Utv ren  stredovek  Evropy 6.-11. stolet

Utv ren stredovek Evropy 6.-11. stolet PowerPoint PPT Presentation


  • 167 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Charakteristika. roku 476 zanikla zpadormsk re; na jejm zem se zacaly usazovat germnsk kmeny, jejich prchod byl soucst stehovn nrod Prciny stehovn nrodu (4.-10. stolet)Ochlazen pohyb severogermnskch kmenu na jihPopulacn rust potreba nov pudyVpd Hunu do E

Download Presentation

Utv ren stredovek Evropy 6.-11. stolet

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Utvárení stredoveké Evropy (6.-11. století) Maturitní téma císlo 3

2. Charakteristika roku 476 zanikla západorímská ríše; na jejím území se zacaly usazovat germánské kmeny, jejichž príchod byl soucástí stehování národ Príciny stehování národu (4.-10. století) Ochlazení – pohyb severogermánských kmenu na jih Populacní rust – potreba nové pudy Vpád Hunu do Evropy – posouvání národu z východu na západ Germánské kmeny – Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Langobardi, Frankové … Slovanské kmeny – východní – Rusové, Belorusové, Ukrajinci … západní – Poláci, Ceši, Slováci … jižní – Slovinci, Bulhari, Chotvati …

3. 5. století – na troskách západorímské ríše vznikla barbarská království barbar – starovecí Rekové a Rímané tak nazývali cizince, kterí mluvili jinou recí, meli jiné zvyky a vyznávali jiné hodnoty, ale i lidi nevzdelané a surové, takoví byli i Germáni Germáni prebírali od puvodního rímského obyvatelstva zvyky, myšlenky, zpusob výchovy, pozdeji také písmo (latinka) a jazyk (latina) velký vliv latiny ? základ zdejších národních jazyku Románské jazyky – jazyky prevážne latinského (tj. románského) puvodu …španelština, portugalština, italština, francouzština Germánské jazyky – vznikli z puvodního jazyku Germánu, který se užíval ješte v okrajových oblastech …nemcina, anglictina, švédština, norština, nizozemština

4. romanizace – zpusob, jakým Germáni prebírali kulturní dedictví, pozvolní prijímání krestanství

5. Krestanství spocívá ve víre v Ježíše Krista, který svou vykupitelskou smrtí na kríži snal z lidstva dedicný hrích a ukázal mu cestu ke spáse a vecnému životu Boží trojice – Syn boží, Buh otec, Duch svatý posvátná kniha – bible (Starý a Nový zákon)

6. dábel – Kristuv protivník, ztelesnení všeho zla papež byl puvodne rímský biskup, postupne se ale stal hlavním predstavitelem krestanské církve v západoevropské oblasti, zakladatelem byl údajne apoštol sv. Petr velkým papežem byl Lev I., který uchránil církev pred kocovnými Huny a germ. pohany další vynikl na prelomu 6. a 7. stol. papež Rehor I. – prizpusobil krestanské ucení nevzdelaným vesnicanum pohan – v raném stredoveku vesnican i nevzdelanec, v krestanství ten, kdo nevyznával krestanskou víru ani Starý zákon

7. Francká ríše Frankové byli germánský kmen, sídlící na pravém brehu Rýna, odkud útocili na západorímskou ríši roku 492 ovládli pod vedením krále Chlodvíka z rodu Merovejcu Galii a vytvorili tak základ silné francké ríše v 6.-7. století se postavení panovníku oslabilo, moc získávali majordomové (úredníci spravující stát) nejznámnejší Karel Martel (Kladivo) – v 1. pol. 8. stol. ovládl celou ríši, proslavil se vítezstvím nad Araby v bitve u Poitiers roku 732 jeho syn Pipin Krátký svrhl posledního Merovejce a stal se králem Franku, roku 751 moc do rukou rodu Karlovcu

8. Pipin získal od papeže dedickou korunu, na oplátku mu pomohl na Apeninském poloostrove a predal mu dobyté území, vznikl nezávislý papežský stát (do roku 1870, pozdejší Vatikán) nejslavnejším Karlovcem Pipinuv syn Karel Veliký (768-814) – rozšíril území na východ k rece Labe, na západe k rece Ebro, na severu k Severnímu mori a Atlantiku, na jihu k Apeninám + pripojil Langobardskou ríši; roku 800 korunován císarem; výboje obrátil proti pohanum a Arabum ? šírení krestanské víry; podporoval vzdelanost a kulturu; roku 814 umírá a je pochován v Cáchách, kde vybudoval palác s kaplí Panny Marie písmo (karolínská miniskula) zjednodušovala drívejší složite psaná písmena a pozdeji se z nej vyvinulo písmo, které používáme dnes – latinka karolínská renesance – kulturní rozpach za vlády Karla, zájem o antické dedictví, porizování opisu významných prací autoru z casu starovekého Ríma

9. verdunská smlouva roku 843 – rozdelení ríše mezi tri Karlovy vnuky západofrancká (pozdejší Francie) východofrancká (cást pozdejšího Nemecka) Lotharingie (severní Itálie, Burgundsko, území kolem Rýna)

  • Login