Konometri 1
Download
1 / 24

Økonometri 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september 2006. Dagens program. Den simple regressionsmodel – SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition af SLR Antagelser for SLR Udledning af OLS estimatoren (tavlegennemgang)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Økonometri 1' - yetta-terrell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konometri 1

Økonometri1

Den simple regressionsmodel

11. september 2006

Økonometri 1: F2


Dagens program
Dagens program

Den simple regressionsmodel – SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4)

 • Motivation for gennemgangen af SLR

 • Definition af SLR

 • Antagelser for SLR

 • Udledning af OLS estimatoren (tavlegennemgang)

 • Forudsagte værdier og residualer

 • ”Mekaniske” egenskaber ved OLS estimatoren

 • Eksempel på en simpel regressionsmodel

 • Variablernes enheder

Økonometri 1: F2


Motivation for simpel regressionsmodel slr
Motivation for simpel regressionsmodel (SLR)

Vi beskæftiger os med modeller, hvor vi ønsker at forklare y med x.

Eksempler:

 • Hvordan påvirker kunstgødning udbyttet af sojabønner (Ex 1.3)?

 • Hvordan påvirker uddannelsesniveauet timelønnen (Ex. 1.4)?

 • Hvordan afhænger virksomhedens afkast af direktørens løn (Ex. 2.3)?

 • Regressionsmodellen vil være den samme som i Teoretisk Statistik.

 • Estimatoren – OLS – er også den samme.

 • De statistiske antagelser for modellen er (lidt) anderledes:

  • Ofte mere realistiske for økonomiske anvendelser

  • Grundlag for generalisering/alternativer senere i kurset

Økonometri 1: F2


Motivation fortsat
Motivation (fortsat)

Når modellen opstilles, er vi nødt til at forholde os konkret til flg. spørgsmål:

 • Hvad nu, hvis x ikke er den eneste faktor, som har betydning for y ?

 • Hvilken funktionel form kan beskrive sammenhængen mellem y og x ?

  • Kan y fx beskrives som en lineær funktion af x ? Eller log(x)?

  • Eller kan y beskrives som en funktion af x? log(x)?

 • Kan modellen bruges til ceteris paribus fortolkninger?

Økonometri 1: F2


Definition af slr
Definition af SLR

Den simple regressionsmodel

 • Kaldes også for den bivariate regressionsmodel

 • y: afhængig variabel

 • x: forklarende variabel

 • u: (uobserveret) fejlled

 • β0: konstantled (intercept) sjældent fortolkeligt

 • β1: hældningskoefficient (”slope”)

 • Konstantleddet og den forklarende variabel kaldes under ét regressorerne

Økonometri 1: F2


Definition fortsat
Definition (fortsat)

Når vi opskriver den simple regressionsmodel, besvarer vi implicit spørgsmålene i motivationen:

Andre faktorer:

 • Andre faktorer (end x), som påvirker y: Er indeholdt i fejlleddet u

 • Fejlleddet u indeholder derfor:

  • Udeladte faktorer/variable

  • Målefejl

 • Hvad indeholder u i eksemplet med uddannelse og løn?

Økonometri 1: F2


Definition fortsat1
Definition (fortsat)

Funktionel form:

 • Vi antager, at variablerne er bragt på en form, så y kan beskrives som en lineær funktion af x.

 • En ændring i y kan forklares ved en ændring i x (forudsat Δu=0)

 • Parameteren β1angiver hældningskoefficienten for y som funktion af x.

Økonometri 1: F2


Definition fortsat2
Definition (fortsat)

Ceteris paribus fortolkning af parameter:

 • Vi kan ikke generelt lave ceteris paribus fortolkninger af parameterne.

 • Fortolkningen af β1 som effekten af x på y forudsætter at Δu=0.

 • I uddannelse – løn eksemplet, hvad kan problemet med ceteris paribus antagelsen være ?

Økonometri 1: F2


Statistiske antagelser for regressionsmodellen
Statistiske antagelser for regressionsmodellen

 • Antagelse 1 - (2.5) i Wooldridge.

 • Middelværdien af u er lig 0

 • Samme antagelse som i Teoretisk Statistik

 • Antagelsen er normalt uproblematisk, så længe det er effekten af x, som er den interessante parameter, og der er et konstantled i modellen

 • …men gør også tit fortolkningen af konstantleddet problematisk

Økonometri 1: F2


Antagelser fortsat
Antagelser (fortsat)

 • Antagelse 2 - (2.6) i Wooldridge.

 • Den betingede middelværdi af u givet x er lig 0

 • Denne antagelse er ofte kritisk

 • Lidt om antagelsen (se Appendix B.4):

Økonometri 1: F2


Antagelser fortsat1
Antagelser (fortsat)

Økonometri 1: F2


Antagelser fortsat2
Antagelser (fortsat)

 • Eksempel: Timeløn og uddannelse

 • Vi har følgende model:

 • Fejlleddet u indeholder blandt andet ”evner” og ”arbejdsiver”.

 • Er følgende antagelsen rimelig?

Økonometri 1: F2


Udledning af ols estimatoren
Udledning af OLS estimatoren

 • OLS estimatoren udledes vha. moment metoden (Method of Moments)

 • Ideen med moment metoden illustreres ved et eksempel:

  • Antag at man har en tilfældig stikprøve af n observationer af en variabel x.

  • x har en ukendt middelværdi , som man er interesseret i at bestemme. Dvs. .

  • Hvad vil være et naturligt estimat for middelværdien?

  • Gennemsnittet!!

 • Moment estimationgår ud på at erstatte teoretiske ”momenter” med data ”momenter” (her: Gennemsnittet)

Økonometri 1: F2


Udledning fortsat
Udledning (fortsat)

 • Resten af udledningen af OLS estimatoren foregår som tavlegennemgang

Økonometri 1: F2


Forudsagte v rdier og residualer
Forudsagte værdier og residualer

 • Forudsagte værdier:

  Populations regressionsfunktionen

  Ud fra estimaterne for parametrenekan de forudsagte værdier af y bestemmes:

 • Residualer:

  Residualerne kan bestemmes som forskellen mellem den faktiske og forudsagte værdi af y:

Økonometri 1: F2


Forudsagte v rdier og residualer fortsat
Forudsagte værdier og residualer (fortsat)

 • For residualerne (baseret på en OLS estimation med konstantled) gælder følgende sammenhænge mekanisk:

 • Hvorfor er dette ikke så underligt?

 • OLS estimatoren kan ækvivalent opnås ved at minimere residualkvadratsummen:

 • Sådan blev OLS estimatoren udledt i Teoretisk Statistik

Økonometri 1: F2


Flere egenskaber ved ols
Flere egenskaber ved OLS

 • Variansanalyse:

  Den afhængige variabel y dekomponeres i to komponenter:

  • Forudsagte værdi:

  • Residualet:

 • Variationen i y (total sum of squares) :

  hvor

Økonometri 1: F2


Flere egenskaber ved ols fortsat
Flere egenskaber ved OLS (fortsat)

 • Den totale variation kan også dekomponeres i to dele: SST=SSE+SSR

  • ”Explained sum of squares”

  • ”Residual sum of squares”

   I Teoretisk Statistik kaldes SST for SAK, SSR for SRK

Økonometri 1: F2


Egenskaber ved ols fortsat
Egenskaber ved OLS (fortsat)

 • Goodness of fit:

  På baggrund af variansanalysen kan man definere et mål for, hvor meget variation modellen (den forklarende variabel) forklarer:

  Hvilke værdier kan R2antage?

Økonometri 1: F2


Eksempel timel n og uddannelse
Eksempel: Timeløn og uddannelse

 • I dette eksempel estimeres en simpel model for timelønnen:

 • Til estimationen benyttes danske registerdata fra Danmarks Statistik.

 • Data består af 2000 tilfældigt udtrukne individer.

 • For disse personer har vi en række oplysninger om arbejdsmarkedsforhold i perioden 1980-1994.

 • Datasættet ligger på forelæsningssiden under ”Eksempler”

Økonometri 1: F2


Eksempel fortsat
Eksempel (fortsat)

 • Til analysen benyttes følgende variabler:

  • Timelønnen beregnet på baggrund af årlig lønindkomst (registreret hos SKAT) divideret med det årlige antal arbejdstimer udregnet på baggrund af ATP indbetalinger

  • Uddannelse er antallet af års gennemført uddannelse

 • Vi benytter data vedr. 1980. Data består af personer:

  • 20-69 år

  • Lønmodtagere

  • Timelønnen er større end 20 kr.

Økonometri 1: F2


Enhederne p variablerne hjemmeopgave
Enhederne på variablerne: Hjemmeopgave

 • Hvad sker der, hvis man skifter enhed på den afhængige variabel?

  • Hvad sker der med estimaterne, hvis timelønnen omregnes til 2000-kr. (dvs. )?

  • Hvad sker der med R2?

 • Hvad sker der, hvis den forklarende variabel skifter enhed?

  • Hvad sker der med estimaterne, hvis uddannelse opgøres i antal måneder i stedet for år?

  • Hvad sker der med R2?

Økonometri 1: F2


Nb er fra denne forel sning
NB’er fra denne forelæsning

 • At skelne mellem

  • Den simple lineære regressionsligning

  • Og den regneregel, vi bruger til at opnå et estimat af ligningens koefficienter (her: OLS estimatoren).

 • At skelne mellem

  • Statistiske antagelser om populationen (fx )

  • Og de mekaniske egenskaber som fremkommer ved at anvende en given regneregel (her: OLS estimatoren) på data i en given stikprøve.

 • De forklarende variabler opfattes som udgangspunkt som stokastiske variabler

Økonometri 1: F2


N ste gang
Næste gang

 • Fredag om kapitel 2.4-2.6.

 • Husk:

  • ”Hjemmeopgaven” om enheder på variablerne.

 • Øvelserne starter i denne uge:

  • Læs Ugeseddel 1 om estimation af Engelkurver (ugeseddel og data ligger på hjemmesiden).

  • Læs Varian ”Intermediate Microeconomics” kap. 6.1-6.3.

  • Medbring ”Elementær indføring i SAS” og ”Statistik med SAS”

Økonometri 1: F2


ad