Zarz dzanie ryzykiem p ynno ci w zrzeszeniu bps
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS PowerPoint PPT Presentation


  • 168 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS. Warszawa, 8 września 2008 r. Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych. Ryzyko płynności.

Download Presentation

Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zarządzanie ryzykiem płynności w Zrzeszeniu BPS

Warszawa, 8 września 2008 r.


Zapewnienie zdolności do wywiązywania się z bieżących i przyszłych zobowiązań przez Bank oraz wspomaganie w tym zakresie zrzeszonych banków spółdzielczych.

Ryzyko płynności


płynność natychmiastowa,

płynność bieżąca,

płynność krótkoterminowa,

płynność średniookresowa,

płynność długookresowa.

Struktura płynności z uwzględnieniem przedziałów czasowych


Schemat zarządzania ryzykiem płynności

IDENTYFIKACJA

POMIAR

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM PŁYNNOŚCI

RAPORTOWANIE

ZARZĄDZANIE

MONITOROWANIE


Proces zarządzania płynnością

Rekomendacja P

Strategia

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Strategia

Banku BPS S.A.

Uchwała nr 9/2007

KNB

Polityka

zarządzania

ryzykiem płynności

w Banku BPS S.A.

Plan finansowy

Banku BPS S.A.

Inne wewnętrzne

akty normatywne dotyczące ryzyka płynności


struktura organizacyjna,

zewnętrzne normy płynności,

wewnętrzne limity płynności,

plan awaryjny,

systemy informatyczne,

działania operacyjne w zakresie zarządzania płynnością,

wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością.

Zarządzanie płynnością w Banku


Struktura organizacyjna

Operacyjna działalność rynkowa

Niezależna ocena i kontrola ryzyka

Rada Nadzorcza

Departament Skarbu

Departament Audytu

Departament OKiZ

Zarząd

Samodzielne Stanowisko Kontroli Ryzyk

Departament Bankowości Spółdzielczej

KZAiP

Departament Ryzyk Finansowych

Jednostki sprzedażowe

Banki Spółdzielcze


Zewnętrzne normy płynności

Uchwała nr 9/2007 KNB


Zewnętrzne normy płynności cd.w okresie czerwiec – sierpień 2008

w mln zł


Wewnętrzne normy płynności

SYSTEM LIMITÓW PŁYNNOŚCI

LIMITY ZGODNE

ZE STRATEGIĄ BANKU

LIMITY

OPERACYJNE BANKU


Wewnętrzne normy płynności cd.

Limity luki płynności

wskaźnik płynności do 1 m-ca

wskaźnik płynności do 3 m-cy

wskaźnik płynności do 1 roku

Limity na aktywa płynne

min. poziom aktywów płynnych

min. poziom łatwo zbywalnych pap. wart.

Stabilność bazy depozytowej

Pozostałe limity

Suma depozytów od klientów niebank. oraz BS o terminie wymagaln. powyżej 3 m / kredyty brutto

Suma osadów we wkładach dla depozytów podm. niefin. oraz depoz. termin. BS / kredyty brutto pow. 1 roku

Duże depozyty / depozyty pozyskane od podmiotów niebankowych

Limit pozycji pozabilansowych

Wskaźnik płynności rynku dla łatwo zbywalnych papierów wartościowych


Plan awaryjny

określenie zakresu odpowiedzialności i zasad wdrażania działań awaryjnych i prewencyjnych,

monitorowanie oznak zagrożenia płynności,

analizy scenariuszowe wypływu środków z Banku i Zrzeszenia,

określenie liczby dni, w trakcie których Bank będzie w stanie kontynuować obsługę klientów


Systemy informatyczne

Zintegrowany system do zarządzania ryzykiem finansowym i ryzykiem kredytowym

FERMAT

System wspomagający proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym ryzykiem płynności

Kondor+

Autodealing

System transakcyjny do obsługi banków spółdzielczych


Działania operacyjne

zagospodarowywanie nadwyżek środków finansowych,

udzielanie lokat, kredytów i pożyczek, poręczeń i gwarancji bankowych,

obrót dłużnymi papierami wartościowymi,

administrowanie funduszami pomocowymi,

utrzymywanie rezerwy obowiązkowej,

udzielanie kredytów technicznych,

zasilenia i odprowadzenia gotówki.


Działania operacyjne cd.

  • Lokowanie nadwyżek środków finansowych

  • w bezpieczne instrumenty

Lokaty na rynku międzybankowym

Dłużne papiery skarbowe

Bony pieniężne


Alokacja pozyskanych środkóww okresie marzec – sierpień 2008

w mln zł


Wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością

wzorcowe regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem płynności,

produkty wspomagające proces zarządzania płynnością:

  • bezwarunkowy limit operacyjny na międzybankowym rynku pieniężnym,

  • lokata płynnościowa dla banków spółdzielczych o sumie bilansowej poniżej 200 mln zł,

    doradztwo w zakresie ryzyka płynności.


Wspomaganie banków spółdzielczych w zarządzaniu płynnością cd.


DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


  • Login