ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti) - PowerPoint PPT Presentation


 • 259 Views
 • Uploaded on

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti) Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV). Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)' - yama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV)

Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)

Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV)

Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

Spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.

slide2

Motivácia

 • Spracovaná v rámci aktivít Európskej migračnej siete – pracovný program na rok 2010
 • Spoločné špecifikácie pre všetky členské krajiny EÚ
 • Bude súčasťou súhrnnej štúdie rovnakého zamerania na úrovni EÚ, v ktorej budú zhrnuté výsledky národných štúdií spracovaných členskými krajinami EÚ
slide3

Ciele štúdie

 • Na úrovni EÚ
   • Poskytnúť tvorcom politík a analytikom na úrovni EÚ prehľad o rôznych postupoch v jednotlivých členských krajinách v oblasti saturovaniu dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie vrátane zosumarizovania štatistických údajov
 • Na národnej úrovni
   • Poskytnúť informácie o charakteristike migračnej politiky SR s dôrazom na problematiku uspokojenia dopytu po pracovnej sile so zameraním najmä na migrantov z tretích krajín
   • Charakterizovať stratégie a politiky Slovenskej republiky v oblasti problematiky uspokojenia dopytu po pracovnej sile a preskúmať ich všeobecné vnímanie a uskutočnené alebo plánované zmeny v týchto stratégiách a politikách ako reakciu na súčasný vývoj ekonomického prostredia
slide4

Štruktúra prednášky

 • Implementácia ekonomickej migračnej politiky a legislatívy
 • Štatistika a trendy migrácie
   • Štatistika na trhu práce a migrácia
   • Analýza trendov a budúceho vývoja
slide5

Východisková situácia

 • Slovensko bolo v období transformácie vnímané skôr ako zdroj ekonomických migrantov než ako cieľ pracovnej migrácie
 • Od roku 1990, kedy bol pojem migrácia takmer neznámy a počet migrantov marginálny, nastalo v tejto oblasti niekoľko významných zmien
 • Najvýznamnejšie vplýval na potrebu zmien v migračnej politike SR vstup Slovenska do EÚ a s ním spojený voľný pohyb osôb
slide6

Legislatíva v oblasti pracovnej migrácie

 • Najzásadnejšie zákony
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Ďalšie ako napr. zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o sociálnom poistení
slide7

Základné dokumenty

 • Koncepcia migračnej politiky (2005) – len základný rámec pre migračnú politiku
 • V súčasnosti prebieha aktualizácia Koncepcie (uznesenie vlády SR 467/2009 a 331/2010)
 • Pripravujú sa koncepčné zámery migračnej politiky na roky 2011-2015 (programové vyhlásenie vlády)
 • Koncepcii integrácie cudzincov v SR (2009) - problematika pracovnej migrácie len okrajovo
slide8

Politika pracovnej migrácie

 • Neexistujú politické koncepty na zlepšenie riadenia legálnej pracovnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR
 • Legálna imigrácia z tretích krajín nie je regulovaná napríklad stanovením kvót pre určité skupiny ekonomických migrantov z tretích krajín, prípadne stanovením zoznamov profesií
 • Migrácia za prácou sa riadi potrebami trhu práce a preferenciou občanov EÚ, resp. zachovávaní podmienky obsadzovania voľných pracovných miest evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie z radov občanov SR a krajín EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie a až následne štátnymi príslušníkmi tretích krajín
 • Z dôvodu demografického vývoja, posúvania dôchodkového veku žien na 62 rokov, nižšiu zamestnanosť obyvateľstva v produktívnom veku a vysokú mieru nezamestnanosti v SR sa nejaví výraznejšia potreba organizovania legálneho prisťahovalectva (MPSVR)
 • Na druhej strane hospodárska kríza - SR nepristúpila z hľadiska zamestnávania cudzincov k reštrikčným opatreniam, akými sú závažné zmeny právnych predpisov, ktorých účelom by bolo cielene zamedziť prístup na trh práce SR alebo k opatreniam na podporu návratu migrantov do krajín pôvodu
slide9

Štatistika a trendy migrácie

 • V štúdii je analyzovaný vývoj pracovnej migrácie v SR podľa jednotlivých socioekonomických skupín v rokoch 2004 až 2009
 • Analýzy pracovnej migrácie vychádzajú z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Uvedené údaje sledujú počty pracovných migrantov, nie celkový počet cudzincov na Slovensku
 • Vychádzali sme z klasifikácie zamestnaných (KZAM)
slide10

Štatistika a trendy migrácie

 • KZAM - zaviedol Federálny štatistický úrad ČSFR ako určitý preklad ISCO-88
 • národné potreby sa v roku 2000 vypracovala rozšírená 6 miestna KZAM so zachovaním prvých 4 miest podľa ISCO-88
 • V KZAM sa pri zatrieďovaní zamestnaní podľa klasifikácie pri definovaní 10 hlavných tried používajú dve úrovne
  • stupeň vzdelania
  • špecializácia vzdelania
slide12

Počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu (ľavá os) a celkový počet migrantov (pravá os)

slide14

Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) zo starých členských krajín podľa pohlavia (EÚ 15)

slide15

Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 10)

slide16

Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 2)

slide26

Štruktúra pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu, pohlavia a vzdelania (rok 2009)

ad