Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej
Download
1 / 21

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej - PowerPoint PPT Presentation


 • 297 Views
 • Uploaded on

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej. Cele szkolenia. zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej' - yadid


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Cele szkolenia
Cele szkolenia

 • zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy

 • przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych

 • pokazanie sposobów pracy wychowawczej (i częściowo również terapeutycznej) z uczestnikami aktów agresji i przemocy

 • zachęcenie zespołu do doskonalenia kompetencji i umiejętności psychopedagogicznych


Przyczyny agresji i przemocy w szkole
Przyczyny agresji i przemocy w szkole

 • szkoły są słabo strzeżone – brak dorosłych (nauczycieli) w „miejscach przemocy” (szatniach, toaletach, przy wejściu do szkoły)

 • szkoły są często otwarte dla obcych – brak ochrony czy monitoringu przy drzwiach wejściowych

 • nauczyciele bywają lekkomyślni – pozostawianie uczniów bez opieki w salach lekcyjnych i na korytarzach

 • istnieje przyzwolenie na agresywne zachowania – brak reakcji dorosłych na przejawy agresji, stosowanie przez nich agresji wobec uczniów

 • przemoc jest dostrzegana, ale nauczyciele i uczniowie nie wiedzą, jak się wobec niej zachować (brak strategii)

 • zachowania destrukcyjne pozostają nieujawnione – strach uczestników zdarzeń

 • system sankcji jest zbyt pobłażliwy lub stosowany niekonsekwentnie – brak lub zbyt niskie kary dla sprawców


Co zapewnia skuteczn interwencj wobec zachowa agresywnych i przemocowych
Co zapewnia skuteczną interwencję wobec zachowań agresywnych i przemocowych?

 • system norm szkolnych i sankcji za ich naruszanie

 • kodeks postępowania wobec sprawców

 • odpowiednie przygotowanie kadry

 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi


Agresja i przemoc rodzaje interwencji
Agresja i przemoc agresywnych – rodzaje interwencji

 • interwencja w szkole – np. rozmowa wyjaśniająca, sankcje, rozmowa z rodzicami uczniów, praca z grupą klasową

 • powiadomienie policji lub innych instytucji


Post powanie wobec uczestnik w akt w agresji i przemocy
Postępowanie wobec uczestników aktów agresji i przemocy agresywnych

 • przerwanie aktu agresji lub przemocy

 • zatrzymanie sprawcy

 • udzielenie pomocy ofierze

 • przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej

 • zastosowanie wobec sprawcy sankcji

 • naprawienie szkody przez sprawcę

 • zdiagnozowanie sprawcy i ofiary

 • zaplanowanie z nimi pracy indywidualnej

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych z grupą klasową

 • podjęcie współpracy z rodzinami sprawcy i ofiary


Wiczenie sprawdzaj ce
Ćwiczenie sprawdzające agresywnych

– Jak radzicie sobie w sytuacjach ryzykownych?


R nice mi dzy agresj a przemoc
Różnice między agresją agresywnych a przemocą

Agresja

Przemoc

zachowanie stale się powtarza

sprawca ma przewagę nad ofiarą

ofiara jest starannie wybrana, zawsze ta sama

zachowanie utrwala się

sprawca i ofiara są usztywnione w swoich rolach i ciągle je odgrywają

 • zachowanie jest jednorazowe

 • układ sił sprawcy i ofiary jest zbliżony

 • ofiara jest często przypadkowa

 • zachowanie ustaje, gdy emocje zostaną rozładowane lub cel osiągnięty

 • sprawca może stać się ofiarą innego sprawcy


Cechy ofiar przemocy
Cechy ofiar przemocy agresywnych

Ofiara pasywna

Ofiara prowokująca

rozkojarzona

niespokojna

nadaktywna

irytująca otoczenie

konfliktowa

 • wrażliwa

 • nieśmiała

 • niepopularna wśród rówieśników

 • bez przyjaciół

 • niepewna siebie

 • oodmiennym wyglądzie lub cechach

 • blisko dorosłych


Cechy sprawc w
Cechy sprawców agresywnych

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

ma niskie poczucie własnej wartości

przeżywa głębokie frustracje i silny stres

nie potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem, rozładowywać negatywnych emocji ani konstruktywnie rozwiązywać problemów

 • jest pozbawiony skrupułów

 • ma zablokowane emocje

 • ma niskie poczucie własnej wartości

 • wierzy, że dzięki stosowaniu agresji osiągnie sukces

 • nie zna innych sposobów samorealizacji


Wiczenie
Ćwiczenie agresywnych

– Jak dokonać poprawnej diagnozy ucznia-ofiary lub ucznia-sprawcy


Przerwa 15 minut
Przerwa agresywnych 15 minut


Post powanie wobec sprawcy
Postępowanie wobec sprawcy agresywnych

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

trening kontrolowania złości

ćwiczenie empatii

uczenie społecznie akceptowanych form radzenia sobie z napięciem

 • konsekwentne karanie przejawów agresji

 • konsekwentne wynagradzanie prospołecznych zachowań,

 • trening umiejętności społecznych (grupy, które się tworzy, aby uwrażliwiać na innych)


Jak pracowa z uczniem ofiar
Jak pracować z uczniem-ofiarą? agresywnych

 • skonfrontować go ze sprawcami i doprowadzić do zadośćuczynienia z ich strony

 • uświadomić mu, że przyjął rolę ofiary i pomóc przełamać schematy myślowe sprzyjające tej postawie

 • pomóc mu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa

 • uczyć go zaspokajania własnych potrzeb

 • uczyć go, jak powinien zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, bronić przed aktami przemocy i gdzie może szukać pomocy

 • rozwijać u niego asertywność


Umiej tno ci pomagaj ce przeciwstawia si przejawom agresji i przemocy
Umiejętności pomagające agresywnych przeciwstawiać się przejawom agresji i przemocy

 • komunikacja interpersonalna

 • asertywność

 • odpowiedzialność

 • wrażliwość

 • empatia

 • radzenie sobie z trudnymi emocjami

 • odporność na stres

 • odwaga

 • współpraca


Zawieranie kontrakt w z uczniem sprawc wskaz wki
Zawieranie kontraktów agresywnych z uczniem-sprawcą – wskazówki

Określ i zapisz w kontrakcie:

 • jakie zachowania ucznia-sprawcy są niedozwolone

 • do czego zobowiązuje się uczeń (forma zadośćuczynienia, zmiana postępowania, praca nad wybranymi aspektami swojej osobowości)

 • jak ma wyglądać jego relacja z uczniem-ofiarą

 • do czego zobowiązują się rodzice ucznia-sprawcy (poświęcenie mu większej ilości czasu, rozmawianie z nim o jego problemach, systematyczny kontakt z wychowawcą)


Dzia ania interwencyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne
Działania interwencyjne agresywnych wobec sprawców – instytucje pozaszkolne

 • powiadomienie policji (lub sądu rodzinnego)

 • ustalenie okoliczności zdarzenia

 • decyzja sądu o zastosowaniu działań korekcyjnych


Dzia ania korekcyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne
Działania korekcyjne wobec agresywnych sprawców – instytucje pozaszkolne

 • upomnienie

 • zobowiązanie do określonego postępowania (np. przeproszenia ofiary)

  - uczestnictwo w zajęciach wychowawczych lub terapeutycznych,

  - powstrzymanie się od przebywania w pewnych środowiskach/miejscach

 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców/opiekunów lub kuratora

 • skierowanie do instytucji o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, ośrodku (np. wychowawczym, socjoterapii) lub zakładzie poprawczym

 • zastosowanie innych środków, np. przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym


Jakie umiejętności i kompetencje agresywnych powinni posiadać nauczyciele, aby skutecznie interweniować wobec przejawów agresji i przemocy?


Kompetencje i umiej tno ci psychopedagogiczne nauczycieli
Kompetencje i umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli agresywnych

 • umiejętność identyfikacji problemu i uczestników aktu agresji lub przemocy

 • znajomość przepisów (norm szkolnych, statutu szkoły, przepisów oświatowych i karnych)

 • podstawowa wiedza z zakresu psychologii

 • odporność na stres

 • opanowanie

 • umiejętności interpersonalne

 • konsekwencja w postępowaniu

 • samokształcenie (obserwacja, analiza, zmiana)

 • dokształcanie (warsztaty, kursy, studia podyplomowe)


Podsumowanie
Podsumowanie agresywnych

– Czy wszystkie cele szkolenia zostały osiągnięte? (Które nie?)

– Co dały wam zajęcia? Dlaczego?

– Czego w nich zabrakło?


ad