Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak - PowerPoint PPT Presentation

Kluczowe zagadnienia
Download
1 / 24

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak 29.09.2008,Rzeszów. Procedura wyboru LGD. Krok po kroku. 1) Konferencja UM 2) Ogłoszenie UM 3) Nabór(składanie wniosków) LGD 4) RozpatrywanieUM 5) Wybór LGD UM 6) Zastrzeżenia do wyboruLGD

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR Łukasz Tomczak

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kluczowe zagadnienia zwi zane z wyborem lgd do realizacji lsr ukasz tomczak

Kluczowe zagadnienia związane z wyborem LGD do realizacji LSR

Łukasz Tomczak

29.09.2008,Rzeszów


Procedura wyboru lgd

Procedura wyboru LGD


Krok po kroku

Krok po kroku

1) Konferencja UM

2) Ogłoszenie UM

3) Nabór(składanie wniosków) LGD

4) RozpatrywanieUM

5) Wybór LGD UM

6) Zastrzeżenia do wyboruLGD

7) Podpisanie umowy LGD+UM

8) Realizacja LSRLGD


Konferencja

Konferencja

Właśnie na niej jesteśmy 


Og oszenie

Ogłoszenie

 • Po przeprowadzeniu konferencji

 • Umieszczenie ogłoszenia:

  • Tablica ogłoszeń w UM

  • Strona www UM

  • Prasa regionalna/ogólnokrajowa

 • Zamieszczenie formularzy wniosków i instrukcje wypełniania

  • Strona www UM

   • Wniosek o wybór LGD

   • Wniosek o przyznanie pomocy 4.31


 • Konferencja a og oszenie

  Konferencja a ogłoszenie

  KONFERENCJA

  TAK

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  NIE

  KONFERENCJA


  Tre og oszenia

  Treść ogłoszenia

  • Termin

   • Nie wcześniej niż 30 po ogłoszeniu

   • od 14 - 60 dni

 • Miejsce

 • Tryb

 • Wysokość dostępnych środków

 • Informacja o pierwszym wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31


 • Adresaci og oszenia

  Adresaci ogłoszenia

  • LGD z Województwa Podkarpackiego

  • LGD „graniczne” z siedzibą na terenie Województwa Podkarpackiego


  Sk adanie wniosk w

  Składanie wniosków

  • Bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu (Urząd Marszałkowski)

   • osoba składająca wniosek otrzymuje kopie z potwierdzeniem

 • LSR obowiązkowym załącznikiem (na papierze i CD)

  • Brak – pozostawienie bez rozpatrzenia

 • Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy 4.31

  • Konieczny do przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania”


 • Po zako czeniu naboru

  Po zakończeniu naboru

  • Zamieszczenie w ciągu 14 dni

   • Lista LGD, które złożyły wniosek+LSR

   • Złożone LSR

  • Rozpatrywanie …


  Rozpatrywanie

  Rozpatrywanie

  • Nie dłużej niż 3 miesiące

   • Weryfikacja wniosku i załączników

   • Ocena według kryteriów – załącznik nr 2

 • Wnioski bez LSR

  • Pozostawienie bez rozpatrzenia

 • Ewentualne wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków

  • Wstrzymanie biegu terminu rozpatrywania


 • Wyb r lgd

  Wybór LGD

  • W ciągu 3 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków

   • Chyba że będą wezwania do usunięcia nieprawidłowości/braków

 • Zamieszczenie listy LGD

  • Według uzyskanych punktów

  • Podana liczba punktów

  • Wskazanie czy LGD jest wybrana


 • Po wyborze

  Po wyborze …

  • Pisemna informacja do LGD (7 dni od wyboru)

   • Wynik wyboru + uzasadnienie

   • Projekt umowy (jeśli LGD wybrana)

   • Zaproszenie do podpisania umowy (jeśli LGD wybrana)

 • LGD

  • Zgłoszenie zastrzeżeń (tylko do oceny punktowej)

  • Podpisanie umowy

  • … Realizacja LSR


 • Wyprzedzaj ce finansowanie

  Wyprzedzające finansowanie


  Wyprzedzaj ce finansowanie1

  Wyprzedzające finansowanie

  • ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304)

   • Uwaga!!! nowelizacja w 2008 roku (Dz. U. Nr 52, poz. 304)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich(Dz. U. Nr 156, poz. 968)


 • Instrumenty wyprzedzaj cego finansowania

  Instrumenty wyprzedzającego finansowania

  Beneficjent ma prawo, ale nie musi, korzystać z jednego lub dwóch instrumentów:

  • środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „środki z ARiMR”

  • środki z budżetu państwa w formie oprocentowanej pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego – „pożyczka z BGK”

   To są dwie odrębne procedury


  Wysoko rodk w z arimr

  Wysokość środków z ARiMR

  • Środki z ARiMR mogą być przekazane do wysokości udziału krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), czyli do 20% przyznanej pomocy.

   (art. 10c ust. 2 ustawy o uruchamianiu…)


  Wysoko rodk w z bgk

  Wysokość środków z BGK

  • Pożyczka z BGK może być udzielona do wysokości udziału środków z EFRROW, czyli do 80% przyznanej pomocy.

   (art. 10d ust. 3 ustawy o uruchamianiu…)


  Adresaci rodk w z arimr

  Adresaci środków z ARiMR

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

   • wszyscy beneficjenci

 • Wdrażanie projektów współpracy

  • wszyscy beneficjenci (LGD)

 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

  • wszyscy beneficjenci (LGD).

   (art. 10c ust. 1 ustawy o uruchamianiu…)


 • Adresaci po yczki z bgk

  Adresaci pożyczki z BGK

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

   • tylko jednostki samorządu terytorialnego

 • Wdrażanie projektów współpracy

  • Wszyscy beneficjenci (LGD)

 • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania

  • wszyscy beneficjenci (LGD).

   (art. 10d ust. 1-2 ustawy o uruchamianiu…)


 • Procedura przyznawania rodk w z arimr

  Procedura przyznawania środków z ARiMR

  • Aby otrzymać środki z ARiMR należy we wniosku o przyznanie pomocy w ramach danego działania wypełnić odpowiednią rubrykę.

  • Środki przekazane zostaną na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach danego działania.

  • Wypłata nastąpi po podpisaniu umowy przyznania pomocy


  Procedura przyznawania po yczki z bgk

  Procedura przyznawania pożyczki z BGK

  • wniosek o udzielenie pożyczki

   • na formularzu udostępnionym przez BGK

   • złożyć w BGK wraz z pozytywną opinią SW o przyznaniu pomocy.

  • umowa pożyczki

   • na formularzu udostępnionym przez BGK

   • zawierana jest w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pożyczki


  Uruchomienie rodk w z po yczki bgk

  Uruchomienie środków z pożyczki BGK

  • Uruchomienie środków w ramach pożyczki następuje po przedłożeniu:

   • Harmonogramu przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę oraz

   • Umowy przyznania pomocy, zawartą z SW

  • Przekazanie środków na pokrycie kosztów kwalifikowalnych:

   • zgodnie z harmonogramem

   • na rachunek bankowy otwarty w BGK do obsługi tej pożyczki


  Koszty po yczkobiorcy

  Koszty pożyczkobiorcy

  • Koszty oprocentowania

   • 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych

  • Koszty prowizji

   • 0,1% kwoty udzielonej pożyczki (płatne w dniu przekazania pierwszej transzy pożyczki)


  ad
 • Login