Download
1 / 29

กรอบแนวทางการนำเสนอ - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

กรอบแนวทางการนำเสนอ. 1. ระบบตรวจสอบเบื้องต้นทางทะเบียนและ บัตรประจำตัวประชาชน 2. ระบบการสอบสวนข้อเท็จจริง 3. มาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน. 1. ระบบตรวจสอบเบื้องต้นทางทะเบียนและบัตรฯ - การปรากฏหรือที่มาของเรื่อง

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กรอบแนวทางการนำเสนอ' - yardley-rosario


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กรอบแนวทางการนำเสนอ

1. ระบบตรวจสอบเบื้องต้นทางทะเบียนและ

บัตรประจำตัวประชาชน

2. ระบบการสอบสวนข้อเท็จจริง

3. มาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียน

และบัตรประจำตัวประชาชน


1. ระบบตรวจสอบเบื้องต้นทางทะเบียนและบัตรฯ

- การปรากฏหรือที่มาของเรื่อง

(1) การร้องเรียน เจ้าของมาแสดงตัว

(2) ข่าวหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

(3) ได้รับแจ้งจาก สนท. ที่เกี่ยวข้องหรือ

ส่วนราชการอื่น ๆ


- ลักษณะของเรื่องที่มีการทุจริต

(1) แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางและสวมตัวทำบัตรฯ

(2) ขอทำบัตรฯ โดยนำบัตรข้าราชการปลอมมา

เป็นหลักฐาน

(3) ขอทำบัตรฯ โดยใช้รายการของบุคคลอื่น

กรณีคนไทยสวมคนไทย หรือต่างด้าว

สวมคนไทย


(4) มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน

โดยเจ้าของรายการเสียชีวิตแล้ว แต่ไม่มี

การจำหน่ายรายการ แล้วนำบุคคลเข้ามาสวมตัว

(5) มีชื่อและรายการซ้ำซ้อนอยู่ใน 2 บ้าน

(6) บัตรปลอมนอกระบบ


อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีชื่อและรายการบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน

1. ไม่ดำเนินการแจ้งย้ายที่อยู่ให้2. แจ้งความดำเนินคดีกับ ?3. รายงาน จ.ร้อยเอ็ด ทราบ


- การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

(1) เอกสาร

(2) พยานบุคคล


ด้านการทะเบียน การตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

 • เอกสาร หลักฐาน รายการใดบ้าง

 • เป็นอำนาจของผู้ใด อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการใด

 • วิธีการ

 • ผู้ถูกกระทบสิทธิ


ด้านวินัย / การปฏิบัติงานของ จนท.

 • มีการทุจริตในงานทะเบียนใดบ้าง

 • กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการได้กำหนดวิธีการปฏิบัติไว้อย่างไร


การดำเนินคดีอาญา การปฏิบัติงานของ จนท.

1. มีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามตามกฎหมายใดบ้าง

2. มีผู้ใดบ้างที่จะต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีอาญา

3. ผู้กระทำความผิดแต่ละคนจะต้องถูกแจ้งความดำเนิน

คดีอาญาในฐานความผิดใดบ้าง


การดำเนินคดีอาญา การปฏิบัติงานของ จนท.

 • ประมวลกฎหมายอาญา

  - ม.83 ม.86 ม.137 ม.264 ม.265 ม.267 ม.268

  - ม.147 – 166 = ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

 • พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534

  ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2535 – ปัจจุบัน (ม.50)


การดำเนินคดีอาญา การปฏิบัติงานของ จนท.

 • พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2542 (ม.14)

  - ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2526 - 31 มีนาคม 2542

  (ม.14 = ผู้ไม่มีสัญชาติไทยผู้ใด)

  - ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2542 - ปัจจุบัน (ม.14 = ผู้ใด)

 • กรณีพบว่า จนท.ของรัฐมีส่วนร่วมในการทุจริต = ป.ป.ช.

 • อื่น ๆ เช่น ...


แนวทางการเขียนรายงาน การปฏิบัติงานของ จนท.

1. มูลเหตุ

2. ข้อเท็จจริง (การรวบรวมพยานเอกสาร + การสอบสวน

พยานบุคคล)

3. ข้อพิจารณา (ข้อเท็จจริง + ข้อกฎหมาย)

4. ความเห็นและข้อเสนอ (ท. อ. ว.)


ส่วนราชการ การปฏิบัติงานของ จนท. ......................................................................... โทร. ................................................................................

ที่ ......................................................................................... วันที่ .................................................................................

เรื่อง ................................................................................................................................................

เรียน ................................................................................

1. ต้นเรื่อง / เรื่องเดิม

ด้วย / ตามที่ .......................................................................................................................

............................................................และอำเภอ......... ได้มีคำสั่งที่...../............... แต่งตั้งคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ปกปิด ที่ มท 0310.1 / ว 8

ลงวันที่ 19 มกราคม 2544

2. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการ ฯ ได้สอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว สรุปดังนี้

2.1 เอกสาร

จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วยพยานเอกสารหลักฐานใดบ้าง

(ในระบบ + นอกระบบ) เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวอย่างไร แต่ละอย่างผลเป็นอย่างไร


2.2 บุคคล การปฏิบัติงานของ จนท.

จากการสอบสวนพยานบุคคล ประกอบด้วยใครบ้าง พยานแต่ละคน

เกี่ยวข้องกับผู้ร้อง/ผู้เสียหาย/เจ้าของรายการ ฯลฯ อย่างไร แต่ละคนให้ถ้อยคำสรุปว่า

อย่างไร

3. ข้อกฎหมาย

3.1 นส. มท. ปกปิด ที่ มท 0310.1 / ว 8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2544

ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ เรื่อง .............................. ไว้ว่า ..........................

3.2 อื่น ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................

4. ข้อพิจารณา

จากการตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานและจากการสอบสวนพยานบุคคล

ได้ข้อยุติว่า ... ผู้ใด สัญชาติใด (ถ้าทราบ) กระทำทุจริตในเรื่องใด อย่างไร ผู้ใดมี

ส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนบ้างรวมทั้ง จนท. ผู้เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามกฎหมาย

ระเบียบ หนังสือสั่งการในเรื่องนั้น ๆ อย่างใด หรือไม่ (จะต้องพิจารณาให้เห็น

ทั้งด้านการทะเบียน ด้านคดีอาญา ด้านวินัย)


ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร /

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรายการ/ผู้ร้อง/ประชาชน/ ......

จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

4.1 ด้านการทะเบียน …

- จะต้องจำหน่าย / ยกเลิก / เพิกถอน / ปรับปรุง / เอกสาร / หลักฐาน

รายการใด อย่างไรบ้าง

4.2 ด้านคดีอาญา …

- จะต้องแจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้ใด ในฐานความผิดใด

ตามกฎหมายใดบ้าง รวมถึงผู้มีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุน

- จะมอบหมายให้ผู้ใดเป็นผู้ไปดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ

- จะแต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับฝ่ายตำรวจ (ถ้ามี)

4.3 ด้านวินัย / การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ...

- จากการตรวจสอบและสอบสวนผลเป็นอย่างไร


4.4 ด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร / เช่น การแจ้ง สนท. / อ. / จ. / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง /

ผู้ถูกกระทบสิทธิ์เป็นต้น

5. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ........

ลงชื่อ .................................................. ประธาน ฯ

(...................................................)

ลงชื่อ ................................................. กรรมการ ฯ

(..................................................)

ลงชื่อ ................................................. เลขานุการ/กรรมการ ฯ

(..................................................)

ลงชื่อ ..................................................ผช.เลขา ฯ/กรรมการ ฯ

(.................................................)


.............. 2552 เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตร /

เรื่องการมอบหมายให้ร้องทุกข์กล่าวโทษ

เรียนผู้กำกับการสถานีตำรวจ...............

สิ่งที่ส่งมาด้วยสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาจำนวน ฉบับ

ด้วย อำเภอ...................... ตรวจสอบพบว่า ...........................................

................................. (เล่าพฤติการณ์ทั้งหมดที่ตรวจสอบและสอบสวนได้ = ผู้ใด สัญชาติใด (ถ้าทราบ) กระทำทุจริตในเรื่องใด อย่างไร ผู้ใดมีส่วนร่วมหรือให้การสนับสนุนบ้าง อย่างไร ) + อันเป็นการกระทำความผิดฐานใด ตามกฎหมายใดมาตราใด


อำเภอ ............. จึงได้มอบหมายให้ ........................ ตำแหน่ง ........................ มาดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับ ......................................... ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมหรือผู้ให้การสนับสนุนทุกคนทุกข้อหาความผิดที่ปรากฏ ณ สถานีตำรวจภูธร ............. เพื่อจะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายอำเภอ....................

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ฝ่ายทะเบียนและบัตร

โทร. ………………


ตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 • นส. มท. ปกปิด ที่ มท 0310.1/ ว 8ลว. 19 ม.ค. 2544

  - แนวทางปฏิบัติกรณีการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและ

  บัตรประจำตัวประชาชน

 • นส. สนท.กลาง ที่ มท 0310.1/ ว 6ลว. 14 ก.พ. 2544

  - การจำหน่ายรายการบุคคลในเอกสารการทะเบียนราษฎร

 • นส. มท. ปกปิด ที่ มท 0310.3/ ว 174ลว. 31 ส.ค. 2537

  - การจำหน่ายรายการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

  (บัตรออกโดยระบบเดิม)


ตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 • นส. ปค. ที่ มท 0310.3/ ว 2505 ลว. 6 ต.ค. 2540

  - การยกเลิกหรือจำหน่ายรายการเกี่ยวกับบัตร

  (บัตรออกโดยระบบคอมพิวเตอร์)

 • นส. ปค. ที่ มท 0307.1/ ว 6607ลว. 14 พ.ย. 2549

  - การดำเนินคดีอาญาการกระทำผิดทางการทะเบียน

  ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน


ตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 • นส. สนท.กลาง ที่ มท 0309.1/ ว 24 ลว. 22 ก.ย. 2546

  - การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

  (ข้อ 5กรณีเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการ

  ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากการแจ้งข้อความหรือรายการ

  อันเป็นเท็จ หรือมีเจตนาทุจริต)


ตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องตัวอย่างหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

 • นส. มท. ที่ มท 0309.1/ ว 53 ลว. 17 ก.ค. 2549

  - มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียน

  และบัตรประจำตัวประชาชน

 • นส. ปค. ที่ มท 0310.2 ว 1529 ลว. 13 ก.ค. 2543

  - การยกเลิกทะเบียนชื่อตัว ชื่อรอง และการบันทึก

  ในทะเบียนสมรส (กรณีมีการทุจริต)


ad