Favourable conservation status lesn biotopy
Download
1 / 25

Favourable conservation status – lesné biotopy - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Favourable conservation status – lesné biotopy. Lesnícky výskumný ústav Lesoprojekt Štátna ochrana prírody SR EFRA. Je výmera kritérium ? Naše zaradenie:. Definície. nutnosť jednoznačne definovať: používané termíny (vrstva, rastový stupeň,prirodzené zmladenie a p.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Favourable conservation status – lesné biotopy' - yamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Favourable conservation status lesn biotopy

Favourable conservation status – lesné biotopy

Lesnícky výskumný ústav

Lesoprojekt

Štátna ochrana prírody SR

EFRA


Je v mera krit rium na e zaradenie
Je výmera kritérium ?Naše zaradenie:


Defin cie
Definície

 • nutnosť jednoznačne definovať:

  • používané termíny (vrstva, rastový stupeň,prirodzené zmladenie a p.)

  • kvantifikátory, merné jednotky

  • spôsob zápisu (napr. pomocou matematických symbolov, slovne, pre každý biotop / vybrané biotopy a p.


Drevinov zlo enie
Drevinové zloženie

 • miera priblíženia k modelu (%) pre jednotlivé biotopy, napr. 9410: SM 50–100, JH 0–10, JB 0–50

 • prítomnosť inváznych drevín

  • najmenej kontroverzný indikátor

  • dostatočná predstava o pôvodnom vzhľade väčšiny biotopov

  • neprehľadnosť systému

  • slabé zdôvodnenie požadovaných mier aproximácie (je 30 % veľa a lebo málo?)

  • neschopnosť hodnotiť pôvodnosť genofondu


Bylinn druhy a kry
Bylinné druhy a kry

 • väčší počet druhov a menej prehľadná situácia v teréne než u drevín

 • neúnosná náročnosť exaktného zisťovania

  Riešenie:

 • druhové zloženie bylinnej vrstvy závisí od drevinovej zložky

 • Najvýznamnejšie zmeny sa prejavujú nástupom: inváznych alebo expanzívnych druhov, indikátorov acidifikácie, eutrofizácie, ruderálnych druhov a p.


Bylinn druhy a kry v hody a nev hody
Bylinné druhy a kry (výhody a nevýhody)

 • jednoduchosť hodnotenia

 • zvýraznenie najvýznamnejších zmien

 • neschopnosť zachytiť zníženie diverzity v prípade, že pôvodné druhy nie sú nahradené inými druhmi

 • subjektivita rozhodnutia o nepôvodnosti určitých druhov (napr. Urtica dioica)


Trukt ra porastov
Štruktúra porastov

 • nejednoznačnosť termínu štruktúra (usporiadanie prvkov alebo vzťahov v rámci akéhokoľvek vyššieho celku)

 • náš prístup: priestorová štruktúra lesných porastov a ich skupín (rovnovekosť vs. rôznovekosť, mozaikovitosť)

 • nejednoznačnosť významu priestorovej štruktúry pre FCS


Priestorov trukt ra porastov a alebo ich skup n
Priestorová štruktúra porastov a / alebo ich skupín:

 • horizontálna štruktúra (veľkosť a rozmiestnenie štrukturálnych prvkov)

 • vertikálna štruktúra (vrstevnatosť porastov) ≈ funkcia veku stromov => veková štruktúra

 • Obe štruktúry spolu úzko súvisia.

 • Výšková rozrôznenosť pôvodných porastov je v hospodárskom lese do istej miery nahradená mozaikou rovnovekých porastov


Al ie znaky zahrnut do trukt ry
Ďalšie znaky zahrnuté do štruktúry:

 • prirodzené zmladenie drevín (nevyhnutná podmienka zachovania biotopov, dá sa zaradiť aj do druhovej štruktúry biotopu

 • hrubé a zvlášť cenné stromy (umelo sa dajú udržať aj v intenzívne obhospodarovaných lesoch, preto ich hodnotíme osobitne)

 • mŕtve drevo (cenné je skôr z hľadiska biodiverzity, v priestorovej štruktúre má význam len ako estetická zložka porastov)


Hlavn probl my defin ci trukt ry
Hlavné problémy definícií štruktúry:

 • stanovenie minimálnych výmer pre započítanie rastového stupňa, vývojového štádia, stromovej vrstvy... 10%

 • stanovenie plošnej hranice medzi prvkom vrstvy a prvkom rovnovekého lesa (0,30 ha)

 • stanovenie minimálneho zakmenenia prvku (0,7)


Definovanie vzťahu medzi množstvom prirodzeného zmladenia a vývojovým štádiom porastu:

 • Podmienky pre prirodzené zmladenie zodpovedajú vývojovým fázam alebo rastovým stupňom jednotlivých porastov a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 61 – 100 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať

 • Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov (medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 11 – 60 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)

 • Podmienky pre prirodzené zmladenie nie celkom zodpovedajú rastovým stupňom jednotlivých porastov (medzery v zápoji, celkové preriedenie porastov) a/alebo zmladenie všetkých hlavných drevín pokrýva 1 – 10 % plochy na ktorej by sa malo vyskytovať (vrátane medzier v mladých porastoch)

 • Neexistuje predpoklad pre vznik podmienok pre prirodzené zmladenie (vyskytujú sa iba prestarnuté porasty) alebo podmienky pre prirodzené zmladenie sú, ale dreviny sa z nejakého dôvodu nezmladzujú


Hrubé a zvlášť cenné stromy a vývojovým štádiom porastu:

 • stanovenie minimálnej hrúbky a počtu

  • absolútna hrúbka (>... cm) vs. relatívna (o generáciu staršie, o ... cm hrubšie ako hlavný porast)

  • problém stanoviť rozumnú hodnotu

 • cieľ: určitý podiel starších stromov aj v maldších rovnovekých porastoch

  Mŕtve drevo

 • stanovenie minimálnej hrúbky a počtu

  • hrúbka musí byť absolútna


Negatívne vplyvy a vývojovým štádiom porastu:

 • negatívne faktory - len ako zoznam, neovplyvnia celkové hodnotenie

 • zdravotný stav – je výsledkom pôsobenia nepriaznivých faktorov, hodnotí sa nepriamo, na základe viditeľného poškodenia

 • širšie priestorové súvislosti

  • veľkosť a izolovanosť lokality

  • dĺžka hranice s „negatívne pôsobiacimi plochami“


Zdravotný stav a vývojovým štádiom porastu:

 • mierne poškodenieneovplyvňujúce fyziologické procesy drevín

 • stredné poškodeniekrátkodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín

 • značné poškodeniedlhodobo ovplyvňujúce fyziologické procesy drevín

 • fatálne poškodenie, ktoré už spôsobilo odumretie stromov alebo ho s vysokou pravdepodobnosťou spôsobí v časovom horizonte do 10 rokov

 • zohľadnenie závažnosti poškodenia

 • subjektivita hodnotenia

 • nerozlišovanie akútneho a chronického poškodenia


Veľkosť a izolovanosť lokality a vývojovým štádiom porastu:

 • minimálna výmera súvislej lokality alebo minimálna súhrnná výmera skupiny lokalít

 • nedostatok objektívnych kritérií pre stanovenie výmery

  Obklopenosť negatívne pôsobiacimi plochami ako napr.:

 • intenzívne obhospodarované poľnohospodárske pozemky

 • aktívne povrchové lomy

 • rozširujúce sa kalamitiská

 • Nezohľadnenie súvisu medzi veľkosťou lokality a obklopenosťou negatívne pôsobiacimi plochami


Hodnotiace tabu ky biotopov
Hodnotiace tabuľky biotopov a vývojovým štádiom porastu:

 • Vyžadujú si rozdiely medzi lesnými biotopmi samostatné hodnotenie každého z nich?

 • Na čo majú slúžiť tieto tabuľky?

  • Ako pomôcka pre terénneho pracovníka?

  • Ako pomôcka pre programátora?

 • Majú byť tieto tabuľky „na čítanie“ alebo majú byť „čo najstručnejšie“?


Rozdiely medzi biotopmi
Rozdiely medzi biotopmi a vývojovým štádiom porastu:

 • veľkoplošné vs. prirodzene maloplošné biotopy

  • určitý problém s porovnávaním krajín

 • prirodzené vs. ± umelé biotopy

  • aj medzi lesnými biotopmi sú biotopy, ktoré nie sú klimaxom

 • plošné vs. líniové biotopy

 • jedinečné biotopy vs. biotopy príbuzné okolitým biotopom

 • osobitný prípad: kosodrevina


Ne akan probl m o patr do biotopu
Nečakaný problém: a vývojovým štádiom porastu:čo patrí do biotopu?

 • často platí: nepriaznivý stav biotopu = iný biotop

 • hodnotené indikátory závisia od hodnotenej plochy

  Riešenie: do biotopu nemapujeme:

 • rúbaniská, kalamitné holiny nad 3 ha

 • monokultúry dreviny XY nad 0,5 ha

 • ...


V sledn hodnotenie fcs
Výsledné hodnotenie FCS a vývojovým štádiom porastu:

 • „metóda najslabšieho ohnivka“ vs. „metóda váženého priemeru“

 • riešenie: zložitý vážený priemer s variabilnými váhami každého indikátora aj stavu

 • váhy zatiaľ nie sú odladené na konkrétnych príkladoch


 • tradičnosť a vývojovým štádiom porastu:

 • možnosť vzájomnej kompenzácie indikátorov (tlmenie extrémov)

 • možnosť vzájomnej kompenzácie indikátorov 

 • neprehľadnosť algoritmu a ťažká porovnateľnosť s inými krajinami

 • dvojité váhy: vlastné váhy a limitné hodnoty indikátora => neprehľadnosť

 • ťažké stanovenie a odôvodnenie váh


ad