etnictv a NIS).

 • Navren koncepce controllingu zahrnujc prvky ABC pro ocenn vkon a innost.

 • Vytvoen nkladovho a kalkulanho systmu pro ocenn hospitalizanch a ambulantnch t ve vazb na DRG vetn zven transparence vnitronemocninch udlost.

 • Implementace navren koncepce do controllingovho IS tak, aby bylo mon opakovan zskvat ocenn internch jednotek a nositel nklad.

 • Navren formy a struktury reportingu pro jednotliv dc rovn.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zkladn pojmy etn osnova

Zkladn pravidla pi definovn etn osnovy

Z hlediska vcnho mus struktura nkladovch druh odpovdat primrn spoteb nklad, aby nemohlo dojt k jejich vzjemnmu prolnn.

 • osobn nklady

 • mater. nklady

 • ...

Charakter

spoteby

Chovn

pi zmnch

objemu pe

Jeden nkladov druh by neml zahrnovat nklady, kter se chovaj jinak pi zmnch objemu poskytovan pe.

 • variabiln

 • fixn

Vztah k

vnitronemocni.

ztovn

Je nutn respektovat, jakm zpsobem bude nkladov druh piazen do kalkulace nklad na vrobek.

 • pm nklady

 • nepm nklady

Struktura etn osnovy, nkladov druhy

Jednotliv analytick ty by mly umoovat kontrolu a rozbory podle jednotlivch nkladovch druh na rovni etn osnovy.

 • dostaten jemn lenn na rovni analytick evidence

Kontrola

Z rozdlen nkladovch druh by mlo bt patrn, zda nabhaj na nkladov stedisko (NS) pmo jako primrn nklad (mzdy), nebo jako nklad sekundrn (od jinch stedisek).

Vznik z hlediska

nkladovch

stedisek

 • primrn nklady

 • sekundrn nklady


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zkladn pojmy - ekonomick struktura

Zkladn pravidla pi definovn ekonomick struktury

prvky nkladovho stediska (technologie a zazen, skupiny pracovnk) se mus stejnomrn podlet na vzniklch nkladech na nkladovm stedisku

kadmu stedisku mus bt zcela jednoznan piazen prostor, DIM a pracovnci a mus existovat monost tovn vzniklch nklad.

pro kad nkladov stedisko je mon urit mtko zde vzniklch nklad v podob jedn nebo vce vztanch veliin, piem vznikl nklady se chovaj proporcionln k takto definovan vztan veliin.

nkladov stedisko mus tvoit samostatnou oblast odpovdnosti s jasn definovanm vedoucm.

Homogenita

Ohranien

Vztan veliina

Odpovdnost

Ve uveden principy jsou ovlivnny poadovanou pesnost a strukturou kalkulac a organizanm uspodnm ZZ.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zkladn pojmy - vnitronemocnin ztovn

Systematiku petovn nklad je mon rozdlit na dv fze, a sice na ztovn mezi pomocnmi nkladovmi stedisky (fze I. - EIS) a na ztovn mezi hlavnmi stedisky a vkony zachycenmi na ambulantnch a hospitalizanch tech ((fze II controllingov (CO) NADSTAVBA)).

Pomocn NS

Hlavn NS

Nositel

nklad

Pomocn nkladov stediska penej sv nklady na jin nkladov stediska; mohou mt tak charakter sbrnch, resp. spolench stedisek

Hlavn nkladov stediska se pmo astn produkce, sprvy, odbytu a jejich nklady jsou rozklovny pmo na nositele nklad

vztan veliina

vztan veliina

Vlastn petovn nklad mezi hlavnmi stedisky a nositeli nklad, se uskuteuje pomoc kalkulanch sazeb, kter lze zskat na zklad nsledujcho vzorce.

Sreijnch nklad stediska j

Kalkulan sazba nkladovho stediska j =

mnostv vztanch veliin nkl. st. j


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vbr kalkulan metody


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vbr kalkulan metody

Pi vbru vhodn kalkulan metody se vychz vdy z kombinace vce kalkulanch postup (kalkulace dlenm, kalkulace s vyuitm ekvivalennch sel, pirkov kalkulace). Jedin takov pstup umouje objektivn zjistit nklady kadho vrobku, zakzky i sluby.

Hutn prmysl

kalkulace dlenm

Hromadn sdruen vroba

Tebn prmysl

Energetick prmysl

kalkulace s

vyuitm ekv. sel

Chemick prmysl

Hromadn stupov vroba

Automobilov prmysl

Strojrensk prmysl

pirkov kalkulace

Zakzkov vroba a poskytovn slueb

Zdravotnictv

Sluby a cestovn ruch


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vbr kalkulan metody lebn pe

Gynekologick pe - akutn pjem

15 - 30 min

Akutn pjem na oddlen

Laboratorn vyeten

Pedopera-n vyeten

Premedi-kace

Pprava k operaci

Operace

Pooperan dozor

Propu-tn

7 - odd. reprodukn gynekologie

Operan sly

7 - odd. reprodukn gynekologie

17 - odd. operan gynekologie

17 - odd. operan gynekologie nebo ARO

Operace

Chemo-, Radio-terapie - plnovan

Hospitalizace dle stavu

Propu-tn

operan lba

onkologick pacientka

Rozhod-nut o dalm postupu

Operan sly

17 - odd. operan gynekologie

nebo ARO (u velkch operac)

Akutn pjem na oddlen

Rzn vyeten

(labor., ultrazvuk, rentgen, interna, v. konzilirnch)

9 - odd. operan onkogynekologie (u malch operac)

8 - odd. konzervativn onkogynekologie

Chemo-, Radio-terapie

Hospitali-zace dle stavu

Propu-tn

9 - odd. operan onkogynekologie

chemo-, radio-terapie

8 - odd. konzervativn onkogynekologie


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vbr kalkulan metody

Diferencovan pirkov kalkulace s vyuitm prvk ABC zabezpeuje komplexn zmapovn nklad na pacienta souvisejc se zvolenm procesem lby.

Hlavn stediska III.

Pomocn stediska II.

innosti IV.

Hospitalizan et

Lidsk zdroje ZP

Pm nklady hosp.

Operace

Lkai

Cena MJ x poet MJ.

Vdejna

stravy

Zdravotn

sestry

Hospitalizace

Nepm nklady hosp.

Ambulance

Kalk. sazba x hodn. VV

Technick zdroje

Arel

nemocnice

Operan sl

Reijn nklady hosp.

Lkov st

Kalk. sazba x hodn. VV

Nklady hosp. celkem

drba

SVLS

Sterilizace

Sprvn stediska V.

Veden

nemocnice


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Definice oblast a datov zkladny


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ambulantn a

hospitalizan et

Lkai

Mzdov nklady

Stedisko,

innost/pracovit

SZP, NZP a PZP

Ambulantn a

hospitalizan et

ZUL, ZUM, krevn derivty

Lky a zdrav. materil

Stedisko,

innost/pracovit

Lkov a materilov reie

Nklady na tech. vybaven

Ambulantn a

hospitalizan et

Stedisko/innost/

Pracovit

Ostatn nklady

Dekompozice nklad klinik na zdroje


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Lky a SZM

(dekompozice nklad)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Liva a SZM vchoz stav

 • evidence spoteby lk a zdravotnickho materilu na pacienta ve form ZUL a ZUM

 • vysok objem lkov reie na nkladovch stediscch

 • asov disproporce mezi vdejem z lkrny a spotebou lk a zdravotnickho materilu na oddlench

 • cenov odchylky mezi skladovou evidenc ZUL a ZUM v EIS a vykazovnm v maximlnch cench v NIS

 • na rovni etn osnovy nen jednoznan diferencovna vazba analytiky na spotebu ZUL a ZUM od spoteby reijnch lk a materil


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

VN-

nezdravotni

ck

Osobn

35%

nklady

celkem

37%

VN-

zdravotnick

sluby

7%

Reijn

Lky + krev

materil

19%

2%

Zkladnm clem spoteby lk a zdravotnickho materilu je adresn evidence jejich spoteby a na pacienta. S ohledem na monosti FN Brno je v prvn fzi eena tato problematika snenm lkov reie formou tzv. pozitivnch list klinik.

Podl nklad na lky pmo tovan na pacienty a lkov reie

Struktura nklad lkovho oddlen KICH

ZUL

a lkov

reie

Podl nklad po zaveden pozitivnch list kliniky

Cl

Snen

lkov

reie


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pro stanoven pozitivnch list klinik bude v prvn fzi provedena ABCX analza, jejm clem je identifikovat vznamn lkov poloky , kter nejsou ZUL.

DATABZE LK

identifikaci ZUL je mon stanovit ji pi vdeji z lkrny na stedisko (kliniku)

Separace NEZUL

20% poloek = 80%nklad


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pro ely kalkulanho modelu bude nezbytn na rovni etn osnovy oddlit ve form samostatnch t lkovou a materilovou reii od nklad na lky (ZUL) a SZM (ZUM) s pmou vazbou na pacienta.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Jako datov zdroj pro evidenci spoteby lk a SZM na pacienta bude slouit IS AMIS. S ohledem k tovn v IS AMIS v maximlnch cench na VZP bude dochzet k odchylce od skuten ceny ve finannm etnictv. V souasn dob nen mon eliminovat nesoulad cen provznm obou databz vzhledem k odlinmu kdovn lk se stejnou innou ltkou.

NIS

EIS

Skuten cena pozen

Disproporce mezi cenami

Maximln cena na VZP

Nesoulad v selncch NIS a EIS (stejn inn ltka s jinm kdem)

Cl

Prun sklady na klinikch


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Clovm stavem pro evidenci lk a SZM na pacienta je zaveden prunch sklad v NIS s evidenc pes rov kdy. Jejich zavedenm dojde k odbourn cenovch a asovch disproporc zkreslujc vsledky nkladovho modelu.

LKRNA EIS

NIS PRUN SKLAD

 • slo lku

 • rov kd

 • R pacienta

 • Typ pohybu

  • Pjem na pr.sklad (EIS vdej)

  • Vrcen do lkrny(EIS -vdej = vratka)

 • Poet balen

 • Poet kus v balen

 • Poet kus

 • Nkladov stedisko

 • Datum

 • Cena za kus (dopoet)

 • Cena za balen

 • Cena celkem

 • slo lku

 • rov kd

 • R pacienta

 • Typ pohybu

  • (vdej, vratka = -vdej)

 • Poet balen

 • Poet kus v balen

 • Poet kus

 • poet balen * poet kus v balen

 • Nkladov stedisko

 • Datum

 • Cena za kus (dopoet)

 • Cena za balen

 • Cena celkem

Pevod na

mezisklad


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

REKAPITULACE

Liva a SZM clov stav

I. etapa snen lkov reie formou pozitivnch list klinik

 • detailnj sledovn spoteby lk a zdravotnickho materilu nad rmec ZUL a ZUM, m dojde k zpesnn matematickho modelu kliniky

  II. etapa implementace prunch sklad s vyuitm rovch kd a provzn EIS a NIS

 • detailn evidence lk a zdravotnickho materilu na pacienta

 • synchronizace asu vdeje a asu spoteby

 • odbourn disproporc mezi skladovou cenou v EIS a cenou pro pojiovnu v NIS


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Mzdov nklady

(dekompozice nklad)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

VARIANTA I. Skupiny lka podle atestac

 • VHODY:

 • primrn nklady vetn mzdovch nklad jsou erpny z jednoho msta - EIS

uma mzdovch

nklad lka

uma vkon za II.atestovan

V 0950

s II. atestac

V 0952

 • NEVHODY:

 • nelze identifikovat konkrtnho nositele vkonu (vkon je spolen pro skupinu lka se stejnou atestac)

 • ocenn ambulannch a hospitalizanch t probh na bzi prmrnch cen

 • nelze provdt produkn analzy za lkae

V 0953

s I. atestac

KS za skupinu lka

bez atestace

VARIANTA II. Osobn slo lka, SZP, NZP a PZP

 • VHODY:

 • na ambulantnch a hospitalizanch tech nebude dochzet k prmrovn nklad za jednotliv kategorie lka

 • reln ocenn vkon na rovni ambulantnch a hospitalizanch t vetn specifikace, kdo konkrtn vkon provdl.

 • zachycen vazk ve vazb na mzdov prostedky

 • vykazovn vkon i za kategorii SZP a NZP

vkon za 03211

Lka 03211

V 0950

V 0952

KS skuten za lkae

V 0950

Lka 03222

 • NEVHODY:

 • existence dvou datovch zdroj mzdovch nklad klinik v IS CO nadstavby a IS personalistika.

V 0952

V 0953


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady na technick zdroje

(dekompozice nklad)


N klady na technick zdroje v choz stav

Nklady na technick zdroje vchoz stav

 • analza ekonomick struktury ambulanc zda-li nevyaduje na rovni vybranch klinik zjemnn na jednotliv pracovit / innosti tak, aby bylo mon adresnji provzat nklady s vkony

 • analza ekonomick struktury lkovch oddlen a JIP

 • analza ekonomick struktury COS

 • analza ekonomick struktury SVLS


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Ambulance122301Gastroenterologick

Nklady na prostory a vybavenpracovit

511/01Opravy a udrovn

518/01Sluby

551/01Odpisy

501/01Nkup reijnho mat.

511/02Opravy a udrovn

518/02Sluby

551/02Odpisy

501/02Nkup reijnho mat.

Nklady na pstroje a zazen

Nklady na technick zdroje

Pstrojea zazen (PZ)

Specializovan technick prostedky s vysokou poizovac hodnotou (zazen specializovanch ambulanc, JIP, ARO).

Prostory a vybaven pracovi (PV)

Standardn vybaven pracovi (nap. pjmov ambulance, lkov oddlen) vetn zahrnut nklad na prostory.

Nklady na technick zdroje

Vkon A

bez vyuit

pstroj

Vkon B

s vyuitm

pstroj


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady na technick zdroje

CO NADSTAVBA

NIS

H et

500100

500200

500300

Vkon

35123

35123

35123

Stedisko

1201_02

1201_02

1201_02

slo lkae

10024

10025

10224

as vkonu

45

45

45

Stedisko / innost

1201 02

1201 02

1201 02

Vkon

35123

35123

35123

slo HIM

941159240

941539205

....

Nzev HIM

Reteroskop rigidn

Zdroj HF proudu

Spec. ambulance

CO NADSTAVBA

Stedisko / innost

1201 02

1201 02

1201 02

slo HIM

941159240

941539205

...

Nklady celkem

10.000,-

30.000,-

5.000.-

Vkony celkem

135,-

135,-

135,-

Kalkulan sazba

74,-

222,-

37,-

H et

500100

500100

500100

Vkon

35123

35123

35123

as

45

45

45

Hodnota K

3. 330,-

9.990,-

1.665,-

EIS

Zkladem een je oddlit od sebe nkladov vznamn technick zazen ve form samostatnho HIM (skupin HIM) etn zachycenho na rovni nov dimenze v EIS pod samostatnou etn skupinou.

et

511.0101

551.0101

501.0101

518.0202

Stedisko

1201

1201

1201

1201

innost

1201_02

1201_02

1201_02

1201_02

HIM

941158240

941158240

941158240

Hodnota K

3.000,-

5.000.-

2.000,-

5.000,-


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

1. 1. 2002

Datum

511 100

et

2411

Stedisko

K

3 000,-

Evidence v EIS (finann etnictv)

Struktura stvajc etn vty

Zmna struktury etn vty

Struktura navrhovan etn vty

Datum

et

Stedisko

innost

K

1. 1. 2002

511 100

241101

2411

3 000,-

Rozenm etn vty o novou dimenzi INNOST bude mon sledovat adresnji nklady dle msta vzniku ve vazb na realizovan vkony.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady na technick zdroje

AMBULANCE (innosti / pracovit)

CO nadstavba

rove NS rove innost

30

122301

Kolonoskopie

122301

V 30

1223

Spolen nklady

60

Ambulance

1223

122302

Endoskopie

122302

V 60

50

Rektoskopie

122303

122303

V 50

Spolen nklady budou rozvreny podle

vkon podzench stedisek (innost).

LKOV ODDLEN

CO nadstavba

rove NS rove innost

1211

Lkov

oddlen A

1211

1211

lkoden


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pklad ztovn nklad 5-t tdy na rovni objekt kalkulanho systmu v lkov sti, vetn rozdlen na primrn a pm nklady.

minimalizace nklad lkov reie formou pozitivnho listu kliniky

1211 Lkov oddlen

Nositel nklad

Hospitalizan et

5010111 - biologick mat. bez R

5010211 - spoteba lk bez R

5014041 - spoteba obvazov mat.

5014152 - spoteba SZM bez R

5010406 - mediciln plyny

50106xx - spoteba potravin

50107xx - istc prostedky

50108xx - DDHM zdravotnick

50109xx - OOPP

511xxxx - opravy

518xxxx - sluby

538xxxx - dan

551xxxx - odpisy

Pm nklady hosp.

5010101 - biologick mat. na R

5010201 - spoteba lk na R

5010301 - spoteba krve na R

5014031 - SZM implantty na R

5014051 - spoteba ost. SZM na R

Lkov

oddlen A

Nepm nklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Reijn nklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Nklady hosp. celkem


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pklad ztovn nklad 5-t tdy na rovni objekt kalkulanho systmu ambulanc, vetn rozdlen na primrn a pm nklady.

minimalizace nklad lkov reie

1223 Amb. spec. gastro-enterologick

Nositel nklad

Spolen nklady ambulance

Nklady na innosti/pracovit

Hospitalizan et

5010111 - biologick mat. bez R

5010211 - spoteba lk bez R

5014041 - spoteba obvazov mat.

5014152 - spoteba SZM bez R

50108xx - DDHM zdravotnick

511xxxx - opravy

5180303 - njemn techniky

5180501 - klid dodavatelsk

551xxxx - odpisy

5010406 - mediciln plyny

50106xx - spoteba potravin

50107xx - istc prostedky

50108xx - DDHM zdravotnick

50109xx - OOPP

5180101 - telefonn poplatky

5180601 - pran prdla

5181009 - ostatn sluby

538xxxx - dan

Pm nklady hosp.

Ultrazvuk

5010101 - biologick mat. na R

5010201 - spoteba lk na R

5010301 - spoteba krve na R

5014031 - SZM implantty na R

5014051 - spoteba ost. SZM na R

Gastroskopie

innosti ambulance

Endoskopie

Nepm nklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

Kolonoskopie

Reijn nklady hosp.

Kalk. sazba x hodn. VV

spolen nklady 1223

Nklady hosp. celkem


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

REKAPITULACE

Nklady na technick zdroje clov stav

 • zjemnn ekonomick struktury medicnskch tvar pro reln ocenn vkon nklady na technick zdroje

 • vykazovn vkon na rovni nov definovanch pracovi / innost (vazba na pasportizaci)

 • rozdlen nklad na pstroje a zazen od nklad na prostory a standardn vybaven pracovi na rovni etn osnovy (analytiky)

 • definovn vkon a jejich vazby na pouit pstroje a zazen

 • zabezpeen tovn nklad na nov definovan pracovit / innosti


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zachycen sekundrnch nklad


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady obslunch provoz petovan na kliniky v rmci vnitropodnikovho ztovn (EIS)

 • drba

 • V ppad drby ve vlastn reiije nezbytn zabezpeit vkaz odpracovanch hodin ve vazb na odbratele vkonu. Dle ztovn spotebovanho pmho materilu na opravu na vrub objednvajcho stediska kliniky. Nklady drby pak budou petovny na zklad plnovan kalkulan sazby (ceny) drby a skuten odpracovanch hodin.

 • Doprava

 • Petovn nklad na dopravu me probhat na bzi plnovanch cen a skuten realizovanch vkon pro jednotliv stediska klinik. Kalkulanm objektem jsou jednotliv SPZ a cena je stanovena za skupinu identickch dopravnch prostedk.

 • U vnitropodnikov dopravy mohou nklady bt petovvny na jednotliv stediska klinik ve form potu manipulanch vkon a plnovan ceny.

 • Pran prdla

 • Petovn nklad na pran prdla me probhat podle kilogramovch cen a plnovan ceny Kalkulan jednice mus zohledovat nklady na pran (technologick postup), co m za dsledek diferencovan zaten stedisek klinik podle typu a mry zneitn prdla.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady obslunch provoz petovan na kliniky v rmci vnitropodnikovho ztovn (EIS)

 • Budovy

 • Pro ztovn nklad na budovy je nezbytn definovat samostatn jednotliv budovy nebo skupiny budov. Na tyto objekty je nezbytn zabezpeit v rmci EIS kontovn odpovdajcch prvotnch i druhotnch nklad. Na rovni HTS je nezbytn zabezpeit m2 stedisek jako vztanou veliinu pro petovn nklad budov.

 • Stravovn

 • Vnitropodnikov ztovn nklad na stravovn me bt realizovno prostednictvm evidence skuten odebranch jdel stediskem kliniky a cenou diety.

 • Telekomunikace

 • Extern faktura od telekom. spolenosti je petovna na zklad vpisu externch hovor podle klapek. Reijn nklady spojen s provozem telefonn st a stedny mohou bt petovny na jednotliv kliniky na zklad potu astnickch stanic.

 • Elektrickenergie, Teplo, Voda

 • Pi ztovn nklad na energie je mon postupovat pomoc plnovanch i skutench nklad, piem ob varianty pedpokldaj zabezpeen odpovdajcch rozvrhovch kl (el. energie - kvta, teplo - m2, voda - prmrn poet personlu a pacient na oddlen) a na rove stedisek klinik.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Nklady obslunch provoz petovan na kliniky v rmci vnitropodnikovho ztovn (EIS)

 • Technick plyny

 • Pi ztovn nklad na technick plyny je mon postupovat obdobn jako u ztovn nklad na energie, kdy je nezbytn zabezpeit vztanou veliinu (kvta, poet ventil), na jej bzi dojde k ztovn nklad a na rove jednotlivch stedisek klinik.

 • IT HW a st

 • Petovn nklad IT HW a st me bt realizovno prostednictvm plnovan sazby za hodinu vkonu a skuten odpracovanch vkon pro stediska klinik. V ppad zabezpeen provozuschopnosti st, server a nemocninch IS bez adresn vazby na odbratele vkonu budou definovny fiktivn objekty (nap. sprva server) z nich pak budou tyto nklady petovny na stediska klinik.

 • Pro administrativnch vkony jako je tisk vizitek, prezentanch materil i vronch zprv, je nutn stanovit cenk. Na zklad vnitropodnikov faktury pak budou nklady na vkony petovny na odbratele.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Zachycen vnitronemocninch nklad na odebrajc nkladov stediska (kliniky) me probhat v EIS na rovni sekundrnch nkladovch druh.


P klady vzta n ch veli in

Pklady vztanch veliin

Nzev vztan

Charakteristika vztan veliiny

veliiny

Poet vydanch jdel

Evidence potu zamstnanc FNB, kte vyuvaj slueb jdelny.

Kvta

Pevn stanoven podl, jeho souet mus bt roven hodnot 1 nebo 100

Poet pracovnk

Evidenn poet pracovnk na stedisku

Poet PC

Poet PC pouvanch na stedisku (ztovn nklad IT)

Poet aplikac

Poet aplikac SW pouvanch na stedisku (ztovn nklad IT)

m2

Vyjaduje rozlohu stediska v m2 (ztovn nklad na budovy, resp. njemn)

kg prdla

Vyjaduje kg podl prdla podle nronosti pran pedan klinikm

Km

Vyjaduje kilometrov vkon stedisek dopravy

m3

Vyjaduje rozlohu stediska v m3 (ztovn nklad na teplo)

Hodina

Vyjaduje hodinov vkon stedisek drba


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Definice nositel nklad a kalkulanho vzorce


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pklad zachycen vkon na ambulantn et

KS = 22

Ambulantn et

15900 Endoskopick dilatace

660

Lka 10024

Minuty vkonu 30

 • Pm nklady

 • ZUL .

 • ZUM .

KS = 22

15920 Endoskopick staven krvcen

440

Lka 10024

Minuty vkonu 20

uma PN

Nepm nklady

KS = 17

Vkon 15900 cena 2160,-

15022 Clen vyeten

340

Lka 11003

Minuty vkonu 20

Vkon 15920 cena 1670,-

Vkon 15022 cena 723,-

KS = 52

15900 Endoskopick dilatace

1560

Ambulance 122301

Minuty vkonu 30

uma NN

 • Reijn nklady

 • veden kliniky

 • sprvn reie

KS = 50

15920 Endoskopick staven krvcen

1000

Ambulance 122301

Minuty vkonu 20

KS = 10

15022 Clen vyeten

200

Ambulance 1221

Minuty vkonu 20


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Pklad zachycen vkon na ambulantn et

Struktura kalkulanho vzorce popisuje zachycen nklad na ambulantn vyeten. Pm nklady zachycuj spotebu ZULP a ZUM pmo na pacienta.Nepm nklady jsou rozdleny na nklady souvisejc bezprostedn s vkonem a nklady reijnho charakteru bez vazby na vkon.

Na rovni kalkulace je mon vyhodnotit spotebovan nklady s vnosy a stanovit tak hospodsk vsledek.


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

V nsledujcm kroku je mon vsledn hodnoty kalkulac kumulovat na rzn hierarchick rovn a zjistit tak efektivitu poskytovanch vkon resp. dosahovanou rentabilitu. Nespornou vhodou je monost vyut DRG jako srovnvac jednotky spolu s opakovatelnm exaktnm ocennm nklad na pacienta.

Kategorie

MDC

Skupina DRG 1

Skupina DRG 3

Skupina DRG 2

Diagnza B

Diagnza A

Diagnza C

Hospitalizan

et300

Hospitalizan

et 100

Hospitalizan

et200

Vkon A

Vkon B

ZUL XY

ZUM XY


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Celkov schma nkladovho modelu za vybranou kliniku


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vnitronemocnin ztovn nklad v rmci EIS a IS controllingov nadstavby pi vykazovn vkon hospitalizace, kter jsou z pohledu VZP protovny v rmci oetovacho dne.

1211 Lkov oddlen

Pomocn stediska

Hospitalizan et

innost hospitalizace

7020401

Pm nklady hosp.

Doprava

poet dn

Cena MJ x poet MJ.

7020701

Lkov

oddlen A

7020801

Jdelna

7020201

Nepm nklady hosp.

Arel

Kalk. sazba x hodn. VV

lko den

7020102

as vkonu

Sterilizace

vkon 0842

Lka 10024

vkon ROK

Rozvrhov zkladny

Lka 10555

Reijn nklady hosp.

Energie

(teplo)

Kalk. sazba x hodn. VV

Lka 10645

poet dn * stav pacienta - diagnza - vk

Nklady hosp. celkem

SZP

El. energie

nepm nklady hosp.

SVLS

7020201

Sprvn nklady

7020101

Laboratoe

Kliniky

RDK

EIS

ZZ

IS CO (zdroj dat NIS)


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Vnitronemocnin ztovn nklad v rmci EIS a IS controllingov nadstavby na pkladu gastroenterologick ambulance.

Amb. spec. gastroenterologick

Pomocn stediska

Ambulantn et

innosti ambulance

7020401

Pm nklady hosp.

Doprava

Ultrazvuk

Cena MJ x poet MJ.

7020801

laboraton test

Jdelna

Gastroskopie

7020201

Arel

Nepm nklady hosp.

Kolonoskopie

as vkonu

7020102

Kalk. sazba x hodn. VV

Sterilizace

as vkonu

spolen nklady 1223...

vkon 0842

vkon (lab.)

Rozvrhov zkladny

Lka 10024

Reijn nklady hosp.

Energie

(teplo)

Kalk. sazba x hodn. VV

Lka 10555

Nklady hosp. celkem

Lka 10645

El. energie

7020201

nepm nklady hosp.

SVLS

Sprvn nklady

Laboratoe

Kliniky

EIS

RDK

IS CO (zdroj dat NIS)

ZZ


Ekonomika a zen zdravotnick ch za zen

Dkuji za pozornost !!!

www.fnbrno.cz

fnbrno@fnbrno.cz


 • Login