Kvalita a uzn vanie neform lneho vzdel vania
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 8

Kvalita a uznávanie neformálneho vzdelávania PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvalita a uznávanie neformálneho vzdelávania. Bratislava 12.12.2007. Súčasný stav. demografický vývoj Slovenska a EÚ neustále sa meniace požiadavky trhu práce výber povolania – vec rodičov (prednosť gymnaziálne štúdium) chýbajúce odborné profesie – murári, tesári, zvárači

Download Presentation

Kvalita a uznávanie neformálneho vzdelávania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kvalita a uzn vanie neform lneho vzdel vania

Kvalita a uznávanie neformálneho vzdelávania

Bratislava 12.12.2007


S asn stav

Súčasný stav

 • demografický vývoj Slovenska a EÚ

 • neustále sa meniace požiadavky trhu práce

 • výber povolania – vec rodičov (prednosť gymnaziálne štúdium)

 • chýbajúce odborné profesie– murári, tesári, zvárači

 • nedostatočné kvalifikácie

 • nahrádzanie našich občanov príslušníkmi iných krajín

 • 5 % participácia dospelých na CŽV


V zvy

Výzvy

 • apríl 2007 – Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstvaschválená vládou SR, uznesením č. 382/2007

 • celospoločenská potreba – vedomostná spoločnosť

 • systémové zastrešenie subsystémov vzdelávania, podporených kvalitným celoživotným poradenstvom

 • podpora vzájomnej komunikácie medzi zainteresovanými subjektmi


Ciele strat gie c v a c p

Ciele Stratégie CŽV a CŽP

 • kvalita v poskytovanom neformálnom vzdelávaní

 • uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania(NSK), rozvoj kľúčových kompetencií

 • priestupnosť medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním

 • nadobúdanie nových potrebných kvalifikácií – reagovanie na meniace sa požiadavky trhu práce (flexicurity)

 • monitorovanie a prognózovanie vzdelávacích potrieb občanov a zamestnávateľov, informačný systém


Flexicurity

Flexicurity

 • flexibilné formy práce

 • sociálne zabezpečenie

 • aktívna politika trhu práce

 • celoživotné vzdelávanie


Kvalita neform lneho vzdel vania

Kvalita neformálneho vzdelávania

 • akreditácia vzdelávacieho programu, kontrola

 • zhodnotenie splnenia podmienok – materiálno-technické zabezpečenie, personálne zabezpečenie – lektori, komunikácia so zamestnávateľmi

 • štandardy kvality vzdelávacej inštitúcie – kritériá a indikátory

 • vzdelávanie lektorov neformálneho vzdelávania


Uzn vanie v sledkov neform lneho a inform lneho vzdel vania

Uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania

 • kvalifikačné a hodnotiace štandardy (NSK)

 • autorizovaná osoba – prepojenie formálneho a neformálneho subsystému vzdelávania

 • kvalifikačná skúška – získanie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie (nie stupňa vzdelania) – všeobecne uznávanej


Kvalita a uzn vanie neform lneho vzdel vania

Ďakujem za pozornosť

Zuzana Štrbíková

Ministerstvo školstva SR

Sekcia pre celoživotné

vzdelávanie

zuzana.strbikova@minedu.sk


 • Login