JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi - PowerPoint PPT Presentation

Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi
Download
1 / 28

 • 130 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. NASTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA. JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi. dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med. JAVNO ZDRAVSTVO.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

JAVNO ZDRAVSTVO - sadašnja organizacija i budući izazovi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

Medicinski fakultet

Sveučilišta u Rijeci

NASTUPNO PREDAVANJE ZA IZBOR

U ZNANSTVENO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTA

JAVNO ZDRAVSTVO- sadašnja organizacija i budući izazovi

dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.


Javno zdravstvo

JAVNO ZDRAVSTVO

 • “Javno zdravstvo je znanost i umijeće sprečavanja bolesti, produženja života, unapređenja (mentalnog) i fizičkog zdravlja putem ORGANIZIRANIH NAPORA ZAJEDNICE (u sanitaciji okoliša, suzbijanju zaraze, odgoju pojedinaca u načelima osobne higijene, organizaciji zdravstvene službe za ranu dijagnozu i preventivno liječenje bolesti, te razvoj društvenog mehanizma koji će osigurati svakom pojedincu u zajednici životni standard dostatan za održavanje zdravlja).”

  C-E. A. Winslow, 1923. godine, Odbor stručnjaka SZO, 1952. godine


Fokus djelovanja

FOKUS DJELOVANJA

 • zdravlje i prevencija bolesti ostvaruje se putem:

  • sprečavanja širenja bolesti i prevencije epidemija,

  • zaštite od štetnih čimbenika okoliša,

  • prevencija nesreća,

  • promocije i zagovaranja zdravih stilova življenja,

  • odgovora na prirodne i društvene nesreće,

  • osiguranja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite.


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

IMPLEMENTACIJA

Kako primjeniti?

STRATEGIJAJAVNOGZDRAVSTVA

I N T E R V E N C I J A

E V A L U A C I J A

Što je učinkovito?

IDENTIFIKACIJA

RIZIČNIH ČIMBENIKA

Koji je uzrok?

N A D Z O R

Što je problem?

PROBLEM

ODGOVOR


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

Najčešća podjela:

 • Epidemiologija zaraznih bolesti,

 • Zdravstvena ekologija,

 • Socijalna medicina,

 • Zdravstvena statistika.


Javnozdravstvena djelatnost

JAVNOZDRAVSTVENA DJELATNOST

 • Prema Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) uključuje aktivnosti usmjerene unapređenju zdravstvenog stanja populacije za razliku od kurativne zaštite usmjerene bolesti.

 • Akcije koje provodi javnozdravstvena djelatnost nazivaju se INTERVENCIJE (npr. kampanje cjepljenja, preventivni programi).

 • Svrha je prevencija bolesti putem sustava stalnog nadzora i praćenja rizika i slučajeva bolesti i promocija zdravih stilova življenja.


Tri klju ne funkcije

TRI KLJUČNE FUNKCIJE

 • PROCJENA

 • RAZVOJ JAVNOZDRAVSTVENE POLITIKE

 • OSIGURANJE


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

M A T R I C A F U N K C I J A

 • FUNKCIJA PROCJENE

 • procjena zdravlja i zdravstvenih potreba

 • provođenje epidemioloških istraživanja

 • analiza odrednica zdravlja

 • FUNKCIJA RAZVOJA JAVNOZDRAVSTVENE POLITIKE

 • izgradnja baze za djelovanje

 • odabir i postavljanje prioriteta

 • razvoj planova, strategije i politike zdravlja


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

 • FUNKCIJA OSIGURANJA

 • rukovođenje resursima

 • implementacija programa

 • provođenje evaluacije i kontrole kvalitete

 • edukacija i informiranje javnosti


Razine djelovanja

RAZINE DJELOVANJA

 • Populacija obuhvaćena javnozdravstvenom intervencijom može biti mala grupa ljudi (obitelj ili lokalna zajednica) ili tako velika kao stanovništvo nekoliko kontinenata (npr. u slučaju pandemije).

 • Razine djelovanja mogu biti slijedeće:

  • lokalna,

  • regionalna (od temeljne važnosti – “čuvari ulaza” za bolesti koje bi se mogle proširiti preko granica pojedinih zemalja),

  • nacionalna (SAD, US Public Health Services, Agencija odhgovorna za javno zdravstvo stanovištva, upravlja brojnim značajnim zdravstvenim agencijama: Food and Drug Administration, Centres for Disease Control, National Institute of Health; Finish National Public Health Institute – KTL je klasificirana među najvažnije javnozdravstverne institucije s velikim utjecajem diljem svijeta , npr. program intervencije u suzbijanju nezaraznih bolesti – Countrywide Integrated Non-communicable Diseases Intervention - CINDI),

  • internacionalna i

  • globalna (World Health Organization – WHO, Center for Disease Prevention and Control – CDC, European Center for Disease Prevention and Control – ECDC).


Javno zdravlje u europi danas izazov za javnozdravstvenu djelatnost

JAVNO ZDRAVLJE U EUROPI DANAS - IZAZOV ZA JAVNOZDRAVSTVENU DJELATNOST

 • Društvene promjene u prošlim dekadama – pad nataliteta, visoka stopa divorcijaliteta, rast urbanizacije, starenje stanovništva.

 • Promjene u morbiditetu i zahtjevu za zdravstvenom zaštitom, stalno preispitivanje ravnoteže između primarne zdravstvene zaštite i bolničke skrbi.

 • Postojeća iskustva pokazuju težinu uspostave ravnoteže između odabira prioriteta i zahtjeva za djelotvornosti zdravstvenog sustava i jednakosti u ostvarenju prava korisnika.


Odgovori na postoje i pritisak

ODGOVORI NA POSTOJEĆI PRITISAK

DEMOGRAFSKI TRENDOVI

 • kruta natalitetna stopa u većini europskih zemalja je približno 13 na 1 000 stanovnika godišnje, jednaka je ili niža od mortalitetne stope (relativno stabilna populacija),

 • stalni porast starijih dobnih skupina uz stalni pad mlađih dobnih skupina (nastavak niske stope fertiliteta, rast trenda obitelji s malim brojem djece),

 • udio mladih opada ali raste broj problema s kojima se mladi suočavaju (nesreće, zloporaba opojnih sredstava, neželjene trudnoće i psihološki negativni efekti nezaposlenosti, samoće i migracija),

 • stalno rastući problem starijih dobnih skupina (kronicitet bolesti, veći zahtjevi za zdravstvenom zaštitom, povećana potrošnja lijekova, veća potreba za kućnim liječenjem i njegom).

  Važne odrednice za kreiranje socijalne i zdravstvene politike što će zahtijevati i promjenu u alokaciji resursa u skoroj budućnosti.


Srednje o ekivano trajanje ivota pri ro enju

SREDNJE OČEKIVANO TRAJANJE ŽIVOTA PRI ROĐENJU

 • u Europi varira od 65,8 godina (Rusija) do 81,6 (Island),

 • u našem okruženju:

Izvor: Očekivano trajanje života pri rođenju, 2005. (Health for All Data-Base, WHO)


Vode i javnozdravstveni problemi

VODEĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEMI

KRONIČNE

BOLESTI

ZARAZNE

BOLESTI

NENAMJERNE

OZLJEDE

A I D S

MENTALNI

POREMEĆAJI

S A R S

. . .

. . .


Determinante zdravlja izvan zdravstvenog sustava

DETERMINANTE ZDRAVLJAIZVAN ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

ŽIVOTNO I RADNO

OKRUŽENJE

PREHRANA

STIL ŽIVLJENJA...


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

DRUŠTVENI I

EKONOMSKI RAZVOJ

RAZVOJ

ZDRAVLJA

OSTALE

GENETSKE

ODREDNICE

ZDRAVLJA

DRUŠTVENE

EKONOMSKE


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

 • Postoje ozbiljni problemi u mobiliziranju stručnjaka u zdravstvu i primjeni njihovih preporuka prilikom kreiranja zdravstvene politike.

 • U međuvremenu uloga vlada pojedinih zemalja i resora zdravstva uglavnom su sužene na kontrolu troškova, osiguranje jednakosti i pravičnosti u distribuciji resursa i razvoju lokalne zdravstvene skrbi.

 • Malo je dokaza da se napori usmjeravaju ostvarenju zdravstvenih ciljeva.

 • Troškovi zdravstvene zaštite – stalno rastući troškovi u većini europskih zemalja uz istovremena ograničenja u mogućnosti financiranja.


Intersektorski napori za unapre enje zdravlja

INTERSEKTORSKI NAPORI ZAUNAPREĐENJE ZDRAVLJA

 • U diskusiji o “javnom zdravlju”, generalno je zaključeno da su važne one politike, akcije i ishodi koji proizlaze iz javnog sektora, aktivnosti zdravstvenih odjela, znanstvenih i istraživačkih institucija i zakonske regulative.

 • Važno je kreirati djelotvorne organizacije na primarnoj, sekundarnoj, i tercijarnoj razini zdravstvenog sustava uključujući socijalne resurse (postojeće socijalno i mirovinsko osiguranje, školovanje, standarde rada i politike zapošljavanja, komunikacije i transporta, industriju i gospodarstvo).


Najve i izazov promocija zdravlja

NAJVEĆI IZAZOV - PROMOCIJA ZDRAVLJA

 • WHO – novi temelji aktualnoj zdravstvenoj politici,

  “Health 21” – The Health for All policy frameworks for the WHO European

  Region for the 21st century.

 • OSNOVNI PRINCIPI:

 • zdravlje jest temeljno ljudsko pravo,

 • za postizanje ciljeva nužna je pravičnost i solidarnost unutar i između zemalja,

 • ostvarivanje ciljeva zahtijeva aktivno učešće kao i odgovornost prema stalnom razvoju zdravlja.


Etiri klju ne strategije za akciju

Četiri ključne strategije za akciju:

 • međuresorski pristup,

 • odabir učinkovitih programa,

 • integrirana primarna zdravstvena zaštita i prilagodljiv sustav bolničke zaštite,

 • uključivanje partnera relevantnih za zdravlje.


Javno zdravstvo u hrvatskoj

JAVNO ZDRAVSTVO U HRVATSKOJ

Povijesni pregled

Organizirane preventivne aktivnosti u Hrvatkoj imaju dugu tradiciju:

 • Osnivanje javnozdravstvenih institucija (1924-1930.), međunarodni značaj dr. Andrije Štampara.

 • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, sa stoljetnom tradicijom neprekinutog rada, sljedbenik Kraljevske stanice za kemijska ispitivanja hrane, osnovane 1900. (Ugarsko Ministarstvo poljoprivrede).


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

Sadašnja organizacijska shema

javnozdravstvenih institucija u Hrvatskoj

Zakonska regulativa - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08)

 • Nacionalni, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i

 • Županijski Zavodi

  Organizacija javno zdravstvene djelatnosti na regionalnoj razini prati

  administrativo-teritorijalni ustroj Republike Hrvatske (Slika 2).


Matrica funkcija

MATRICA FUNKCIJA

ORGANIZACIJA JAVNOG ZDRAVSTVA

DRŽAVA

ŽUPANIJA


Javno zdravstvo sada nja organizacija i budu i izazovi

Prema Zakonu, javnozdravstvena djelatnost obuhvaća:

 • epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analize zaraznih i nezaraznih bolesti,

 • nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka,

 • prikupljanje i analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu,

 • preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata,

 • javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost,

 • primarnu prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti.


Promocija zdravlja najve i izazov i za hrvatsku javnozdravstvenu djelatnost

Promocija zdravlja – najveći izazov i za hrvatsku javnozdravstvenu djelatnost

Postoji potreba stvaranja nove socijalne mreže (društvene povezanosti) za

primjenu strategije promicanja zdravlja.

Prednosti Zavoda za javno zdravstvo, kao promotora implementacije

promicanja zdravlja su:

 • bogate veze s različitim društvenim podsustavima i njihovim organizacijama,

 • varijabilitet komunikacijskih vještina,

 • različitost profesija, zadataka i metoda rada i stoga otvorenost prema uspješnom uvođenjunovih oblika rada i djelovanja,

 • svjesnost i razumijevanje važnosti i mogućnosti promocije zdravlja.


Razli ite veze i povezanosti koje odr avaju upanijski zavodi za javno zdravstvo

lokalna

zajednica

mediji

škole

Ministarstvo

zdravstva

civilne

udruge

ŽUPANIJSKI

ZAVOD ZA

JAVNO

ZDRAVSTVO

poslovni

partneri

N V O

međunarodne

organizacije

zdravstvene

organizacije

hrvatski zavod

za javno

zdravstvo

vlada

županijski odjel

za zdravstvo

Različite veze i povezanosti koje održavaju županijski Zavodi za javno zdravstvo


Zaklju ak

ZAKLJUČAK

 • svrha javnog zdravstva znatno je ekspandirala

 • porastao je broj rizika po zdravlja ali i strategija za njihovo zbrinjavanje

 • većina je zaraznih bolesti pod kontrolom

 • buduća nastojanja treba usmjeriti na kontrolu kroničnih bolesti, mentalno zdravlje, zdravo okruženje i promociju zdravog stila življenja


Novi izazovi

NOVI IZAZOVI

 • PROMOCIJA ZDRAVLJA PRISTUPOM INVESTIRANJA U ZDRAVLJE

 • PREVENCIJA NASILJA I NENAMJERNIH OZLJEDA

 • ZDRAVO OKRUŽENJE

 • PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA U CILJU OSIGURANJA KVALITETNIH INFORMACIJA O ZDRAVLJU

 • ZAŠTITA OD NOVIH ZARAZNIH BOLESTI


 • Login