5120710165
Download
Skip this Video
Download Presentation
นำเสนอโดย นางสาวรอ ฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟ ซอล ดา โอ๊ะ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

นำเสนอโดย นางสาวรอ ฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟ ซอล ดา โอ๊ะ - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

รายงานการปฏิบัติงาน ( สห กิจศึกษา). นำเสนอโดย นางสาวรอ ฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟ ซอล ดา โอ๊ะ. สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน. ที่ว่าการอำเภอมายอ ม. 3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี. ขอบเขตการนำเสนอ. ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ. แผนที่ อำเภอมายอ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' นำเสนอโดย นางสาวรอ ฮานี วาเตะ รหัส 5120710165 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ไฟ ซอล ดา โอ๊ะ' - yama


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5120710165

รายงานการปฏิบัติงาน (สหกิจศึกษา)

นำเสนอโดย

นางสาวรอฮานี วาเตะ

รหัส 5120710165

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ ไฟซอล ดาโอ๊ะ

slide2

สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน

ที่ว่าการอำเภอมายอ ม.3 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี

slide3

ขอบเขตการนำเสนอ

 • ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ
 • แผนที่ อำเภอมายอ
 • การปกครองส่วนภูมิภาค
 • สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่
 • การเตรียมตัว
 • ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 • ปัญหา/อุปสรรค
 • ข้อเสนอแนะ
slide4

ประวัติความเป็นมาของ อำเภอมายอ

 • เมื่อ พ.ศ. 2443 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการปรับปรุงบริเวณ 7 หัวเมือง ของมณฑลปัตตานี โดยแบ่งเขตการปกครองออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล แ ละหมู่บ้าน ซึ่งปรากฏชื่ออำเภอ มายอขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งเรียกว่า “อำเภอลาเกาะ”
 • คำว่า “ลาเกาะ”เป็นคำเพี้ยนมจากคำว่า แลเกาะ เป็นภาษามาลายูท้องถิ่น แปลว่า “คด”หมายถึง ลำคลองทีมีลักษณะคดไปมา ในปี พ.ศ. 2444 ทางราชการพิจารณาเห็นว่าที่ตั้งอำเภอมายอไม่เหมาะสม จึงย้ายอาคารที่ว่ากรอำเภอมายอตั้งใหม่บนเนินเขาในเขตเทศบาลตำบลมายอ และเปลี่ยนชื่อเป็น “อำเภอมายอ”มาจนถึงปัจจุบัน
slide5

แผนที่ อำเภอมายอ

ต.สาคอบน

ต.กระหวะ

ต.กระเสาะ

ต.สาคอใต้

ต.ลางา

ต.ถนน

ต.เกาะจัน

ต.สะกำ

ต.ปานัน

ต.มายอ

ต.ตรัง

ต.ปะโด

ต.ลุโบะยิไร

slide6

การปกครองส่วนภูมิภาค

 • อำเภอมายอ  แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่
 • 1. มายอ (Mayo) 3 หมู่บ้าน
 • 2. ถนน (Thanon) 4 หมู่บ้าน
 • 3. ตรัง (Trang) 4 หมู่บ้าน
 • 4. กระหวะ (Krawa) 5 หมู่บ้าน
 • 5. ลุโบะยิไร (LuboYirai) 8 หมู่บ้าน
 • 6. ลางา (La-nga) 7 หมู่บ้าน
 • 7. กระเสาะ (Kra So) 5 หมู่บ้าน
slide7
การปกครองส่วนภูมิภาค

8. เกาะจัน (Ko Chan) 5 หมู่บ้าน 

9. ปะโด (Pado) 5 หมู่บ้าน

10. สาคอบน (Sakho Bon) 3 หมู่บ้าน

11. สาคอใต้ (Sakho Tai) 4 หมู่บ้าน

12. สะกำ (Sakam) 4 หมู่บ้าน

13. ปานัน (Panan) 2 หมู่บ้าน

slide8
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
 • แผนกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอมายอ
slide9

สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่สาเหตุและวิธีการเลือกสถานที่

 • สอดคล้องกับสาขาวิชา
 • ขนาดปานกลาง
 • ความสะดวกในการเดินทาง
slide10

การเตรียมตัว

 • ด้านวิชาการ
 • ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของงานท้องถิ่น
 • โปรแกรมคอมฯ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
 • ด้านอื่นๆ
 • เครื่องแต่งกาย
 • อุปกรณ์ต่างๆ
slide11
รายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมายรายละเอียดงานที่ได้รับมอบหมาย
 • รับหนังสือราชการจังหวัด
 • ลงทะเบียนเลขรับ
 • ลงทะเบียนเลขส่ง
 • ถ่ายเอกสาร
 • พิมพ์ปะหน้า
slide12
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
 • ด้านวิชาการ
 • วิธีการและกระบวนการจัดทำแผนต่างๆ และอื่น
 • หลักการจัดทำหนังสือราชการ เป็นต้น
 • ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • ด้านอื่นๆ
 • ได้สัมผัสถึงระบบในสายงานตามสาขาวิชา
 • ประสบการณ์ต่างๆ
slide13
ปัญหาและอุปสรรค์

- ขาดสมาธิ

- ไม่รอบคอบเท่าที่ควร

- ขาดทักษะการใช้คอมฯ

- ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง

slide14

ข้อเสนอแนะ

 • สร้างความพร้อมในทุกๆด้าน
 • คณะควรสร้างความชัดเจนในแนวทางต่างๆ
 • อื่นๆ
slide15

ประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานประมวลภาพกิจกรรมการปฏิบัติงาน

ad