การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Download
1 / 11

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน( สพท. เขต4) GL 47 - PowerPoint PPT Presentation


 • 164 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน( สพท. เขต4) GL 47. วันที่ 23 สิงหาคม 2555. ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อำเภอ เทิง จังหวัดเชียงราย. โดย นายบุญเพิ่ม สุริ ยมณฑล วุฒิ ศษ. ม.(การบริหารการศึกษา) นายชัยพร กิจสร้างสรรค์ วุฒิ ป. บัณฑิต(วิชาชีพครู).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน( สพท. เขต4) GL 47

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

วันที่ 23 สิงหาคม 2555

ณ โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อำเภอ เทิงจังหวัดเชียงราย


4 gl 47

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายบุญเพิ่ม สุริยมณฑล

วุฒิ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายชัยพร กิจสร้างสรรค์

วุฒิ ป.บัณฑิต(วิชาชีพครู)


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

การวางแผนการเงิน การบัญชีของโรงเรียนเอกชน

ตามที่ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 บัญญัติเรื่องการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการศึกษาในมาตรา 60 ให้มีระบบการตรวจสอบติดตามและการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษาแนวทางจัดการศึกษา และ คุณภาพการศึกษา

เพื่อให้โรงเรียนเอกชนมีระบบ การรับ-การจ่าย และรายงานการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของโรงเรียนตามเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ที่สะท้อนต้นทุน รายได้ และค่าใช้จ่ายของโรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องมีการบันทึกบัญชีของโรงเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลา


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

หลักการบัญชี GL 47

- เป็นระบบบัญชีคู่ (Double Entry System) เป็นการลงรายการบัญชีสองบัญชีด้วยจำนวนเท่ากัน 2 ด้าน คือ ด้านซ้าย(เดบิต) และด้ายขวา(เครดิต)

- ใช้เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) เป็นการบันทึกการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย เมื่อมีรายได้หรือค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในรอบบัญชีที่ดำเนินการ ไม่ว่ารายการนั้นจะมีการรับหรือจ่ายเงินสดหรือไม่

- รอบระยะเวลาบัญชี กำหนดเริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน ของปีถัดไป 1 รอบ เท่ากับ 12 เดือน หรือ 1 ปีการศึกษา


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

 • สิ่งที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการใช้งานGL 47

  • - เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ MS Window98 ขึ้นไป

  • - เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ไม่ต่ำกว่า 200 MB

  • - มีเครื่องอ่านแผ่นซีดี

  • - จอภาพแสดงผลในโหมดความละเอียดที่ 800 x 600 จุด

  • - เครื่องพิมพ์

  • - มีโปรแกรม MS-Access 2000/XP ติดตั้งอยู่ในเครื่อง


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม

ใส่แผ่น CD – ROM โปรแกรมระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนที่ Drive CD-ROM เริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรมโดย ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกที่ Icon Setup จากนั้นก็ดำเนินการติดตั้งตามปกติ จนกว่าจะเสร็จสิ้น

เมนูหลัก


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

การจัดทำบัญชีในโปรแกรม GL47สิ่งที่ต้องทราบและดำเนินการดังต่อไปนี้

- ชื่อและที่อยู่

- รอบบัญชี

- ตั้งกำไรขาดทุน

- ผังบัญชี


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

ระบบบัญชีซึ่งประกอบด้วย ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน รายได้ และค่าใช้จ่าย

การแทนค่าในผังบัญชี

- ทรัพย์สิน

- หนี้สิน

- ทุน

- รายได้

- รายจ่าย

สมการทางบัญชี

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

ในการบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL47 เป็นการบันทึกหลักการบัญชีคู่ ทุกเดบิตจะต้องมีเครดิต ด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กัน(รับซ้าย จ่ายขวา) สำหรับด้านซ้ายมีชื่อว่าลูกหนี้ Debit ด้านที่ได้รับประโยชน์ อาจเป็นเงินสด เงินโอนเข้าธนาคาร สิ่งของ ด้านขวามือใช้ชื่อว่าเจ้าหนี้ Credit ด้านที่จ่ายออกไปหรือเสียประโยชน์หรือเสียสิทธิ


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

การบันทึกบัญชีในโปรแกรม GL 47 ต้องบันทึกในสมุดรายวันทั่วไป และทางโปรแกรม จะผ่าน(post) ให้ ไปยังงบทดลองก่อนปิดบัญชี ต้องพิมพ์ทุกเดือนเพื่อดูสถานะทางการเงินว่าเป็นอย่างไร ส่วนบัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน งบทดลองหลังปิดบัญชี พิมพ์ออกมาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ(เมษายน)


4 gl 47

การอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การจัดทำบัญชี การเงินของโรงเรียน(สพท. เขต4) GL 47

เอกสารประกอบการลงบัญชี

- เอกสารการับเงิน (ใบสำคัญคู่รับ)

- เอกสารการจ่ายเงิน(ใบสำคัญคู่จ่าย)

- เอกสารการฝากเงิน (ใบ Pay in )

- เอกสารการถอนเงิน (เช็ค รายการในสมุดออมทรัพย์)


ad
 • Login