zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS - PowerPoint PPT Presentation


  • 211 Views
  • Uploaded on

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS. Warszawa, 8 września 2008 r. Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS' - zariel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ryzyko p ynno ci
Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności
struktura p ynno ci z uwzgl dnieniem przedzia w czasowych
płynność natychmiastowa,

płynność bieżąca,

płynność krótkoterminowa,

płynność średniookresowa,

płynność długookresowa.

Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów czasowych
schemat zarz dzania ryzykiem p ynno ci
Schemat zarządzania ryzykiem płynności

IDENTYFIKACJA

POMIAR

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM PŁYNNOŚCI

RAPORTOWANIE

ZARZĄDZANIE

MONITOROWANIE

proces zarz dzania p ynno ci
Proces zarządzania płynnością

Rekomendacja P

Strategia

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Strategia

Banku BPS S.A.

Uchwała nr 9/2007

KNB

Polityka

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Plan finansowy

Banku BPS S.A.

Inne wewnętrzne

akty normatywne dotyczące ryzyka płynności

zarz dzanie p ynno ci w banku
struktura organizacyjna,

zewnętrzne normy płynności,

wewnętrzne limity płynności,

plan awaryjny,

systemy informatyczne,

działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością,

wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością.

Zarządzanie płynnością w Banku
struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Operacyjna działalność rynkowa

Niezależna ocena i kontrola ryzyka

Rada Nadzorcza

Departament Skarbu

Departament Audytu

Departament OKiZ

Zarząd

Samodzielne Stanowisko Kontroli Ryzyk

Departament Bankowości Spółdzielczej

KZAiP

Departament Ryzyk Finansowych

Jednostki sprzedażowe

Banki Spółdzielcze

zewn trzne normy p ynno ci
Zewnętrzne normy płynności

Uchwała nr 9/2007 KNB

slide10

Wewnętrzne normy płynności

SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI

LIMITY ZGODNE

ZE STRATEGIĄ BANKU

LIMITY

OPERACYJNE BANKU

wewn trzne normy p ynno ci cd
Wewnętrzne normy płynności cd.

Limity luki płynności

wskaźnik płynności do 1 m-ca

wskaźnik płynności do 3 m-cy

wskaźnik płynności do 1 roku

Limity na aktywa płynne

min. poziom aktywów płynnych

min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart.

Stabilność bazy depozytowej

Pozostałe limity

Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto

Suma osadów we wkładach dla depozytów podm. niefin. oraz depoz. termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku

Duże depozyty / depozyty pozyskane od podmiotów niebankowych

Limit pozycji pozabilansowych

Wskaźnik płynności rynku dla łatwo zbywalnych papierów wartościowych

plan awaryjny
Plan awaryjny

określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,

monitorowanie oznak zagrożenia płynności,

analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia,

określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientów

systemy informatyczne
Systemy informatyczne

Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowym

FERMAT

System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynności

Kondor+

Autodealing

System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczych

dzia ania operacyjne
Działania operacyjne

zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,

udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,

obrót dłużnymi papierami wartościowymi,

administrowanie funduszami pomocowymi,

utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,

udzielanie kredytów technicznych,

zasilenia i odprowadzenia gotówki.

dzia ania operacyjne cd
Działania operacyjne cd.
  • Lokowanie nadwyżek środków finansowych
  • w bezpieczne instrumenty

Lokaty na rynku międzybankowym

Dłużne papiery skarbowe

Bony pieniężne

wspomaganie bank w sp dzielczych w zarz dzaniu p ynno ci
Wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością

wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,

produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:

  • bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,
  • lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,

doradztwo w zakresie ryzyka płynności.

ad