Zasada wzajemnej zgodno ci cross compliance
Download
1 / 41

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance). Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW Puławy 11.01.2011 r. Wzajemna Zgodność. Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) - określone w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance) ' - yauvani-sharma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zasada wzajemnej zgodno ci cross compliance

ZASADA WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI (cross-compliance)

Departament Płatności Bezpośrednich MRiRW

Puławy 11.01.2011 r.


Wzajemna zgodno
Wzajemna Zgodność

 • Podstawowe wymogi z zakresu zarządzania (Statutory Management Requirements – SMR) - określone w załączniku II do rozporządzenia Rady nr 73/2009.

 • Utrzymanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (Good Agricultural and Enviromental Conditions – GAEC) - określone w załączniku III do rozporządzenia Rady nr 73/2009.


Podstawy prawne UE

 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr1782/2003.

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1122/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina.


Harmonogram wdrażania wymogów wzajemnej zgodnościw Polsce

 • Obszar A – od 2009 r. obejmuje:

 • Zagadnienia ochrony środowiska naturalnego,

 • Identyfikację i rejestrację zwierząt (IRZ).

 • Obszar B – od 2011 r. obejmuje:

 • Zdrowie publiczne,

 • Zdrowie zwierząt, zgłaszanie niektórych chorób,

 • Zdrowotność roślin.

 • Obszar C – od 2013 r.obejmuje:

 • Dobrostan zwierząt.


Wymogi podstawowe w zakresie zarządzania wraz z Dobrą Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska(stan prawny na dzień 9.11.2010)

Obszary

Obszar B 7 SMR

SMR 9 –stosowanie środków ochrony roślin

Obszar A

GAEC

Identyfikacja i rejestracja zwierząt:

3 SMR

Środowisko:

5 SMR

16 norm

22 naruszenia

SMR 10- hormony

SMR 1 i 5

ochrona dzikiego ptactwa i siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

SMR 11 – bezpieczeństwo żywności

SMR 6 – 8

bydło, owce i kozy

SMR 12 -BSE

Lista wymogów -19 wymogów

SMR 2

substancje niebezpieczne

SMR13-15 – zgłaszanie chorówb

38 naruszeń

SMR 3 osady ściekowe

Lista wymogów -49 wymogów

SMR 4 -

azotany pochodzenia rolniczego

90 naruszeń

Lista wymogów – 16 wymogów

39 naruszeń


Struktura organizacyjna systemu Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi

Nadzór merytoryczny,

Legislacja

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa

Inspekcja Weterynaryjna

Etap I

- normy dobrej kultury rolnej

zgodnej z ochroną środowiska

(GAEC) – 2005 rok

- wymogi podstawowe w zakresie

zarządzania (SMR 1-5) - 2009 rok

Etap II

wymogi podstawowe w zakresie

zarządzania (SMR 9, 11-w zakresie produkcji roślinnej) - 2011 rok

Etap I

- identyfikacja i rejestracja zwierząt;

SMR 6-8 - 2009 rok

Etap II

wymogi podstawowe w zakresie

zarządzania (SMR 10-15) – 2011

Etap III

wymogi podstawowe w zakresie

zarządzania (SMR 16-18) - 2013 rok


Zadania organ w kontroli
Zadania Organów Kontroli Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

ARiMR

IW

współpraca

 • informowanie rolników o wymogach i normach

 • typowanie do kontroli

 • przeprowadzanie kontroli

 • w tym ocena naruszeń

 • sporządzanie raportów z

 • czynności kontrolnych

 • przekazywanie raportów

 • rolnikom

 • rozpatrywanie zastrzeżeń

 • wniesionych do ustaleń

 • zawartych w raporcie

 • przeprowadzanie kontroli

 • w tym ocena naruszeń

 • sporządzanie raportów z

 • czynności kontrolnych

 • przekazywanie raportów

 • rolnikom

 • przekazywanie raportów z

 • czynności kontrolnych do

 • biur powiatowych ARiMR

 • rozpatrywanie zastrzeżeń

 • wniesionych do ustaleń

 • zawartych w raporcie

Ustalanie

czynników do analizy

ryzyka i liczby kontroli


Kontrole
Kontrole Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

 • Obszar środowisko i GAEC:

  -min. 1 % rolników ubiegających się o płatności (w Polsce ok. 15 tys. rolników)

 • Obszar identyfikacja i rejestracja zwierząt:

  - bydło – 5 % siedzib stad

  - owce i kozy – 3 % siedzib stad

  - trzoda – 1 % siedzib stad


Sankcje
Sankcje Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

 • Podstawowe rozróżnienie to niezgodność z przepisami wynikająca z:

  • zaniedbania rolnika (działanie nieumyślne),

  • umyślnego działania rolnika (działanie celowe).

 • Ponadto, przy określaniu wymiaru sankcji będą brane pod uwagę takie elementy jak:

  • zasięg,

  • dotkliwość,

  • trwałość,

  • powtarzalność,


Wymogi smr 10
Wymogi – SMR 10 Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

 • Przestrzegany jest zakaz podawania zwierzętom gospodarskim, zwierzętom akwakultury oraz zwierzętom dzikim utrzymywanym jak zwierzęta gospodarskie związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym w celach innych niż lecznicze.

 • Zabrania się poddawania ryb zabiegom zmiany płci po ukończeniu przez nie 3 miesiąca życia.

 • Zabrania się wykonywania czynności zootechnicznych na zwierzętach przeznaczonych do chowu lub hodowli włącznie ze zwierzętami reprodukcyjnymi, które nie będą dalej wykorzystywane do celów rozpłodowych.


Przyk adowe niezgodno ci i naruszenia wynikaj ce z smr 10
Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 10 Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska


Wymogi smr 101
Wymogi – SMR 10 Kulturą Rolną zgodną z ochroną środowiska

 • Przestrzegany jest zakaz utrzymywania w gospodarstwie zwierząt akwakultury w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione, chyba, że podawano je w celach leczniczych.

 • Przestrzegany jest zakaz umieszczania na rynku, uboju, przetwarzania zwierząt gospodarskich, zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka i zwierząt akwakultury, w organizmach których znajdują się lub u których wykryto substancje zabronione z wyłączeniem przypadków, gdy substancje te zostały poddane w celach leczniczych.


Wymogi smr 102

Przestrzegany jest zakaz posiadania i przechowywania w gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Dokumentacja leczenia zwierząt gospodarskich przechowywana jest przez utrzymującego zwierzęta przez 5 lat od daty dokonania ostatniego wpisu.

Zabronione jest umieszczanie na rynku mięsa lub innych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących od zwierząt, którym podawano substancje lecznicze o działaniu estrogennym, androgennym lub gestagennym, jeżeli przed dokonaniem uboju zwierzęcia nie był przestrzegany okres karencji wymagany dla wydalenia z jego organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

Wymogi – SMR 10


Wymogi smr 11
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Bezpieczeństwo żywności

 • Żywność szkodliwa dla zdrowia lub nie nadająca się do spożycia (objawy zepsucia, zanieczyszczona, z objawami pleśni, gnicia) nie jest wprowadzana do obrotu.

 • Zapewnienie identyfikowalności żywności, jak również zwierząt hodowlanych, dostarczanych rolnikowi i tych, które rolnik dostarczał do innych przedsiębiorstw (z wyjątkiem żywności dostarczonej bezpośrednio konsumentowi końcowemu lub zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego) poprzez prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej kupna i sprzedaży.

 • Żywność zawierająca pozostałości pestycydów przekraczające najwyższe dopuszczalne poziomy w żywności dla tych produktów nie jest wprowadzana do obrotu.

 • Żywności pochodzenia zwierzęcego, w której zostały przekroczone maksymalne lub tymczasowe maksymalne limity pozostałości substancji farmakologicznie czynnych stosowanych w weterynaryjnych produktach leczniczych nie jest wprowadzana do obrotu.


Wymogi smr 111
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

 • Podejmowanie działań w celu zapobiegania występowaniu i rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi wraz z żywnością oraz zgłaszanie właściwym organom podejrzenia takich chorób.

 • Podjęcie działań zmierzających do wycofania z obrotu żywności niezgodnej bądź w stosunku do której są podejrzenia, że nie spełnia wymogów w zakresie bezpieczeństwa żywności poprzez:

  - natychmiastowe postępowanie w celu wycofania tej żywności z rynku,

  - powiadomienie o tym fakcie organów Inspekcji Weterynaryjnej lub Inspekcji Sanitarnej,

  - współpracę z tymi organami.

  Higiena produkcji produktów pochodzenia roślinnego

 • Właściwe stosowanie środków ochrony roślin i biocydów zgodnie z etykietą – instrukcją stosowania.

 • Prowadzenie dokumentacji stosowania każdego środka ochrony roślin i produktów biobójczych.

 • Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia roślinnego tymi substancjami.

 • Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

 • Przechowywanie wyników wszelkich analiz próbek pobranych z roślin lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.


Wymogi smr 112
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Higiena produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Żywność wykazująca objawy zepsucia nie jest wprowadzana do obrotu.

 • Substancje niebezpieczne oraz odpady są składowane i przetwarzane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego tymi substancjami.

 • Właściwe stosowanie dodatków paszowych (zgodnie ze wskazaniami producenta lub podmiotu odpowiedzialnego za etykietowanie zamieszczonymi na etykiecie) i leczniczych środków weterynaryjnych (zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii).

 • Wykonywane są zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli urzędowych, podejmowane są działania i środki zaradcze w celu wyeliminowania stwierdzonych niezgodności.

  Wymagana dokumentacja:

  - protokoły z kontroli zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego,

  - rodzaj i pochodzenie paszy podawanej zwierzętom,

  - produkty lecznicze weterynaryjne i inne produkty lecznicze podawane zwierzętom oraz daty ich podawania,

  -wyniki wszelkich analiz próbek pobranych od zwierząt lub innych próbek pobranych dla celów diagnostycznych i mających znaczenie dla zdrowia ludzi.


Wymogi smr 113
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw produkujących mleko i siarę

przeznaczone do obrotu

Status zdrowotny zwierząt

 • Posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii o uznaniu stada za urzędowo wolne od brucelozy i urzędowo wolne od gruźlicy bydła.

 • Mleko i siara pochodzące od zwierząt nie spełniających wymagań z punktu powyżej, jest wykorzystywane tylko po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu i po zastosowaniu wymaganych procesów technologicznych.

 • Kontrola i badanie kóz na obecność gruźlicy w przypadku gdy są utrzymywane w gospodarstwie razem z krowami.

 • Dobry stan zdrowia krów, bez infekcji układu rodnego z wydzielinami, zapalenia jelit z biegunką i gorączką lub rozpoznawalnego zapalenia wymion.

 • Brak ran wymion.

 • Poświadczenie w ewidencji leczenia zwierząt, że krowy nie są leczone substancjami niedozwolonymi lub potencjalnie niebezpiecznymi dla ludzkiego zdrowia przenikającymi do mleka i siary, chyba że mleko i siara podlegają ustalonej karencji wymaganej dla wydalenia z organizmu produktów leczniczych weterynaryjnych.

 • Przestrzeganie zasady skutecznej izolacji i znakowania zwierząt zakażonych lub co do których istnieje przypuszczenie zakażenia brucelozą lub gruźlicą w celu uniknięcia jakiegokolwiek negatywnego wpływu na mleko innych zwierząt.


Wymogi smr 114
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Higiena w gospodarstwie

 • Zachowanie w gospodarstwie warunków higieniczno-sanitarnych podczas pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka i siary przeznaczonych do obrotu (czystość pomieszczeń i urządzeń udojowych i przechowywania mleka i siary, higiena podczas udoju).

  Higiena pomieszczeń i wyposażenia

 • Ściany i podłogi pomieszczeń, w których dokonuje się składowania mleka i siary, muszą być łatwe do czyszczenia w miejscach, w których istnieje możliwość ich zanieczyszczenia. Konstrukcja podłogi powinna ułatwiać odpływ cieczy i usuwanie zanieczyszczeń.

 • Umiejscowienie i konstrukcja urządzeń do udoju oraz pomieszczeń, w których mleko i siara są składowane i schładzane eliminują ryzyko zanieczyszczenia mleka.

 • Pomieszczenia do składowania mleka i siary są zabezpieczone przed szkodnikami, odpowiednio oddzielone od pomieszczeń, w których przetrzymywane są zwierzęta, a także wyposażone w odpowiednie urządzenia do schładzania mleka i siary, zapewniające jego temperaturę nie wyższą niż 8oC w przypadku codziennego odbioru, lub nie wyższą niż 6oC, jeżeli mleko nie jest odbierane codziennie.

 • Powierzchnie urządzeń mających styczność z mlekiem i siarą (narzędzi, pojemników, zbiorników przeznaczonych do udoju, gromadzenia lub transportu) wykonane są z materiałów łatwych do oczyszczenia oraz w razie konieczności do zdezynfekowania, a także utrzymane w dobrym stanie. Wymaga to zastosowania materiałów gładkich, nadających się do mycia oraz nietoksycznych.

 • Pojemniki i zbiorniki służące do transportu mleka i siary muszą być co najmniej raz dziennie czyszczone i dezynfekowane.


Wymogi smr 115
Wymogi – SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Higiena podczas udoju i składowania

 • Znakowanie zwierząt poddanych leczeniu oraz przed zakończeniem zalecanego okresu karencji po leczeniu w celu uniknięcia przeniesienia pozostałości leków do mleka przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

 • Zachowanie warunków higieny podczas dojenia, aby wykluczyć możliwość zanieczyszczenia mleka i siary.

 • Zapewnienie czystości strzyków, wymion i przylegających do nich części.

 • Schłodzenie mleka i siary niezwłocznie po udoju, w miejscu czystym, zaprojektowanym i wyposażonym w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie. Schłodzenie mleka i siary nie jest wymagane gdy poddawane są procesom przetwórczym w ciągu dwóch godzin od udoju lub konieczne jest zastosowanie wyższej temperatury z przyczyn technologicznych.

  Wymagania przy produkcji jaj

 • Do czasu sprzedaży jaja należy przechowywać tak, aby były:

  - czyste, suche i wolne od obcych zapachów,

  - skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.


Przyk adowe niezgodno ci i naruszenia wynikaj ce z smr 11
Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 11 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.


NIEZGODNOŚĆ: gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne. Nie przestrzega się obowiązku przestrzegania w gospodarstwie produkującym surowe mleko lub siarę z przeznaczeniem do wprowadzenia na rynek, warunków, które dotyczą:

a) pomieszczeń i wyposażenia, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt A rozporządzenia (WE) 853/2004,

b) higieny podczas udoju, przechowywania i transportu, o których mowa w załączniku III sekcji IX rozdział I część II pkt B ppkt 1 lit. a), d), ppkt 2, z uwzględnieniem odstępstwa o którym mowa w ppkt 4 rozporządzenia (WE) 853/2004) .


Wymogi smr 12
Wymogi – SMR 12 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy

 • Przestrzeganie zakazu karmienia zwierząt przeżuwających białkiem pochodzenia zwierzęcego oraz paszami zawierającymi takie białka z wyłączeniem białka dopuszczonego do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw.

  Dotyczy posiadaczy nieprzeżuwaczy

 • Przestrzegany jest zakaz karmienia zwierząt gospodarskich innych niż przeżuwacze (wyjątek: mięsożerne zwierzęta futerkowe) białkiem pochodzenia zwierzęcego, chyba że rolnik posiada decyzję powiatowego lekarza weterynarii lub stosuje białka dopuszczone do żywienia zwierząt na zasadzie odstępstw.

  Dotyczy wszystkich posiadaczy zwierząt

 • Rolnik utrzymujący w gospodarstwie zwierzęta przeżuwające oraz nieprzeżuwające stosujący w żywieniu tych ostatnich białka pochodzenia zwierzęcego ma obowiązek takiej organizacji transportu, magazynowania, dystrybucji pasz, żeby na żadnym z tych etapów nie doszło do zanieczyszczenia pasz dla przeżuwaczy białkiem pochodzenia zwierzęcego.


Wymogi smr 121
Wymogi – SMR 12 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

Dotyczy posiadaczy przeżuwaczy

 • Rolnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o każdym przypadku podejrzenia wystąpienia TSE.

 • W przypadku podejrzenia wystąpienia TSE, przestrzegany jest zakaz wywożenia z gospodarstwa zwierząt gatunków wrażliwych na zakażenie TSE, do czasu uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii.

 • Rolnik przestrzega nakazów i zakazów wynikających z decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii, oraz współdziała przy zwalczaniu TSE.

 • Przestrzegany jest zakaz wprowadzania na rynek potomstwa I pokolenia, nasienia, zarodków i komórek jajowych zwierząt podejrzanych lub u których potwierdzono wystąpienie TSE w ciągu poprzedzającego okresu dwuletniego lub w ciągi okresu, który nastąpił po wystąpieniu pierwszego objawu klinicznego choroby.

 • Przestrzegany jest obowiązek posiadania świadectw zdrowia wydanych przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku wprowadzania na rynek lub przywozu na teren Polski bydła, owiec lub kóz, ich zarodków, nasienia i komórek jajowych.


Wymogi smr 13 15
Wymogi – SMR 13-15 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.

 • Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia niżej wymienionych chorób:

  księgosusz,

  pomór małych przeżuwaczy,

  choroba pęcherzykowa świń,

  krwotoczna choroba zwierzyny płowej,

  ospa owiec i ospa kóz,

  choroba niebieskiego języka,

  pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej,

  afrykański pomór świń,

  choroba guzowatej skóry bydła,

  gorączka doliny Rift.

 • Przestrzegany jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższego lekarza weterynarii albo wójta/burmistrza o podejrzeniu wystąpienia lub wystąpieniu pryszczycy lub choroby niebieskiego języka.

 • Przestrzegany jest nakaz pozostawienia zwierząt w miejscu przebywania i nie wprowadzania tam innych zwierząt w przypadku wystąpienia podejrzenia lub wystąpieniu pryszczycy.


Przyk adowe niezgodno ci i naruszenia wynikaj ce z smr 13
Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 13 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.


Przyk adowe niezgodno ci i naruszenia wynikaj ce z smr 14
Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 14 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.


Przyk adowe niezgodno ci i naruszenia wynikaj ce z smr 15
Przykładowe niezgodności i naruszenia wynikające z SMR 15 gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.


Dziękuję za uwagę gospodarstwie produktów leczniczych weterynaryjnych zawierających substancje o działaniu beta-agonistycznym, które mogą być stosowane w celu przyspieszenia porodu oraz estradiol 17ß lub jego estropodobne pochodne.


ad