MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN - PowerPoint PPT Presentation

Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben
Download
1 / 15

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN. 2013. január 15. A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÁSKÖRE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

MAGÁNSZÁLLÁSHELYEK A FOGYASZTÓVÉDELEM TÜKRÉBEN

2013. január 15.


A fogyaszt v delmi hat s g hat sk re

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÁSKÖRE

 • A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. Korm. rendelet nem ír elő feladatokat a fogyasztóvédelmi hatóság számára, csupán 11. §-ában rendelkezik arról, hogy a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedély megadásáról rendelkező határozatot közli (többek között) afogyasztóvédelmi hatósággal.

 • A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatást igénybe vevők tájékoztatására vonatkozó, valamint a panaszkezeléssel kapcsolatos előírások betartásának ellenőrzésére jogosítja fel a hatóságot.

 • Az árfeltüntetésrevonatkozó követelményeket a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14. §-a, továbbá a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet alapján ellenőrzi a hatóság.


A fogyaszt v delmi hat s g hat sk re1

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG HATÁSKÖRE

 • A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény alapján rendelkezik eljárási jogosultsággal.

  A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok körébe tartozik például, ha a szolgáltató a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet szerinti besorolást használja, avagy más minőségi jelzést, bizalmi jegyet vagy hasonló megkülönböztető jelölést tüntet fel jogosulatlanul.

  A fogyasztóvédelmi hatóság ez esetben akkor folytathat le eljárást, ha a kifejtett magatartás a gazdasági verseny érdemi befolyásolására nem alkalmas. Példa: a besorolás kizárólag a bejáratnál kerül feltüntetésre.


A fogyaszt v delmi hat s g elj r sai int zked si lehet s gei

A FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG ELJÁRÁSAI, INTÉZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI

 • Hivatalból indított vagy kérelemre induló eljárás

 • Kötelezés és/vagy fogyasztóvédelmi bírság

 • A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-a értelmében a hatósági ellenőrzést végző szervek kis- és középvállalkozásokkal szemben az első esetben előforduló jogsértés esetén - az adó- és vámhatósági eljárást és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésére irányuló eljárást kivéve - bírság kiszabása helyett figyelmeztetést alkalmaznak. (Nincs lehetőség a bírságtól való eltekintésre, amennyiben a bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás megvalósulásával emberi élet, testi épség vagy egészség került közvetlen veszélybe, környezetkárosodás következett be vagy a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés megsértésére került sor.)


Szeml letv lt s a fogyaszt v delemben

SZEMLÉLETVÁLTÁS A FOGYASZTÓVÉDELEMBEN

 • Megelőzés

 • Szolgáltató hatóság

Fogyasztói tudatosságnövelés

Vállalkozások fogyasztóbarát magatartásra ösztönzése


Szolg ltat hat s g

SZOLGÁLTATÓ HATÓSÁG

 • Hatósági Tanácsadó Irodák

 • központi ügyfélszolgálat

 • hétvégi telefonos ügyfélszolgálat (06-30-9-NFH-SOS)

 • országos előadássorozatok

 • folyamatos sajtó-, illetve médiajelenlét

 • folyamatosan frissülő honlap (www.nfh.hu)

 • hatósági kiadványok, hírlevelek

 • pozitív lista: 1757 vállalkozás


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

A „FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁS”

tanúsítási rendszer


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

A tanúsítási rendszer célja

 • a vállalkozások közül kiemelje és a fogyasztók figyelmébe ajánlja a jogkövető magatartáson túli eszközökkel a fogyasztók bizalmát és elégedettségét növelő és fenntartó cégeket,

 • a megfogalmazott kritériumok nyilvánosságra hozatalán és az eredmények kihirdetésén keresztül növelje a fogyasztói tudatosságot és a fogyasztói kultúrát, valamint

 • ösztönözze a vállalkozásokat a fogyasztók bizalmát és elégedettségét fokozó tevékenység végzésére, innovatív ötletek és megoldások kidolgozására, a fogyasztói kultúra és tájékozottság növelésére.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Pályázati témakörök

 • Fogyasztóbarát ügyfélszolgálat

 • Fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztató rendszer

 • Hazai elkötelezettségű vállalkozás

 • A kiemelt figyelmet érdemlő fogyasztók védelmét és segítését szolgáló rendszer

 • Fenntartható fogyasztás, társadalmi felelősségvállalás

 • A felsorolt pályázati lehetőségek nem jelentenek kizárólagosságot, a vállalkozások egyéb olyan innovatív megoldásokat, folyamatokat és eredményeket is bemutathatnak, amelyekről úgy vélik, megfelelnek a fogyasztóbarát jelző használatára vonatkozó általános kritériumoknak.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Pályázati információk

A pályázatban részt vehet valamennyi kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet végző vállalkozás, amely megfelel a pályázati feltételeknek, és ezeket a pályázati dokumentációban igazolta. Megfelelő érdeklődés esetén a pályázat a későbbiekben más ágazatokra is kiterjeszthető lesz.

A pályázat benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

Pályázni nem csak már hosszabb ideje működtetett rendszerek bemutatásával lehet, hanem a pályázatban való sikeres részvétel érdekében bevezetni kívánt új elképzelésekkel is, ez esetben azonban a pályázó vállalja az elbírálás idejére már folyamatba helyezett rendszer, hatóság általi megtekintésének és ellenőrzésének lehetőségét.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Pályázati minimumfeltételek

 • A „Fogyasztóbarát” Minősítés Szabályzat mellékletében felsorolt, a vállalkozás működését érintő jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, amelyet a hatóság a pályázat benyújtását követően ellenőrizni jogosult; és

 • a békéltető testületi eljárások vonatkozásában tett általános alávetési nyilatkozat.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Kizáró okok

 • a pályázat benyújtását megelőző egy évben jogerőre emelkedett fogyasztóvédelmi vagy más hatósági marasztaló határozat,

 • végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás,

 • tevékenység felfüggesztése,

 • jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekmény,

 • jogerős eltiltás a közbeszerzési eljárásokban való részvételtől, közbeszerzési eljárásban hamis adat szolgáltatása, közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződésével kapcsolatban fizetési kötelezettségét nem teljesítette,

 • egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési tartozás,

 • munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása

 • az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

A minősítés odaítélése

A tanúsítás odaítélése szakmai bíráló bizottság véleménye alapjántörténik, a sikeresnek minősített vállalkozás jogosultságot szerez a „Fogyasztóbarát Vállalkozás” védjegy viselésére.

Az idei évtől kezdődően a pályázatot a hatóság egy évben egy alkalommal írja ki, az odaítélt minősítést a vállalkozás 2 évig viselheti.

Jogszabálysértés, illetőleg a pályázatban megfogalmazottakkal ellentétes tevékenység esetén a tanúsítás visszavonható.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Jelen és jövő

Az első tanúsítványok átadására 2012. október 2-án került sor az NFH épületében.

A pályázatok benyújtására ezt követően is folyamatosan lehetőség van, az elbírálás időtartama: 2 hónap.


Mag nsz ll shelyek a fogyaszt v delem t kr ben

Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket!

Csákiné dr. Gyuris Krisztina

k.gyuris@nfh.hu

Dr. Barcsa Lajos

l.barcsa@nfh.hu


 • Login