Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení - PowerPoint PPT Presentation

Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen
Download
1 / 36

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje PP 27. Úvod. Objekty mohou být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními (např. elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním hasícím zařízení, zařízením odvodu kouře a tepla ).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Požární prevence Požárně bezpečnostní zařízení

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

Požární prevencePožárně bezpečnostní zařízení

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

PP 27


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

Úvod

 • Objekty mohou být vybaveny požárně bezpečnostními zařízeními(např. elektrickou požární signalizací, samočinným stabilním hasícím zařízení, zařízením odvodu kouře a tepla).

 • Rozsah vybavení těmito zařízeními je dánpožárně bezpečnostním řešením(dle požadavků kodexu požárních norem).

 • Tento dokument je součástí projektové dokumentace objektu a je zákonnou povinností provozovatele objektu mít tento dokument k dispozici.


1 elektrick po rn signalizace

1. Elektrická požární signalizace

 • Slouží ke včasnému zjištění vznikajícího požáru a aktivaci navazujících zařízení, které se spolupodílejí na protipožárních opatřeních.

 • Je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů.

 • Základní části EPS jsou:

  • ústředny EPS

  • hlásiče požáru

  • doplňující zařízení EPS


Prostory vybaven syst my eps

Prostory vybavené systémy EPS

 • Stavby o výšce nad 45 m, kromě budov pro bydlení OB2 (bytové domy s více než 3 obytnými buňky);

 • stavby o výšce nad 22,5 m, pokud se ve výškové poloze nad 22,5 m nachází více než 300 osob;

 • stavby ubytovacích zařízení s více než dvěma nadzemními podlažími a s počtem osob vyšším než 30;

 • budovy zdravotnických zařízení a sociálnípéče (kritériem je množství evakuovaných osob);

 • stavby s vnitřním shromažďovacím prostorem;


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

 • stavby určitých druhů garáží (kritériem je podlažnost, počty a druhy parkujících automobilů);

 • stavby pro výrobu a skladování - kde se vyskytují hořlavé kapaliny I. a II. třídy nebezpečnosti v daném množství;

 • sklady s určitými druhy provozů (kritériem je podlažnost a velikost půdorysné plochy).


St edna eps

Ústředna EPS

 • Přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály hlásičů, signalizuje a vysílá informace o vlastním provozním stavu, ovládá doplňující zařízení EPS;

 • přímo či nepřímo ovládá zařízení bránící rozšíření požáru, případně provádějící protipožární zásah;

 • na displeji ústředny EPS jsou zobrazeny informační výstupy ústředny - počet poruch, vypnutí;

 • hlavní okno zobrazuje paměť událostí, informační texty, menu a identifikaci prvků;

 • poplachový stav je zobrazen v okně "požár" s příslušnými informacemi.


St edny eps r zn v robci

Ústředny EPS - různí výrobci


Modernizovan st edna eps

Modernizovaná ústředna EPS


Dopl uj c za zen eps

Doplňující zařízení EPS

k nejrozšířenějším doplňujícím zařízením patří:

 • Zařízení dálkového přenosu (ZDP) - zajišťuje přenesení základních informací o stavu EPS na předem určené místo (nejčastěji ohlašovna požáru HZS kraje).

 • Pult centralizované ochrany (PCO) - zobrazuje stav jednotlivých střežených objektů - minimálně dva stavy: požár a porucha. Obsahuje identifikační údaje daného objektu, při signalizaci „požár“ jsou zabezpečena potřebná opatření pro výjezd JPO.

 • Obslužný pult požární ochrany (OPPO) - umožňuje zásahové jednotce PO ovládat základní funkce ústředny EPS v daném objektu, bez znalosti vstupních kódů i bez znalosti konkrétního systému EPS. Umísťuje se uvnitř objektu s provozovanou EPS v blízkosti vstupu, na snadno přístupném místě s dobrou viditelností.


Z kladn funkce a popis jednotliv ch signaliza n ch sv tel a tla tek na oppo

Základní funkce a popis jednotlivých signalizačních světel a tlačítek na OPPO


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

 • Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) - umožňuje jednoduchý vstup JPO do budovy, kde je signalizován požár.

 • Zařízení tvoří ocelová schránka s protikorozní povrchovou úpravou s odolností proti požáru minimálně po dobu 30 minut.

 • Je instalován v těsné blízkosti vstupu do objektu.

 • Pro lepší orientaci JPO bývá na zdi budovy instalováno světelné zařízení, které po aktivaci ZDP signalizuje umístění KTPO a místo vstupu do objektu pro JPO.

 • Vnitřní dvířka lze odemknout univerzálním „motýlkovým“ klíčem pro klíčové trezory, který je ve výbavě JPO.


2 stabiln hasic za zen

2. Stabilní hasicí zařízení

 • Systém složený ze zdroje hasícího média, potrubních rozvodů, ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení, hasících hubic instalovaných v chráněném prostoru a z ústředny SHZ.

  Stabilní hasicí zařízení se nově rozdělují do těchto skupin:

 • sprinklerové stabilní hasicí zařízení (SHZ)

 • doplňkové sprinklerové hasicí zařízení (DHZ)

 • polostabilní sprinklerové hasicí zařízení (PHZ)


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

 • DHZ nebo PHZ jsou pevně zabudovanými systémy ve stavebním objektu nebo na technologickém zařízení.

 • Zahrnují potrubní rozvody a osazená výstřiková zařízení (hubice) shodná s SHZ v požadovaném množství, tlaku a rozmístění s napojením:

  • v případě DHZ na veřejný vodovod nebo jiný vodovod zajišťující trvalou dodávku vody, popř. na zásobní nádrž s předpokládanou dodávkou vody z mobilní požární techniky.

  • v případě PHZ na dodávku vody (či jiného hasiva) z mobilní techniky.


Rozd len shz

Rozdělení SHZ

Podle způsobu ovládání:

 • ruční ovládání

 • ovládaná samočinně

  signálem od EPS

  autonomní spouštěcí mechanismy

  Podle použitého hasiva:


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

Vodní se dále dělí:

 • SHZ slouží pro lokalizaci a likvidaci požáruv počáteční fázi, kdy je charakteristická nízká intenzita požáru a rozsah škod.

 • SHZ nachází uplatnění ve výrobních a skladovacích objektech, stejně tak i v objektech občanské výstavby.

 • Při navrhování SHZ je třeba zvážit, jaký typ prostoru bude chráněn. Na základě místních podmínek - druhu provozu a teplotních podmínek zvolit správný typ sprinklerového zařízení.


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

Pěnové SHZ


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

Plynové SHZ


Dren erov hasic za zen

Drenčerové hasicí zařízení

 • Je potrubní rozvod opatřený otevřenými hubicemi, napájený tlakovým vodním zdrojem.

 • Drenčerové hubice jsou účelně uspořádány tak, aby zajistily pokrytí plochy zařízení nebo podlažní plochysouvislým sprchovým nebo rozprášeným vodním proudem.

 • Ovládání je prioritně zajištěno od požárních hlásičů, řízené EPS, nebo je možné využít manuální ovládání (změna polohy páky).

 • Při spuštění hašení dochází k výstřiku vody ze všech instalovaných hubic.

 • Využívají se jako protipožární ochrana zásobníků hořlavých kapalin a plynů, kabelových kanálů, transformátorů, plnících stanic, k ochlazování konstrukcí nebo technologických zařízení a k zamezení šíření sálavého tepla.


Na instalaci shz upozorn

Na instalaci SHZ upozorní

 • Přítomnost sprinklerových či drenčerových hlavic;

 • přítomnost rozvodů vody ke sprinklerovým hlavicím;

 • přítomnost značeného potrubního rozvodu SHZ;

 • indikátory na OPPO;

 • zvuky poplachového zvonu (sirény) SHZ.


Mo nosti ovl d n

Možnosti ovládání

 • Strojovny a ústředny SHZ jsou obvykle umisťovány v 1. NP nebo 1. PP, případně v samostatném objektu.

 • Z ústředen je možné provádět ovládání SHZ, je zde umístěn podrobný návod pro obsluhu a schéma budovy.

 • SHZ se musí spustit automaticky (impulz EPS, samočinně).

 • Pokud se tak nestane je třeba zjistit důvod nefunkčnosti.

 • Pokud to lze, za pomoci způsobilé osoby nebo technického personálu, uvést zařízení do chodu.


3 za zen pro odvod kou e a tepla

3. Zařízení pro odvod kouře a tepla

 • Slouží pro řízené odvádění produktů hoření - tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry vznikající při hašení vodou.

 • ZOKT může pracovat na dvou fyzikálních principech:

  přirozený odvod kouře a tepla

  nucený odvod kouře a tepla

 • Základní části ZOKT jsou:

  odvětrávací klapka

  nasávací zařízení (otvor)

  iniciační zařízení

  kouřová závěsová stěna

  odvětrávací šachta - potrubí

  zařízení pro nucený odvod kouře a tepla - elektrické ventilátory


Neutr ln p smo neutr ln rovina

Neutrální pásmo (neutrální rovina)

 • Teoretické označení pro rozdělení hladiny plynů klesajících od stropu směrem k podlaze, vznikajících při požáru v objektu.

 • Využití ZOKT (nebo jiných technických prostředků pro odvětrání kouře) je udržení neutrálního pásma v takové výšce nad podlahou, abychom zajistili bezkouřovou vrstvu bezpečnou pro opuštění ohroženého prostoru, což je minimálně 2,5 m.


P irozen odvod kou e a tepla

Přirozený odvod kouře a tepla

 • Využívá se principu vztlaku horkých plynů, které vznikají při požáru a vytvářejí komínový efekt.

 • Směs vzduchu a uvolňovaných zplodin hoření má díky své vyšší teplotě nižší hustotu a proto stoupá vzhůru.

 • Teplý (horký) kouř je proto odváděn v co nejvyšším místě požárního úseku, aby větrací efekt byl co nejúčinnější.

 • Nejběžnější způsob aplikace tohoto principu je prostřednictvím střešních klapek.

 • Nelze použít pro odvětrání studeného kouře - nevzniká dostatečný vztlak.


Nucen odvod kou e a tepla

Nucený odvod kouře a tepla

 • Založeno na principu vytváření podtlaku v prostoru zasaženém požárem.

 • Děje se tak prostřednictvím požárních ventilátorů, které odvádějí směs kouře a vzduchu mimo budovu.

 • Vzhledem ke stoupavé tendenci horkých kouřových plynů ve vztahu k bezpečné evakuaci lidí, je i v případě nuceného zařízení kouř odváděn v co nejvyšším místě.

 • Způsob aplikace u jednopodlažních (max. dvoupodlažních otevřených) objektů je střešními ventilátory.

 • U vícepodlažních staveb nebo podzemních částí objektů se používají požární ventilátory napojené na potrubní rozvody nebo větrací šachty.


Funkce zokt

Funkce ZOKT

Zařízení samo o sobě požár neuhasí, ale ve spojitosti s ostatními faktory snižuje ztráty a škody způsobené požárem tím, že:

 • odvádí kouř, vodní páru a teplo ven z objektu a napomáhá tak udržet vrstvu relativně čistého vzduchu nad podlahou - bezpečné opuštění ohroženého prostoru;

 • hasiči mají lepší přístup k ohnisku požáru;

 • ohraničí kouř do vrstvy, která se udržuje pod stropem - omezí tak jeho další šíření do přilehlých prostor - nedochází k nadměrnému zvyšování teploty a následnému samovznícení stavebních prvků, případně uskladněného zboží;

 • zabraňuje zborcení nosné konstrukce v důsledku vysokých teplot;


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

 • snižuje rozsah škod při otevření nadměrného počtu sprinklerových hlavic i mimo oblast hoření, způsobené horkými zplodinami, které se šíří pod stropem;

 • snižuje nebezpečí exploze náhlou reakcí nespálených plynů se vzduchem.


N vaznost po rn bezpe nostn ch za zen

Návaznost požárně bezpečnostních zařízení

 • Priorita a logická návaznost PBZ závisí na podmínkách vycházejících z charakteru prostoru, kde je zařízení instalováno.

 • Při vzájemné návaznosti hasících a odvětracích zařízení je vždy nutné přednostně posoudit podmínky evakuace a zásahu.

 • Činnost SHZ snižuje rozsah požáru a množství uvolňovaného tepla.

 • Ochlazuje horké spaliny požáru a omezuje tak jejich přirozený vztlak.

 • Zchlazené plyny neztrácejí toxicitu a drží se u podlahy, což ohrožuje unikající osoby.


Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

 • Při činnosti ZOKT dochází k odtékání toxických spalin, společně se snižuje teplota a zlepšují podmínky viditelnosti v odvětrávaném prostoru.

 • Do prostoru hoření se však dostává „čerstvý“ vzduch, který může urychlit šíření požáru.

 • Obecně lze logickou návaznost definovat takto:

 • Upřednostnění činnosti SHZ, poté spuštění ZOKT - prioritní uchránit majetek:

 • prostory s vyšším požárním rizikem, menší hustotou osob a nákladnými materiálními hodnotami (drahá výrobní zařízení automatizovaných technologií, sklady, atp.).


 • Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

  Upřednostnění činnosti ZOKT, poté spuštění SHZ - prioritní evakuace:

  prostory, kde se vyskytuje velké množství osob (shromažďovací a komunikační prostory, atria, obchodní centra, kina, atp.).


  Protipo rn klapky

  Protipožární klapky

  • Požární uzávěr vzduchotechnického potrubí vyrobený tak, aby na základě impulzu list klapky uzavřel potrubí.

  • Klapky zamezují šíření plamenů, tepla a dýmu vzduchotechnickým potrubím nebo otvory ve stěnách.

  • Jsou vyrobeny z nehořlavého materiálu a zabezpečují požární odolnost.

  • Osazují se v místě prostupu potrubí požárně dělící konstrukcí tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v líci požárně dělící konstrukce.

  • Není-li toto řešení osazení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné.


  Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

  Protipožární klapky dělíme:

  dle typu uzavíracího impulsu (mechanické, elektrické, teplotní)

  dle tvaru VZT potrubí (kruhové, obdélníkové)

  dle požární odolnosti


  Po rn prevence po rn bezpe nostn za zen

  Prostupy VZT potrubí požárně dělícími konstrukcemi požárních úseků musí být zabezpečeny požárními klapkami, kromě těchto případů:

  • Průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše40 000 mm2a jednotlivé prostupy nemajív součtu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují. Vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm .

  • Potrubí v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné (vykazuje vyžadovanou požární odolnost - zajištěno izolací) a je chráněné i v místě prostupu požárně dělící konstrukcí.

  • Je jiným technickým opatřením zajištěna nemožnost šíření plamenů, tepla a kouře VZT potrubím (např. odvodem tepla a zplodin vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou VZT potrubí prostupují.


  Uk zka proveden

  Ukázka provedení


 • Login