Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej - PowerPoint PPT Presentation

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej
Download
1 / 21

 • 267 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej. Cele szkolenia. zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole Szkolenie rady pedagogicznej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej

Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkoleSzkolenie rady pedagogicznej


Cele szkolenia

Cele szkolenia

 • zapoznanie nauczycieli z rodzajami interwencji wobec sprawców aktów agresji i przemocy

 • przedstawienie możliwości prawnych postępowania w sytuacjach kryzysowych

 • pokazanie sposobów pracy wychowawczej (i częściowo również terapeutycznej) z uczestnikami aktów agresji i przemocy

 • zachęcenie zespołu do doskonalenia kompetencji i umiejętności psychopedagogicznych


Przyczyny agresji i przemocy w szkole

Przyczyny agresji i przemocy w szkole

 • szkoły są słabo strzeżone – brak dorosłych (nauczycieli) w „miejscach przemocy” (szatniach, toaletach, przy wejściu do szkoły)

 • szkoły są często otwarte dla obcych – brak ochrony czy monitoringu przy drzwiach wejściowych

 • nauczyciele bywają lekkomyślni – pozostawianie uczniów bez opieki w salach lekcyjnych i na korytarzach

 • istnieje przyzwolenie na agresywne zachowania – brak reakcji dorosłych na przejawy agresji, stosowanie przez nich agresji wobec uczniów

 • przemoc jest dostrzegana, ale nauczyciele i uczniowie nie wiedzą, jak się wobec niej zachować (brak strategii)

 • zachowania destrukcyjne pozostają nieujawnione – strach uczestników zdarzeń

 • system sankcji jest zbyt pobłażliwy lub stosowany niekonsekwentnie – brak lub zbyt niskie kary dla sprawców


Co zapewnia skuteczn interwencj wobec zachowa agresywnych i przemocowych

Co zapewnia skuteczną interwencję wobec zachowań agresywnych i przemocowych?

 • system norm szkolnych i sankcji za ich naruszanie

 • kodeks postępowania wobec sprawców

 • odpowiednie przygotowanie kadry

 • współpraca z instytucjami pozaszkolnymi


Agresja i przemoc rodzaje interwencji

Agresja i przemoc – rodzaje interwencji

 • interwencja w szkole – np. rozmowa wyjaśniająca, sankcje, rozmowa z rodzicami uczniów, praca z grupą klasową

 • powiadomienie policji lub innych instytucji


Post powanie wobec uczestnik w akt w agresji i przemocy

Postępowanie wobec uczestników aktów agresji i przemocy

 • przerwanie aktu agresji lub przemocy

 • zatrzymanie sprawcy

 • udzielenie pomocy ofierze

 • przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej

 • zastosowanie wobec sprawcy sankcji

 • naprawienie szkody przez sprawcę

 • zdiagnozowanie sprawcy i ofiary

 • zaplanowanie z nimi pracy indywidualnej

 • przeprowadzenie zajęć warsztatowych z grupą klasową

 • podjęcie współpracy z rodzinami sprawcy i ofiary


Wiczenie sprawdzaj ce

Ćwiczenie sprawdzające

– Jak radzicie sobie w sytuacjach ryzykownych?


R nice mi dzy agresj a przemoc

Różnice między agresją a przemocą

Agresja

Przemoc

zachowanie stale się powtarza

sprawca ma przewagę nad ofiarą

ofiara jest starannie wybrana, zawsze ta sama

zachowanie utrwala się

sprawca i ofiara są usztywnione w swoich rolach i ciągle je odgrywają

 • zachowanie jest jednorazowe

 • układ sił sprawcy i ofiary jest zbliżony

 • ofiara jest często przypadkowa

 • zachowanie ustaje, gdy emocje zostaną rozładowane lub cel osiągnięty

 • sprawca może stać się ofiarą innego sprawcy


Cechy ofiar przemocy

Cechy ofiar przemocy

Ofiara pasywna

Ofiara prowokująca

rozkojarzona

niespokojna

nadaktywna

irytująca otoczenie

konfliktowa

 • wrażliwa

 • nieśmiała

 • niepopularna wśród rówieśników

 • bez przyjaciół

 • niepewna siebie

 • oodmiennym wyglądzie lub cechach

 • blisko dorosłych


Cechy sprawc w

Cechy sprawców

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

ma niskie poczucie własnej wartości

przeżywa głębokie frustracje i silny stres

nie potrafi się sprawnie komunikować z otoczeniem, rozładowywać negatywnych emocji ani konstruktywnie rozwiązywać problemów

 • jest pozbawiony skrupułów

 • ma zablokowane emocje

 • ma niskie poczucie własnej wartości

 • wierzy, że dzięki stosowaniu agresji osiągnie sukces

 • nie zna innych sposobów samorealizacji


Wiczenie

Ćwiczenie

– Jak dokonać poprawnej diagnozy ucznia-ofiary lub ucznia-sprawcy


Przerwa 15 minut

Przerwa15 minut


Post powanie wobec sprawcy

Postępowanie wobec sprawcy

Agresja instrumentalna

Agresja emocjonalna

trening kontrolowania złości

ćwiczenie empatii

uczenie społecznie akceptowanych form radzenia sobie z napięciem

 • konsekwentne karanie przejawów agresji

 • konsekwentne wynagradzanie prospołecznych zachowań,

 • trening umiejętności społecznych (grupy, które się tworzy, aby uwrażliwiać na innych)


Jak pracowa z uczniem ofiar

Jak pracować z uczniem-ofiarą?

 • skonfrontować go ze sprawcami i doprowadzić do zadośćuczynienia z ich strony

 • uświadomić mu, że przyjął rolę ofiary i pomóc przełamać schematy myślowe sprzyjające tej postawie

 • pomóc mu wzmocnić poczucie własnej wartości oraz poczucie bezpieczeństwa

 • uczyć go zaspokajania własnych potrzeb

 • uczyć go, jak powinien zachowywać się w sytuacjach zagrożenia, bronić przed aktami przemocy i gdzie może szukać pomocy

 • rozwijać u niego asertywność


Umiej tno ci pomagaj ce przeciwstawia si przejawom agresji i przemocy

Umiejętności pomagające przeciwstawiać się przejawom agresji i przemocy

 • komunikacja interpersonalna

 • asertywność

 • odpowiedzialność

 • wrażliwość

 • empatia

 • radzenie sobie z trudnymi emocjami

 • odporność na stres

 • odwaga

 • współpraca


Zawieranie kontrakt w z uczniem sprawc wskaz wki

Zawieranie kontraktów z uczniem-sprawcą – wskazówki

Określ i zapisz w kontrakcie:

 • jakie zachowania ucznia-sprawcy są niedozwolone

 • do czego zobowiązuje się uczeń (forma zadośćuczynienia, zmiana postępowania, praca nad wybranymi aspektami swojej osobowości)

 • jak ma wyglądać jego relacja z uczniem-ofiarą

 • do czego zobowiązują się rodzice ucznia-sprawcy (poświęcenie mu większej ilości czasu, rozmawianie z nim o jego problemach, systematyczny kontakt z wychowawcą)


Dzia ania interwencyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne

Działania interwencyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne

 • powiadomienie policji (lub sądu rodzinnego)

 • ustalenie okoliczności zdarzenia

 • decyzja sądu o zastosowaniu działań korekcyjnych


Dzia ania korekcyjne wobec sprawc w instytucje pozaszkolne

Działania korekcyjne wobec sprawców – instytucje pozaszkolne

 • upomnienie

 • zobowiązanie do określonego postępowania (np. przeproszenia ofiary)

  - uczestnictwo w zajęciach wychowawczych lub terapeutycznych,

  - powstrzymanie się od przebywania w pewnych środowiskach/miejscach

 • ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego rodziców/opiekunów lub kuratora

 • skierowanie do instytucji o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym

 • umieszczenie w rodzinie zastępczej, ośrodku (np. wychowawczym, socjoterapii) lub zakładzie poprawczym

 • zastosowanie innych środków, np. przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym


Skuteczna interwencja wobec agresji i przemocy w szkole szkolenie rady pedagogicznej

Jakie umiejętności i kompetencje powinni posiadać nauczyciele, aby skutecznie interweniować wobec przejawów agresji i przemocy?


Kompetencje i umiej tno ci psychopedagogiczne nauczycieli

Kompetencje i umiejętności psychopedagogiczne nauczycieli

 • umiejętność identyfikacji problemu i uczestników aktu agresji lub przemocy

 • znajomość przepisów (norm szkolnych, statutu szkoły, przepisów oświatowych i karnych)

 • podstawowa wiedza z zakresu psychologii

 • odporność na stres

 • opanowanie

 • umiejętności interpersonalne

 • konsekwencja w postępowaniu

 • samokształcenie (obserwacja, analiza, zmiana)

 • dokształcanie (warsztaty, kursy, studia podyplomowe)


Podsumowanie

Podsumowanie

– Czy wszystkie cele szkolenia zostały osiągnięte? (Które nie?)

– Co dały wam zajęcia? Dlaczego?

– Czego w nich zabrakło?


 • Login