Mets luonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot
Download
1 / 14

Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot. Hankkeiden yleisesittely. Taustaa yhteistoimintaverkostoille. METSOn toteuttamiskeino Vapaaehtoisuus Metsänomistajat voivat kehittää metsiensä monimuotoisuutta ja sitä hyödyntävää elinkeinotoimintaa sekä metsien virkistyskäyttöä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Metsäluonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot' - yorick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mets luonnon monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostot

Metsäluonnonmonimuotoisuudenyhteistoimintaverkostot

Hankkeiden yleisesittely

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Taustaa yhteistoimintaverkostoille
Taustaa yhteistoimintaverkostoille

 • METSOn toteuttamiskeino

 • Vapaaehtoisuus

 • Metsänomistajat voivat kehittää metsiensä monimuotoisuutta ja sitä hyödyntävää elinkeinotoimintaa sekä metsien virkistyskäyttöä

 • Laajojen ja kytkeytyneiden monimuotoisuutta turvaavien alueiden synnyttäminen

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Toiminta aika ja rahoitus
Toiminta-aika ja rahoitus

 • Käynnistyivät syksyllä 2009, paitsi yksi verkosto käynnistyi v. 2010

 • Päättyvät vuosina 2011-2013

 • YM ja MMM rahoittavat hankkeita yhdessä

 • Rahoitusta on myönnetty hankkeiden koordinointiin yms. Toimenpiteiden toteuttamisrahoitus haetaan erikseen mm. LsL:n ja Kemeran kautta

 • Vuosina 2009-2011 rahoitus on yhteensä noin 0,5 milj. euroa

 • Hankekohtainen rahoitus 49 000 – 99 000 euroa koko hankkeen toiminta-aikana

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Yhteistoimintaverkostohankkeet
Yhteistoimintaverkostohankkeet

 • 7 hanketta:

  • Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

  • Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana (Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

  • Luonnonhoitoa liekillä (Kaakkois-Suomen metsäkeskus)

  • Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

  • Männikkömetsät ja rantojen raidat – Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto (Keski-Suomen metsäkeskus)

  • Samarbete i Storskogen (Rannikon metsäkeskus)

  • Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Verkostojen alueellinen jakautuminen
Verkostojen alueellinen jakautuminen

 • Kuukkeliverkosto = ABC

 • Vihreällä muut verkostot

 • Sipoonkorpi puuttuu

Saara Lilja-Rothsten, ympäristöministeriö ja Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto ry


Ilmastonmuutos mets ss rupilisko huippumalliksi metso turvaverkostoiksi pohjois karjalan ely keskus
Ilmastonmuutos metsässä – rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

 • Turvataan monimuotoisia ja kytkeytyneitä pienvesi- ja kosteikkoverkostoja lähimetsineen

  • Parannetaan rupiliskon elinympäristöjen laatua

  • Lievennetään ilmastonmuutoksen uhkaa rupiliskolle

  • Pienvesien lähimetsät toimivat rupiliskon päivä- ja talvehtimiselinympäristöinä sekä toimivat kulkuyhteyksinä (lehdot, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, puustoiset suot ja soiden metsäiset reunat, metsäluhdat ja tulvametsät, kalliot ja louhikot)

 • Kehitetään toimintamallia, jossa avainlajin turvaaminen järjestetään osana metsäsuunnittelua

 • Edistetään ilmastonmuutoksen vaikutusten ymmärrettävyyttä kansalaisvalistuksen ja koululaisverkostojen kautta

 • Verkostoidutaan tutkijoiden kanssa

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Kuukkeli mets luonnon suojelun monipuolistajana suomen luonnonsuojeluliitto ry
Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana (Suomen luonnonsuojeluliitto ry)

 • Parannetaan kuukkelin ja kuukkelimetsien lajiston sekä uhanalaisten luontotyyppien suojelutasoa

  • Korvet, rämeet, runsaslahopuustoiset kangasmetsät, pienvesien rantojen luhdat ja lehtolaikut

 • Kokeillaan ja kehitetään uusia menetelmiä metsälajiston suojeluun

  • Kuukkelin reviirin ydinalueella pysyvä suojelu

  • Ytimen ympärillä ympäristötuen, suojelun, luonnonhoidon ja talousmetsien hoidon yhdistäminen

 • Luodaan pidempiaikaisia toimintamalleja, edistetään eri toimijoiden yhteistoimintaa

 • Lisätään yleistä tietoisuutta

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Luonnonhoitoa liekill kaakkois suomen mets keskus
Luonnonhoitoa liekillä (Kaakkois-Suomen metsäkeskus) luonnonsuojeluliitto ry)

 • Synnytetään edellytykset pysyvään toimintakulttuuriin, jossa alueen metsänomistajat ja toimijat omaksuvat hallitun tulenkäytön osaksi talousmetsien luonnonhoitoa

  • Kulotusluonnonhoitopalvelumarkkinoiden synnyttäminen mm. ammatillisen kulotuskoulutuksen kautta

  • Tiedotus ja markkinointi metsänomistajille

  • Yhteistyö paloviranomaisten kanssa

  • Yhteistoimintaverkoston luonti ja uuden toimintakulttuurin kehittäminen

 • Harjujen paahdeympäristöt, säästöpuuryhmät sekä karut elinympäristöt

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Mets talouden luonnonhoidon yleissuunnittelu varsinais suomen ely keskus
Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

 • Toteutetaan ja kehitetään kokonaisvaltaista valuma-aluekohtaista suunnittelua maa- ja metsätalousalueilla

  • Suunnittelun avulla etsitään ne alueet, joille metsätalouden ympäristönhoitotoimia tulisi keskittää luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta

  • Kehitetään valuma-alueiden priorisointimenetelmää, jota voitaisiin soveltaa valtakunnallisesti

 • Hanke toimii samoilla alueilla kuin maatalouden lumo- ja kosteikkoyleissuunnittelu

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


M nnikk mets t ja rantojen raidat keski suomen yhteistoimintaverkosto keski suomen mets keskus
Männikkömetsät ja rantojen raidat – Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto (Keski-Suomen metsäkeskus)

 • Suojellaan toisiinsa kytkeytyviä kokonaisuuksia, jolloin monimuotoisuuden suojelu on vaikuttavaa ja kustannustehokasta

 • Edistetään luontomatkailua ja metsällistä kulttuuriperintöä

  • Toimitaan matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueilla

 • Lisätään tietoa METSOsta

 • Luodaan myönteinen asenneilmapiiri monimuotoisuuden edistämistä kohtaan

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Samarbete i storskogen yhteisty t sipoonkorvessa rannikon mets keskus
Samarbete i Storskogen – Yhteistyötä Sipoonkorvessa (Rannikon metsäkeskus)

 • Sipoonkorven kehittäminen kestävään kehitykseen keskittyväksi, eläväksi metsä- ja kulttuurialueeksi

  • ”Maaseutupuisto”, missä maa- ja metsätaloudella on vahva asema

 • Alue toimii esimerkkinä erilaisten metsänomistajien yhteistyöstä sekä maa- ja metsätalouden ja eriasteisen suojelun rinnakkaiselosta

  • Suuria ekologisia kokonaisuuksia voidaan hoitaa yli tilarajojen

  • Luonnon suojelun ja hoidon sekä metsätalouden yhdistelmä

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Tahkolta kinahmin lehtoihin lehtokeskuksesta vetovoimaa tahkon matkailuun pohjois savon mets keskus
Tahkolta Kinahmin lehtoihin – lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)

 • Muodostetaan lehdoista, korvista ja puronvarsimetsistä yhtenäinen kokonaisuus

 • Elvytetään purojen arvokasta rapu- ja kalalajistoa

 • Lisätään virkistyskäyttöä

 • Edistetään yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa (mm. luontomatkailua)

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


Toimijat
Toimijat Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)

 • Metsäkeskukset, Tapio

 • ELY-keskukset (Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue)

 • Suomen luonnonsuojeluliitto, luonnonsuojelupiirit, muut luontojärjestöt

 • Metsänomistajat, muut paikalliset asukkaat

 • Metsänhoitoyhdistykset, MO-liitot

 • Kaupungit, kunnat

 • Metsähallitus

 • UPM-Kymmene, muut metsäalan yritykset

 • Paikalliset yrittäjät, kuten matkailuyrittäjät ja urakoitsijat

 • Yliopistot, muut tutkimuslaitokset

 • Lisäksi MTK, SLC, metsästys-, kalatalous- ja maaseutuviranomaisia, maakuntaliittoja, kyläyhdistyksiä, neuvontajärjestöjä, paikallisia toimintaryhmiä, metsästys- tai kalastusjärjestöjä, koulu, oppilaitos, museo, sopimuspalokunta

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö


T h nastiset tulokset
Tähänastiset tulokset Tahkon matkailuun (Pohjois-Savon metsäkeskus)

 • Hankkeet ovat käynnistyneet ja yhteistyöverkostot ovat muodostuneet

 • Monimuotoisuustoimenpiteitä toteutettiin v. 2009 Männikkömetsät ja rantojen raidat -hankkeessa noin 111 hehtaarilla

  • Pysyvä suojelu, ympäristötuki, Metsähallituksen luonnonhoito- ja ennallistamistoimet

  • Erityisesti runsaslahopuustoiset kangasmetsät sekä puustoiset suot ja/tai soiden metsäiset reunat, lisäksi lehtoja, pienvesien lähimetsiä, metsäluhtia ja/tai tulvametsiä, puustoinen perinnebiotooppi sekä kallioita, jyrkänteitä ja/tai louhikoita

  • Valtaosa toimenpiteistä sijoittui aiempien suojelualueiden läheisyyteen, mikä tukee kytkeytyneisyystavoitetta

 • Lisäksi kahdessa hankkeessa tehtiin inventointeja tai valmisteluja sopimusten solmimiseksi

 • Toimijat ovat suhtautuneet hankkeisiin myönteisesti, yhteistyö on lisääntynyt

 • Innovaatioita: luonnonhoitohankemalli, METSO-näytökset

Katja Matveinen-Huju, maa- ja metsätalousministeriö