Vnútroštátne prostriedky nápravy - PowerPoint PPT Presentation

Vn tro t tne prostriedky n pravy
Download
1 / 11

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vnútroštátne prostriedky nápravy. na účely podania oznámenia na základe Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach Janka Debrecéniová Občan, demokracia a zodpovednosť Workshop on Social Rights Litigation, Bratislava 12-13 June 2013.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vnútroštátne prostriedky nápravy

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vn tro t tne prostriedky n pravy

Vnútroštátne prostriedky nápravy

na účely podania oznámenia na základe Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach

Janka Debrecéniová

Občan, demokracia a zodpovednosť

Workshop on Social Rights Litigation, Bratislava 12-13 June 2013


Vn tro t tne prostriedky n pravy

 • Opčný protokol – v Zbierke zákonov publikovaný pod č. 68/2013 Z. z.

 • POZOR!!! „Remedies“ sú tam nesprávne preložené ako „opravné prostriedky“ (správne má byť „prostriedky právnej ochrany“/“prostriedky nápravy“)


Univerz lny vzorec pre prostriedky n pravy vyu ite n v jednotliv ch pr padoch neexistuje

Univerzálny „vzorec“ pre prostriedky nápravy využiteľné v jednotlivých prípadoch neexistuje

 • každý prípad má svoj vlastný právny režim – aj procesný

 • jednotlivé prípady môžu mať niekoľko paralelných procesných právnych režimov, a teda niekoľko rôznych „línií“ využiteľných sa účelom dosiahnutia nápravy


Vn tro t tne prostriedky n pravy

 • to, aký konkrétny prostriedok právnej ochrany bude použiteľný, vyplýva z predpisov hmotného (napr. Zákonník práce) aj procesného práva (napr. Občiansky súdny poriadok):

  • § 14 ZP: „Spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.“

  • § 7 ods. 1 OSP: „V občianskom súdnom konaní súdy prejednávajú a rozhodujú spory a iné právne veci, ktoré vyplývajú z občianskoprávnych, pracovných, rodinných, obchodných a hospodárskych vzťahov, pokiaľ ich podľa zákona neprejednávajú a nerozhodujú o nich iné orgány.“


Vn tro t tne prostriedky n pravy

 • v mnohých prípadoch prostriedky nápravy, resp. právnej ochrany („remedies“) nie sú jasné


Pr klad ikana na pracovisku

Príklad: šikana na pracovisku

 • v zákone nie je nikde definovaná a explicitne zakázaná – použiteľný prostriedok nápravy nejednoznačný najmä vo vzťahu k občianskoprávnej súdnej ochrane (obyčajný pracovnoprávny spor – „dobré mravy“? žaloba na ochranu osobnosti? konanie podľa antidiskriminačného zákona?)


Vn tro t tne prostriedky n pravy

 • použitie „najpriliehavejšieho“ konania v závislosti od okolností – napr. antidiskriminačná žaloba (! dôvod diskriminácie), trestné stíhanie (! trestný čin, úmysel), priestupkové konanie (! neadekvátne sankcie + idú štátu), žaloba na ochranu osobnosti – často veľmi problematické a neadekvátne

 • paralelné použitie ďalších prostriedkov právnej ochrany – podnet na inšpektorát práce (osobitný predpis, ukladanie pokút a niektoré ďalšie konania podľa Správneho poriadku)


Z kladn atrib ty konan dostupn v pr vnom poriadku sr

Základné atribúty konaní dostupné v právnom poriadku SR

 • konania spravidla dvojinštančné – t. j. možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu („riadne opravné prostriedky“), o odvolaní rozhoduje orgán vyššieho stupňa alebo súd

 • možnosť súdneho preskúmavania právoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní


Vn tro t tne prostriedky n pravy

 • dovolanie – mimoriadny opravný prostriedok v občianskom súdnom konaní – možnosť podať proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho súdu len výnimočne (napr. účastníkovi konania sa odňala možnosť konať pred súdom); existujú aj ďalšie mimoriadne opravné prostriedky (napr. obnova konania)

 • po vyčerpaní všetkých riadnych aj mimoriadnych právnych prostriedkov možnosť podať sťažnosť na porušenie základných práv alebo slobôd na ústavný súd (čl. 127 Ústavy SR)


S a nos pred stavn m s dom pod a l 127 stavy sr

Sťažnosť pred ústavným súdom podľa čl. 127 Ústavy SR

 • Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd.

 • Ak ústavný súd vyhovie sťažnosti, svojím rozhodnutím vysloví, že právoplatným rozhodnutím, opatrením alebo iným zásahom boli porušené práva alebo slobody podľa odseku 1, a zruší také rozhodnutie, opatrenie alebo iný zásah. Ak porušenie práv alebo slobôd podľa odseku 1 vzniklo nečinnosťou, ústavný súd môže prikázať, aby ten, kto tieto práva alebo slobody porušil, vo veci konal. Ústavný súd môže zároveň vec vrátiť na ďalšie konanie, zakázať pokračovanie v porušovaní základných práv a slobôd alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo ak je to možné, prikázať, aby ten, kto porušil práva alebo slobody podľa odseku 1, obnovil stav pred porušením.

 • Ústavný súd môže svojím rozhodnutím, ktorým vyhovie sťažnosti, priznať tomu, koho práva podľa odseku 1 boli porušené, primerané finančné zadosťučinenie.

 • Zodpovednosť toho, kto porušil práva alebo slobody podľa odseku 1, za škodu alebo inú ujmu nie je rozhodnutím ústavného súdu dotknutá.


Medzin r p dohovory s s as ou pr vneho poriadku sr a maj prednos pred z konmi

Medzinár. ĽP dohovory sú súčasťou právneho poriadku SR a majú prednosť pred zákonmi

 • čl. 154c Ústavy SR: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona [t. j. pred 01. 07. 2001], sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.“

 • čl. 7 ods. 5 Ústavy SR: „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“

 • ICESCR – 1976, CCPR – 1976, CERD – 1974, CEDAW - 1987, CRPD - 2010


 • Login