Lovgivning - PowerPoint PPT Presentation

Lovgivning
Download
1 / 24

 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lovgivning. Oplysninger på etiketten Værnemidler og arbejdsmiljø Håndtering og punktkilder. Storlandmænd kriminelle efter råd fra deres konsulenter. Berlingske tidende 23-12-2006. Godkendelsesordningen. Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lovgivning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lovgivning

Lovgivning

Oplysninger på etiketten

Værnemidler og arbejdsmiljø

Håndtering og punktkilder


Storlandm nd kriminelle efter r d fra deres konsulenter

Storlandmænd kriminelle efter råd fra deres konsulenter

Berlingske

tidende

23-12-2006


Godkendelsesordningen

Godkendelsesordningen

 • Man må kun besidde og anvende pesticider, som er godkendt og har en dansk etikette

 • I dag:

  • EU godkender aktivstofferne og placerer dem på en positivliste.

  • Medlemslandene godkender de formulerede produkter.

 • Fremover:

  • EU godkender aktivstoffer, men der kommer skærpede krav vedrørende iboende egenskaber

  • Medlemslandene skal gensidigt godkende midler, som er godkendt i et land i samme klimazone


Butisan top fra sverige folicur fra tyskland

Butisan Top fra SverigeFolicur fra Tyskland


Lovgivning

Eksempel

på etikette

for skade-

dyrsmidlet

Fastac 50.


Godkendelsestekst for fastac 50

Godkendelsestekst for Fastac 50

 • ‘Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i korsblomstrede afgrøder, korn, græs, bederoer, majs, kartofler, ærter, kål, gulerødder, bælgfrugt, æbler, pærer, blommer, kirsebær, jordbær, hindbær, prydplanter på friland og i væksthus, tomat og agurk i væksthus, planteskolekulturer og skovkulturer.’

 • Beskriver, i hvilke afgrøder midlet er godkendt, men husk også at tjekke brugsanvisningen.


Behandlingsfrist for fastac 50

Behandlingsfrist for Fastac 50

 • Må ikke anvendes senere end 6 uger før høst i korn.

 • Må ikke anvendes senere end 1 måned før høst i raps og sennep.

 • Må ikke anvendes senere end 4 uger før høst i græs.

 • Må ikke anvendes senere end 3 dage før høst i tomater og agurker.

 • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst i andre spiselige afgrøder og foderafgrøder.

 • Behandling af blomstrende raps og sennep må kun foretages uden for biernes flyvetid - fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid).


Afstandskrav for fastac 50

Afstandskrav for Fastac 50

 • ‘Må i landbrug ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i frilandsgrønsager og frugtbuske ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.). Må i skovbrug, planteskoler og frugttræer ikke anvendes nærmere end 50 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.).’


Andre forbehold for fastac 50

Andre forbehold for Fastac 50

 • ’Må ikke anvendes til andre skadevoldere end de i brugsanvisningen nævnte, og brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Emballagen må ikke genanvendes.’

 • Den første sætning er vigtig og betyder, at man er nødt til at læse brugsanvisningen for at afgøre, om Fastac 50 er godkendt mod en bestemt skadevolder.


Lovgivning

Korn: Mod kornbladbillens larve og mod bladlus sprøjtes med 0,25 ltr. pr. ha. Der sprøjtes så snart, der findes bladlus på ca. 40% af planterne. Ved angreb af thrips, der især angriber vinterrug, anvendes Fastac 50 med 0,25 ltr. pr. ha. Til bekæmpelse af fritfluer anvendes 0,4 ltr. pr. ha.


Off label godkendelser

Off-label godkendelser

 • En off-label godkendelse tillader en anvendelse, der ikke er beskrevet på etiketten.

 • Gives til arealmæssigt mindre afgrøder, mod skadevoldere, som optræder i mindre omfang mv.

 • I Danmark findes off-label godkendelser særligt til frøgræs, gartneriproduktioner og juletræsdyrkning.

 • Bruger skal være i besiddelse af en off-label vejledning.

 • En opdateret oversigt over godkendelse findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).


Forbudte midler

Forbudte midler

 • Forbud kan skyldes

  • EU-regler (aktivstof ikke optaget på positivliste).

  • Nationale regler (f.eks. midler, som vurderes at true grundvandet).

 • Forbudte midler skal bortskaffes senest 3 måneder fra forbudsdato.

 • En oversigt over forbudte midler kan findes i Middeldatabasen (www.middeldatabasen.dk).

 • Bemærk, at nogle MCPA-midler er tilladte, andre er forbudte. Dette kan forvirre, se etikettens registreringsnummer!


Fareklassifikation af midler

Fareklassifikation af midler

 • Midler klassificeres med faresymboler:

 • Almindelige nuværende symboler

 • Fremtidige symboler

 • Risikosætninger (R-sætninger)

 • Sikkerhedssætninger (S-sætninger)

 • Se etiketten eller Middeldatabasen!

N

Miljøfarlig


Krydsoverensstemmelse

Krydsoverensstemmelse

 • Følgende områder er omfattet i 2009:

  • Risiko for forurening af jord, grundvand og undergrund (krav 1.1).

  • Der må kun besiddes/anvendes godkendte plante-beskyttelsesmidler (krav 2.18).

  • Brugen af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal, og midlerne må kun anvendes på de afgrøder og i de doseringer, de er godkendt til (krav 2.19).

  • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo og flyvehavre (krav 4.9 og 4.10).

 • Bemærk, reglerne bliver revideret hvert år, tjek altid de nyeste regler!


Lovgivning

Foto: Hans Thostrup


Krydsoverensstemmelsen i forbindelse med plantev rnsmidler omfatter p t ikke

Krydsoverensstemmelsen i forbindelse med planteværnsmidler omfatter p.t. ikke:

 • Afstandskrav til vandløb og søer.

 • Sprøjtefrister.

 • Bortskaffelse af emballage – dog kan ulovlig afbrænding være omfattet, da der er risiko for forurening af jord eller grundvand jf. krav 1.1.

 • Anvendelse af værnemidler.


Arbejdsmilj og bek mpelsesmidler

Arbejdsmiljø og bekæmpelsesmidler

 • Kun lille risiko ved korrekt anvendelse af godkendte midler.

 • Følg instruktionerne på etiketten.

 • Begræns eksponering.

 • Brug personlige værnemidler.


Arbejdsmilj eksponering

Arbejdsmiljø – eksponering

Kilde: Sjelborg et al., 2007


Fastac 50 hvilke v rnemidler

Fastac 50: Hvilke værnemidler?

Etikette/leverandørbrugsanvisning

Middeldatabasen


Gennembrudstid for nogle handsketyper

Gennembrudstid for nogle handsketyper

Kilde: Grundbog for Sprøjteførere, 2008


Arbejdspladsbrugsanvisninger

Arbejdspladsbrugsanvisninger

 • Bedrifter med ansatte skal altid have en Arbejdspladsbrugsanvisning (APB) for farlige stoffer, herunder planteværnsmidler.

 • Tilsyn foretages af Arbejdstilsynet.

 • APB’en består af leverandørbrugsanvisninger samt et tillægsskema med bedriftsspecifikke oplysninger.

 • APB’en skal opbevares tæt på kemikalierummet, så ansatte har adgang til oplysningerne.


Ny lovgivning

Ny lovgivning

 • Obligatorisk indberetning af sprøjtejournaler.

 • Omlægning af pesticidafgifter i forhold til deres mulige belastning.

 • Obligatoriske eftersyn af marksprøjter.


 • Login