Kredito samprata men studijose
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Kredito samprata Men ų studijose PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kredito samprata Men ų studijose. Dailės ir muzikos pavyzdžiai. 2010 vasario 12 d. VDA. 21. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų.

Download Presentation

Kredito samprata Men ų studijose

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kredito samprata men studijose

Kreditosamprata Menų studijose

Dailės ir muzikos pavyzdžiai

2010 vasario 12 d.

VDA


Apibr imas

 • 21. Studijų kreditas – studijų dalyko apimties vienetas, kuriuo matuojami studijų rezultatai ir studento darbo laikas. Vienų studijų metų 1 600 valandų atitinka 60 kreditų.

  (“Mokslo ir studijų įstatymas”)

Apibrėžimas


Meno studij metod specifi kumas

 • Kokiais metodais siekiami kredito apibrėžime nurodyti studijų rezultatai?

 • Meno studijų esminiais metodais, charakteringais visai sričiai, galima būtų laikyti:

  • Orientavimąsi į praktinį kūrybinių įgūdžių lavinimą (technikų įsisavinimą, meistriškumo lavinimą)

  • Individualų darbo pobūdį (dažnai: 1 profesorius – 1 studentas)

Meno studijų metodų specifiškumas


Meno studij ose naudojami ie mokymo metodai

Muzika

Individualios paskaitos/pratybos

Repeticijos

Perklausos

Dailė

Individualios paskaitos/pratybos

Diskusijos studijoje

Diskusijos peržiūrose

Menostudijose naudojami šie mokymo metodai:


Meno studij ose naudojami ie vertinimo metodai

Muzika:

Egzaminas žodžiu

Egzaminas raštu

Meninės programos atlikimas

Pusrečitalis

Rečitalis

Koncertas

Spektaklis

Dailė:

Egzaminas žodžiu

Egzaminas raštu

Tarpinė peržiūra

Peržiūra

Paroda

Performansas

Menostudijose naudojami šie vertinimo metodai:


Meno studijas reglamentuojantys europos dokumentai

 • Muzika: www.aecinfo.org/Publications.aspx?id=-1

 • Dailė:

  www.inter-artes.org/index1.php?p1=ia&p2=7

Meno studijas reglamentuojantys Europos dokumentai


Dail s kryptis

 • Šiuolaikinės dailės studento “darbo rezultatų” ir jiems pasiekti skirto “darbo laiko” samprata tiesiogiai susijusi su geru šiuolaikinės Vakarų dailės praktikų pobūdžio ir jų sklaidos konteksto išmanymu.

 • Tik toks žinojimas leidžia suformuluoti ambicingais ir šiuolaikiškais studijų siekiniais grįstą programos studijų planą, kurio sudedamoji dalis yra kreditas.

Dailės kryptis


Dail s kryptis1

 • Svarbu ir tai, jog šiuolaikinės dailės studijų rezultatų vertinimui negali būti taikomas aukštojo mokslo diskurse neabejotinai patikimu laikomas “mokslinio verifikuojamumo” kriterijus. T.y. neįmanomas absoliutus galutinio studijų rezultato “nuskaidrinimas” ir “objektyvizavimas”.

 • “Meno tiesa” dažnai priklauso nuo meninės paradigmos, kuriai save priskiria autorius, pobūdžio.

 • Dėl šios priežasties ypač aktualūs tampa komunikaciniai studento gebėjimai: t.y. gebėjimas intelektualiai argumentuoti savąją poziciją, kontekstualizuoti savo kūrinį platesnėje kultūrinėje-socialinėje terpėje. Plg. citatą:

Dailės kryptis


Dail s kryptis2

 • Students are required to actively participate in their own education and to define their own area of practice, theory and research and the relevant professional skills that their practice requires. Fine Art education involves modes of study that lay stress on creativity, improvisation and the questioning of orthodoxies.

  “TUNING document: Fine Art Education”

Dailės kryptis


Dail s kryptis3

 • Iš čia kyla šiuolaikinių dailės studijų metodų ypatinga įvairovė ir tarpdalykinis pobūdis, o taip pat ir studijų infrastruktūros specifiškumas:

Dailės kryptis


Dail s kryptis4

 • Contemporary Art is a broad and dynamic field encompassing a wide range of approaches, technologies, contexts, theories, traditions and social functions.

 • Knowledge and reflection are embodied in artistic practices and processes. Specific to art is an aesthetic approach to questioning and exploration, opening up new ways of understanding and producing meaning and knowledge.

  “TUNING document: Fine Art Education”

Dailės kryptis


Dail s kryptis5

 • Dėl tokio sudėtingo, tarpdalykinio, į kritinę praktiką ir savarankišką kūrybinę veiklą orientuoto šiuolaikinės dailės studijų pobūdžio, “Dailės” specialistai nerengiami neuniversitetinėse Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Dailės kryptis


Atlikimo meno muzika studijos auk tojoje mokykloje

Atlikimo meno (muzika) studijos aukštojoje mokykloje:

situacijos analizė

doc. dr. Vida Umbrasienė

Rima Rimšaitė


Muzikos studij specifi kumas

MUZIKOS studijų specifiškumas

priėmimas į muzikos studijas: reikalaujama specialaus pasirengimo (įgūdžiai lavinami nuo vaikystės)

vertinimo kriterijai – aukšti meniniai standartai

mokymo specifika: individualus mokymas (1:1)

muziko branda (ilga studijų trukmė)

įdarbinamumo koncepcija – problematiška (laisvai samdomi menininkai)


Europin patirtis muzikos studijos

Europinė patirtis (muzikos studijos)

AEC (Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos) Erasmus TNP “Polifonija” Bolonijos ir Tuning darbo grupių rezultatai:

PDD – Polifonijos/Dublino aprašai

studijų siekiniai ir kompetencijos

- 3 pakopoms

Dermė su Europine kvalifikacijų sąranga

Darbo krūvis ir ECTS

Kokybės užtikrinimas ir akreditacija

http://www.bologna-and-music.org/home.asp?id=1769&lang=en


Kredito samprata men studijose

AEC (Europos aukštųjų muzikos mokyklų asociacijos) Erasmus TNP „Polifonija“ Tuning darbo grupė pabrėžia aukštojo muzikos mokslo išskirtinumą aukštojo mokslo kontekste.

Aukštasis muzikos mokslas pirmiausia orientuotas į

studentų praktinių ir kūrybinių gebėjimų

lavinimą.

Svarbiausias vertinimo rodiklis ir kriterijus – meninis lygis.

(Tuning: Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Music (2009))


Auk tasis mokslas lietuvoje ir muzik a

Kvalifikacija

Teorinis pasirengimas

Universitetinės studijos (muzika)

Moksliniai tyrimai

Mokslo laipsnis

Praktinė veikla

Neuniversitetinės studijos

Taikomieji mokslo tyrimai

Aukštasismokslas Lietuvoje ir muzika

Kvalifikacija


K turime iuo metu

Atlikimo meno (muzikos) studijos vykdomos:

 • Bakalauras

 • Vilniaus kolegija

 • Panevėžio kolegija

 • Marijampolės kolegija

 • Klaipėdos universitetas

 • Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Magistrantūra

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Klaipėdos universitetas

Ką turime šiuo metu?


Kredito samprata men studijose

Muzikos profesinis bakalauras (kolegijos)

Muzikos bakalauras (KU, LMTA)


K turime iuo metu1

 • Atlikimo meno (muzikos) specialistų rengimo reglamento (standarto) nėra

 • Muzikos studijų turinį reglamentuoja menininko rengimo tradicijos suformuoti specialiųjų gebėjimų reikalavimai, susiję su specifiniu koncertuojančio menininko ar darbo meno kolektyvuose pobūdžiu

 • Reikalavimai studijų programos turiniui ir struktūrai pagal “Pagrindinių, specialiųjų profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatai” (2005-07-22, ISAK Nr. 1551)

Studijos organizuojamos remiantis:

Muzikos profesinis bakalauras (kolegijos)

Liaudiškamuzika

Populiariojimuzika

Pramoginėmuzika

Tradicinės liaudies muzikos atlikėjo rengimo standartas

Populiariosios muzikos atlikėjo rengimo standartas

Pramoginio scenos meno artisto rengimo standartas

reikalavimai studijų programos turiniui ir struktūrai pagal “Pagrindinių, specialiųjų profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatai” (2005-07-22, ISAK Nr. 1551)

Muzikos bakalauras (KU, LMTA)

Kąturimešiuo metu?


Atlikimo meno bakalauro studij kolegijoje ir universitete skirtumai

Kolegijos

 • Orientacija į konkrečias atlikimo meno specialistui reikalingas žinias, mokėjimus ir įgūdžius, jų detalizavimas

  Universitetai

 • Kompleksiškas požiūris, orientuotas į veiklos pobūdį, siejamą su kompetencijomis

  Skirtumai:

 • Išsilavinimo lygis

 • Studijų objektas

 • Kompetencijų ribos

 • Meistriškumo lygis

Kolegijosrengiasiauroprofiliomuzikosatlikėją

Universitetasrengiauniversalų muzikosmenininką

Atlikimo meno bakalauro studijų kolegijoje ir universitete skirtumai


Kredito samprata muzikoje

Kreditolygmuo

Standartas

Kreditas

Vertinimo kriterijai

Kreditųskaičius

Pagrindinis skirtumas – kredito lygmuo

Studijųsiekiniai

Kredito samprata muzikoje

studijos

įvertinimas (pasiekimai)

Kreditai


Kredito muzika turinys

Kredito (muzika) turinys


Kompetencijos dalykas modulis kreditas

Savarankiškumas

Kritinis požiūris

Kompetencijos – dalykas (modulis)-kreditas


Pabaiga

Pabaiga


 • Login