การชี้แจงภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนตัว...
Download
1 / 16

การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

การชี้แจงภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เรื่อง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด ' - zagiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การชี้แจงภารกิจ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรื่อง การจัดการความเสี่ยง (Risk Management)

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 11.00-12.00 น. ณ โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จังหวัดปัตตานี


การชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด

การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2SP7

ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 น.


SP 7

การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

SP 7จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

หมวด 2

การวางแผน

เชิงยุทธศาสตร์

(SP)


SP 7

 • การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการการดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ โดยในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงตาม SP 7 นั้น มุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่สำคัญซึ่งผลสำเร็จของแผนงาน/โครงการมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์


SP 7

 • จังหวัดต้องมีการวิเคราะห์ และบริหารจัดการความเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้ครบถ้วน ทุกประเด็นยุทธศาสตร์

 • คัดเลือกแผนงาน/โครงการที่สำคัญและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์ และเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 • ประเด็นยุทธศาสตร์ละอย่างน้อย 1 แผนงาน/โครงการ

 • เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ


จังหวัด ต้องมีขั้นตอนการดำเนินการ หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) คือ...

 • การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง (Objective Setting)

 • การระบุความเสี่ยงต่างๆ (Event Identification)

 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

 • กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการกับแต่ละความเสี่ยง (Risk Response)

 • กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Control Activities)

 • ข้อมูลและการสื่อสารด้านบริหารความเสี่ยง (Information and Communication)

 • การติดตามผลและเฝ้าระวังความเสี่ยงต่างๆ (Monitoring)


 • ประสิทธิผล (Effectiveness)

 • ประสิทธิภาพ (Efficiency)

 • การมีส่วนร่วม (Participation)

 • ความโปร่งใส (Transparency)

 • การตอบสนอง (Responsiveness)

 • ภาระรับผิดชอบ (Accountability)

 • นิติธรรม (Rule of Law)

 • การกระจายอำนาจ (Decentralization)

 • ความเสมอภาค (Equity)

จังหวัดต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล ที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้วย

ความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่


A

D

L

ประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วนจะพิจารณา จาก...

 • คัดเลือกแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 อย่างน้อยประเด็นยุทธศาสตร์ละ 1 แผนงาน/โครงการโดยเป็นแผนงาน/โครงการที่ได้รับงบประมาณและมีผลกระทบสูงต่อการบรรลุความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามมาตรฐาน COSO ซึ่งต้องนำความเสี่ยงเรื่องธรรมาภิบาลที่เกี่ยวข้องมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย

 • มีแผนบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับผลการผลการวิเคราะห์

 • ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้

 • แสดงให้เห็นถึงวิธีการหรือช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติได้

 • มีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหารอย่างน้อย 2 ไตรมาส โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่พบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

 • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งแสดงผลสำเร็จเปรียบเทียบก่อนและหลังดำเนินการตามแผนฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

 • หมายเหตุ กรณีเป็นแผนงาน/

 • โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง

 • ในปีงบประมาณต่อไป

 • จะต้องมีการสรุปวิเคราะห์

 • ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วย


A


A


D


L


L


L


ศึกษา ทำความเข้าใจได้จาก Self-LearningToolkits และเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร.www.opdc.go.th


____ __ ทำความเข้าใจได้จาก

Contact Person


ad