lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015. Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010 Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010 SVLR, DURS, ZRSZ' - yuval


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lendava murska sobota ljutomer 17 5 2010 gornja radgona ormo 18 5 2010 svlr durs zrsz

PREDSTAVITEV PRIROČNIKA za uporabo Uredbe o kriterijih in pogojih ter načinu uveljavljanja spodbud za zaposlovanje in davčne olajšave za investiranje v Pomurski regiji v obdobju 2010 do 2015

Lendava, Murska Sobota, Ljutomer 17.5.2010

Gornja Radgona, Ormož 18.5.2010

SVLR, DURS, ZRSZ

namen priro nika
Namen Priročnika

Lažje razumevanje, prijaznejše administriranje

 • Podrobneje pojasniti kriterije, pogoje in načine uveljavljanja spodbud:
  • davčne olajšave za zaposlovanje in povračila plačanih prispevkov delodajalcev,
  • davčna olajšava za investiranje.
 • Uredba in Zakon o razvojni podpori Pomurju 2010-15 se uporabljata od 1.1.2010
 • Cilj: spodbuditi razvoj in zaposlovanje v regiji
 • Spodbude veljajo od 2010 dalje
 • Prvi davčni obračun za 2010 marca 2011
druge p ravne podlage
Druge pravne podlage
 • Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9.8.2008 str. 3)
 • Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah - Ur.l. RS 44/07 – UPB2
 • Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči - Ur.l. RS 72/06, 70/07, 99/08, 17/09
vsebina priro nika
Vsebina Priročnika
 • Kdo in pod kakšnimi pogoji lahko uveljavlja spodbude
 • Max. višina pomoči glede na državne pomoči
 • Primeri izračunov spodbud za zavezance
 • Testni obrazci
 • Primer namišljenega podjetja pri prijavi na več vrst spodbud
 • Nakazane možnosti kombiniranja z drugimi javnimi viri
kdo uveljavlja dav ne olaj ave
Kdo uveljavlja davčne olajšave
 • Zavezanec po ZDDPO-2, ki:
  • ima sedež v Pomurski regiji in
  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji
 • Zavezanec po ZDoh-2, ki:
  • dosega dohodek iz dejavnosti in
  • ima sedež v Pomurski regiji in
  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji
kdo uveljavlja dav ne olaj ave1
Kdo uveljavlja davčne olajšave
 • Zavezanec po ZDoh-2, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ ali druga predpisana evidenca in ki:
  • dosega dohodek iz dejavnosti in
  • ima stalno ali začasno prebivališče v Pomurski regiji in
  • dejansko opravlja ekonomsko aktivnost v Pomurski regiji
kdo ni upravi en do olaj ave
Kdo ni upravičen do olajšave
 • Davčnih olajšav ne morejo uveljavljati zavezanci, ki:
  • ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in z upoštevanjem normiranih odhodkov
  • so v zakonu izrecno navedeni kot zavezanci, ki niso upravičeni do olajšav

(5. odst. 5. čl. in 6. odst. 6. čl. ZRPPR1015)

  • izkazujejo davčno izgubo v davčnem obračunu (neizkoriščene davčne olajšave se ne prenašajo v naslednja davčna obdobja)
dav na olaj ava za zaposlovanje
Davčna olajšava za zaposlovanje
 • Se lahko uveljavi v primeru zaposlitve prikrajšanega delavca za NČ ali najmanj 12 mesecev v Pomurski regiji.
 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 70 % stroškov prikrajšanega delavca, vendar največ v višini davčne osnove.
 • Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo največ za prvih 12 mesecev po zaposlitvi.
 • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči za zaposlovanje: 50% stroškov plače delavca, obračunanih za posamezno leto.
dav na olaj ava za zaposlovanje1
Davčna olajšava za zaposlovanje
 • Med stroške prikrajšanega delavca se štejejo obračunana:
  • bruto plača in obvezni prispevki delodajalca za socialno varnost
  • bolniško nadomestilo
  • nadomestilo za letni dopust
  • plačilo za opravljene nadure
dav na olaj ava za zaposlovanje2
Davčna olajšava za zaposlovanje
 • Med stroške prikrajšanega delavca se ne štejejo:
  • regres za letni dopust
  • jubilejne nagrade
  • odpravnine
  • nadomestila za uporabo lastnih sredstev za delo pri delodajalcu ali pri delu na domu
pogoji za uveljavljanje 1
Pogoji za uveljavljanje (1):
 • da zavezanec lahko uveljavlja olajšavo in
 • da zaposli prikrajšanega delavca v Pomurju in
 • da se sklene pogodba o zaposlitvi:
  • za nedoločen čas ali
  • najmanj za dobo 12 mesecev in
 • da zaposlitev pomeni neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem v zadnjih 12 mesecih (razen upravičene izjeme; okoliščine, ne more vplivati) in
pogoji za uveljavljanje 2
Pogoji za uveljavljanje (2):
 • da zavezanec – delodajalec ni:
  • iz dejavnosti v sektorju premogovništva in/ali
  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in po Uredbi Komisije ES 800/2008.
obrazec
OBRAZEC

Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje:

 • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P1
 • sestavni del obračuna DDPO in DohDej
 • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga
 • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi
olaj ava za zaposlitev izra un 1
Olajšava za zaposlitev - izračun 1

Podjetje z davčno osnovo 100.000 uveljavlja davčno

olajšavo za zaposlitev 1 delavca z bruto plačo II 1.000:

1.000 bruto II * 12 mes. = 12.000 * 70% = 8.400 EUR

100.000 EUR - 8.400 EUR = 91.600 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 100.000 EUR

Plačilo davka: 100.000 EUR * 20% = 20.000 EUR

Davčna osnova z olajšavo: 91.600 EUR

Plačilo davka: 91.600 EUR * 20% = 18.320 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 1 delavca = 1.680 EUR

Davčna korist pri zaposlitvi 5 delavcev = 8.400 EUR

olaj ava za zaposlitev izra un 2
Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Samostojni podjetnik z davčno osnovo 7.000 EUR (Zap. 13. obr. DOHDEJ) uveljavlja davčno olajšavo za zaposlitev 1 prikrajšanega delavca v marcu 2010 z bruto plačo 800 EUR in 1 v novembru 2010 z bruto plačo 700 EUR.

800 EUR * 10 mesecev = 8.000 * 70% = 5.600 EUR

700 EUR * 2 meseca = 1.400 * 70% = 980 EUR

7.000 EUR – 5.600 EUR – 980 EUR = 420 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 7.000 EUR

Plačilo davka: 7.000 EUR * 16% = 1.120 EUR

olaj ava za zaposlitev izra un 21
Olajšava za zaposlitev - izračun 2

Davčna osnova z olajšavo: 420 EUR

Plačilo davka: 420 EUR * 16% = 67,20 EUR

Davčna korist za s.p. =

(1.120 – 67.20) =1.052,80 EUR

V obr. DOHDEJ 2010/ 2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave => posebna zap. št 15.XX

izra un dav na olaj ava in prispevki
Izračun davčna olajšava IN prispevki
 • Za leto, ko podjetje zaposli delavca z bruto II 1.000 EUR, bo uveljavljal davčno korist 1.680 EUR.
 • Za prvo leto mu pripada še znesek v višini 1.664,09 od povračila prispevkov (možna akont).
 • Celoten/preostali znesek prispevkov bo nakazan po preteku dveh let od sklenitve pogodbe o zaposlitvi prikrajšane osebe, skupaj 3.328,18 za 2 leti.
izra un dav na olaj ava in prispevki1
Izračun davčna olajšava IN prispevki
 • Skupni znesek pomoči na zaposlenega po obeh ukrepih na leto: 1.680 olajš. + 1.664,09 povr. prisp. = 3.344,09
 • Določila državnih pomoči; najvišji dovoljen znesek državnih pomoči; 50% let. bruto plače = 6.000
 • Do višine 6.000 EUR podjetje še lahko pridobi državno pomoč.
olaj ave za investiranje
Olajšave za investiranje
 • Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove za 70% investiranega zneska za nove začetne investicije v opremo in neopredmete-na sredstva v Pomurski regiji, največ v višini davčne osnove.
 • Zmanjšanje ne more uveljavljati, če gre za opremo in neopredmetena sredstva iz 2. in 3. odst. 55.a člena ZDDPO-2 oziroma iz 2. in 3. odst. 66.a člena ZDoh-2.
slide23

Pogoji za uveljavljanje (1):

 • da lahko uveljavlja olajšavo in
 • da gre za novo začetno investicijo v Pomurju in
 • da gre za vlaganja v:
  • opremo in/ali neopredmetena sredstva in
 • da ne gre za investicijo v:
 • pohištvo in pisarniš. opremo, razen računalniške ali
 • motorna vozila, razen osebnih avtomobilov na hibridni ali električni pogon, avtobusov na hibridni ali električni pogon, tovornih motornih vozil z motorjem, ki ustrezna najmanj emisijskim zahtevam EURO VI ali
slide24

Pogoji za uveljavljanje (2):

   • da ne gre za investicijo v:
   • dobro ime in usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva ali
   • nakup prevozne opreme s sektorju transporta in
 • da zavezanec – delodajalec ni:
  • iz dejavnosti v sektorju:
   • premogovništva, jeklarstva, sintetič. vlaken
   • pridelave kmetij. proizvodov in ribištva in/ali
  • družba v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukt. gosp. družb v težavah in po Uredbi EK ES 800/2008 in
slide25

Pogoji za uveljavljanje (3):

 • da zavezanec prispeva k investiciji lastna sredstvanajmanj v višini 25 % vrednosti investicije in
 • da se oprema in neopredmetena sredstva uporabljajo izključno v podjetju oz. pri zavezancu, ki je uveljavljal olajšavo in
 • da oprema in neopredmetena sredstva ostanejo in se uporabljajo v podjetju, ki je prejelo državno pomoč:
 • vsaj 5 let (velja za velika podjetja) ali
 • vsaj 3 leta (velja za SMP).
slide26

Začetna investicija

 • Uveljavljanje davčne olajšave za opremo in NS
 • v primerih začetnih investicij, to je:
 • Vzpostavitev novega obrata,
 • Širitev obstoječega obrata,
 • Diverzifikacija izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
 • Bistvena sprememba proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
najvi ji znesek dr avne pomo i
Najvišji znesek državne pomoči
 • Najvišji dovoljen znesek državne pomoči v obliki spodbud za investiranje (poleg te davčne olajšave še druge pomoči, vključno s pomočmi de minimis) je:
 • do 30 % upravičenih stroškov naložb ali ustvarjenih delovnih mest povezanih z investicijo za velika podjetja
 • do 40 % za srednja podjetja,
 • Do 50 % za mala podjetja.
slide28

Izključevanje davčnih olajšav

 • Zavezanec, ki uveljavlja davčno olajšavo za
 • investicije po tem zakonu, ne more za iste
 • investicije uveljavljati:
 • olajšave za investiranje po 55. a členu ZDDPO-2 (Priloga 6a DDPO) oz. 66. a členu ZDoh-2 (Priloga 7a DohDej);
 • regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (Priloga 7b DDPO oz. Priloga 8b DohDej).
slide29

Način izračuna državne pomoči

 • DRŽAVNA POMOČ = DAVČNA KORIST
 • Način izračuna:
  • znesek koriščenja davčne olajšave x davčna stopnja (20%) pri DDPO
  • razlika v akontaciji davka brez in z upoštevanjem davčne olajšave pri DohDej
slide30

OBRAZEC

 • Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje – Pomurje:
  • objavljen v Uredbi (Ur.l. RS, 3/2010) – P2
  • sestavni del obračuna DDPO in DohDej
  • dodatne zap. št. (12.xx in 15.xx) v obračunu DDPO in DohDej in dodatna priloga
  • metodologija za izpolnjevanje v Uredbi
olaj ava za investiranje izra un 1
Olajšava za investiranje – izračun 1

Podjetje z davčno osnovo 40.000 EUR uveljavlja olajšavo za investicijo vredno 10.000 EUR :

10.000 EUR * 70% = 7.000 EUR

40.000 EUR – 7.000 EUR = 33.000 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 40.000 EUR

Plačilo davka brez ol.: 40.000 EUR * 20% = 8.000

Davčna osnova z olajšavo: 33.000 EUR

Plačilo davka z ol.: 33.000 EUR * 20% = 6.600 EUR

Davčna korist = 1.400 EUR

olaj ava za investiranje izra un 2
Olajšava za investiranje – izračun 2

Samostojni podjetnik z davčno osnovo 14.000 EUR uveljavlja olajšavo za vlaganje v delovni stroj v obratu v Pomurski regiji 6.000 EUR in v delovni stroj izven Pomurske regije 10.000 EUR.

Izračun davčne olajšave za investiranje pri obračunu DOHDEJ za leto 2010:

 • 6.000 EUR * 70% = 4.200 EUR 10.000 EUR * 30% = 3.000 EUR
 • 14.000 EUR – 4.200 EUR – 3.000 EUR = 6.800 EUR

Davčna osnova brez olajšave: 14.000 EUR

Plačilo davka brez olajšave: 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 6.471,01 * 27% (1.747,17)

= 2.951,81EUR

Davčna osnova z olajšavo:  6.800 EUR

Plačilo davka z olajšavo: 6.800 EUR * 16% = 1.088,00 EUR

olaj ava za investiranje izra un 21
Olajšava za investiranje – izračun 2

Davčna korist s.p. z investicijo v Pomurski regiji v znesku 6.000 EUR

in izven Pomurske regije v znesku 10.000 EUR = (2.951,81 – 1.088,00) = 1.863,81 EUR

Plačilo davka brez olajšave v Pomurski regiji: 14.000 EUR – 3.000 EUR =11.000 EUR 7.528,99 EUR * 16% (1.204,64 EUR) + 3.471,01 * 27% (937,17 EUR) = 2.141,81 EUR

Davčna korist samo zaradi olajšave v Pomurski regiji = (2.141,81 – 1.088,00) = 1.053,81 EUR

V obr. DOHDEJ 2010/2015 v okviru št. 15.Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave posebna zap. št. 15.XX

kombinacija vseh ugodnosti
Kombinacija vseh ugodnosti

PODJETJE C (malo podjetje):

 • Davčna osnova: 40.000 EUR
 • Investicijska vrednost: 10.000 EUR
 • Zaposlitev: 5 prikrajš. oseb (1000 EUR) za 2 leti
 • Davčna korist za inv. podjetje z je 1.400 EUR
 • Davčna korist za zaposlitev 5 delavcev: 8.400 EUR
 • Povrnitev prispevkov: 138,67 EUR *12 mes.*5 delav.*2 leti = 16.640,40 EUR (na letni ravni 8.320,20 EUR).
kombinacija vseh ugodnosti1
Kombinacija vseh ugodnosti
 • SKUPNA LETNA KORIST ZA PODJETJE A JE SLEDEČA:
 • 1.400 EUR + 8.400 EUR + 8.320,20 = 18.120,20 EUR
 • Najvišji dovoljeni znesek državnih pomoči:
  • za investicije: 50% stroš. upravič. naložb=5.000
  • za spodbude za zaposlov.: 50% stroškov plače posameznega delavca, obračunanih na posamezno leto = 30.000 EUR (za 5 delavcev).
uporabne informacije
Uporabne informacije
uporabne informacije1
Uporabne informacije
 • Pogosta vprašanja in odgovori na spletu
 • Spletne strani:
  • http://www.svlr.gov.si/si/projektna_pisarna_vlade_rs_v_pomurski_regiji/
  • www.rra-mura.si
uporabne informacije durs
Uporabne informacije DURS
 • DURS, Davčni urad Murska Sobota, Slomškova 1
 • Tel: 02 530 32 58 (Nataša Banič)
 • E-mail: [email protected]
 • DURS, Davčni urad Ptuj, Trstenjakova 2a
 • Tel: 02 748 23 91 (Terezija Crnjakovič)
 • E-mail: [email protected]
 • Spletna stran DURS: www.durs.gov.si
ad