Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav
Download
1 / 36

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti) - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR. Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti) Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV). Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV) Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti ing marek radvansk e sav

SATUROVANIE DOPYTU PO PRACOVNEJ SILE PROSTREDNÍCTVOM MIGRÁCIE V SR

Ing. Tomáš Domonkos, PhD. (EÚ SAV)

Ing. Michal Páleník, PhD. (Inštitút zamestnanosti)

Ing. Marek Radvanský (EÚ SAV)

Európska migračná sieť bola založená rozhodnutím Rady 2008/381/ES a je financovaná Európskou úniou.

Spolufinancované Ministerstvom vnútra SR.


Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

Motivácia

 • Spracovaná v rámci aktivít Európskej migračnej siete – pracovný program na rok 2010

 • Spoločné špecifikácie pre všetky členské krajiny EÚ

 • Bude súčasťou súhrnnej štúdie rovnakého zamerania na úrovni EÚ, v ktorej budú zhrnuté výsledky národných štúdií spracovaných členskými krajinami EÚ


Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

Ciele štúdie

 • Na úrovni EÚ

  • Poskytnúť tvorcom politík a analytikom na úrovni EÚ prehľad o rôznych postupoch v jednotlivých členských krajinách v oblasti saturovaniu dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie vrátane zosumarizovania štatistických údajov

 • Na národnej úrovni

  • Poskytnúť informácie o charakteristike migračnej politiky SR s dôrazom na problematiku uspokojenia dopytu po pracovnej sile so zameraním najmä na migrantov z tretích krajín

  • Charakterizovať stratégie a politiky Slovenskej republiky v oblasti problematiky uspokojenia dopytu po pracovnej sile a preskúmať ich všeobecné vnímanie a uskutočnené alebo plánované zmeny v týchto stratégiách a politikách ako reakciu na súčasný vývoj ekonomického prostredia


 • Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štruktúra prednášky

  • Implementácia ekonomickej migračnej politiky a legislatívy

  • Štatistika a trendy migrácie

   • Štatistika na trhu práce a migrácia

   • Analýza trendov a budúceho vývoja


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Východisková situácia

  • Slovensko bolo v období transformácie vnímané skôr ako zdroj ekonomických migrantov než ako cieľ pracovnej migrácie

  • Od roku 1990, kedy bol pojem migrácia takmer neznámy a počet migrantov marginálny, nastalo v tejto oblasti niekoľko významných zmien

  • Najvýznamnejšie vplýval na potrebu zmien v migračnej politike SR vstup Slovenska do EÚ a s ním spojený voľný pohyb osôb


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Legislatíva v oblasti pracovnej migrácie

  • Najzásadnejšie zákony

  • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Ďalšie ako napr. zákonník práce, zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákon o sociálnom poistení


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Základné dokumenty

  • Koncepcia migračnej politiky (2005) – len základný rámec pre migračnú politiku

  • V súčasnosti prebieha aktualizácia Koncepcie (uznesenie vlády SR 467/2009 a 331/2010)

  • Pripravujú sa koncepčné zámery migračnej politiky na roky 2011-2015 (programové vyhlásenie vlády)

  • Koncepcii integrácie cudzincov v SR (2009) - problematika pracovnej migrácie len okrajovo


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Politika pracovnej migrácie

  • Neexistujú politické koncepty na zlepšenie riadenia legálnej pracovnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR

  • Legálna imigrácia z tretích krajín nie je regulovaná napríklad stanovením kvót pre určité skupiny ekonomických migrantov z tretích krajín, prípadne stanovením zoznamov profesií

  • Migrácia za prácou sa riadi potrebami trhu práce a preferenciou občanov EÚ, resp. zachovávaní podmienky obsadzovania voľných pracovných miest evidovaným uchádzačom o zamestnanie, záujemcom o zamestnanie z radov občanov SR a krajín EÚ/EHP a Švajčiarskej konfederácie a až následne štátnymi príslušníkmi tretích krajín

  • Z dôvodu demografického vývoja, posúvania dôchodkového veku žien na 62 rokov, nižšiu zamestnanosť obyvateľstva v produktívnom veku a vysokú mieru nezamestnanosti v SR sa nejaví výraznejšia potreba organizovania legálneho prisťahovalectva (MPSVR)

  • Na druhej strane hospodárska kríza - SR nepristúpila z hľadiska zamestnávania cudzincov k reštrikčným opatreniam, akými sú závažné zmeny právnych predpisov, ktorých účelom by bolo cielene zamedziť prístup na trh práce SR alebo k opatreniam na podporu návratu migrantov do krajín pôvodu


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štatistika a trendy migrácie

  • V štúdii je analyzovaný vývoj pracovnej migrácie v SR podľa jednotlivých socioekonomických skupín v rokoch 2004 až 2009

  • Analýzy pracovnej migrácie vychádzajú z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

  • Uvedené údaje sledujú počty pracovných migrantov, nie celkový počet cudzincov na Slovensku

  • Vychádzali sme z klasifikácie zamestnaných (KZAM)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štatistika a trendy migrácie

  • KZAM - zaviedol Federálny štatistický úrad ČSFR ako určitý preklad ISCO-88

  • národné potreby sa v roku 2000 vypracovala rozšírená 6 miestna KZAM so zachovaním prvých 4 miest podľa ISCO-88

  • V KZAM sa pri zatrieďovaní zamestnaní podľa klasifikácie pri definovaní 10 hlavných tried používajú dve úrovne

   • stupeň vzdelania

   • špecializácia vzdelania


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu (ľavá os) a celkový počet migrantov (pravá os)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa pohlavia


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) zo starých členských krajín podľa pohlavia (EÚ 15)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 10)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) z nových členských krajín podľa pohlavia (EÚ 2)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov podľa pohlavia (cudzincov) z tretích krajín


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania (EU 15)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania (EU 10)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania (EU 2)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania (tretie krajiny)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Celkový prítok a odtok pracovných migrantov (cudzincov) podľa pohlavia


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Prítoky a odtoky pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) podľa vzdelania (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Štruktúra pracovných migrantov (cudzincov) podľa krajiny pôvodu, pohlavia a vzdelania (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Porovnanie vonkajšej a vnútornej migrácie (NUTS 2) v SR


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) z tretích krajín podľa pohlavia (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) z tretích krajín podľa vzdelania (rok 2009)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet pracovných migrantov (cudzincov) zamestnaných vo vybraných profesiách spolu


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Podiel vybraných profesií na celkovom počte cudzincov podľa krajín pôvodu


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Porovnanie štruktúry sledovaných profesií podľa krajiny pôvodu cudzinca


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Voľné pracovné miesta v SR podľa OKEČ


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Počet nelegálne zamestnávaných cudzincov v SR


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Predpokladaný vývoj na trhu práce (tis. osôb)


  Ing tom domonkos phd e sav ing michal p len k phd in tit t zamestnanosti

  Ďakujem za pozornosť


  ad
 • Login