Svensk ekonomisk tillv xt
Download
1 / 51

SVENSK EKONOMISK TILLVÄXT - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SVENSK EKONOMISK TILLVÄXT. Klas Eklund SNS, 8 september 2003. INNEHÅLL. Vad är ekonomisk tillväxt? Tillväxtens för- och nackdelar Internationella data Sveriges tillväxt Tillväxtteorier Vad har styrt de senaste decenniernas upp- och nedgångar? Framtidens utmaningar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SVENSK EKONOMISK TILLVÄXT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SVENSK EKONOMISK TILLVÄXT

Klas Eklund

SNS, 8 september 2003


INNEHÅLL

 • Vad är ekonomisk tillväxt?

 • Tillväxtens för- och nackdelar

 • Internationella data

 • Sveriges tillväxt

 • Tillväxtteorier

 • Vad har styrt de senaste decenniernas upp- och nedgångar?

 • Framtidens utmaningar


UTGÅNGSPUNKTDEFINITIONER

 • Ekonomisk tillväxt: Ökning av BNP över tiden

 • Ej tillfälliga konjunktursvängningar (svängningar i graden av kapacitetets-utnyttjande)

 • Utan förändring av ”potentiell” BNP


POTENTIELL TILLVÄXT OCH KONJUNKTURSVÄNGNINGAR

BNP

Tid


DEFINITIONER

 • BNP från produktionssidan:

  BNP = värdet av alla färdiga varor och tjänster

  = summan av alla förädlingsvärden

 • BNP från användningssidan:

  BNP = Privat konsumtion + offentlig konsumtion + investeringar + export - import


HÅLL TUNGAN RÄTT I MUN!

 • Skilj på BNP och BNP/capita

 • Skilj på löpande och fasta priser (svårare än det låter!)

 • Skilj på BNP och NNP

 • Skilj på BNP och BNI

 • Korrigering (PPP) för att mäta köpkraft

 • Notera att BNP kan öka genom

  • Fler arbetade timmar

  • Eller ökad produktion/timme (ökad produktivitet)

  • Eller pris- och valutaändringar etc etc

 • och att valet av mätperiod är viktigt


MÄT- OCH TOLKNINGSPROBLEM

 • Vad ingår och vad saknas?

  • Vad är produktion och vad är förutsättning för produktion?

  • Hushållsarbete

  • Svart sektor

 • Hur mäta offentlig sektor?

 • Hur mäta miljöeffekter?

 • Fördelning, hälsa etc ingår inte

 • BNP mäter m.a.o inte välfärd i vid mening

 • Alternativa mått?


FÖRDELAR MED TILLVÄXT

 • Högre materiell standard

  • Privat konsumtion

  • Offentlig konsumtion

  • Utrymme för investeringar

 • Förbättrade icke-materiella villkor

  • Ökad livslängd

  • Folkhälsa

  • Social trygghet

 • Utrymme för kortare arbetstid

 • Slutsats: Även om tillväxt ej är liktydigt med välfärd, så finns ett samband


RISKER MED TILLVÄXT

 • Social utarmning

  • Stress och hets

  • Nya folksjukdomar

  • Arbetslöshet?

 • Miljöproblem

  • Resursförbrukning

  • Utsläpp

 • Ekonomernas motargument

  • Tillväxt ger köpkraft som kan ge jobb

  • Tillväxt ger resurser som kan användas för miljön

  • Tillväxt som kommer från ökad effektivitet kan minska resursåtgång

  • Ekonomiska styrmedel begränsar effekterna


EKONOMISK-POLITISK REALITET

 • Alla länder och regeringar har ekonomisk tillväxt som prioriterat mål

  • För att häva fattigdom, skapa resurser till reformer etc

 • Utgångspunkt här: Tillväxt är önskvärd

 • … i synnerhet om den kommer från ökad produktivitet

“En hög inkomst är det bästa recept

på lycka jag hört”

Jane Austen


HUR HAR DET GÅTT?GLOBAL TILLVÄXT 0-2000, BNP/cap

Källa: Angus Maddison, 2001: The World Economy: A Millenial Perspective”, OECD


HUR HAR DET GÅTT?GLOBAL TILLVÄXT 1820-2000, BNP/cap

Källa: Angus Maddison, 2001: The World Economy: A Millenial Perspective”, OECD


HUR HAR DET GÅTT?REGIONAL TILLVÄXT 1970-1998, BNP/cap

Källa: Angus Maddison, 2001: The World Economy: A Millenial Perspective”, OECD


SVERIGES TILLVÄXT SEDAN 1870Årlig BNP-tillväxt, procent, femårsgenomsnitt


TILLVÄXTANALYS

Tillväxt (högre BNP) genereras av

 • Ökade arbetsinsatser

 • Ökade insatser av kapital (investeringar)

 • Ökad produktivitet

 • Håll isär:

 • Partiell produktivitet (en insats hålls konstant), ex arbetsproduktivitet

 • Ökad totalfaktorproduktivitet


1. NEOKLASSISK TILLVÄXT;INVESTERINGARNA AVGÖR


”GROWTH ACCOUNTING”

 • Produktionsfunktion: DBNP = wDA + (1-w)DK + Dtfp

 • där tfp är ”teknisk utveckling”

 • Investeringar lyfter tillväxten till ny långsiktig bana

 • Men det är TFP som avgör den...

 • ...och TFP kan ej fångas av neoklassisk teori (”ett mått på vår okunskap”)


2. “ENDOGEN” TILLVÄXT;HUMANKAPITALET AVGÖR


HUMANKAPITALET KAN BÅDE LYFTA TIILVÄXTBANAN OCH HÖJA TAKTEN

 • Utbildning

  • Bredd och spets

 • Incitamentsstrukturen

  • Utbildningspremien

 • Samverkan human- och realkapital

 • Externa effekter


3. INSTITUTIONELLA FAKTORER:VIKTIGAST PÅ LÅNG SIKT

 • Real- och humankapitalbildning stimuleras av goda och stabila incitament

 • Öppenhet mot omvärlden, konkurrens och omvandlingstryck

 • Lagar som stimulerar produktion, sparande och investeringar

 • Stabilitet i social och politisk infrastruktur

 • ”Företagarklimat”


4. SCHUMPETER OCH DE LÅNGA VÅGORNA

 • Industriella revolutioner sätter igång vågor av innovationer, utvecklingsblock och kreditutvidgning

 • Tre stora revolutioner:

  • Ångmaskinen – manuellt arbete ersätts av maskiner, järnvägen

  • El- och explosionsmotorerna – bilismen, smidig elkraftdistribution

  • Informationsteknologin den tredje?

 • Djupa recessioner mellan dem, finansiella kriser


5. EMPIRISKA STUDIER:HAR BLIVIT VANLIGARE

 • Tvärsnittsanalys

  • Jämför olika länder

 • Långa serier

  • Samma land över tiden

 • Datamodeller matas med stora faktamängder om human- och realkapitalbildning

 • Relativ position: Upphinnarfaktorn


Period

1870-1880

1880-1890

1890-1900

1900-1913

1913-1929

1929-1938

1938-1950

1950-1960

1960-1970

1970-1979

1979-1988

Sverige/snitt

1,1

1,4

1,7

1,7

1,2

1,9

2,2

0,9

1

0,8

0,9

SVENSK RELATIV TILLVÄXTÖkning av BNP/arbetad timme i Sverige och 16 i-länder 1970-1988

Källa: Angus Maddison, 1982: Phases of Capitalist Development”


VARFÖR VÄXTE SVERIGE SÅ SNABBT FRAM TILL 1950?

 • Upphinnarfaktorn - sen industrialisering

 • Gynnsam industristruktur

 • God utbildning

 • Frihandel och avregleringar

 • Stor kapitalimport fram till 1914

 • Fred


VAD LÅG BAKOM DEN GODA TILLVÄXTEN EFTER KRIGET?

 • Återuppbyggnad

 • Handelsliberalisering

 • Stabila växelkursrelationer

 • Stabila råvarupriser

 • Viktiga industriella utvecklingsblock mognade ut

 • Stora investeringar

 • Överflyttningsvinster

 • Sverige kunde imitera USA - men Europa och Japan växte ännu snabbare


SVENSK TILLVÄXT JÄMFÖRT MED OMVÄRLDEN SEDAN 1970BNP volymtillväxt, logskala


1970

1 Schweiz 154

2 USA 148

3 Luxemburg 134

4 Sverige 115

5 Kanada 108

6 Danmark 107

7 Frankrike 106

Holland 106

9 Australien 104

2001

1 Luxemburg 199

2 Norge 150

3 USA 144

4 Irland 123

Schweiz 123

6 Danmark 120

Island 120

Holland 120

9 Kanada 119

18 Sverige 106

SVENSK KÖPKRAFT I INTERNATIONELL JÄMFÖRELSEBNP/cap, köpkraftsjusterad, procent av OECD-snittet


TILLVÄXTJÄMFÖRELSE 1960-1997BNP/timme och BNP/cap, procent/år

Källa: Långtidsutredningen 1999/2000


SVENSK TILLVÄXT 1960-1997Uppdelning av BNP/cap, procent/år

Källa: Långtidsutredningen 1999/2000


VARFÖR STAGNERADE TILLVÄXTEN UNDER 70- OCH 80-TALEN?

 • Effekterna av återuppbyggnaden klingade av

 • Störningar – olja, inflation, dollarkris – bromsade investeringar

 • Försvagade drivkrafter för realkapitalbildning

 • Försvagade drivkrafter för humankapitalbildning

 • Försvagat omvandlingstryck


REALKAPITALBILDNINGEN HÄMMADES

 • Tillväxten i kapitalintensiteten bromsade in

 • Osäkerheten om den ekonomiska politiken

 • Sviktande lönsamhet

 • Devalveringspolitik

 • Skattesystemet

 • Långsammare teknisk utveckling


HUMANKAPITALBILDNINGEN HÄMMADES

 • Sverige tappade försprånget inom utbildningen

 • Transfereringssystemen minskade drivkrafterna att arbeta

 • Skattesystemet försvagade drivkrafterna att arbeta och utbilda sig

 • Kraftigt krympande löneskillnader


FÖRSVAGAT OMVANDLINGSTRYCK

 • Snabbt växande offentlig sektor

  • Svårmätt produktivitetsutveckling

  • Men lågt omvandlingstryck

  • Anslags- och budgetstyrning

  • Stigande skattetryck

 • Näringspolitiken

  • Bevarande av gamla strukturer

 • Devalveringspolitiken

  • Förändrade relativa faktorpriser

  • Gratisvinster


GRÄLET OM KONJUNKTUR OCH STABILISERINGSPOLITIK

 • Korpi mfl: Eftersläpningen kom vid mitten av 70-talet och början av 90-talet

  • En följd av misslyckad stabiliseringspolitik

 • Lindbeck, Eklund mfl: Men cykliska uppsving mellan dess kriser saknas

  • Och de akuta kriserna var en följd av andra missgrepp

 • Slutsats: Både strukturproblem och stabiliseringspolitik bakom den låga tillväxten


SVENSK TILLVÄXT 1970-95Enligt neoklassisk respektive endogen tillväxtteori

BNP

BNP

1970

1970


1990-TALET: DEN STORA U-SVÄNGEN

 • 1990-talsdepressionen bekräftade tillväxtproblemen

 • Men drev också fram ett uppvaknande

 • Stålbadet tvingade fram en omorientering

 • Både skärpt omvandlingstryck, förbättrade drivkrafter för kapital-bildning samt ny stabiliseringspolitik


SKÄRPT OMVANDLINGSTRYCK

 • EU-medlemskap gav skärpt konkurrens, ökade direktinvesteringar

 • Skärpt inhemsk konkurrenslagstiftning

 • Avregleringar i flera sektorer

 • Gradvis öppnande av offentlig sektor

 • Stramare finansiella ramar i offentlig sektorn

 • Växande allmänt tryck från globaliseringen


BÄTTRE DRIVKRAFTER FÖR HUMANKAPITALBILDNING

 • “Århundradets skattereform” 1991

 • Decentraliserad lönebildning

 • Stigande utbildningspremie

 • Något lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringarna

 • Nytt pensionssystem


BÄTTRE DRIVKRAFTER FÖR REALKAPITALBILDNING

 • Enklare och mer likformig kapitalbeskattning

 • Kraftigt stigande avkastning på investeringar

 • Utbyggd infrastruktur

 • Inflationsbekämpning och lägre räntor

 • EU-medlemskap


EN STABIL STABILISERINGSPOLITIK

 • Högre prioritet för inflationsbekämpning

 • Självständig Riksbank

 • Mer stringent statlig budgetprocess

 • Längre mandatperioder

 • EU-medlemskap och EMU-förberedelser


1971-1980

Belgien 7,1

Holland 6,2

Danmark 5,6

Italien 5,4

Japan 5,4

Frankrike 4,5

Tyskland 4,1

Sverige 3,5

Kanada 2,9

Norge 2,8

1981-1990

UK 5,1

Japan 4,1

Belgien 4,0

Holland 3,7

Frankrike 3,5

USA 3,3

Sverige 2,6

Italien 2,6

Kanada 2,6

Tyskland 2,5

STUDS AV PRODUKTIVITETENÅrlig produktivitetsökning i industrin, genomsnitt

1991-2000

Sverige 4,9

Frankrike 4,1

USA 3,8

Holland 3,2

Belgien 3,0

Japan 2,9

UK 2,8

Tyskland 2,5

Kanada 2,0

Italien 1,7

Källa: US BLS


VARFÖR?

 • Utslagningen under 1991-93 rensade bort de svaga företagen

 • Kronfallet och det cykliska uppsvinget 1993-1995 höjde kapacitets-utnyttjandet

 • Omlagd ekonomisk politik och strukturreformer höjde den potentiella tillväxten från 1993

 • “Den nya ekonomin”?


DEN ”NYA EKONOMIN”

 • Globalisering

 • Minskade handelshinder

 • Friare kapitalrörelser

 • Snabb teknisk utveckling

  • Snabbare kommunikation

  • Lägre transaktionskostnader

  • Lägre distributionskostnader

  • Lägre sökkostnader

  • Mindre lager

  • Nya affärsmodeller


PRODUKTIVITETSTILLVÄXTEN I USA 1960-2003Kvartalsvis förändring, näringslivet


2,0

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

SEX SEKTORER FÖRKLARAR UPPGÅNGEN1994-2000, enligt McKinsey

Kumulerat bidrag till produk-tivitets-ökningen

1,32

1,33

Telekom

Datortillverkning

Halvledartillverkning

Värdepappershandel

Detaljhandel

Partihandel

31

80

40

60

100

0

20

Kumulativ andel av BNP GDP


INTERNET-EFFEKTER ENLIGT BROOKINGSÅrlig kostnadsbesparing i olika sektorer 2005 (mrd USD)

 • UtbildningOsäkert

 • Finansiella tjänster19 (“seems low”)

 • Offentlig administrationMinst 12

 • Hälsovård41

 • Tillverkningsindustri50-100

 • DetaljhandelOsäkert

 • Transporter3-79

 • Totalt125-251

 • Vilket motsvarar 0,25-0,5% per år


DÄRUTÖVER

 • Ytterligare tekniska genombrott kan höja siffrorna

 • Icke mätbara kvalitetsvinster

  • Folkhälsa

  • Bekvämlighet

  • Valfrihet

  • Distansarbete

  • Distansundervisning

  • Sociala nätverk

  • Offentlig sektor


MEN SVERIGE OCH EUROPA HAR SÄMRE FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Sverige långt framme på telekom, av historiska skäl

  • Och GSM-harmoniseringen gav stor marknad

 • Men i övrigt sämre förutsättningar än USA att ta till sig den nya tekniken:

  • Mindre flexibel arbetsmarknad

  • Stelare priser

  • Mer reglerade produktmarknader

  • Utbildning och hälsovård i offentlig sektor

  • Betydligt svårare att etablera nya företag

  • Mindre utvecklad riskkapitalmarknad


HUR RANKAS SVERIGE I DAG?

 • Högt på teknisk kompetens, kvinnors arbetsdeltagande, breddutbildning, infrastruktur, miljö, management, FoU

 • Långt framme på IT-specialindex

 • Medium på produktmarknader, finansiell sektor

 • Lågt på skatter, lönebildning, arbetsvilja, spetsutbildning

 • Summa: En tudelad bild. Kan viktas samman på olika sätt


KOMMANDE UTMANINGAR

 • Ökat demografiskt tryck

  • Blir besvärande från 2010

 • ”Baumols sjuka”

  • Ett problem då en så stor del av tjänstesektorn ligger i offentlig sektor

 • Globalisering sätter press på skattesystemet

  • Både skattebaser och utgiftsbaser blir rörliga

 • Vad betyder EMU?

  • Handel, pristransparens, investeringar


VAD KAN GÖRAS?

 • Öka antalet arbetade timmar

  • Förbättrade drivkrafter för arbete

  • Skatter, transfereringar, pensioner

  • Arbetskraftsinvandring

 • Höj produktiviteten

  • Håll uppe omvandlingstrycket

  • Både för privat och offentlig sektor

  • Åtgärder för att stimulera kapitalintensiteten

  • Skatter

  • Handel

  • Bättre spetsutbildning


ad
 • Login