Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost
Download
1 / 15

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Obsah prezentace. Základní informace o Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíle programu Jednotlivé prioritní osy Provázanost s dalšími OP Typy projektů Schéma projektového cyklu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost' - york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost

Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost


Obsah prezentace
Obsah prezentace

 • Základní informace o Operačním programu

  Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 • Cíle programu

 • Jednotlivé prioritní osy

 • Provázanost s dalšími OP

 • Typy projektů

 • Schéma projektového cyklu

 • Subjekty implementační struktury OP VK

 • Kontakty a další informace


Opera n program vzd l v n pro konkurenceschopnost1
Operační programVzdělávání pro konkurenceschopnost

Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. €

 • zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. €)

 • zdroje státního rozpočtu ČR tvoří 15 % částky ( asi 0.32 mld. €)

  OP VK spadá mezi víceleté tematické operační programy

 • v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

  OP VK se zaměřuje

 • na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů


 • C le programu
  Cíle programu

  Globální cíl

  Rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

  Specifický cíl 1

  Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.

  Specifický cíl 2

  Inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice, zatraktivnění podmínek pro výzkum a vývoj a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.

  Specifický cíl 3

  Posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.

  Specifický cíl 4

  Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto jednotlivých částí systému celoživotního učení.

  Prioritní osa 1

  Počáteční vzdělávání

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 2

  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 3

  Další vzdělávání

  (bez hl. města Prahy)

  Prioritní osa 4

  Systémový rámec celoživotního učení

  (včetně hl. města Prahy)  Prioritn osa 1 po te n vzd l v n
  Prioritníosa 1:Počáteční vzdělávání

  Oblasti podpory

  • 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

  • 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

  • 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

   Příjemci podpory (např.)

  • Kraje, města a obce

  • Školy a školská zařízení

  • Vysoké školy

  • Nestátní neziskové organizace

  • Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení

  • Organizace působící v oblasti volného času dětí a mládeže


  Prioritn osa 2 terci rn vzd l v n v zkum a v voj
  Prioritní osa 2: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

  Oblasti podpory

  • 2.1 Vyšší odborné vzdělávání

  • 2.2 Vysokoškolské vzdělávání

  • 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

  • 2.4 Partnerství a sítě

   Příjemci podpory (např.)

  • Vyšší odborné školy

  • Vysoké školy (všechny typy);

  • Veřejné výzkumné instituce ;

  • Kraje, města a obce

  • Zdravotnická zařízení;

  • Nestátní neziskové organizace


  Prioritn osa 3 dal vzd l v n
  Prioritní osa 3:Další vzdělávání

  Oblasti podpory

  • 3.1 Individuální další vzdělávání

  • 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

   Příjemci podpory (např.)

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Vzdělávací instituce

  • Vysoké školy

  • Nestátní neziskové organizace


  Prioritn osa 4 syst mov r mec celo ivotn ho u en
  Prioritní osa 4: Systémový rámec celoživotního učení

  Oblasti podpory

  • 4.1 Systémový rámec celoživotního učení

   Příjemci podpory

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • Česká školní inspekce


  Prioritn osa 5 technick pomoc
  Prioritní osa 5: Technická pomoc

  Oblasti podpory

  • 5.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

  • 5.2 Informovanost a publicita programu

  • 5.3 Absorpční kapacita subjektů implementujících program

   Příjemci podpory

  • MŠMT

  • 13 krajů ČR


  Prov zanost s dal mi op
  Provázanost s dalšími OP

  • OP Výzkum a vývoj pro inovace

   • Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu investic tak, aby mohly být oba typy projektů kombinovány

 • OP Podnikání a inovace

  • OP VK bude vytvářet prostor pro efektivnější vzdělávání pracovníků ve firmách (při nastavení systémového rámce DV)

 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost

  • Synergie obou programů, kdy je kvalita vzdělávacího systému a absolventů tohoto systému slaďována s potřebami a požadavky trhu práce

  • V oblasti budování systému DV je pak v OP LZZ podpora zaměřená na zvyšování zaměstnatelnosti a získávání a prohlubování způsobilosti pro výkon určeného povolání

 • OP Životní prostředí

  • Doplňuje OP VK o prostředky ERDF na podporu rozvoje infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

 • OP Praha Adaptabilita

  • Doplňuje OP VK o aktivity pro vzdělávání realizované v Praze


 • Typy projekt
  Typyprojektů

  Individuální projekty(IP)

  (v Prioritní ose 1, 2, 3, 4)

  národní (IPn) ostatní (IPo)

  připravuje MŠMT připravují a realizují jiné

  na celonárodní úrovni instituce na regionální nebo nadregionální úrovni

  Globální granty(GG)

  (v Prioritní ose 1 a 3)

  grantové projekty (GP)

  vyhlašovatelem a správcem je kraj

  realizátorem jsou např.

  školy, školská zařízení

  na regionální úrovni


  Sch ma projektov ho cyklu
  Schémaprojektového cyklu  Kontakty a dal informace
  Kontakty a další informace

  kontaktní adresa

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

   Odbor řízení OP VK / Odbor CERA

   Karmelitská 7, Praha, 118 12 

   e-mailová adresa

   • [email protected]

    další informace

   • www.msmt.cz/strukturalni-fondy

  • www.strukturalni-fondy.cz

  • www.esfcr.cz


  ad