Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut - PowerPoint PPT Presentation

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut
Download
1 / 23

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut. Inhoud. Welke minimale eisen stelt de nieuwe wet (en welke andere kaders zijn er al) Hoe kom je tot een nieuw beleid (stappenplan). Bestaande kaders. Wet op het consumentenkrediet Wck

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening Martijn Schut

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Invoering wet gemeentelijkeschuldhulpverlening

Martijn Schut


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Inhoud

 • Welke minimale eisen stelt de nieuwe wet

  • (en welke andere kaders zijn er al)

 • Hoe kom je tot een nieuw beleid

  • (stappenplan)


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Bestaande kaders

 • Wet op het consumentenkrediet Wck

 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp

 • Algemene wet bestuursrecht Awb

 • Wet werk en bijstand WWB

 • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Rv

 • Wet financiële dienstverlening Wfd

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wmo

 • Gedragscode NVVK

 • NEN-normen


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Minimale eisen wetsvoorstel

 • Het moet ‘integraal’

 • Beleidsplan opstellen

  • Richting, doelen, acties, beoogde resultaten, waarborgen kwaliteit, schuldpreventie, afstemming op situatie van de verzoeker, maximale wachttijd voor vaststelling hulpvraag

 • Maximeren wachtlijst

  • Binnen 4 weken vaststelling hulpvraag (3 dagen bij crisis)

  • Geef inzicht in doorlooptijden

 • Toegang regelen

  • Beleidsregels opstellen, aanmeldformulier, beschikking afgeven binnen 8 weken, bezwaarprocedure


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Kaderwet

 • Horizontale verantwoording

 • Beperkte verantwoording richting Rijk


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stappenplan invoering

april

april / mei

mei

mei

mei e.v.

mei

mei / juni

sept.

sept. – nov.

nov.

nov. e.v.

dec.

uiterlijk 31 dec.

jan. e.v.

 • Verzoek van raad of college

 • Huidige situatie in kaart brengen

 • Alleen verplichtingen of breed herijken?

 • Projectplanning

 • Samenwerking in de regio

 • Budget reserveren (voorjaarsnota)

 • Visie bepalen

 • Vertalen van visie in doelen (kadernota)

 • Doelen vertalen in uitvoering

 • Begroting

 • Voorbereiden uitvoering

 • Beleidsregels vaststellen

 • Beleidsplan vaststellen

 • Uitvoering


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Onderzoek

Managementinformatie

Cijfers andere gemeenten

Monitor NVVK

Reacties gebruikers en derden

Evaluaties

Platform schuldhulpverlening

Zijn we NEN-proof?

Zijn we ‘schuldhulpverlening nieuwe stijl’?

Stap 2. Huidige situatie in kaart


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 3. Keuze

 • Alleen verplichtingen?

 • Volledige herijking?


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 4. Projectplanning

 • Communicatieplan

 • Projectbudget

 • Menskracht

 • Stuur- en werkgroep

 • Taakverdeling


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 5. Samenwerking in de regio

 • Zelf doen

 • Samenwerken met buurgemeenten

 • Uitbesteden


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 6. Budget reserveren

 • Initiële + structurele uitgaven (meerjarenraming)

 • €130 mln eenmalig en geoormerkt (nog €100 mln over voor 2010/2011)

 • Structureel ongeoormerkt voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening 2010: €60 mln. 2011 e.v.: €80 mln.

 • Gemeentefonds (wmo), participatiebudget


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Mate waarin de burger zelf niet in staat is regie te voeren over zijn hulpverlening

Mate waarin het schuldenprobleem de boventoon voert

Situatie waarin de burger zelf regie kan voeren over de noodzakelijke schuldhulpverlening

Situatie waarin de burger niet in staat de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek leidend is binnen de hulpvraag

Situatie waarin de burger niet in staat is de hulpverlening rond zijn problemen zelf te regisseren en waarbij de schuldenproblematiek niet leidend is binnen de hulpvraag.

begin

einde

SCHULDHULPVERLENING

Voorbeelden

Verhelpen oorzaak van problematische schulden

Problematische schulden als belemmering beperken

Problematische schulden indien mogelijk oplossen

Schulden binnen de lokale samenleving beheersbaar houden

Stap 7. Visie bepalen


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 7. Visie bepalen


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 8. Doelen

Geformuleerde

kerntaak

Richting

Producten

Doelgroep


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 8. Doelen


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 8. Doelen meetbaar


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 9. Doelen vertalen in uitvoering

 • Loket

 • Producten

 • Bemensing

 • Deskundigheidsbevordering

 • Bezwaarprocedure

 • Werkproces

 • P&C

 • ICT


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 11. Voorbereiding uitvoering

 • Aanbesteding

 • Contracten

 • Mandatering

 • Borgstelling

 • Communicatie

 • Inrichting bureau

 • Werving medewerkers


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 12. Beleidsregels

 • Toegang:

 • Zelfstandig ondernemers

 • Jongeren

 • Geen afloscapaciteit

 • Veel afloscapaciteit

 • Dak- en thuislozen

 • Recidive

 • Verwijtbaar gedrag

 • Verslaafden

 • Verstandelijk gehandicapten

 • Samenval WWB / WIJ

 • Eigen woning

 • (wel/niet) kunners en -willers


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Stap 13. Vaststellen beleidsplan

 • Inhoudsopgave:

 • Inleiding

 • Achtergronden

 • Effectiviteit huidige schuldhulpverlening

 • Visie

 • Wat willen we bereiken?

 • Wat gaan we er voor doen?

 • Wat mag het kosten?

 • (beslispunten)


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Tips invoering

 • Voorbeelden beleidsnota’s: wwbuitvoering.nl

 • E-coaching

 • Scan

 • Handreiking

 • Voorbeeldbeleidsregels

 • Voorbeeldaanmeldformulier

 • Voorbeeldbeschikking


Invoering wet gemeentelijke schuldhulpverlening martijn schut

Vragen of opmerkingen?

Nog heel wat hordes te gaan

Is er al koffie?

Voldoen we al aan de wet?

Hoe dik moet het beleidsplan zijn?

Wat vindt onze raad?

Mijn wethouder snapt er nu al niets van!

Ik kan rustig gaan slapen

Slagboom, goed idee!


 • Login