Uzmanību – gatavību – sākam!!! - PowerPoint PPT Presentation

Uzman bu gatav bu s kam
Download
1 / 31

 • 183 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uzmanību – gatavību – sākam!!!. 1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?. 12 11 13 14. 2.Kādi trijstūri neeksistē. Dažādmalu platleņķa trijstūris Vienādsānu taisnleņķa trijstūris Vienādmalu platleņķa trijstūris Vienādmalu šaurleņķa trijstūris.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uzmanību – gatavību – sākam!!!

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uzman bu gatav bu s kam

Uzmanību – gatavību – sākam!!!


1 cik burtu ir gar kaj latvijas pils tas nosaukum

1.Cik burtu ir garākajā Latvijas pilsētas nosaukumā?

 • 12

 • 11

 • 13

 • 14


2 k di trijst ri neeksist

2.Kādi trijstūri neeksistē

 • Dažādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādsānu taisnleņķa trijstūris

 • Vienādmalu platleņķa trijstūris

 • Vienādmalu šaurleņķa trijstūris


3 viena no seno latvie u att luma m rvien b m bija v r a m viens cik tas ir metru

3.Viena no seno latviešu attāluma mērvienībām bija vērša māviens. Cik tas ir metru:

 • 100

 • 500

 • 1000

 • 50


4 k sen k sauca reizin anas tabulu

4. Kā senāk sauca reizināšanas tabulu:

 • Vienreiz viens

 • Divreiz divi

 • Regula

 • Šurum burums


5 cik resn m j b t pried m egl m un b rziem lai tie b tu di koki

5.Cik resnām jābūt priedēm, eglēm un bērziem, lai tie būtu dižkoki?

 • 1 metrs

 • 5 metri

 • 3 metri

 • 2 metri


6 skait us kas tiek saskait ti sauc par

6.Skaitļus, kas tiek saskaitīti, sauc par ...

 • Numuriņiem

 • Saskaitāmajiem

 • Žetoniem

 • Kāpinājumiem


7 veselais skaitlis dal s ar 2 ja ar 2 dal s t cipars

7. Veselais skaitlisdalās ar 2, ja ar 2 dalās tā ... cipars.

 • Nultais

 • Pirmais

 • Pēdējais

 • Lielākais


8 k sauc vien du reizin t ju reizin jumu

8. Kā sauc vienādu reizinātāju reizinājumu?

 • Kvadrātsakne

 • Vienādojums

 • Kopsumma

 • Pakāpe


9 ja le i ir blakusle i tad tie var b t

9.Ja leņķi ir blakusleņķi, tad tie var būt....

 • Abi plati

 • Abi šauri

 • Viens taisns, otrs šaurs

 • Viens plats, otrs šaurs


10 ar k du burtu apz m re lo skait u kopu

10.Ar kādu burtu apzīmē reālo skaitļu kopu?

 • R

 • W

 • T

 • Q


11 kas nav att lots uz 1 lata mon tas

11. Kas nav attēlots uz 1 lata monētas?

 • Čiekurs

 • Sēne

 • Kliņģeris

 • Kuģis


12 vien d bu ar vienu vai vair kiem nezin miem matem tik sauc par

12. Vienādību ar vienu vai vairākiem nezināmiem matemātikā sauc par........

1. Moduli 2. Nevienādību

3. Kvadrātsakni 4. Vienādojumu


13 cik milimetru 33 7 centimetros

1. 3370 2. 337

3. 3307 4. 37

13. Cik milimetru 33,7 centimetros?


14 cik gr du lieli ir visi taisnst ra le i

14. Cik grādu lieli ir visi taisnstūra leņķi?

1. 90° 2. 45°

3. 180°

4. 65°


15 skait a 4 7 apgrieztais skaitlis ir

15. Skaitļa 4/7 apgrieztais skaitlis ir:

1. – 7/4 2. 1,25

3. 1,75 4. – 4/7


16 medi na ir

16. Mediāna ir

1. tropu vīteņaugs 2. sievietes vārds

3. matemātikas termins 4. jēdziens starptautiskajās tiesībā


17 kuras zin tnes nozare ir stereometrija

17. Kuras zinātnes nozare ir stereometrija?

1. filozofijas 2. kardioloģijas

3. bioloģijas 4. ģeometrijas


18 vien ds nu trijst rim ir

18. Vienādsānu trijstūrim ir

1. Divas vienādas malas 2. Nekas nav vienāds

3. Visi leņķi vienādi 4. Visas malas vienādas


19 kura matem tikas apak nozare ir vistie k saist ta ar fig r m

19. Kura matemātikas apakšnozare ir vistiešāk saistīta ar figūrām

1. trigonometrija 2. algebra

3. aritmētika 4. ģeometrija


20 ar k du burtu matem tik apz m r diusu

20. Ar kādu burtu matemātikā apzīmē rādiusu?

1.S 2. R

3. L 4. D


21 skaitlis kas dal s ar 9 vienm r dal s ar

21. Skaitlis, kas dalās ar 9, vienmēr dalās ar ....

1. 4 2. 2

3. 3 4. 7


22 cik malu kvadr tam

22. Cik malu kvadrātam?

1. 8 2. 10

3. 5 4. 4


23 k dus skait us sauc par pirmskait iem

23. Kādus skaitļus sauc par pirmskaitļiem?

1. Dalās tikai ar 1 un sevi

2. Dalās tikai ar 2 un sevi

3. Dalās tikai ar 3 4. Dalās tikai ar sevi


24 kas ir reizin t js

24. Kas ir reizinātājs?

1. Divu sareizinātu skaitļu iznākums 2. Skaitlis, kuru reizina

3. Skaitlis, ar kuru dala 4. Skaitlis, ar kuru sareizina


25 skaitlis o ir

25. Skaitlis O ir ...

1. naturāls skaitlis 2. vesels skaitlis 3. negatīvs skaitlis 4. pozitīvs skaitlis


26 kur cipars skaitl 9517 846 apz m simtda as

26. Kurš cipars skaitlī 9517,846 apzīmē simtdaļas?

1. 5 2. 1 3. 8 4. 4


27 atv rt le a lielums ir robe s

27. Atvērtā leņķa lielums ir robežās ...

 • no 0 līdz 90 grādiem (neieskaitot)

  2. no 0 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  3. no 90 līdz 180 grādiem (neieskaitot)

  4. no 180 līdz 360 grādiem (neieskaitot)


28 taisnlen a trijst ra auro le u summa ir

28. Taisnlenķa trijstūra šauro leņķu summa ir . . .

1. 90 grādi 2. 180 grādi 3. 100 grādi 4. 60 grādi


29 cik gr du liela ir divk r ota trijst ra le u summa

29. Cik grādu liela ir divkāršota trijstūra leņķu summa?

1. 360° 2.540°

3. 720° 4. 180°


30 kuri skait i pareizi uzrakst ti ar romie u cipariem

30. Kuri skaitļi pareizi uzrakstīti ar romiešu cipariem?

1. 12 = XII 2. 16 = XIV 3. 46 = XLXI 4. 19 = XIX


 • Login