Wielkopolski regionalny program operacyjny wrpo 2007 2013 uszczeg owienie pi a 31 maja 2007
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 72

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła , 31 maja 2007 PowerPoint PPT Presentation


  • 142 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła , 31 maja 2007. WRPO – Charakterystyka. * Działania realizowane w ramach programu finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środki krajowe – zarówno publiczne jak i prywatne

Download Presentation

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny WRPO 2007 – 2013 - Uszczegółowienie Piła , 31 maja 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyWRPO 2007 – 2013

- Uszczegółowienie

Piła , 31 maja 2007


WRPO – Charakterystyka

* Działania realizowane w ramach programu finansowane będą przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz środki krajowe – zarówno publiczne jak i prywatne

* Cross – financing, mechanizm tzw. elastycznego finansowania

* Realizacja projektów o regionalnym charakterze i znaczeniu

* Projekty kluczowe wybierane przez Zarząd Województwa

* Pomoc publiczna


WRPO – Struktura i podział środków

Działania prowadzone są w ramach

6 Priorytetów:

I Konkurencyjność przedsiębiorstw (287,110 mln €)

II Infrastruktura komunikacyjna (407,841 mln €)

III Środowisko przyrodnicze (158,590 mln €)

IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych (89,170 mln €)

V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego (147,644 mln €)

VI Pomoc techniczna (39,909 mln €)

OGÓŁEM : 1 130,264 mln €


WRPO, Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw

1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

1.2 Wsparcie rozwoju MSP

1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

1.6 Promocja regionalnej gospodarki

1.7 Rozwój sieci i kooperacji

1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych


WRPO, Priorytet I- podział środków

* może ulec zmianie


WRPO – Projekty Kluczowe


WRPO – Projekty Kluczowe cd.


WRPO – Projekty Kluczowe cd.


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel działania:

stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego województwa Wielkopolskiego poprzez zaspokojenie podstawowych potrzeb inwestycyjnych mikroprzedsiębiorstw, w szczególności w zakresie modernizacji parku maszynowego

i wdrożenia nowoczesnych technologii oraz tworzenia nowych miejsc pracy


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Typy projektów:

- wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacja środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i poprawy innowacyjności przedsiębiorstwa

- zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Typy projektów:

- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa

w zakresie BHP

- dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych dodatkowych produktów/usług


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Typy projektów:

- zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego

Istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/ usługowego)

- budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Typ beneficjentów:

Mikroprzedsiębiorstwa, zgodnie z Ustawą z dnia

2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej,

spełniające następujące warunki:

- realizowanie projektu na terenie

województwa wielkopolskiego,

- działanie we wszystkich branżach (za wyjątkiem

wykluczonych z ubieganie się o wsparcie

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)


Działanie 1.1Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

- tryb konkursowy


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Cel działania:

poprawa zdolności inwestycyjnej sektora małych i średnich firm, poprzez bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki. Szczególnie preferowane będą inicjatywy w zakresie poprawy poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, stworzenia nowych miejsc pracy oraz rozszerzenia działalności szczególnie na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Typy projektów:

-budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa

produkcyjno/usługowego

-dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów/usług

-zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnegoistniejącego zakładu


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Typy projektów:

- wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej

- dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

- większe zastosowanie nowoczesnych technologii w tym technologii informacyjnych (ICT)


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Typy projektów:

- inwestycje w środki trwałe związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach (wartość projektu do 200 000 PLN)


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Typy projektów:

- projekty w zakresie ochrony powietrza – inwestycje w istniejącychobiektach spalania o mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie mniejszej niż 50 MW

- projekty w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami

i odpadami


Działanie 1.2Wsparcie rozwoju MSP

Typy projektów:

- projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

- projekty w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik


Działanie 1.2Wsparcie Rozwoju MSP

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.2Wsparcie Rozwoju MSP

Typ beneficjentów:

1. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.), realizujący

dofinansowany projekt na terenie województwa wielkopolskiego


Działanie 1.2Wsparcie Rozwoju MSP

Typ beneficjentów:

2. Mikroprzedsiębiorstwa, w rozumieniu Ustawy z dnia

2.07.2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej

(Dz. U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm. ),

które nie są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

w ramach działania 1.1. oraz PROW

3. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej mające

podpisane kontrakty z NFZ


Działanie 1.2Wsparcie Rozwoju MSP

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

tryb konkursowy


Priorytet III – Środowisko przyrodnicze

3.1Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

3.2Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

3.3Wsparcie ochrony przyrody

Priorytet V - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

5.2Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego

5.3Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Cel działania:

to tworzenie nowych oraz dokapitalizowanie istniejących funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, stanowiących alternatywne źródło finansowania w stosunku do istniejącej oferty bankowej, która nie zawsze spełnia oczekiwania przedsiębiorstw.

Celem działania jest ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego (mającym siedzibę na terenie województwa wielkoplskiego) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

Ponadto nowy, przygotowany przez Komisję Europejską, instrument w postaci inicjatywy JEREMIE umożliwi przedsiębiorcom znacznie szerszy dostęp do źródeł finansowania ich działalności. Odnawialność tej formy pomocy pozwoli znacznej większej liczbie przedsiębiorstw sektora MSP pozyskać środki finansowe na ich działalność


Inicjatywa JEREMIE

W zamierzeniu ma zachęcić Państwa Członkowskie i regiony do przeznaczenia części przyznanych funduszy na instrumenty finansowe zaprojektowane specjalnie dla wsparcia mikroprzedsiębiorstw i MSP (inżynieria finansowa). Będą one mogły być używane w sposób ciągły i odnawialny (na bazie finansowego recyclingu). Idea tej inicjatywy pozwoli na zwiększenie zakresu instrumentów finansowych, realnego budżetu oraz efektywności wsparcia sektora MSP. Ponadto fundusze te będą mogły być wsparte dodatkowymi środkami z EFI i innych międzynarodowych instytucji finansowych, a także środkami sektora prywatnego.


Inicjatywa JEREMIE

Działania na szczeblu regionalnym będą dotyczyły instrumentów dłużnych

Możliwe produkty

  • mikropożyczki, pożyczki globalne, pożyczki podporządkowane

  • poręczenia


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Typy projektów:

- Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych poprzez ich dokapitalizowanie

- Projekty polegające na tworzeniu nowych lub powiększeniu kapitału istniejących funduszy poręczeń kredytowych poprzez ich dokapitalizowanie

-Inne instrumenty finansowe


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Typ beneficjentów:

Osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które:

1. nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe związane ze wsparciem i promocją przedsiębiorczości;

2. uchwałą właściwego organu utworzyły wyodrębniony księgowo fundusz (pożyczkowy lub poręczeniowy)


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Typ beneficjentów:

3. posiadają niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny do udzielania pożyczek lub poręczeń;

4. zatrudniają pracowników posiadających kwalifikacje niezbędne do udzielania pożyczek lub poręczeń


Działanie 1.3Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* konkursowy


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Cel działania:

poprawa konkurencyjności gospodarki Wielkopolski poprzez podnoszenie poziomu innowacyjności, w tym zwiększenie możliwości transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw m.in. poprzez inwestycje w specjalistyczne laboratoria.Tworzenie i udostępnianie przedsiębiorstwom nowej infrastruktury w ramach ośrodków innowacyjności, takich jak parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne i przedsiębiorczości akademickiej oraz stworzenie wachlarza usług proinnowacyjnych skierowanych do przedsiębiorców


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typy projektów:

- Projekty polegające na budowie, rozbudowie, modernizacji oraz wyposażeniu nowych i istniejących proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu, takich jak parki naukowo -technologiczne, inkubatory technologiczne oraz przedsiębiorczości akademickiej (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych poniżej 40 mln PLN)


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typy projektów:

- Projekty polegające na koordynacji regionalnej polityki innowacji, w szczególności działania koordynujące Samorządu Województwa wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typy projektów:

- Projekty polegające na wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt badawczy laboratoriów należących do ośrodków o wysokim potencjale badawczym, działających na bazie konsorcjów naukowo-przemysłowych, w tym Centrów Zaawansowanych Technologii oraz laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi badawcze dla przedsiębiorstw (projekty o wartości kosztów kwalifikowanych do 4 mln PLN)


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typy projektów:

- Projekty mające na celu poprawę transferu technologii do gospodarki regionalnej polegające między innymi na:

- przygotowaniu szerokiej oferty usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców;

- realizacji działań mających korzystny wpływ na zwiększenie transferu technologii w regionie;


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typ beneficjentów:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

2. podmioty zarządzające parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi i inkubatorami technologicznymi, w tym przedsiębiorczości akademickiej


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typ beneficjentów:

3. szkoły wyższe

4. jednostki naukowe

5. jednostki badawczo-rozwojowe

6. organizacje pozarządowe działające non-profit


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Typ beneficjentów:

7. wysoko wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu (między innymi centra transferu technologii)

8. sieci, konsorcja, partnerstwa ww. podmiotów


Działanie 1.4Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* konkursowy, projekty kluczowe

* systemowy


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Cel działania:

Wspieranie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności gospodarki regionu poprzez aktywizację i wzmocnienie środowiska otoczenia biznesu w województwie wielkopolskim. Realizacja działania poprawi dostęp przedsiębiorców do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Typy projektów:

- Tworzenie nowych wyspecjalizowanych instytucji wsparcia, których brak wynika z przeprowadzonych badań

- Projekty polegające na przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych, specjalistycznych usług dla przedsiębiorców, projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Typy projektów:

- Udoskonalanie i utrzymanie standardów świadczenia dotychczasowych i wdrażania nowych usług dla przedsiębiorców

- Projekty inwestycyjne związane z powstawaniem i rozwojem parków przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Typy projektów:

- Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze regionalnym na rzecz przedsiębiorstw:

  • zakup wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług,

  • adaptacja pomieszczeń w celu poprawy świadczenia usług dla przedsiębiorców.


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Typ beneficjentów:

1. Osoby prawne, które:

a) rozpoczynają lub wykonują działalność, polegającą na świadczeniu usług przedsiębiorcom działającym na terenie województwa wielkopolskiego

b) zapewniają świadczenie w/w usług przez osoby o należytych kwalifikacjach

c) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają osiągnięty zysk na cele statutowe (między innymi: organizacje przedsiębiorców, pracodawców, izby gospodarcze, izby przemysłowo – handlowe, rzemieślnicze, agencje rozwoju regionalnego)


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Typ beneficjentów:

2. Podmioty zarządzające parkami przemysłowymi i inkubatorami przedsiębiorczości

3. Konsorcja (sieci) tych podmiotów


Działanie 1.5Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* w uzgodnieniu


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Cel działania:

promocja wielkopolskiej gospodarki poprzez organizację uczestnictwa w targach i misjach międzynarodowych wielkopolskich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi marketingowych


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Typy projektów:

- Promocja województwa wielkopolskiego poprzez udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach/wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą zgodnych z priorytetowymi kierunkami, na którychkoncentruje się promocja Wielkopolski

- Tworzenie i promocja markowych produktów regionalnych (z wyłączeniem produktów turystycznych)


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Typy projektów:

- Promocja wzajemnej współpracy międzyregionalnej przyczyniającej się do nawiązania współpracy gospodarczej

- Promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację i promocja wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych oraz realizacja kampanii marketingowych


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Typy projektów:

- tworzenie i rozwój systemów poprawiających inwestorom,

przedsiębiorcom, dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie

elektronicznych portali biznesu oraz baz danych, np. banków

informacji gospodarczej, baz eksporterów, baz danych o dostępnych

terenach i obiektach inwestycyjnych

- badania, analizy i dotyczące potencjału gospodarczego regionu


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Typ beneficjentów:

1. mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. Nr 1713, poz. 1807 z późn. zm.) prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego

2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

3. instytucje otoczenia biznesu

4. organizacje pozarządowe działające non-profit wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

5. powiązania kooperacyjne (osoby prawne prowadzące klaster lub inne powiązanie)


Działanie 1.6Promocja regionalnej gospodarki

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* w uzgodnieniu


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Cel działania:

wsparcie tworzenia i rozwoju powiązań o znaczeniu lokalnym i regionalnym w formie klastrów i innych powiązań między przedsiębiorstwami oraz organizacjami badawczymi, jednostkami naukowo-badawczymi i innymi podmiotami poprzez inicjowanie powiązań, działania marketingowe oraz wspólne inwestycje.


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Typy projektów:

- Projekty związane z inicjowaniem powiązań kooperacyjnych (wyznaczanie klastrów, tworzenie struktury organizacyjnej klastra, oraz zarządzanie nią, działania marketingowe mające na celu, między innymi, pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenie kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii)

- Projekty inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, miedzy innymi: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Typ beneficjentów:

Animatorzy/zarządzający powiązaniami kooperacyjnymi:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2. szkoły wyższe,

3. jednostki naukowe,

4. jednostki naukowo-badawcze,

5. organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Typ beneficjentów:

6. przedsiębiorstwa

7. Związki w/w podmiotów

8. Grupy przedsiębiorców; klastry, łańcuchy produkcyjne, sieci technologiczne (przedsiębiorstwa oraz jednostki badawcze). Powiązanie musi być zorganizowane w formie osoby prawnej prowadzącej klaster (fundacja, stowarzyszenie, spółka prawa handlowego)


Działanie 1.7Rozwój sieci i kooperacji

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* w uzgodnieniu


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Cel działania:

utworzenie korzystnych warunków przedsiębiorstwom do inwestowania poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Typy projektów:

- Projekty kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje o powierzchni do 60 ha.

- W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się inwestycji w dodatkową infrastrukturę (na przykład budowa bocznic kolejowych).


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Wydatki kwalifikowane:

wyłącznie wydatki niezbędne do realizacji projektu

i faktycznie poniesione przez beneficjenta w okresie

realizacji projektu, nie wcześniej niż przed 1 stycznia

2007 r., z wyjątkiem projektów podlegających

pomocy publicznej


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Typ beneficjentów:

1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2. jednostki organizacyjne jst,

3. spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe, w których większość udziałów ma samorząd gminny, powiatowy, Województwa,


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Typ beneficjentów:

4. podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy,

5. podmioty wybrane w wyniku postępowania na podstawie PZP wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST na świadczenie usług z danej dziedziny,

6. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku.


Działanie 1.8Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Tryb przeprowadzania naboru wniosków:

* w uzgodnieniu


Urząd Marszałkowski

Województwa Wielkopolskiego

Departament Gospodarki

ul. Kościuszki 95, 61-716 Poznań

www.wielkopolska.mw.gov.pl

strategia2020@umww.pl

tel. (061) 85- 41- 583, fax (061) 852-00-06


  • Login