suomen kuntaliitto
Download
Skip this Video
Download Presentation
Suomen Kuntaliitto

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Suomen Kuntaliitto - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Suomen Kuntaliitto. Juha Henriksson Erityisasiantuntija, yleissivistävä koulutus. Perusopetuksen oppilaan koulupaikka.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Suomen Kuntaliitto' - zack


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
suomen kuntaliitto
Suomen Kuntaliitto

Juha Henriksson

Erityisasiantuntija,

yleissivistävä koulutus

1

perusopetuksen oppilaan koulupaikka
Perusopetuksen oppilaan koulupaikka
 • Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaan matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. (Perusopetuslaki, POL, 6 §)

2

kuljetusoikeus matkan pituus
Kuljetusoikeus, matkan pituus
 • Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. (POL 32 §)

3

kuljetusoikeus esiopetuksen oppilas
Kuljetusoikeus, esiopetuksen oppilas
 • Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksutto-maan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetuk-seen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esi-opetuksesta kotiin tai päivähoitoon.

(POL 32 §)

4

koulumatka vaikea rasittava tai vaarallinen
Koulumatka vaikea, rasittava tai vaarallinen
 • Perusopetusta, lisäopetusta tai esiope-tusta saavalla oppilaalla on oikeus mak-suttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muo-dostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasitta-vaksi tai vaaralliseksi. (POL 32 §)

5

koulukuljetus vaihtoehtona avustus
Koulukuljetus, vaihtoehtona avustus
 • Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (POL 32 §)

6

koulukuljetus matkan kesto
Koulukuljetus, matkan kesto
 • Edellä 1 momentin mukaisesti järjestet-tävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 §:n 2 momentissa tarkoi-tettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. (POL 32 §)

7

koulukuljetus toissijainen koulu
Koulukuljetus, toissijainen koulu
 • Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettami-sesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (POL 32 §)

8

koulukuljetuksen odotus
Koulukuljetuksen odotus
 • Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. (POL 32 §)

9

perusopetuksen k ytt kustannukset
Perusopetuksen käyttökustannukset

Käyttökustannukset 2003 euroa/oppilas

 • Opetus 3 345 65 %
 • Majoitus ja kuljetus 203 4 %
 • Oppilasruokailu 418 8 %
 • Muu oppilashuolto 145 3 %
 • Sisäinen hallinto 204 4 %
 • Kiinteistöjen ylläpito 688 13 %
 • Pienet hankkeet 125 2 %
 • Yhteensä 5 128 100 %

Kunnan peruskouluissa oli 557 508 oppilasta vuonna 2003.

10

perusopetuksen k ytt kustannukset1
Perusopetuksen käyttökustannukset

Perusopetuksen käyttökustannukset olivat vuonna 2003

2 858 901 024euroa eli lähes 3 miljardia euroa, josta

majoitukseen ja kuljetukseen meni

113 174 124 euroa.

11

slide12

Kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimi

Toimintamenojen 1) rahoitus 1990-2004, %

Lähde: Vuodet 1990-2002: Tilastokeskus paitsi vuosien 1997-2002 valtionosuudet OPM.

Vuodet 2003-2004: Valtionosuudet OPM. Toimintamenojen ja -tulojen arviot Kuntaliitto.

 • Toimintamenot ml. sisäiset erät + vyörytyserät. Ei sisällä poistoja
 • 2) Ml. kuntayhtymien yksikköhintarahoitus vuosina 1997-2004.

12

11.8.2004/J. Turkkila/hp

slide13

Kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja kulttuuritoimi

Toimintamenot 1) ja niiden rahoitus 1990-2004, mrd€

Lähde: Vuodet 1990-2002: Tilastokeskus paitsi vuosien 1997-2002 valtionosuudet OPM.

Vuodet 2003-2004: Valtionosuudet OPM. Toimintamenojen ja -tulojen arviot Kuntaliitto.

13

 • Toimintamenot ml. sisäiset erät + vyörytyserät. Ei sisällä poistoja
 • 2) Ml. kuntayhtymien yksikköhintarahoitus vuosina 1997-2004.

11.8.2004/J. Turkkila/hp

ad