slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
اللغة العربية ٣

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

اللغة العربية ٣ - PowerPoint PPT Presentation


 • 321 Views
 • Uploaded on

اللغة العربية ٣. اَلْـمُـرَاجَـعَـةُ ULANGKAJI. SENARAI TAJUK BAHASA ARAB 3. Masdar Isim Nakirah dan Ma’rifah Mubtada’ dan Khabar Na’at atau sifat Fa’il dan Naib Fa’il Maf’ul Bihi Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu Isim majrur Kana dan inna wa akhawatuha ‘Atahf, Taukid dan Badal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' اللغة العربية ٣' - yannis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

SENARAI TAJUK

BAHASA ARAB 3

Masdar

Isim Nakirah dan Ma’rifah

Mubtada’ dan Khabar

Na’at atau sifat

Fa’il dan Naib Fa’il

Maf’ul Bihi

Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu

Isim majrur

Kana dan inna wa akhawatuha

‘Atahf, Taukid dan Badal

Zharaf Zaman dan Makan

Hal, Tamyiz dan Istisna’

Laa Nafiah Li al-Jins

Munada

مَصْدَ ر

اِسم نَكِرة و معرفة

مُبْتدأ وخبر

نَعت / صِفَة

فاَعِل وناَئب فاَعِل

مَفْعُول به

مفعول لأجله ومفعول معه

اِسْم مجْرور

كاَنَ وَ إِنَّ و أَخَواَتُها

عَطْف / تَوْكيد / بَدَل

ظَرَف زَماَن و مَكاَن

حاَل / تَمييز / استِثْناَء

لاَ النافية للجنس

مُناَدى

bahasa arab 3 minggu kedua
BAHASA ARAB 3

MingguKedua

فاَعِل وناَئب فاَعِل

مَفْعُول به

مفعول لأجله ومفعول معه

اِسْم مجْرور

Fa’il dan Naib Fa’il

Maf’ul Bihi

Maf’ul Li ajlih dan maf’ul ma’ahu

Isim majrur

fa il

PENGENALAN

DalammodulBahasa Arab 2 yang lalu, parapelajartelahdiajarmengenaiAyatdalamBahasa Arab yang terbahagikepadadua:

Fa’ilialahsubjekdalamAyatKataKerja.

* FA’IL *

fa il1

PENGERTIAN

FA’IL ialah SUBJEK.

DalamBahasa Arab, apabilasesuatusubjekdiikutidengansatukatakerjaaktif, iadikenalisebagaiFa’il (Pelaku/Pembuat) danberbarisdepan.

Subjekharuslahsamadengankatakerjadarisegijenisjantinadanbilangannya.

* FA’IL *

slide7

Bentuk-bentuk AYAT KATA KERJA

AYAT KATA KERJA terdiri dari dua elemen asas :

 • Kata Kerja ( الفعل )
 • Subjek ( الفاعل )
slide8

Bentuk-bentuk AYAT KATA KERJA

Para pelajar juga boleh menambah elemen-elemen berikut untuk memanjangkan sesebuah AYAT KATA KERJA :

 • Objek Langsung ( المَفعول به)
 • Kata Sendi Nama (حروف الجَر)
 • Kata Nama selepas Kata Sendi Nama
slide9

CONTOH

شَرِبَ مُحَمَّدٌ مَاءً فِى الْمَطْعَمِ

مَفْعُوْلٌ

فِعْلٌ

فَاعِلٌ

حُرُوْفُ الْجَر

slide10

Tanda-tandaI’rab (إِعْرَاب)

شَرِبَ مُحَمَّدٌ مَاءً فِى الْمَطْعَمِ

BarisAtas

BarisDepan

BarisBawah

naib fa il

PENGERTIAN

GANTI KEPADA SUBJEK.

Apabilasubjekpasifdidahuluidengankatakerja yang pasif, iadikenalidalamBahasa Arab sebagai ‘gantiataunaibkepadasubjek’ danianyajugaberbarisdepan.

GantikepadaSubjekjugaharuslahsamadengankatakerjadarisegijenisjantinadanbilangannya.

* NAIB FA’IL *

slide12

FA’IL

أَكَلَ وَلَدٌ خُبْزاً

TELAH MAKAN / SEORANG BUDAK LELAKI / ROTI

slide13

NAIB FA’IL

أُكِلَ خُبْزٌ

TELAH DIMAKAN / ROTI

slide14

FA’IL

يَأْكُلُ وَلَدٌ خُبْزاً

SEDANG MAKAN / SEORANG BUDAK LELAKI / ROTI

slide15

NAIB FA’IL

يُؤْكَلُ خُبْزٌ

SEDANG DIMAKAN / ROTI

slide16

FA’IL

ضَرَبَ مُحَمَّدٌ وَلَداً

TELAH MEMUKUL / MUHAMMAD / SEORANG BUDAK LELAKI

slide17

NAIB FA’IL

ضُرِبَ وَلَدٌ

TELAH DIPUKUL / SEORANG BUDAK LELAKI

slide18

FA’IL

يَضْرِبُ مُحَمَّدٌ وَلَداً

SEDANG MEMUKUL / MUHAMMAD / SEORANG BUDAK LELAKI

slide19

NAIB FA’IL

يُضْرَبُ وَلَدٌ

SEDANG DIPUKUL / SEORANG BUDAK LELAKI

naib fa il1

APA YANG BERLAKU?

 • ApabilakatakerjanyaadalahMadhi (telahberlaku), iamengikut format ( فُعِلَ ). ManakalaMudhari’ pula mengikut format ( يُفْعَلُ ).
 • Objeklangsung ( مفعول به ) mengambiltempatFa’ildandinamakanNaibFa’il (gantikepadaFa’il).
 • BarisataspadaObjeklangsung ( مفعول به ) menjadibarisdepan, keranaiamengambiltempatFa’il.
 • MakaayatsebeginidinamakanayatPasifkeranaFa’ilatauPelakunyatidakdiketahui.

* NAIB FA’IL *

slide21

LATIHAN 1

Matlamat dari latihan ini ialah membantu pelajar menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif.

maf ul bihi

PENGERTIAN

MAF’UL BIHI ialah OBJEK LANGSUNG.

IahanyaterdapatdalamAyatKataKerja yang aktif. Iaberbarisatas.

APAKAH CARANYA UNTUK MENGETAHUI BAHWA PERKATAAN ITU ADALAH ‘OBJEK LANGSUNG’ iaitu ‘MAF’UL BIHI’?

MAF’UL BIHI adalahjawapanbagisoalan APA?

Contoh: Ali telahmakanapa? Ali telahmakan NASI.

Zainabsedangminumapa? Zainabsedangminumsusu.

* MAF’UL BIHI *

slide23

مَاذاَ شَرِبَ مُحَمَّدٌ ؟

APA YANG MUHAMMAD TELAH MINUM ?

شَرِبَ مُحَمَّدٌ ماَءً

MUHAMMAD TELAH MINUM AIR

slide24

مَاذاَ دَرَسَ الطَّالِبُ ؟

APA YANG PELAJAR TELAH BELAJAR?

دَرَسَ الطَّالِبُ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ

PELAJAR TELAH BELAJAR BAHASA ARAB

slide25

CONTOH

شَرِبَ مُحَمَّدٌ مَاءً فِى الْمَطْعَمِ

مَفْعُوْلٌ

فِعْلٌ

فَاعِلٌ

حُرُوْفُ الْجَر

slide26

Tanda-tandaI’rab (إِعْرَاب)

شَرِبَ مُحَمَّدٌ مَاءً فِى الْمَطْعَمِ

BarisAtas

BarisDepan

BarisBawah

slide27

LATIHAN 2

Matlamat dari latihan ini ialah membantu pelajar memadankan ayat dengan Objek Langsung (Maf’ul Bihi) yang bersesuaian.

maf ul li ajlihi

PENGERTIAN

MAF’UL LI AJLHI ialah OBJEK YANG DIBUAT KERANA SESUATU SEBAB.

Iamerupakansatukatanama yang digunakanuntukmenunjukkantujuansesuatutindakan. Iaberbarisatas.

APAKAH CARANYA UNTUK MENGETAHUI BAHWA PERKATAAN ITU ADALAH ‘MAF’UL LI AJLIHI’?

MAF’UL LI AJLIHI adalahjawapanbagisoalan MENGAPA?

Contoh: Mengapa Ali berpuasa? Ali berpuasakeranamenunaikankewajipannya.

* MAF’UL LI AJLIHI *

slide29

لِمَاذاَ صاَمَ عَلِيٌّ ؟

MENGAPA ALI TELAH BERPUASA ?

صاَمَ عَلِيٌّ أَداَءً لِواَجِبِهِ

ALI TELAH BERPUASA KERANA MENUNAIKAN KEWAJIPANNYA

slide30

لِمَاذاَ تَرَكَ مُسْلِمٌ مَعْصِيَةً ؟

MENGAPA SEORANG MUSLIM MENINGGALKAN MAKSIAT ?

تَرَكَ مُسْلِمٌ مَعْصِيَةً خَوْفاً مِنَ النَّارِ

SEORANG MUSLIM MENINGGALKAN MAKSIAT KERANA TAKUTKAN NERAKA

slide31

LATIHAN 3

Matlamat dari latihan ini ialah melatih pelajar menggunakan perkataan-perkataan yang bersesuaian untuk dijadikan Objek yang dibuat kerana sesuatu sebab.

maf ul maahu

PENGERTIAN

MAF’UL MAAHU ialah OBJEK KEBERSAMAAN.

Iamerupakansatukatanama yang didahuluidengankatasendinama ( و ). Iaberbarisatas.

Satu-satunyatanda yang menunjukkanbahawakatanamaituberperanansebagaiMaf’ulMaahuialahterdapathuruf ( و ) sebelumnya yang dikenalisebagai

( واَوُ الْمَعِيَّةِ ).

Iabiasanyamenerangkansesuatukeadaanseperti, hujan, pagi, malam, lapar, penat, dll.

* MAF’UL MAAHU *

slide33

MAF’UL MAAHU

خَرَجَ الأَبُ وَالْمَطَرَ

TELAH KELUAR AYAH KETIKA (BERSAMANYA) HUJAN

slide34

MAF’UL MAAHU

حَضَرَتْ أُمٌّ وَالنَّهاَرَ

TELAH HADIR IBU KETIKA (BERSAMANYA) SIANG HARI

slide35

LATIHAN 4

Matlamat dari latihan ini ialah membina pembendaharaan kata yang boleh digunakan untuk Objek Kebersamaan.

isim majrur

PENGENALAN

DalammodulBahasa Arab 2 yang lalu, parapelajartelahmempelajarimengenaiKataSendiNamaatauHuruf Al-Jar.

PENGERTIAN

ISIM MAJRUR ialahkatanamaselepasKataSendiNama (Hurur Al-Jar) yang mestidibariskanbawah.

* ISIM MAJRUR *

slide38

LATIHAN 5

Matlamat dari latihan ini ialah memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai Kata Kerja, Subjek, Objek Langsung, Isim Majrur, dll.

ad