Data
Download
1 / 48

Data - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Data. SRK-data, effektuppföljningsdata från kalkning, data från elfisken och data från andra provtagningar. Främst data efter år 2000. Referensdata = Opåverkat av mänsklig aktivitet. Vattenförvaltning. Statusklassning. Håkan Johansson och Monica Andersson Länsstyrelsen i Kronobergs län.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Data' - york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Data

 • SRK-data, effektuppföljningsdata från kalkning, data från elfisken och data från andra provtagningar.

 • Främst data efter år 2000.

 • Referensdata = Opåverkat av mänsklig aktivitet


Vattenförvaltning

Statusklassning

Håkan Johansson och Monica Andersson

Länsstyrelsen i Kronobergs län


Vattenförvaltningen

(Ramdirektiv för vatten, 22 dec 2000)

Syfte

● Helhetssyn på vattenarbetet

● Vattnets gränser styr

● Gemensam förvaltning av vattenresursen

Målet

● God vattenkvalitet och ingen försämring fram till 2015Vattnets gränser i fokus

Fem vattendistrikt med vattenmyndigheter

Ett beredningssekretariat på varje Länsstyrelse

Exempel

Lagan

Lagan


Statusklassning
Statusklassning

Grundvatten

Sjöar

Vattendrag

Kustvatten


Grundvatten – statusbedömning

Kemisk status

Joner

Metaller

Inträngning

ArsenikBlyKadmiumKvicksilver

Konduktivitet

KloridSulfatNitratAmmonium

Kvantitativstatus

Uttag

Bekämpningsmedel,

Lösningsmedel m.f.

Tas mer vatten ut än vad som nybildas?

Aktiva ämnen i bekämpningsmedel inklusive nedbrytningsprodukter
Ytvatten – statusbedömning ekologisk status

Biologiska

Hydromorfologiska

Plankton

Växter

Vattenflödet

Rätning/kanalisering

Hög

Vandringshinder

God

Bottendjur

Fisk

Måttlig

Otillfredställande

Dålig

Fysikalisk-kemiska

Försurning

pH

Näring

kväve, fosfor

Miljögifter

Bla Koppar, krom, zink och ett antal bekämpningsmedel

Syre O2

Salthalt

NaCl


God

Dålig

Ytvatten – statusbedömning kemisk status

Prioriterade ämnen (33 + 8 st)

Till exempel:

Kvicksilver

Nickel

Bly

Kadmium

Bekämpningsmedel (tex dimazin, diuron, isoproturon)

tri/hexa/penta-klorlösningar


Ytvatten

Ekologisk status


Ytvatten

Fosfor status


Ytvatten

Fisk status


Ytvatten

Försurning status


Ytvatten

Ekologisk status

at risk


Ytvatten

Kemisk status

(exkl. Hg)


Ytvatten

Kemisk status

(exkl. Hg)

at risk


Vattenförvaltning

Åtgärdsprogram och Miljökvalitesnormer


Beslut kom i december 2009!

 • Åtgärdsprogram

 • Miljökvalitetsnormer

 • Förvaltningsplan

 • Miljökonsekvensbeskrivning

www.vattenmyndigheterna.se


För Lagan

 • En ny föreskrifter om miljökvalitetsnormer – inkl 602 nya miljökvalitetsnormer för Lagan

 • Ett åtgärdsprogram, inkl 38 bindande åtgärdspunkter


Vad är en miljökvalitetsnorm för vatten?

Det är en rättsligt bindande bestämmelse för vilken kvalitet (status) en viss vattenförekomst skall ha vid en viss tidpunkt. Kravet skall fastställas så att inte tillståndet försämras.

Normen består av ett kvalitetskrav (status/ potential) samt i förekommande fall någon typ av undantag.Exempel:God ekologisk status 2015 (inget undantag)God ekologisk status 2021 (undantag i form av tidsfrist)


Vad är de fastställdaåtgärdsprogrammen för vatten?

Ett fastställt program innebär enligt 5 kap. 8 § MB skyldigheter

för myndigheter och kommuner att inom sina ansvarsområden

vidta de åtgärder som behövs enligt programmet.

 • Åtgärderna ska vara igång senast 2012


Åtgärdsprogram

 • Uppdrag riktade till myndigheter och kommuner – styrmedelsåtgärder i den s.k. ”38-listan”

 • Omfattas av delegationens beslut och är juridiskt bindande för kommuner och statliga myndigheter

 • Exempel på fysiska åtgärder i utpekade vattenförekomster eller avrinningsområden

 • Ej juridiskt bindande, tjänar som exempel på kostnadseffektiva åtgärdskombinationer och underlag för kostnads- och konsekvensbedömning av åtgärdsprogrammet

Underlagsmaterial åtgärdsprogram


Åtgärder riktade till kommuner och myndigheter – ”38 listan”

Naturvårdsverket (nr 2-8)

SGU (nr 9-12)

Banverket (nr 13)

Boverket (nr 14)

Jordbruksverket (nr 15-17)

Kammarkollegiet (nr 18

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (nr 19)

Riksantikvarieämbetet (nr 20)

Skogsstyrelsen (nr 21)

Statens Livsmedelsverk (nr 22)

Statistiska Centralbyrån (nr 23)

SMHI (nr 24-26)

Vägverket (nr 27)

Länsstyrelserna (nr 28-31)

Kommunerna (nr 32-38)

Fiskeriverket och Kemikalieinspektionen bistår övriga myndigheter

 • Många handlar om:

 • Föreskrifter/andra styrmedel

 • Strategier/planer/prioriteringar

 • Utredningar/kunskapsunderlag


 • Lst-uppdragen (nr 28-31) listan”

 • Behov av omprövningar

 • Säkerställa egenkontrollen

 • Upprätta en plan för sitt åtgärdsarbete

 • Åtgärda förorenad mark

samt i nr 2, 3, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20

 • Kommunuppdragen (nr 32-38)

 • Tillsyn

 • Enskilda avlopp

 • Vattenskyddsområden kommunala vattentäkter

 • Övriga vattentäkter

 • Planläggning

 • Vatten- och avloppsplaner (i samverkan med lst)

 • Det rörliga friluftslivet (i samverkan med lst)


Kopplingen mellan 38-listans styrmedelsåtgärder listan”

och fysiska åtgärder

Uppdragen i 38-listan riktar sig samtidigt till flera olika miljöproblem

Ett och samma uppdrag kan därför ligga till grund för olika typer av fysiska åtgärder

(De ”fysiska åtgärderna” specificeras mer eller mindre (beroende på miljöproblem) i underlagsdokumenten)


Exempel på koppling miljöproblem, listan”fysiska åtgärder och 38-listan

Övergödning

Utsläppsreduktion för fosfor har beräknats per avrinningsområde

Åtgärder inriktas på:

Minskade utsläpp från industri och avloppsreningsverk

Enskilda avlopp

Våtmarker

Dagvattenhantering

Bräddning- och spillvattenhantering

Fånggrödor

Minskad internbelastning

En ”enskild åtgärd” klarar inte

själv att återställa statusen

till god status


Åtgärdsförslag mot övergödning Lagan listan”

Ska fås till stånd genom 5 åtgärder i 38-listan


Övergödning – listan”enskilda avloppTack! listan”


Hur görs klassificering av ekologisk status? listan”

 • Sammanvägning av

 • biologiska parametrar

 • Sammanvägning av

 • fysikalisk-kemiska parametrar

 • Sammanvägning av

 • hydromorfologiska parametrar


Vatten med sämre än god status är ”at risk” att inte uppnå god status 2015.

Risk

Kräver åtgärder för att nå målet om lägst god status 2015

För vissa vatten med god status finns risk att statusen försämras till år 2015.


Sjöar % uppnå god status 2015.

Vattendrag %


Milj kvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer uppnå god status 2015.

 • Anger de kvalitetskrav som ska gälla för varje vattenförekomst.

 • Är juridiskt bindande.

 • Kommuner och myndigheter ska säkerställa att normerna uppfylls vid prövning, tillsyn och meddelande av föreskrifter, 5:3 MB.

 • Vid planering och planläggning ska miljökvalitetsnormerna iakttas, 5:3 MB.


Målsättning för ekologisk och kemisk status 2015 uppnå god status 2015.

MKN

Hög status

Får inte försämras

God status

Måttlig status

Kräver åtgärder för att nå målet om lägst god status 2015

Otillfredsställande status

Dålig status


Undantag
Undantag uppnå god status 2015.

 • Tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.

 • Ekonomiska, tekniska eller naturliga skäl.

 • Tidsfrist – senast till 2027. God status kommer att nås men inte till 2015.

 • Mindre stränga kvalitetskrav – Sämre än god status 2015.


Undantag1
Undantag uppnå god status 2015.

 • Åtgärder ska ändå göras.

 • Gäller en eller flera parametrar. Övriga parametrar ska uppnå god status 2015.


Milj kvalitetsnormer1
Miljökvalitetsnormer uppnå god status 2015.

 • Kan omprövas om det motiveras av ny kunskap.

 • Omprövas var sjätte år, vid revision av MKN, åtgärdsprogram och förvaltningsplan.


Åtgärdsprogram uppnå god status 2015.

Åtgärdsprogrammet ska ange de åtgärder som behöver vidtas

för att MKN ska kunna uppfyllas.

Åtgärdsprogrammet gäller statliga myndigheter och kommuner.

(SFS 2004:660)

 • Remiss: Åtgärdsprogram - Sammanfattning

 • Åtgärderna kopplar till vattenförekomsterna och deras MKN

 • Fokuserar på påverkanskällor

 • Huvudsakligen förändringar i juridiska styrmedel regelverk kopplade till miljöbalken

 • Även utvidgat och utökat myndighetsarbete centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner


Åtgärder föreslås vidtas av statliga myndigheter uppnå god status 2015.

Ändra föreskrift om rening av avloppsvatten

Nya föreskrifter- enskilda avlopp- vattenrelaterad miljöövervakning och recipientkontroll- syfte minska läckage från jordbruksmark- utsläpp av avloppsvatten och barlastvatten- ändamålsenliga skyddszoner och andra åtgärder- övervakning av råvatten för dricksvattentäkter

Riktlinjer / Rådgivning / Planer


 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppnå god status 2015.

 • Utveckla riktlinjer för undersökande övervakning för uppföljning av olyckor, naturliga och andra, som kan påverka vattenförekomsters möjlighet att uppnå MKN.

 • Kammarkollegiet

 • Upprätta en plan för att åtgärda vandringshinder, regleringar och vattenhushållningsfrågor.


 • Åtgärder - länsstyrelser uppnå god status 2015.

 • Översyn av tillståndspliktiga verksamheter (kap. 9 & 11, MB)

 • Säkerställa erfoderlig egenkontroll och kontrollprogram

 • Prioritera åtgärdsarbetet till avrinningsområden med risk att MKN ej uppnås

 • Prioritera arbetet med föroreningsskadade områden till avrinningsområden med risk att MKN ej uppnås


Remiss: Åtgärdsprogram - Sammanfattning uppnå god status 2015.

 • Åtgärderna kopplar till vattenförekomsterna och deras MKN

 • Fokuserar på påverkanskällor

 • Huvudsakligen förändringar i juridiska styrmedel regelverk kopplade till miljöbalken

 • Även utvidgat och utökat myndighetsarbete centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner

Åtgärdsprogrammet innehåller inte alla de

åtgärder som en myndighet eller kommun

kan behöva vidta för att uppnå MKN.


Åtgärder med stöd av miljöbalken uppnå god status 2015.

-principen förorenaren betalar

Befintliga stödsystem

Försurning: Kalkbidrag

Övergödning: Miljöersättningar, investeringsstöd o.s.v. lantbruk

Miljögifter: Bidrag sanering förorenade områden

Fysiska förändringar: Fiskevårdsbidrag, fiskeavgiftsmedel

Bidrag restaurering värdefulla vatten

Övrigt: Vårdmedel N2000 & Naturreservat

Åtgärdsprogram hotade arter

……………


 • Åtgärdsprogrammet kompletteras med uppnå god status 2015.

 • Förslag till åtgärder för åtgärdsområden/ avrinningsområden

 • - Beskrivning av avrinningsområdet

 • - Skyddade områden (EG-lagstiftning)

 • - Förslag på konkreta åtgärder mot

  • Försurning

  • Övergödning

  • Främmande arter

  • Miljögifter

  • Fysiska förändringar (ex. vandringshinder, flödesförändring)

  • Dricksvattentäkter (OBS! Ej frivilligt)

  • Övriga kvalitetsproblem: Sulfat & Klorid i grundvatten

  • Brunifiering

Diskussionsunderlag!


ad