2013 vi lxxvii t rv ny a feln ttk pz sr l
Download
1 / 20

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről. Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály. Kire terjed ki az új Fktv . hatálya ?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről' - yael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2013 vi lxxvii t rv ny a feln ttk pz sr l

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Pásztor Tibor

főosztályvezető

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

Képzési Főosztály


Kire terjed ki az új Fktv. hatálya ?

 • Felnőttképzésben részt vevő, és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre

 • A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőtt-képzésben is részt vevő személyre

 • Felnőttképzési tevékenységet folytató jogalanyokra

 • Szakértőkre

 • Kamarákra

 • Támogatást nyújtókra

 • Gyakorlati képzést szervezőkre

 • Hatóságra (állami szakképzési és felnőttképzési szerv)

 • OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (NYAK)


Hat lya nem terjed ki
Hatálya nem terjed ki

 • a honvédelemmel, a büntetés-végrehajtással, a rendészet és a katasztrófa elleni védekezéssel, a polgári titkosszolgálatok irányításával kapcsolatos képzésekre

 • OKJ és nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére

 • belső egyházi jogi személyekre, általuk létesített és fenntartott egyházi intézményekre

 • a közszolgálati tisztviselők képzéseire

 • az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre

 • a pedagógus-továbbképzésekre

 • a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzésekre

 • a hatósági jellegű képzésekre

 • az állami felnőttképzési intézmény kötelező képzéseire

 • a bírák szakmai képzéseire


Felnőttképzési tevékenység képzési körei

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítés

 • Támogatott egyéb szakmai képzés

 • Általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés

 • Támogatott egyéb képzés

 • Felnőttképzési tevékenység a nem támogatott képzés, ha az e törvényben foglaltak alapján szervezik.


Meghat roz sok
Meghatározások

 • általános nyelvi képzés:az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés;

 • egyéb képzés:az általános műveltség növelését vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza;

 • egyéb szakmai képzés:valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges;

 • támogatott képzés:részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés;


A feln ttk pz si tev kenys g folytat s nak enged lyez se i
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése I.

 • Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető (törvénynek megfelelően).

 • A kérelmet a hatóságnál kell benyújtani, a hatóság hatvan napon belül dönt (kiadás, módosítás, kiegészítés).

 • Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén az intézmény nyújtja be kérelmét a hatósághoz.

 • Nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője egy olyan intézmény képviselője (vagy volt képviselője), amely intézmény engedélyét teljesen visszavonták.


A feln ttk pz si tev kenys g folytat s nak enged lyez se ii
A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése II.

 • A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az eljárást (kiadás, módosítás, kiegészítés). Az eljárás szakértői bizottság bevonása nélkül kerül lefolytatásra, ha OM-azonosítóval rendelkező intézmény kérelme olyan OKJ-s képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában.

 • A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről (közhiteles hatósági nyilvántartás).

 • Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi.

 • Az engedélyeztetési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.


A feln ttk pz si szak rt i rendszer
A felnőttképzési szakértői rendszer engedélyezése II.

 • szakértőként a hatóság vagy a kamaraengedélyével rendelkező személy vehető igénybe

 • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását a hatóság, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatását a kamara engedélyezi (kérelem)

 • a hatósághattagúFelnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet, mely javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként működik

 • FSZB megállapítja, hogy mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható

 • FSZB elnökét, tagjait a miniszter nevezi ki és menti fel négyéves időtartamra


Az enged ly felt telei i
Az engedély feltételei I. engedélyezése II.

Engedély azon jogalanynak adható, amely rendelkezik

 • szakértő által előzetesen minősített képzési programmal,

 • képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,

 • minőségbiztosítási rendszerrel,

 • információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

 • ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel,

 • minőségcélokat határoz meg,

 • vagyoni biztosítékkal


Feln ttk pz si inform ci s rendszer
Felnőttképzési információs rendszer engedélyezése II.

A hatóság a nyilvántartás adataiból, a szakmai vizsgáztatás adataiból, a támogató, támogatási program, intézmény, területi egység, továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza

 • az induló képzési létszámra,

 • a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára,

 • a képzésből kimaradtak létszámára,

 • a vizsgára bocsátottak létszámára,

 • a vizsgán megjelentek létszámára,

 • a sikeresen vizsgázók létszámára,

 • az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére,

 • a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatokat.


Feln ttk pz si szakmai programk vetelm nyek
Felnőttképzési szakmai programkövetelmények engedélyezése II.

 • célja az egységes követelményrendszer kialakítása

 • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti

 • nyilvántartásba vételről, módosításról, törlésről öttagú bizottság dönt (három tag kamara, egy tag agrárkamara, egy tag miniszter)

 • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, melynek tartalmaznia kell:

  • szakmacsoport megjelölés

  • A Magyar Képesítési Keretrendszer szintjének megjelölését

  • bemeneti kompetenciákat

  • a szakmai végzettséggel ellátható munkaterület leírását

  • minimális és maximális óraszámát

  • szakmai követelmények leírását

  • elméleti és gyakorlati képzési idő arányát

  • végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit

 • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános


Feln ttk pz si nyelvi programk vetelm nyek
Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények engedélyezése II.

 • célja az egységes követelményrendszer kialakítása

 • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság vezeti

 • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, tartalmaznia kell:

  • nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának megfelelő megnevezését

  • bemeneti kompetenciákat

  • minimális és maximális óraszámát

  • tananyagegységek megjelölését

  • a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit

 • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános


A k pz si program tartalma
A képzési program tartalma engedélyezése II.

A képzési program (OKJ) a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, valamint (támogatott egyéb szakmai, nyelvi) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet.

A képzési programnak tartalmaznia kell:

 • a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát,

 • megszerezhető kompetenciát,

 • bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

 • tervezett képzési időt,

 • képzés formájának meghatározását (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás),

 • a tananyag egységeit, ezek részletes leírását,

 • maximális csoportlétszámot,

 • teljesítmény értékelő rendszer leírását,

 • egyes tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,

 • személyi és tárgyi feltételeket.


Az enged llyel rendelkez k pz int zm nyek ellen rz se jogk vetkezm nyek i
Az engedéllyel rendelkező képző intézmények ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

 • a hatóság a jogszabályi előírások megtartását felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával ellenőrzi kétévenként legalább egy alkalommal

 • ha a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig bírságot szab ki

 • ha a jogszabálysértést nem szünteti meg, engedélyét visszavonja

 • a hatóság ellenőrzési tevékenységét a gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara bevonásával látja el

 • a hatóság az engedély visszavonását honlapján közzéteszi.


A feln ttk pz s t mogat s nak forr sai
A felnőttképzés támogatásának forrásai ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

 • A felnőttképzés támogatásának forrásai:

  • a központi költségvetés

  • európai uniós források

  • szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére elszámolható része

 • a támogatott a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását, támogatást nyújtó szervezet nevét az intézménnyel közölni

 • a miniszter rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet

 • a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani


Hat s g feladatai
Hatóság feladatai ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

 • felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése

  • 60 napon belül dönt a kérelemről, bejelentés alapján 15 napon belül kiegészíti

  • szakértői bizottság igénybevételével/igénybevétel nélkül lefolytatja az eljárást

 • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának engedélyezése

 • Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) működtetése

 • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése

 • elkészíti a nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását

 • ellenőrzi a jogszabályi előírások megtartását (felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával) – 2 évente legalább egy alkalommal

 • nyilvántartások vezetése, honlapon közzététel


Kamara feladatai
Kamara feladatai ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

 • felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának engedélyezése, nyilvántartás vezetése, honlap

 • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése

 • az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását

 • ellenőrzésben részvétel a képzések gyakorlati képzési részére vonatkozóan


Tmeneti rendelkez sek
Átmeneti rendelkezések ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

 • intézmény-akkreditációval rendelkező intézmények

  • a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján 2014. augusztus 31-ig (vagy az intézményakkreditáció lejártáig, ha korábban veszti hatályát),

  • a 2013. január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig

   a 2013. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést.

 • az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában

  • 2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai 2014. augusztus 31-ig,

  • a 2013. január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig

   megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak.

  • E törvény rendelkezéseit a 2013. augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni.

  • A 2013. szeptember 1-jén folyamatban levő, a felnőttképzési tevékenység folytatásával és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az állami foglalkoztatási szerv jár el.


Rendeletek
Rendeletek ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

Rendeletben meghatározottak lesznek:

 • engedélyezési eljárás

 • pályakövetési rendszer

 • a digitális írástudás képzésekhez kapcsolása

 • a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályai

 • igazgatási szolgáltatási díjak köre, mértéke

 • szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei

 • az OKJ képzések esetén a gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének szabályai

 • a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer

 • a programkövetelmények besorolási szempontjai

 • azok a képzések, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet

 • a bemeneti kompetenciamérésre vonatkozó szabályok.


Pasztortibor @ lab hu

Köszönöm a figyelmüket! ellenőrzése, jogkövetkezmények I.

[email protected]


ad