Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne - PowerPoint PPT Presentation

Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne
Download
1 / 50

 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne. Model łańcucha dostaw B2B zdominowanego przez sieci detaliczne. Dominacja nad dostawcami podstawą budowy barier wejścia. 1) W jaki sposób tak prosta działalność jak handel detaliczny przejęła kontrolę nad łańcuchami dostaw?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dominacja w łańcuchach dostaw Podejście abdukcyjne

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Dominacja w acuchach dostawPodejcie abdukcyjne


Dominacja nad dostawcami podstaw budowy barier wej cia

Model acucha dostaw B2B zdominowanego przez sieci detaliczne

Dominacja nad dostawcami podstaw budowy barier wejcia


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

1) W jaki sposb tak prosta dziaalno jak handel detaliczny przeja kontrol nad acuchami dostaw?

2) Dlaczego detal tak powszechnie stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawcw?

3) I tak mao paci pracownikom?


Abdukcja

Abdukcja

abdukcja-dedukcja-indukcja

ujcie czne: abdukcja sugeruje, dedukcja tworzy przewidywania a indukcja je testuje


Teoria sylogistyczna peirce

Teoria sylogistyczna (Peirce)


Teoria sylogistyczna peirce1

Teoria sylogistyczna (Peirce)

Indukcja

Abdukcja

zamiana przesanek i wniosku


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Jest to rozumowanie, za pomoc ktrego prbujemy nadawa sens zadziwiajcym zjawiskom, osiga zrozumienie zaskakujcych wydarze bd tumaczy budzce zainteresowanie informacje.

(M. Urbaski)


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

sugeruje

tworzy

przewidywania

testuje


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

(abdukcja moe by wpisana w struktur wnioskowania z uznanego nastpnika)

najlepiej nadaje si do tworzenia i wyboru hipotez

C,A C

A


Struktura rozumowania abdukcyjnego teoria inferencyjna

Struktura rozumowania abdukcyjnego (teoria inferencyjna)

 • Obserwujemy zaskakujce zjawisko C.

 • Gdyby A byo prawdziwe, C byoby oczywiste.

 • Mamy zatem podstawy, by podejrzewa, e A jest prawdziwe.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Np.:

 • Obserwujemy wzrost dominacji w branach o niskich barierach wejcia.

 • Gdyby firmy same zbudoway bariery wejcia,

  wzrost poziomu dominacji byby oczywisty.

 • Firmy buduj bariery wejcia.


Fakty

Fakty

Utorowanie:

 • pogarszanie si jakoci produktw

 • rozmnoenie produktw

 • eskalacja

  Powszechna presja cenowa


Nieuczciwe praktyki zielona ksi ga

Nieuczciwe praktyki (Zielona Ksiga)

 • wieloznaczne warunki umowne

 • brak pisemnej umowy

 • zmiany umowy z moc wsteczn

 • nieuczciwe przeniesienie ryzyka handlowego

 • nieuczciwe wykorzystanie informacji

 • nieuczciwe rozwizanie stosunku handlowego

 • Mi - przedsibiorstwa


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Nieuczciwe praktyki handlowe s zazwyczaj narzucane w sytuacji braku rwnowagi przez silniejsz stron stronie sabszej, ktra czsto nie moe sobie pozwoli na rezygnacj z nieuczciwej relacji i wybr innego kontrahenta ze wzgldu na koszty zwizane z tak zmian lub brak alternatywy wobec silniejszej strony umowy. Naley zauway, e rdem braku rwnowagi moe by kada ze stron relacji B2B: ofiarami nieuczciwych praktyk handlowych mog pa tak detalici, jak i dostawcy, a praktyki te mog mie miejsce na kadym etapie acucha dostaw B2B produktw detalicznych.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Praktyki te polegaj m.in. na nieprzekazywaniu wystarczajco szczegowych informacji na temat warunkw umowy, daniu zapaty za towary lub usugi, ktre nie maj dla jednej ze stron umowy adnej wartoci, jednostronnej zmianie warunkw umowy lub zmianie tyche warunkw z moc wsteczn, czy te na pobieraniu patnoci za fikcyjne usugi lub uniemoliwieniu kontrahentom zaopatrywania si w innych pastwach czonkowskich, co prowadzi do geograficznego podziau jednolitego rynku.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Na optymalnie funkcjonujcym rynku brak zaufania midzy innymi stronami skutkowaby zmian kontrahenta. Wysokie koszty tej zmiany lub sam brak takiej moliwoci w konkretny sposb przedkadaj si na powstanie przewagi przetargowej, co moe skania silniejsz stron do podejmowania nieuczciwych zachowa.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Narzucenie nieuczciwych praktyk handlowych na poszczeglnych etapach acucha dostaw B2B produktw spoywczych i niespoywczych moe mie negatywny wpyw na przedsibiorstwa, co z kolei moe wywoa niekorzystne skutki w caej gospodarce.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • W dokumencie roboczym sub Komisji towarzyszcym sprawozdaniu dotyczcym nadzoru nad rynkiem detalicznym jako przykad podano przypadek mleka UHT we Francji, gdzie wedug badania Observatoire de prix et des marges przeprowadzonego przez FranceAgrimer udzia ceny producenta (nie mary) w kocowej cenie konsumpcyjnej mleka UHT spad z 32,2% do 25,9% w latach 2005-2009, co wyranie ograniczyo zdolno producentw do inwestowania.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Wiele nieuczciwych praktyk handlowych moe by zwizanych z kwestiami patnoci, ktre s bezporednio powizane z mechanizmem ksztatowania si cen midzy dostawcami, porednikami i detalistami. Na przykad z badania na temat obrotu towarami konsumenckimi codziennej potrzeby przeprowadzonego w ostatnim czasie przez fiski organ ds. konkurencji wynika, e 90% przedsibiorstw, ktre wizay si z mao wymiernymi korzyciami. Czasami patnoci tego rodzaju stanowiy wstpny warunek podjcia wsppracy handlowej i nie wizay si z adnym realnym wiadczeniem w zamian za t patno.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Nieuczciwe praktyki handlowe mog niekorzystnie oddziaywa na inwestycje i innowacje, poniewa prowadz do ograniczenia przychodw i powoduj brak pewnoci. Brak pewnoci w kontekcie planowania biznesowego mog zwaszcza rodzi nieuczciwe warunki narzucane z moc wsteczn, ktre mog rwnie skutkowa ograniczeniem inwestycji. Obliczenia wysokoci zwrotu z inwestycji uwzgldniaj ocen potencjalnego ryzyka.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Ponadto panuje przekonanie, e nieuczciwe praktyki handlowe mog mi niekorzystny wpyw na transgraniczn wymian handlow oraz mog zakca waciwe funkcjonowanie jednolitego rynku. Na przykad dostawcy mog nie chcie prowadzi interesw z zagranicznymi detalistami z obawy o to, by nie pa ofiar nieuczciwych praktyk handlowych w obcym sobie otoczeniu prawnym w innym pastwie.


Straty literatura

straty (literatura)

- zmniejszenie inwestycji dostawcw (szczeglnie maych i rednich)

- spowolnienie innowacji

- marnotrawstwo


Model a cucha zdominowanego wracamy do g wnych pyta

Model acucha zdominowanego (wracamy do gwnych pyta).

Dalsze rozwaania sprowadzaj si do szukania odpowiedzi na dwa pytania:

 • W jaki sposb handel detaliczny, bdcy prost nie wymagajc szczeglnych kompetencji dziaalnoci, przej kontrol nad acuchami dostaw w brany ywnociowej?

 • Dlaczego handel detaliczny tak powszechnie stosuje nieuczciwe praktyki?


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Zjawiska te s dobrze znane. Czsto s one przedmiotem dyskusji. Przytacza si wiele przykadw dowodzcych zego, zawodnego rynku. Dziennikarze podaj dziesitki dziwnych cen(np.: kilogram jabek u producenta na Mazowszu kosztuje 40 gr, a w Warszawie 4 z.). Wspomniana Zielona Ksiga informuje midzy innymi, i udzia ceny producenta mleka UHT w cenie detalicznej wynosi w 2009 roku 26%. Biorc pod uwag rne rda naley przyj, e udzia ceny producenta w cenach supermarketw rzadko przekracza 30%. Tu rodzi si dodatkowe pytanie: jak to jest moliwe na rynku UE?


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Pierwsze pytanie trzeba postawi w kontekcie wygaszanych powszechnie w przeszoci pogldw, i handel detaliczny to sektor o niskich barierach wejcia. W historii ycia gospodarczego mona odnale wiele opisw gwatownego wzrostu liczby sklepw w okresach bessy i kryzysw. Zjawisko to tumaczono wanie niskimi barierami wejcia.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Aby uzasadni tez, i dominacja nad dostawcami jest podstaw budowy barier wejcia w brany handlu detalicznego (barier w postaci niskich cen i wysokich kosztw marketingowych) naley wpierw przeanalizowa praw stron modelu brany Portera. Jeli pominie si cenowe bariery wejcia, to handel dominuje jedynie nad odbiorcami. Wystpuje silna presja cenowa, ktra moe nawet prowadzi do celowego obniania jakoci. Aby przebi rywali i zwikszy sprzeda, handel wymusza na dostawcach obnik, zarwno cen jak i jakoci. Detal utrzymuje pewien poziom dominacji nad klientami dziki intensywnemu oddziaywaniu marketingu i pobudzaniu powszechnej dzi w handlu i produkcji presji cenowej.


1 model portera

1) Model Portera

* rentowno zaley od poziomu konkurencji

** poziom konkurencji zaley od 5 czynnikw


Model portera

Model Portera

Groba wej

(nowe produkty)

Rywalizowanie midzy przedsibiorstwami sektora

Sia przetargowa dostawcw

Sia przetargowa nabywcw

Substytuty


2 bariery wej cia

2) Bariery wejcia

ekonomika skali

wysoki poziom technologiczny

brak dostpu do kanaw dystrybucji

bariery formalne i celne


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

niskie bariery

wejcia

wejcia

zdobywanie wadzy nad

handel detaliczny odbiorcami

silna rywalizacja - marketing

- presja cenowa

ataki ze strony substytutw


Limit pricing i wysokie koszty marketingu likwidacja gro by nowych wej

limit pricingi wysokie koszty marketingulikwidacja groby nowych wej

handel detaliczny

niskie mare

niskie mare

odstraszaj substytuty

straty z powodu niskich mar

rekomenduj dostawcy (i pracownicy)


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Tak wic omawiany model mona sprowadzi do szeciu zjawisk:

1a) wysokie koszty marketingu buduj bariery wejcia,

1b) intensywny marketing daje wadz nad odbiorcami,

2a) w brany wystpuje silna konkurencja cenowa,

2b) limit pricingtworzy bariery wejcia,

2c) niskie ceny odstraszaj oferentw usug substytucyjnych,

3) dostawcy (producenci) i pracownicy akceptuj niskie ceny i nieuczciwe praktyki.

rdo: opracowanie wasne z wykorzystaniem modelu brany, M.E. Porter


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Rosario


Chiny koszt t shirta w gr

Chinykoszt T-Shirta w gr

 • koszty fabryczne 22

 • praca 37

 • porednik 56

 • mara fabryczna 180

 • transport + ubezpieczenie 280

 • podatki 40

 • materiay + wykoczenie 1150

  Razem 1802 = 18z

 • cena 45 zotych

 • mara 27 z


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Europakoszt T-shirtakoszty fabryczne 40praca 400mare fabryczne 300transport +ubezpieczenia30podatki 40materiay i wykoczenie 2000 razem 2810=28z cena 45zotych


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • 10 z za 19 godzin pracy. Wyzysk w fabryce produkujcej ubrania dla Lidla.

 • Pracownicy z Bangladeszu pracuj po 19 godzin zamknici w hali produkcyjnej informujc BBC. Sprawa dotyczy fabryki Ha Meem Sportswear, ktra produkuje m.in. ubrania dla Lidla.

 • Praca od 7 rano do 2:30 w nocy, sze zmian z rzdu, pod kluczem. W razie jakiekolwiek wypadku pracownicy zdani s sami na siebie. Wyzyskiem robotnikw z Dhaki zaj si reporter BBC, ktry by wiadkiem ich niewolniczej pracy. ycie w fabryce obserwowa w zaparkowanym nieopodal samochodzie.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Zdjcia z dramatu, jaki 24 kwietnia rozegra si w Dhace, byskawicznie obiegy cay wiat. Liczba ofiar zawalania si budynku Rana Plaza, w ktrym mieciy si fabryki odziey, rosa z dnia na dzie. Bilans by przeraajcy pod gruzami zgino ponad 1,1 tys. pracownikw budynku, szyjcych ubrania znanych marek odzieowych z caego wiata.

 • Teraz na podstawie zdj z miejsca katastrofy CleanClothes Polska, koalicja organizacji dziaajcych na rzecz poprawy warunkw pracy w przemyle odzieowym, przekonuje, e bya wrd nich take polska marka Cropp. Marka naley do firmy LPP SA, jednej z najwikszych firm odzieowych w Polsce, ktra produkuje m.in. ubrania Reserved, House, Mohito i Sinsay.


Model dominacji w globalnych a cuchach odzie owych

Model dominacji w globalnych acuchach odzieowych

 • Lean Supply Chain

 • Agile Supply Chain

  Model acucha dostaw

  P.B. Schary, T. Skjott-Larsen


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

technika

technologia

zaplecze

badawcze

marka

marketing

relacje z klientami

nowy produkt

acuch poday

niskie ceny dziki dominacji

elastyczno dziki chaupnictwu i wymuszaniu czasu pracy

Agile Lean


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Szczeglne cechy brany odzieowej

 • bardzo zmienny, wraliwy na mod popyt

 • ogromna presja cenowa ze strony klientw

  Haso: CCC


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Czsto porwnuje si tylko koszty zakupu

i koszty dostarczania do magazynu odbiorcy.

Czynnik decydujcy: cena pracy

Np.: UK6 /h

Maroko2 /h

Indie1 /h


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

Koszty niewidoczne

 • Bezporednie koszty zakupw (wyjazdy, komunikacja)

 • Koszty zarzdzania (monitoringu) transakcjami i koszty pomocy udzielonej dostawcy


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Koszty utraconej sprzeday

  • duszy czas dostawy i mniejszy poziom wizualizacji prowadz do:

   • wyszych zapasw,

   • strat z tytuu sprzeday po niszych cenach

  • opnienia w produkcji przenosz si na opnienia w dostawie tym czciej, im bardziej odlegy jest dostawca.


Suplement gorzka prawda o cukrowej gor czce

SuplementGorzka prawda o cukrowej gorczce

Aby zaspokoi potrzeby wiatowych gigantw Coca-Coli czy PepsiCo. przemysowi producenci cukru niszcz lokalne wsplnoty i wypieraj je z ich terenw alarmuje organizacja humanitarna Oxfam.


Maciej czarnecki

Maciej Czarnecki

 • W rod ukaza si jej raport Gorczka cukru, ktry opisuje ekspansj koncernw na ziemie zamieszkiwane przez tradycyjne lokalne spoecznoci.

 • Od 1961r. wiatowa produkcja cukru wzrosa ponaddwukrotnie, do 176 mln ton w ubiegym roku. Do 2020 r. ma zwikszy si o kolejnych 25 proc.

 • Rozwj produkcji ma swoj cen: Oxfam opisuje, jak potne firmy z brany cukrowniczej wypychaj rolnikw czy rybakw z ich terenw, aby zrobi miejsce pod kolejne plantacje trzciny cukrowej. Skala zjawiska jest ogromna. Tylko od 2000r. zajto w ten sposb ok. 4 mln ha ziem. Autorzy raportu zastrzegaj jednak, e z uwagi na brak jawnoci takich umw ten obszar jest prawdopodobnie znacznie wikszy.


Dominacja w a cuchach dostaw podej cie abdukcyjne

 • Oxfam zbada zwizki kontrowersyjnych cukrowni ze wiatowymi potentatami na rynku spoywczym. Np. w latach 2011 i 2012 dwa statki z cukrem ze SreAmbel zamwia londyska Tate & LyleSugars, ktra zaopatruje midzy innymi Coca Col i PepsiCo. Oba koncerny miay te uywa cukru wyprodukowanego przez UsinaTrapiche. Z kolei sie Associated British Foods jest wacicielem Illovo, cukrowego potentata w Afryce, ktry pojawia si w medialnych doniesieniach o konfliktach o ziemi w Zambii, Malawi czy Mali.


 • Login