Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz
Download
1 / 41

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010

Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010

SVLR, DURS, ZRSZ


Namen priro nika

Namen Priročnika

Lažje razumevanje, prijaznejše administriranje

 • Podrobneje pojasniti kriterije, pogoje in načine uveljavljanja spodbud:

  • davčne olajšave za zaposlovanje in povračila plačanih prispevkov delodajalcev,

  • davčna olajšava za investiranje.

 • Uredba in Zakon o razvojni podpori Pomurju 2010-15 se uporabljata od 1.1.2010

 • Cilj: spodbuditi razvoj in zaposlovanje v regiji

 • Spodbude veljajo od 2010 dalje

 • Prvi davčni obračun za 2010 marca 2011


Druge p ravne podlage

Druge pravne podlage

 • Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9.8.2008 str. 3)

 • Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah - Ur.l. RS 44/07 – UPB2

 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči - Ur.l. RS 72/06, 70/07, 99/08, 17/09


Vsebina priro nika

Vsebina Priročnika

 • Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko uveljavlja spodbude

 • Max. višina pomoči glede na državne pomoči

 • Primeri izračunov spodbud za zavezance

 • Testni obrazci

 • Primer namišljenega podjetja pri prijavi na več vrst spodbud

 • Nakazane možnosti kombiniranja z drugimi javnimi viri


Kdo uveljavlja dav ne olaj ave

Kdo uveljavlja davčne olajšave

 • Zavezanec po ZDDPO-2, ki:

  • ima sedež v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji

 • Zavezanec po ZDoh-2, ki:

  • dosega dohodek iz dejavnosti in

  • ima sedež v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji


Kdo uveljavlja dav ne olaj ave1

Kdo uveljavlja davčne olajšave

 • Zavezanec po ZDoh-2, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca in ki:

  • dosega dohodek iz dejavnosti in

  • ima stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji in

  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji


Kdo ni upravi en do olaj ave

Kdo ni upravičen do olajšave

 • Davčnih olajšav ne morejo uveljavljati zavezanci, ki:

  • ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in z upoštevanjem normiranih odhodkov

  • so v zakonu izrecno navedeni kot zavezanci, ki niso upravičeni do olajšav

   (5. odst. 5. čl. in 6. odst. 6. čl. ZRPPR1015)

  • izkazujejo davčno izgubo v davčnem obračunu (neizkoriščene davčne olajšave se ne prenašajo v naslednja davčna obdobja)


T 2 dav na olaj ava za zaposlovanje

Tč. 2 Davčna olajšava za zaposlovanje


Dav na olaj ava za zaposlovanje

Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Se lahko uveljavi v primeru zaposlitve prikrajšanega delavca za NČ ali najmanj 12 mesecev v Pomurski regiji.

 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove.

 • Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi.

 • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči za zaposlovanje:50% stroškov plače delavca, obračunanih za posamezno leto.


Dav na olaj ava za zaposlovanje1

Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Med stroške prikrajšanega delavca se štejejo obračunana:

  • bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost

  • bolniško nadomestilo

  • nadomestilo za letni dopust

  • plačilo za opravljene nadure


Dav na olaj ava za zaposlovanje2

Davčna olajšava za zaposlovanje

 • Med stroške prikrajšanega delavca se ne štejejo:

  • regres za letni dopust

  • jubilejne nagrade

  • odpravnine

  • nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo pri delodajalcu ali pri delu na domu


Pogoji za uveljavljanje 1

Pogoji za uveljavljanje (1):

 • da zavezanec lahko uveljavlja olajšavo in

 • da zaposli prikrajšanega delavca v Pomurju in

 • da se sklene pogodba o zaposlitvi:

  • za nedoločen čas ali

  • najmanj za dobo 12 mesecev in

 • da zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih (razen upravičene izjeme; okoliščine, ne more vplivati) in


Pogoji za uveljavljanje 2

Pogoji za uveljavljanje (2):

 • da zavezanec – delodajalec ni:

  • iz dejavnosti v sektorju premogovništva in/ali

  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in po Uredbi Komisije ES 800/2008.


Obrazec

OBRAZEC

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje:

 • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P1

 • sestavni del obračuna DDPO in DohDej

 • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga

 • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi


Olaj ava za zaposlitev izra un 1

Olajšava za zaposlitev - izračun 1

Podjetje z davčno osnovo 100.000 uveljavlja davčno

olajšavo za zaposlitev 1 delavca z bruto plačo II 1.000:

1.000 bruto II * 12 mes. = 12.000 * 70% = 8.400 EUR

100.000 EUR - 8.400 EUR = 91.600 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 100.000 EUR

Plačilo davka: 100.000 EUR * 20% = 20.000 EUR

Davčna osnova z olajšavo: 91.600 EUR

Plačilo davka: 91.600 EUR * 20% = 18.320 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 1 delavca = 1.680 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 5 delavcev = 8.400 EUR


Olaj ava za zaposlitev izra un 2

Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Samostojni podjetnik z davčno osnovo 7.000 EUR (Zap. 13. obr. DOHDEJ) uveljavlja davčno olajšavo za zaposlitev 1 prikrajšanega delavca v marcu 2010 z bruto plačo 800 EUR in 1 v novembru 2010 z bruto plačo 700 EUR.

800 EUR * 10 mesecev = 8.000 * 70% = 5.600 EUR

700 EUR * 2 meseca = 1.400 * 70% = 980 EUR

7.000 EUR – 5.600 EUR – 980 EUR = 420 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 7.000 EUR

Plačilo davka: 7.000 EUR * 16% = 1.120 EUR


Olaj ava za zaposlitev izra un 21

Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Davčna osnova z olajšavo: 420 EUR

Plačilo davka: 420 EUR * 16% = 67,20 EUR

Davčna korist za s.p. =

(1.120 – 67.20) =1.052,80 EUR

V obr. DOHDEJ 2010/ 2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave => posebna zap. št 15.XX


T 3 povrnitev prispevkov delodajalcem zrsz

Tč. 3 Povrnitev prispevkov delodajalcem - ZRSZ


Izra un dav na olaj ava in prispevki

Izračun davčna olajšava IN prispevki

 • Za leto, ko podjetje zaposli delavca z bruto II 1.000 EUR, bo uveljavljal davčno korist 1.680 EUR.

 • Za prvo leto mu pripada še znesek v višini 1.664,09 od povračila prispevkov (možna akont).

 • Celoten/preostali znesek prispevkov bo nakazan po preteku dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi prikrajšane osebe, skupaj 3.328,18 za 2 leti.


Izra un dav na olaj ava in prispevki1

Izračun davčna olajšava IN prispevki

 • Skupni znesek pomoči na zaposlenega po obeh ukrepih na leto: 1.680 olajš. + 1.664,09 povr. prisp. = 3.344,09

 • Določila državnih pomoči; najvišji dovoljen znesek državnih pomoči; 50% let. bruto plače = 6.000

 • Do višine 6.000 EUR podjetje še lahko pridobi državno pomoč.


T 4 olaj ave za investiranje

Tč.4 Olajšave za investiranje


Olaj ave za investiranje

Olajšave za investiranje

 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70% investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmete-na sredstva v Pomurski regiji, največ v višini davčne osnove.

 • Zmanjšanje ne more uveljavljati, če gre za opremo in neopredmetena sredstva iz 2. in 3. odst. 55.a člena ZDDPO-2 oziroma iz 2. in 3. odst. 66.a člena ZDoh-2.


Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

Pogoji za uveljavljanje (1):

 • da lahko uveljavlja olajšavo in

 • da gre za novo začetno investicijo v Pomurju in

 • da gre za vlaganja v:

  • opremo in/ali neopredmetena sredstva in

 • da ne gre za investicijo v:

 • pohištvo in pisarniš. opremo, razen računalniške ali

 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustrezna najmanj emisijskim zahtevam EURO VI ali


Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

Pogoji za uveljavljanje (2):

 • da ne gre za investicijo v:

 • dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva ali

 • nakup prevozne opreme s sektorju transporta in

 • da zavezanec – delodajalec ni:

  • iz dejavnosti v sektorju:

   • premogovništva, jeklarstva, sintetič. vlaken

   • pridelave kmetij. proizvodov in ribištva in/ali

  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukt. gosp. družb v težavah in po Uredbi EK ES 800/2008 in


 • Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Pogoji za uveljavljanje (3):

  • da zavezanec prispeva k investiciji lastna sredstvanajmanj v višini 25 % vrednosti investicije in

  • da se oprema in neopredmetena sredstva uporabljajo izključno v podjetju oz. pri zavezancu, ki je uveljavljal olajšavo in

  • da oprema in neopredmetena sredstva ostanejo in se uporabljajo v podjetju, ki je prejelo državno pomoč:

  • vsaj 5 let (velja za velika podjetja) ali

  • vsaj 3 leta (velja za SMP).


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Začetna investicija

  • Uveljavljanje davčne olajšave za opremo in NS

  • v primerih začetnih investicij, to je:

  • Vzpostavitev novega obrata,

  • Širitev obstoječega obrata,

  • Diverzifikacija izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,

  • Bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstoječem obratu.


  Najvi ji znesek dr avne pomo i

  Najvišji znesek državne pomoči

  • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči v obliki spodbud za investiranje (poleg te davčne olajšave še druge pomoči, vključno s pomočmi de minimis) je:

  • do 30 % upravičenih stroškov naložb ali ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja

  • do 40 % za srednja podjetja,

  • Do 50 % za mala podjetja.


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Izključevanje davčnih olajšav

  • Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za

  • investicije po tem zakonu, ne more za iste

  • investicije uveljavljati:

  • olajšave za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2 (Priloga 6a DDPO) oz. 66. a členu ZDoh-2 (Priloga 7a DohDej);

  • regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (Priloga 7b DDPO oz. Priloga 8b DohDej).


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  Način izračuna državne pomoči

  • DRŽAVNA POMOČ = DAVČNA KORIST

  • Način izračuna:

   • znesek koriščenja davčne olajšave x davčna stopnja (20%) pri DDPO

   • razlika v akontaciji davka brez in z upoštevanjem davčne olajšave pri DohDej


  Lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

  OBRAZEC

  • Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje:

   • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P2

   • sestavni del obračuna DDPO in DohDej

   • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga

   • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi


  Olaj ava za investiranje izra un 1

  Olajšava za investiranje – izračun 1

  Podjetje z davčno osnovo 40.000 EUR uveljavlja olajšavo za investicijo vredno 10.000 EUR :

  10.000 EUR * 70% = 7.000 EUR

  40.000 EUR – 7.000 EUR = 33.000 EUR

  Davčna osnova brez olajšave: 40.000 EUR

  Plačilo davka brez ol.: 40.000 EUR * 20% = 8.000

  Davčna osnova z olajšavo: 33.000 EUR

  Plačilo davka z ol.: 33.000 EUR * 20% = 6.600 EUR

  Davčna korist = 1.400 EUR


  Olaj ava za investiranje izra un 2

  Olajšava za investiranje – izračun 2

  Samostojni podjetnik z davčno osnovo 14.000 EUR uveljavlja olajšavo za vlaganje v delovni stroj v obratu v Pomurski regiji 6.000 EUR in v delovni stroj izven Pomurske regije 10.000 EUR.

  Izračun davčne olajšave za investiranje pri obračunu DOHDEJ za leto 2010:

  • 6.000 EUR * 70% = 4.200 EUR 10.000 EUR * 30% = 3.000 EUR

  • 14.000 EUR – 4.200 EUR – 3.000 EUR = 6.800 EUR

   Davčna osnova brez olajšave: 14.000 EUR

   Plačilo davka brez olajšave: 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 6.471,01 * 27% (1.747,17)

   = 2.951,81EUR

   Davčna osnova z olajšavo:  6.800 EUR

   Plačilo davka z olajšavo: 6.800 EUR * 16% = 1.088,00 EUR


  Olaj ava za investiranje izra un 21

  Olajšava za investiranje – izračun 2

  Davčna korist s.p. z investicijo v Pomurski regiji v znesku 6.000 EUR

  in izven Pomurske regije v znesku 10.000 EUR = (2.951,81 – 1.088,00) = 1.863,81 EUR

  Plačilo davka brez olajšave v Pomurski regiji: 14.000 EUR – 3.000 EUR =11.000 EUR 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 3.471,01 * 27% (937,17 EUR) = 2.141,81 EUR

  Davčna korist samo zaradi olajšave v Pomurski regiji = (2.141,81 – 1.088,00) = 1.053,81 EUR

  V obr. DOHDEJ 2010/2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave posebna zap. št. 15.XX


  Kombinacija vseh ugodnosti

  Kombinacija vseh ugodnosti

  PODJETJE C (malo podjetje):

  • Davčna osnova: 40.000 EUR

  • Investicijska vrednost: 10.000 EUR

  • Zaposlitev: 5 prikrajš. oseb (1000 EUR) za 2 leti

  • Davčna korist za inv. podjetje z je 1.400 EUR

  • Davčna korist za zaposlitev 5 delavcev: 8.400 EUR

  • Povrnitev prispevkov: 138,67 EUR *12 mes.*5 delav.*2 leti = 16.640,40 EUR (na letni ravni 8.320,20 EUR).


  Kombinacija vseh ugodnosti1

  Kombinacija vseh ugodnosti

  • SKUPNA LETNA KORIST ZA PODJETJE A JE SLEDEČA:

  • 1.400 EUR + 8.400 EUR + 8.320,20 = 18.120,20 EUR

  • Najvišji dovoljeni znesek državnih pomoči:

   • za investicije: 50% stroš. upravič. naložb=5.000

   • za spodbude za zaposlov.: 50% stroškov plače posameznega delavca, obračunanih na posamezno leto = 30.000 EUR (za 5 delavcev).


  T 5 kombinacije z drugimi javnimi viri

  Tč. 5 Kombinacije z drugimi javnimi viri


  Uporabne informacije

  Uporabne informacije

  • Projektna pisarna Vlade RS v Pomurski regiji Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

  • tel: 02 536 14 61, 02 534 80 20

  • e-mail:

   • pomurska-pisarna@rra-mura.si,

   • pomurska-pisarna.svlr@gov.si


  Uporabne informacije1

  Uporabne informacije

  • Pogosta vprašanja in odgovori na spletu

  • Spletne strani:

   • http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/

   • www.rra-mura.si


  Uporabne informacije durs

  Uporabne informacijeDURS

  • DURS, Davčni urad Murska Sobota, Slomškova 1

  • Tel: 02 530 32 58 (Nataša Banič)

  • E-mail: gp.durs-ms@gov.si

  • DURS, Davčni urad Ptuj, Trstenjakova 2a

  • Tel: 02 748 23 91 (Terezija Crnjakovič)

  • E-mail: gp.durs-pt@gov.si

  • Spletna stran DURS: www.durs.gov.si


  Hvala za pozornost

  HVALA ZA POZORNOST !


  Va a vpra anja

  VAŠA VPRAŠANJA ?


  ad
 • Login