Cesta ivotem a kolsk m syst mem
Download
1 / 35

Cesta životem a školským systémem - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Cesta životem a školským systémem. PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál. Erik Erikson (1902 – 1994). Inspirace Freudem Nezávislost na vnitřní pudech (beztak spekulativních) Bere v úvahu sociální kontext Fáze – konflikt – řešení – „ctnost“ Pokrývá celý život Optimistická perspektiva.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Cesta životem a školským systémem' - yardley-maxwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cesta ivotem a kolsk m syst mem

Cesta životem a školským systémem

PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál


Erik erikson 1902 1994
Erik Erikson (1902 – 1994)

 • Inspirace Freudem

 • Nezávislost na vnitřní pudech (beztak spekulativních)

 • Bere v úvahu sociální kontext

 • Fáze – konflikt – řešení – „ctnost“

 • Pokrývá celý život

 • Optimistická perspektiva


0 1 roku st dium z vislosti
0-1 ½ roku stádium závislosti

 • Určující je jeho vztah s matkou

 • Bazální důvěra versus nedůvěra

 • Mohu důvěřovat světu?

 • Ano! Svět je bezpečné místo k životu.

 • Získanou „ctností“ je naděje


Deprivace a subdeprivace
Deprivace a subdeprivace

 • Chybějící mateřská osoba nebo citově chladná a lhostejná matka

 • Není uspokojena potřeba jistoty a bezpečí

 • Též neuspokojení potřeby podnětů

 • Typické pro ústavně vychovávané děti

 • Následky

  • Poruchy osobnosti

  • Opožděný vývoj intelektu, řeči, …

  • Citové defekt včetně vztahu k sobě samému

  • Zvýšené riziko SPU a SPCH

 • Prof. Zdeněk Matějček


1 3 roku st dium nez vislosti
1 ½ - 3 ½ roku – stádium nezávislosti

 • Rodiče kladou na dítě požadavky např. v sebeobsluze (nočník a kapesník)

 • Vymezovat možnosti, povzbuzovat s samostatnosti („já sám“)

 • Je v pořádku, jaký jsem?

 • Autonomie proti pocitu studu a nejistotě

 • Ano – jsem v pořádku!

 • Získanou ctností je vůle


Jesle
Jesle

 • Zařízení sociální péče – není součástí školského systému

 • Mnoho rizik – zdravotních i psychologických

 • Ale i pozitivní dopad – nahrazují vrstevnickou skupinu

 • Institucionalizace výchovy do 3 let je mimořádně diskutabilní


P ed koln v k st dium iniciativy
Předškolní věk – stádium iniciativy

 • Rodina pomáhá určit si cíl a aktivně k němu směřovat

 • Je v pořádku to, co dělám?

 • Iniciativa proti pocitu viny

 • Ano – dokáži dosáhnout žádoucího cíle!

 • Získanou „ctností“ je vědomí účelnosti


Funkce koly
Funkce školy

 • Výchovná a vzdělávací

 • Kvalifikační

 • Socializační

 • Selektivní a alokativní

 • Ochranná


Otazn ky nad kolsk m syst mem
Otazníky nad školským systémem

 • Nespravedlivá selekce

  • Etnická a náboženská

  • Ekonomická a sociální

 • Bersteinova teorie jazykových kódů

 • Systém udržení nadvlády vyšší a střední třídy

 • Školství jako nástroj reprodukce sociálních rozdílů, ale i sociální mobility

 • Přílišná preference „šprtů“


Kolsk za zen
Školská zařízení

 • Pozitivní relikt socialistického školství

 • Řada z nich mírní „nespravedlnosti“ systému

 • Školská poradenská zařízení

  • Pedagogicko-psychologická poradna

  • Speciálně pedagogická centra

 • Školská výchovná a ubytovací zařízení

  • Domov mládeže – (Francouzská ul., Černá ul.)

  • Internát

  • Škola v přírodě

 • Zařízení školního stravování

 • Školská zařízení pro zájmové vzdělávání

  • Středisko pro volný čas

   • Dům dětí a mládeže

   • Stanice zájmových činností zaměřená na … (přírodovědu, techniku, atd.

  • Školní klub

  • Školní družin

 • Školní účelová zařízení (středisko služeb školám, školní hospodářství, středisko praktického vyučování, školní knihovna a plavecká škola)


Z kladn um leck a jazykov vzd l v n
Základní umělecké a jazykové vzdělávání

 • Základní umělecká škola – 2 cykly

 • Jazyková škol s právem státní jazykové zkoušky


Soci ln skupiny v r dle pr i a pr ov in havl k ko a 2002 stav devades t ch let
Sociální skupiny v ČR (dle Průši a Průšové in HAVLÍK, KOŤA , 2002) – stav ½ devadesátých let

 • Statické dělnické rodiny

 • Ctižádostivé dělnické rodiny

 • Nerozvinutá střední rodiny

 • Stabilní střední rodiny

 • Podnikatelské rodiny

 • Rodiny odborníků


Kolsk syst m v r
Školský systém v ČR

 • Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.

 • Zřizovateli škol jsou obce, svazky obcí, kraje

 • Rezort se označuje jak tzv. „regionální školství“

 • Soukromé a „církevní“ školy

 • Ministerstva (obrany, vnitra) – pravé „státní“ školy

 • Zákon o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

 • VŠ veřejné (zřízeny zákonem) a soukromé


Preprim rn vzd l v n mate sk kola
Preprimární vzdělávání – mateřská škola

 • Mateřskou školu navštěvují děti

 • Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. (§ 33 šk. z.)


 • Výrazně pozitivní dopad na rozvoj všech složek osobnosti

 • Supluje chybějící sourozeneckou skupinu

 • Snazší dosahování školní zralosti (školní připravenosti)

 • Oslabování sociálních a sociokulturních handicapů

 • V arcidiecézi pražské je 9 církevních MŠ


Preprim rn vzd l v n p pravn t dy z kladn koly
Preprimární osobnosti vzdělávání přípravné třídy základní školy

 • § 47 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

 • (1) Obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 7 dětí.

 • (2) O zařazování žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu.

 • Přípravný stupeň mají i ZŠ speciální


Povinn koln doch zka
Povinná školní docházka osobnosti

 • § 36 šk. z. – 9 školních roků – nikoliv 9. tříd!

 • Pro všechny děti (tedy i cizinci)

 • Základního a středního vzdělávání se účastní žáci

 • 15.1. – 15.2. přihlásit k zápisu

 • Od šk. r. následujícího po dni dosažení 6 let

 • Může i žák, jež dosáhne 6 let od září do prosince – doporučení PPP

 • Může i žák, jež dosáhne 6 let od ledna do června – doporučení KPPP a odborného lékaře

 • Odklad – žádost do 31.5. řediteli školy s doporučením KPPP a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Lze odložit nejdéle do školního roku, ve kterém dovrší 8. rok věku


Pln n povinn koln doch zky
Plnění povinné školní docházky osobnosti

 • Na základní škole nebo na střední škole (po 5 letech)

 • § 38 – 39 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) umožňuje v zahraniční škole, ve škole při diplomatické misi, v zahraniční škole na území ČR, v evropské škole. V zahraničí i formou individuální výuky

 • Jiné způsoby plnění školní docházky

  • Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením

  • Individuální vzdělávání

 • Alternativní koncept povinného vzdělávání vůči povinné školní docházce

 • Pouze žákovi 1. stupně ZŠ

 • Žák je stále žákem školy – pololetní zkoušky

 • Nenárokové - povolení uděluje ředitel

 • ZŠ sv. Voršily se specializuje


Vzd l v n k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • Koncept specifických vzdělávacích potřeb - § 16 šk. z.

 • Zdravotní postižení - mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování

 • Zdravotní znevýhodnění - zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání

 • Sociální znevýhodnění

  • rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy

  • nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova

  • postavení azylanta …


 • Koncept integrace a inkluze a koncept speciálního vzdělávání

 • Postižení

  • Individuální integrace do běžné školy (asistent pedagoga)

  • Skupinová integrace – třída v běžné škole

  • Speciální škola – může a nemusí mít program ZŠ

   • pro zrakově postižené

   • pro sluchově postižené

   • pro hluchoslepé

   • pro tělesně postižené

   • logopedická (CZŠL Don Bosco a MŠL)

   • speciální a praktická

   • se specifickými poruchami učení/chování

   • školy při zdravotnických zařízeních

   • může mít 10 ročníků (1. stupeň 1. – 6. ročník)

  • Individuální vzdělávací plán – i pro mimořádně nadané

 • Vyhláška č. 73/2005 Sb.


Mlad koln v k st dium sna ivosti
Mladší školní věk vzdělávánístádium snaživosti

 • Nové prostředí (zejména škola)vznáší další nároky

 • Mohu být přínosem ve světědalších lidí?

 • Snaživost proti pocitu méněcennosti

 • Ano – jsem (alespoň v něčem) úspěšný

 • Získanou „ctností“ je kompetence

 • Nebezpečí školní neúspěšnosti

 • Syndrom naučené bezmocnosti – postoj získaný opakovaně negativními životními zkušenostmi, kdy se jedinec vžije do role pasivní oběti, přitom chyba může být v jeho nevhodných postupech zvládání zátěže, např. vyhýbavé strategii


Prim rn vzd l v n 1 stupe z kladn koly ni sekund rn vzd l v n 2 stupe z kladn koly
Primární vzdělávání – 1. stupeň základní školy vzděláváníNižší sekundární vzdělávání – 2. stupeň základní školy

 • Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spolupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (§ 44 šk. z.)

 • Na základní škole

  • 1. stupeň – primární vzdělávání

  • 2. stupeň – nižší sekundární vzdělávání (historický relikt koncepce jednotné všeobecně vzdělávací školy)

 • Na střední škole

  • Osmiletá a šestiletá gymnázia

  • Konzervatoře

 • Systém časné specializace x systém jednotné školy

 • Český systém má rysy obou koncepcí


Star koln v k st dium soci ln ch vztah
Starší školní věk – stádium sociálních vztahů vzdělávání

 • Referenční skupinou se stávají vrstevníci

 • Kdo vlastně jsem a čím mohu být?

 • Jaké jsou (budou) hodnoty mého života?

 • Identita proti zmatení rolí (nejistota)

 • (Nejspíš) jsem (budu) …, …, …, …

 • Získanou ctností je věrnost


Dosp lost a moratorium
Dospělost a moratorium vzdělávání

 • Biologická – psychická – sociální – ekonomická

 • Puberta a adolescence jsou stádia moratoria

 • Školský systém je institucionalizací moratoria

 • Období utváření identity

 • Četná nebezpečí vč. difusní identity

 • Kritické období náboženského růstu

 • Svátost biřmování – křesťanská dospělost

 • Důležitost přechodových rituálů


Stupe z kladn ho vzd l n
Stupeň základního vzdělání vzdělávání

 • Splnění povinné školní docházky není dosažením stupně základního vzdělání!

 • 9. tř. ZŠ (a nižší stupeň gymnázií a konzerv.)

 • Nenárokově (sic!) lze pokračovat v základním vzdělávání i po splnění p. š. d. – do 18. let

 • Ukončením ve speciální škole žák dosahuje základy vzdělání

 • ZŠ nebo SŠ mohou pořádat kurz pro získání základního vzdělání


Za zen na pomez kolsk ho a soci ln ho syst mu
Zařízení na pomezí školského a sociálního systému vzdělávání

 • Diagnostický ústav

 • Dětský domov

 • Dětský domov se školou

 • Výchovný ústav

 • Středisko výchovné péče


St edn vzd l v n
Střední vzdělávání vzdělávání

 • Střední vzdělávání – vyšší sekundární vzdělávání

  Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci. Střední vzdělávání dále vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. (§ 57 šk. z.)

 • Typy škol – rozlišeny názvy - důležitější je obor vzdělávání

 • Stupně středního vzdělávání

  • SV s maturitní zkouškou 4 roky (8, 6) – zkrácené studium 1 – 2 roky pro žáky s jinou maturitou, nástavbové studium 2 roky pro žáky s výučním listem (ze tříletého oboru)

  • SV s výučním listem – 2 nebo 3 roky – zkrácené studium 1-2 roky pro žáky s maturitou nebo jiným výučním listem (i z dvouletého oboru)

  • Střední vzdělávání – 1 nebo 2 roky (např. DKŠ) – vč. praktické školy


Vy odborn vzd l v n
Vyšší odborné vzdělávání vzdělávání

 • Vyšší odborné vzdělávání rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti studenta získané ve středním vzdělávání a poskytuje všeobecné a odborné vzdělání a praktickou přípravu pro výkon náročných činností. (§ 92 šk. z.)

 • 3 – 3 ½ roku

 • DiS.

 • Vzdělávání v konzervatoři rozvíjí znalosti, dovednosti a další schopnosti žáka získané v základním a v základním uměleckém vzdělávání, poskytuje všeobecné vzdělání a připravuje žáky pro výkon náročných uměleckých nebo uměleckých a umělecko pedagogických činností v oborech hudba, tanec, zpěv a hudebně dramatické umění. Vzdělávání v konzervatoři vytváří dále předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, pokračování ve vzdělávání a pro výkon pracovní činnosti. (§ 86 šk. z.)

 • SV s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání


Vysoko kolsk vzd l n
Vysokoškolské vzdělání vzdělávání

 • Stupně

  • Bc.

  • Mgr. (navazující x nenavazující)

   • Mgr., MgA., Ing., MUDr., MDDr., MVDr.

   • PhDr., RNDr., JUDr., ThDr., ThLic.

  • Ph.D. a Th.D.

 • Celoživotní vzdělávání


Mlad dosp lost st dium intimity
Mladá dospělost – stádium intimity vzdělávání

 • V partnerském vztahu darovat nalezenou identitu vzájemné intimitě.

 • Mohu milovat?

 • Intimita proti izolaci

 • Získanou ctností je láska


Zral dosp lost st dium generativity
Zralá dospělost – stádium vzdělávánígenerativity

 • Dávání ve vztahu k partnerovi, k práci ke světu (děti, výchova, dílo,…)

 • Mohu se ohlédnout za životem?

 • Generativita proti stagnaci

 • Získanou ctností je péče


St st dium integrity
Stáří – stádium integrity vzdělávání

 • Přijetí vlastního života jako něčeho, co muselo být a co nezbytně nemohlo být jinak

 • Bylo v pořádku, jaký jsem byl?

 • Integrita proti zoufalství

 • Získanou ctností je moudrost


Literatura
Literatura: vzdělávání

 • Havlík, Radomír a Koťa, Jaroslav. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7.

 • Langmeier, Josef a Matějček, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karolinum 1. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 978-80-246-1983-5.

 • Matějček, Zdeněk. Co, kdy a jak ve výchově dětí. Vyd. 3. Praha: Portál, 2000, 1996. 143 s. Rádci pro rodiče a vychovatele. ISBN 80-7178-494-X.

 • Průcha, Jan. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 263 s. ISBN 80-7367-155-7.

 • Říčan, Pavel. Cesta životem: [vývojová psychologie]: přepracované vydání. Vyd. 2. Praha: Portál, 2006, 2004. 390 s. ISBN 80-7367-124-7.

 • Šimíčková-Čížková, Jitka et al. Přehled vývojové psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 175 s. ISBN 978-80-244-2141-4.

 • Vágnerová, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.

 • Váňová, Miroslava. Srovnávací pedagogika. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 42 s. ISBN 80-86723-04-6.


ad