МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД PowerPoint PPT Presentation


  • 275 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР. АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ. МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ.

Download Presentation

МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3180295

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ

МХЕГ-ЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.БАЯРБОЛД


2011 311

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Үндэслэл: Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 6.4 дэх заалт

Журмын нэр: “Аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам”

Тогтоолын огноо: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрийн 311 дүгээр тогтоол


2011 3111

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Зорилго: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хэмжээнд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь энэхүү нийтлэг журамд нийцүүлэн, өөрийн үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон “Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-тай байна.


3180295

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

“Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам”-ыг Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 7.2, 8.2.1-д заасны дагуу дараахь эрх бүхий этгээд батална:


3180295

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

НИЙТЛЭГ ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДАГАЖ МӨРДӨХ ХУУЛЬ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулахдаа:

  • Энэхүү нийтлэг журам

  • Монгол Улсын хууль тогтоомж

  • Ерөнхийлөгчийн зарлиг

  • Засгийн газар

  • Эрх бүхий бусад байгууллага, албан тушаалтнаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр гаргасан шийдвэрийг удирдлага болгоно.


3180295

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Дотоод хяналт шалгалтын зарчим:


3180295

Дотоод хяналт шалгалтын зорилго


3180295

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Дотоод хяналт шалгалтын хамрах хүрээ

Дотоод хяналт шалгалтыг зохих удирдамж, төлөвлөгөөний дагуу гүйцэтгэж, аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагааг бүрэн хамарсан байх.


3180295

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2011 ОНЫ 311 ДҮГЭЭР ТОГТООЛ

Хариуцлага

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдлын дагуу буруутай этгээдэд холбогдох хууль тогтоомж, тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод журамд заасан хариуцлагыг ногдуулна.

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил, дутагдал нь гэмт хэргийн шинжтэй бол асуудлыг хуулийн байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлнэ


3180295

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

2012 он


  • Login