ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
Download
1 / 27

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ мр Александра Вучинић - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ мр Александра Вучинић. IPPC Директива 96/61/ЕС од 26 . септембра 1996 . године Измењена IPPC директива 2008/1/EC od 15. јануара 2008. године Ова Директива је кључни инструмент ЕУ за унапређење обрасца одрживе производње-принцип одрживог развоја

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ мр Александра Вучинић' - yamal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

мр Александра Вучинић


 • IPPC Директива96/61/ЕС од 26. септембра1996. године

 • Измењена IPPCдиректива 2008/1/EC od 15. јануара 2008.године

 • Ова Директива је кључни инструмент ЕУ за унапређење обрасца одрживе производње-принцип одрживог развоја

 • Прелазни период за државе чланице EУје био до 31. октобра 2007. године

 • Нова IED-Industrial Emmision directive 2010/75 (обједињује 7 постојећих директива)

 • Ступила на снагу 7. јанура 2011.

 • Чланице ЕУ су морале да транспонују одредбе до 7. јануара 2013.


ЗАКОН О ИНТЕГРИСАНОМ СПРЕЧАВАЊУ И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

(Сл. Гласник РС, бр. 135/2004)

Уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине


ПОДЗАКОНСКА АКТА И КОНТРОЛИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола (Сл. гласник РС, бр. 69/2005)

Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)


Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)

Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Сл. гласник РС,бр. 84/2005)

Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе(Сл.гласник РС,бр.108/2008)


ПОСТРОЈЕЊА И АКТИВНОСТИ ЗА КОЈЕ СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

Према списку постројења која су у обавези да прибаве интегрисану дозволу у Србији постоји 178постојећих постројења

Ревизија списка је континуиран процес

Надлежност подељена према члану 133. Закона о планирању и изградњи


1. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ


2 СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА.ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА МЕТАЛА


3. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАИНДУСТРИЈА МИНЕРАЛА


4 СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА. ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА


5. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛАУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ


6. СЕ ИЗДАЈЕ ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ


ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Подношење захтева

Разматрање захтева

Обавештавање органа, организација и јавности (након: подношења захтева, израђеног нацрта дозволе, издавања дозволе)

Израда нацрта дозволе

Рад техничке комисије (разматрање нацрта дозволе и мишљења органа, организација и јавности)

Одлучивање

Поступак траје 120 дана, може бити продужен до 240 дана


ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Садржи податке о:

- постројењу и његовој активности, околини, локацији, особљу и инвестиционим трошковима, сировинама и помоћном материјалу, другим материјама и енергији који се користе у постројењу или се у њему стварају, емисијама у ваздух, воду и земљиште, управљању отпадом, буци и вибрацијама, процени ризика од значајних удеса, коришћењу најбоље доступних техника, мерама за нестабилне начине рада постројења, дефинитивном престанку рада постројења, нетехнички приказ података на којима се заснива захтев


ПРИЛОЗИ ДОЗВОЛЕ

- документацију прописану Законом;

- табеларне прегледе (дијаграме);

- мапе и скице;

- копије издатих дозвола, одобрења и сагласности;

- акционе планове


ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРОПИСАНА ЗАКОНОМ ДОЗВОЛЕ

пројекат за изграђено постројење;

извештај о техничком прегледу;

план вршења мониторинга;

резултати мерења емисија у животну средину;

план управљања отпадом;

план мера за ефикасно коришћење енергије;


план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица;

план мера за зжс после престанка рада и затварања постројења;

акт о праву коришћења природних ресурса;

изјава којом се потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности;

доказ о уплаћеној административној такси


Поред наведене документације прилаже се и:

- за нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса;

- за постојеће постројење - сагласност на студију о процени утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења и активности условима прописаним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Уредба о садржини мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима)


вода прилаже се и:

ваздух

земљиште

удеси

енергија и вода

Интегрисана дозвола

ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА

сировине

отпад

бука и вибрације


НАЈБОЉЕ ДОСТУПНЕ ТЕХНИКЕ прилаже се и:

(BAT-Best available techniques)

Најделотворније и најмодерније фазе у развоју активности и начину њиховог обављања које омогућавају погоднију примену одређених техника за задовољавање граничних вредности емисија, прописаних у циљу спречавања или ако то није изводљиво, у циљу смањења емисија и утицаја на животну средину као целину


техника развијена до степена који омогућава примену у одређеном сектору индустрије под економски и технички прихватљивим условима, укључујући трошкове и користи, ако је под

уобичајеним условима доступна оператеру;

начин на који је постројење пројектовано, изграђено, одржавано, на који функционише, и ставља се ван погона или затвара, укључујући и технологију која се користи;

НАЈБОЉА

ДОСТУПНА

ТЕХНИКА

Techniques

подразумева најефикаснији учинак у постизању високог општег нивоа заштите животне средине


Bref best available t echniques reference document
РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТ О НАЈБОЉИМ ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМАBREF-Best Available Techniques Reference Document

 • Европска Комисија је основала Европски биро за IPPC (EIPPCB)

 • Намена ових докумената је да пруже информације надлежном органу, оператерима и заинтересованој јавности о најбољим доступним техникама

 • BREF документ не интерпретира Директиву, не ослобађа оператере и чланице ЕУ обавезе да доносе одлуке на националном, регионалном или локалном нивоу укључујући неопходне одлуке препоручене у Директиви

 • BREF документа пружају техничке препоруке и придружују граничне вредности емисија најбољим доступним техникама

  -BAT-ALV

 • BAT conclusion


 • До сада ДОСТУПНИМ ТЕХНИКАМА je написанo 35 референтних докумената од којих су 6 вертикалних (за отпадне воде, мониторинг, енергетску ефикасност, економске ефекте, третман гасова, расхладне системе)

 • Неки су у фази ревизије


Уобичајену структуру документа чине поглавља поређана по следећем редоследу:

 • Извршни резиме

 • Увод

 • Опште информације

 • Процеси и технике које се примењују

 • Тренутна потрошња и нивои емисија

 • Технике које треба разматрати при одређивању најбоље доступне технике

 • Најбоље доступне технике

 • Нове технике

 • Закључне напомене

 • Прилози


ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКА АКТА чине поглавља поређана по следећем редоследу:

www.merz.gov.rs

BREF ДОКУМЕНТА

http://eippcb.jrc.europa.ec).