Darba aizsardz bas apm c bas modu i m c bu programmas profesion l s izgl t bas iest d s
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 91

Darba aizsardzības apmācības moduļi (mācību programmas) profesionālās izglītības iestādēs PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Darba aizsardzības apmācības moduļi (mācību programmas) profesionālās izglītības iestādēs. ESF projekts Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001. Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana. 6.modulis Darba aizsardzība kokapstrādes nozarē. 6.1. tēma

Download Presentation

Darba aizsardzības apmācības moduļi (mācību programmas) profesionālās izglītības iestādēs

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Darba aizsardzbas apmcbas modui(mcbu programmas) profesionls izgltbas iestds

ESF projekts Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001


Kokapstrdes tehnoloijas un izstrdjumu izgatavoana


6.modulisDarba aizsardzba kokapstrdes nozar


6.1. tma

Kokapstrdes nozare un darba aizsardzba


Mea nozare apvieno mea resursus un mea produktu raoanu, tirdzniecbu un patriu vienot sistm


Merpniecba ir viena no lielkajm Latvijas apstrdes rpniecbas nozarm, un d griezum to sasinti sauc par kokapstrdi

MERPNIECBA (KOKAPSTRDE)

Finieru un pltu raoana

finieris, srkocii, saplksnis, skaidu pltnes, iedru pltnes u.c. pltnes

Kokzana, vana un impregnana

zmaterili

Mbeu un citur neklasifictu izstrdjumu raoana

mbeles, mzikas instrumenti, sporta preces, rotalietas

Koka celtniecbas, galdniecbas izstrdjumu un taras raoana

koka celtniecbas un galdniecbas izstrdjumi, lmts pltnes, koka tara un palikti

Koka atlikumu prstrde

malka, eldas, briketes


MISK PRSTRDE

Celulozes, papra un kartona raoana

celuloze (paprmasa), paprs, kartons, papra un kartona izstrdjumi

misks prstrdes produktu raoana

kokogles, zalea prstrdes produkti, ekstraktvielas u.c.


Svargkie darba procesi nozar

 • Darbs ar manm

 • Materilu apstrde ar rokm

 • Materilu iroana

 • Lakoana, lmana un impregnana

 • Darbs ar skaidu pltnm

 • vana

 • Materilu transportana

 • Iepakoana un darbs noliktavs

 • Telpu uzkopana


Darba aizsardzbas stvoklis nozar un to ietekmjoie faktori

Nelaimes gadjumu skaits 2008. gad


2008. gad nozar (izemot mbeu raoanu) reistrti 104 nelaimes gadjumi


Komercdarbbas veidi, kuros darba aizsardzbas sistmas izveid un uzturan jiesaista kompetenta institcija darba aizsardzb

 • Koka zana

 • velana un impregnana

 • Finiera loku un saplku raoana

 • Lmto plku, skaidu pltu, iedru pltu un citu paneu un pltu raoana


Valsts darba inspekcijas 2009. gada 1. pusgad stenots inspicanas kampaa


Ekspertu viedoklis

Latvij viena no lielkajm problmm darba aizsardzb t, ka darba devji lielkaj vairum gadjumu uzskata, ka darba aizsardzba tas ir kaut kas nenormli drgs, sarets, nevajadzgs, lieks, milzgi izdevumi. Realitt ne vienmr tas t ir. Realitt 80% gadjumu ir runa par primitvm, elementrm lietm, kas biei vien praktiski neko nemaks. Darbinieki biei vien protest pret tm vism prasbm, kas viiem it k trauc strd visi aizsardzbas ldzeki individulie un ierobeojumi manm, kad tur nevar tikt klt un grti strdt. [..] Cilvkam vairk t nauda interes nek tur kaut kda darba aizsardzba.


Idel gadjum ir jsaprot, kdas negatvas sekas var bt. Ja tu nelietosi ausu aizbus pie asfalta grieanas, tad pc pieciem, septiiem gadiem tu nedzirdsi, ka telefons zvana kabat tpc, ka dzirde bs saakarta. [..] Ja es strdu bez cimdiem, tad ir oti daudzi koli, kas strd ar bez pirkstiem. Ja cilvks to nesaprats, tad vi ar to nenss. Ja vi to saprats, tad vi to nss tikai tpc, ka vi negribs staigt ar etriem pirkstiem.


Pareiz situcija ir tda, ka galdnieki, kuri beidz arodskolu un kuriem neviens t sti nav pateicis, ka viiem bs jstrd troksn un jdara tas, tas un tas. Vii to reli vl neapzins. Msu apmcbas sistma darba aizsardzbas jom ir oti slikta. Vias stenb nemaz nav. Vidusskol par darba aizsardzbu vispr neststa. Tas beidzas ar to, ka ir cilvks, kur iet tlk uz universitti, kur viam atkal neko neststa, un iznk darbinieks, kur pirmo reizi uzzina, ka viam vajag pastaipties, ievrot kaut kdas atptas pauzes. Vi par to pirmo reizi varbt uzzina uzmum 26 gadu vecum.


Nodarbinto pieredze

Valsts socils apdroinanas aentras mcbu filma par darba aizsardzbu. Kokapstrdes darbi.


6.2. tma

Riska faktori kokapstrd


Traumatisma jeb mehniskie faktori

 • Manas, darbgaldi un rokas darbarki

 • Tehnoloisks iekrtas

 • Iekjais transports un satiksme

 • Paklupana un kriana

 • Apdedzinans vai applaucans iespja

 • Darbs ar ku un celtu konstrukcijm

 • Uguns, eksplozijas

 • misko apdegumu un saindans bstamba

 • Citi traumatisma riska faktori


Manu un darbgaldu radtie draudi

 • Trieciena risku

 • Nogrieanas

 • Norauanas

 • Sagrieanas

 • Ievilkanas un citus draudus


Ugunsdroba

Kokapstrdes procesi saistti ar degou vielu kltbtni

 • Zmaterili

 • Koka puteki

 • Skaidas

 • Organiskie dintji u. c.

  Papildus vizulais videomaterils: 6.2.tema_ugunsdrosiba.avi


Sprdzienbstamba

 • Smalki (20400m) koka putekiem

 • Degou vielu tvaiki


Elektriskie draudi

 • Elektrisko iekrtu bojjumi

 • Instalcijas bojjumi

 • Neizoltas strvu vadoas daas

 • Elektrisko pievadu prrvumi


Fiziklie faktori

 • Troksnis

 • Vibrcija

 • Nelabvlgs mikroklimats

 • Nepietiekams apgaismojums

 • Darba telpas un darba vietas iekrtojums


Troki

Paaugstinta troku skauma lmea ietekme

 • Dzirdes orgnu nogurums

 • Pastiprins nogurums

 • Samazins darbaspjas

 • Cie centrl nervu sistma

 • Var rasties bezmiegs

 • Var paaugstinties asinsspiediens

  Papildus vizulais videomaterils: 6.2.tema_troksnis.avi


Troku iedaljums pc iedarbbas

 • Pastvgs troksnis

 • Maings troksnis

 • Impulsveida troksnis


Troki un dzirdes aizsardzba


Vibrcija

Vibrciju raksturojoie parametri

 • Vibrotrums V [m/s]

 • Vibropatrinjums Q [m/s2]

 • Vibronovirzes amplitda A [m]


Vibrciju iedaljums

 • Plaukstasrokas vibrcija (agrk zinma k lokl vibrcija)

 • Visa ermea vibrcija (agrk zinma k visprj vibrcija)


Profilaktiskie paskumi vibrcijas ietekmes mazinanai

 • Vlams strdt cimdos

 • Spiediena spks uz instrumentu

 • Regulri prtraukumi

 • Darba veida maia

 • Siltas (37C) roku peldes un masa


Pieaujamie rokasplaukstas vibrcijas ekspozcijas laiki


Mikroklimats

Galvenie telpas mikroklimata rdtji

 • Gaisa temperatra

 • Gaisa relatvais mitrums

 • Gaisa plsmas trums


Temperatra

Temperatra, kur cilvks jtas labi, ir atkarga no slodzes un var bt pla amplitd

Gaisa temperatrai raoanas telpu darba viet

Diskomfortu rada telpu sienu, priekmetu un telpu gaisa atirgas temperatras


Mitrums

Mitrumam ir btiska nozme cilvka labsajt, jo ietekm siltuma sajtu. Jo lielks mitrums, jo sliktk jtamies, ja ir zema vai augsta gaisa temperatra. Ieteicamais gaisa relatvais mitrums ir 4060%.


Ventilcija

Dabisk un piespiedu ventilcija

Piespiedu ventilcija

 • Velkmes

 • Pieplde

 • Kombint velkmespiepldes

  Recirkulcijas sistmas


Apgaismojums

Prasbas telpu apgaismojumam

 • Darba vietas jnodroina ar dabisko un mkslgo apgaismojumu

 • Apgaismes ermei jizvieto t, lai pasargtu nodarbintos no nelaimes gadjumu un arodslimbu riska

 • Darba vietas, kur iespjama pka apgaismojuma izslganas jnodroina ar pietiekamu avrijas apgaismojumu


Nepietiekama apgaismojuma ietekme

 • Nodarbintie nepietiekami saredz detaas, kas var izraist nelaimes gadjumus, traumas

 • Palielins acu sasprindzinjums, kas izraisa prieklaicgu redzes pasliktinanos

 • trk iestjas nogurums


Ieteicamie apgaismojuma lmei dadm darba vietm kokapstrd


Puteki

Aroda ekspozcijas robevrtbas putekiem 6 mg/m3

Ozola, oa, skbara putekiem, kuriem aroda ekspozcijas robevrtba ir 5 mg/m3, jo ie puteki spj izraist aundabgos audzjus


Kokapstrd izmantots misks vielas

 • Lakas

 • Krsas

 • Lmes

 • Organiskie dintji

 • Piescintjvielas

 • Apdares vielas

 • Saistvielas u. c.


Kokapstrd biek sastopams misks vielas

 • Formaldehds

 • Ksilols, toluols, acetons, vaitspirts u. c. viegli gaistoi organiskie savienojumi

 • Arsns, hroms un varu saturoi savienojumi koksnes apstrdanas ldzeki pret mitruma un mikroorganismu iedarbbu

  Papildus vizulais videomaterils: 6.2.tema_kimiskas_vielas.avi


Bioloiskie faktori

Bioloiskie faktori kokapstrd nav uzskatmi par btisku riska faktoru, tau atsevios gadjumos nodarbintie var saslimt ar ru prnestajm slimbm (ru encefaltu un Laimas boreliozi). Vl retk iespjama saslimana ar trakumsrgu vai stingumkrampjiem, ja bijis kontakts ar infictu dzvnieku


Ergonomiskie faktori

 • Smagumu prvietoana

 • Darbs piespiedu poz un atkrtotas kustbas


Smagumu prvietoana

Faktori, kuri btiski ietekm riska pakpi prvietojot smagumus

 • Prnsjamo lietu (priekmetu) patnbas

 • Satveranas iespjas

 • ermea stvoklis ceot un prvietojot

 • Prvietoanas virsma

  Papildus vizulais videomaterils: 6.2.tema_smagumu_parvietosana.avi


Piespiedu darba pozas

 • Sdus

 • Stvus

 • Ejot

 • Guus

 • Tupus

 • Noliecoties

 • Stiepjoties


Atkrtoto kustbu riski

 • Darbs tiek darts automtiski

 • Mazins uzmanba, koncentran

 • Veicina nogurumu


Psiholoiskie un emocionlie faktori

 • Nodarbinto kvantitatva un kvalitatva prple

 • Vienmu, vienveidgs darbs

 • Socil atbalsta trkums

 • Zema ldzdalba lmumu izstrd

 • Karjeras nenoteiktba

 • Nedroba par palikanu darb

 • Zemas kvalifikcijas darbs

 • Nepareiza darba laika organizcija

 • Informcijas trkums u. c.


Dominjos arodslimbas

Kokapstrd nodarbintajiem dominjos arodslimbas:

 • aroda etioloijas vjdzirdba troka iedarbbas d;

 • puteku bronhts koka puteku iedarbbas d.


Raksturgks slimbas, kuras netiek klasifictas k arodslimbas

 • Paaugstints asinsspiediens (stress, mazkustba, pasv smana u. c.)

 • Saaukstans (darbs caurvj, liet, nepiemrot darba aprb u. c.)

 • Sps mugur, it pai jostaskrustu da (fiziska prslodze, smagumu prvietoana)


Darba aizsardzbas paskumi darba vides riska faktoru iedarbbas samazinanai vai novranai

 • Organizatoriskie paskumi

 • Tehniskie paskumi

 • Individulo aizsardzbas ldzeku lietoana


Organizatoriskie paskumi

 • Realizjamo darba aizsardzbaspaskumu plnoana

 • Darba vides risku izvrtana

 • Apmcba un instruana

 • Obligts veselbas prbaudes u.c.


Tehnisko paskumu hierarhija

 • Riska avotu likvidana

 • Riska ierobeoana t izcelsmes viet

 • Kolektvie aizsardzbas paskumi, izmantojot darba vietu iekrtojumu


Individulie ldzeki

 • Individulos ldzekus lieto, ja ar kolektvajiem aizsardzbas ldzekiem nav iespjams novrst darba vides riskus

 • Ar individulajiem aizsardzba ldzekiem jnodroina darba devjam


Tipiskkie individulie aizsardzbas ldzeki

 • Piemrots darba aprbs, darba apavi ar purngala aizsardzbu

 • darba cimdi (jatceras, strdjot pie atseviiem darbgaldiem cimdu lietoana var bt ar aizliegta)

 • Dzirdes aizsardzbas ldzeki

 • Elpceu aizsardzbas ldzeki aizsardzbai pret putekiem aizsardzba un miskm vielm;

 • sejas un acu aizsargldzeki.


6.3. tma

Ergonomika


Cilvka ermenis un darbs

Darba vietas iekrtoanai principi

 • Apzint paredzts aktivittes

 • Noteikt darbam nepiecieams lietas

 • Aprint nepiecieamo platbu


Faktori, kas nosaka darba vietas iekrtojumu

 • Darbmanu gabarti un to kustgo elementu darbbai nepiecieams platbas un drobas zonas ap tiem

 • Darba drobas prasbas

 • Apstrdjamo materilu, sagatavju izmri un to novietoanai nepiecieams platbas pirms apstrdes un pc ts

 • Apkalpojoajam personlam nepiecieams darbbas zonas u. c.


Kritriji darba vietu pamatizmru noteikanai tradicionlkajs darba pozs (sdus un stvus)

 • Optimls sasniedzams zonas;

 • Darba virsmu augstums;

 • Kjm iedalt telpa.


Optimls sasniedzams zonas sdus stvokl


Rokas sasniedzamais horizontlais loks un darba platba virs galda


Stvus maksimli sasniedzamais plauktu augstums


Darba virsmas augstums atbilstoi darbam stvus


Darba virsmas augstums atbilstoi darbam sdus


Darba vides organizcija un labiekrtoana

rtas darba vietas nosacjumi

 • Darbu var veikt, neatrodoties piespiedu poz

 • Var aizsniegt visus nepiecieamos materilus un instrumentus bez darba pamatpozas mainanas

 • Nodarbintajam nav lieki jprvietojas


6.4. tma

Smaguma celana un prvietoana


Smagumu prvietoanas nosacjumi un metodes


Smaguma prvietoanas normas

Vcij ir izstrdta smagumu celanas un prvietoanas risku noteikanas metode Tringas jeb Kodu punktu metode, katram smagumam atbilst noteikts vrtjuma jeb riska punktu skaits


ermea augdaa taisna, nav rotcij (pagriezien), smagums tuvu ermenim, smaguma prvietoana stvus stvokl vai neliel attlum (ldz 2 m ) 1 punkts


Ierobeota ermea augdaas noliekans vai rotcija (pagrieans), smagums tuvu ermenim, sdana, stvana vai smaguma prvietoana liel attlum

(vairk par 2 m) 2 punkti


Zema (dzia liekans) vai tla sniegans, ierobeota noliekans ar vienlaicgu ermea augdaas rotciju, smagums tlu no ermea vai virs plecu augstuma 4 punkti


Tla liekans (sniegans) ar vienlaicgu ermea augdaas rotciju, smagums tlu no ermea, ierobeota stjas stabilitte stvot, tupus vai uz ceiem 8 punkti


Satiksmes negadjumi

Lielkos raoanas uzmumos rezerves dau, materilu, gatavo izstrdjumu prvietoan tiek izmantoti transportldzeki


Satiksmes negadjumu iespjambas mazinana

 • Prvietoans ceu un preju platums

 • Telpu grdu stvoklis

 • ri transporta ce

 • Materilu un transporta ldzeku novietoanas vietas


Priekmetu uzkrianas risks

 • Kravu nostiprinana

 • Nokrauanas gabarti

 • Aizsargapvalku droa fikscija

 • Celanas palgieru (cilpu, u) stiprinjumi

 • Neatbilstoi ekspluatcijas instrukcijai lietoti celanas mehnismi


6.5. tma

Dros darbs ar kokapstrdes darbmanm


Visprgs prasbas darbmanm

 • Nosacjumi darbmanu konstrukcijai

 • Bstamie un kaitgie faktori un aizsardzba

 • Aizsargierces

 • Darbmanas vadbas ierces

 • Instrumentu iestatanas, sagatavju fikscijas un padeves ierces

 • Eoanas ierces

 • Noscos ierces


Darba droba, strdjot ar ripzmanm, lentzmanm un garenfrzmanm

Darbmanu specifisks aizsardzbas prasbas

Zripa ar nekustgu aizsargu


Zana izmantojot snu piespiedju - bdtju


ljnaa iestatjumi


Rcba darba proces un darbu beidzot

 • Rcba, darbu skot

 • Rcba darba laik

 • Rcba, darbu beidzot


Darba droba, strdjot ar frzmanm, horizontlajm un vertiklajm urbjmanm un slpmanm

Nelielu detau frzana, izmantojot piespiedju,

aizsargapvalku un bdtju


Lielu detau frzana, izmantojot atduru


Darba vrpstas aizsargs


Garenfrzmanas naa iestatana vrpst


Stacionra daudzvrpstu urbjmana


Stacionrs slpmanas


Darba droba, darb ar virpm

Koka virpa ar prstatmo balstu un aizsargekrnu


6.6. tma

Darbs ar lmanas iekrtm


Darba droba darbam ar vairogveida detau presm un lmspiedm

 • Bstamie un kaitgie faktori un aizsardzba

 • Lmanas iekrtu specifisks aizsardzbas prasbas

 • Rcba darba proces

  un darbu beidzot


Darba droba darbam ar augstfrekvences lmanas iekrtm

 • Bstamie un kaitgie faktori un aizsardzba

 • Rcba darba proces un darbu beidzot


6.7. tma

Apdares darbi un koksnes

misk aizsardzba


Apdares iecirka iekrtojums un droas darba metodes

 • Risku faktori apdare darbos

 • Paskumi risku faktoru mazinanai

 • Drobas prasbas apdares darbu iecirkn

 • Drobas prasbas darbam ar smidzinanas pamienu

 • Drobas prasbas darbam antiseptizanas iecirkn


 • Login