Rodina a blahoslavená Zdenka - PowerPoint PPT Presentation

Rodina a blahoslaven zdenka
Download
1 / 48

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodina a blahoslavená Zdenka. Rodina Schelingových. Zmysel vlastnej existencie. Čím vlastnú existenciu naplniť? V čo vlastne veriť? Kde sú ciele vyššie než človekovo zmyslové vyžitie?. A konečne :. Prečo je vlastne človek na svete? Prečo bol stvorený?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Rodina a blahoslavená Zdenka

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rodina a blahoslaven zdenka

Rodinaa blahoslavená Zdenka

Rodina Schelingových


Zmysel vlastnej existencie

Zmysel vlastnej existencie

 • Čím vlastnú existenciu

  naplniť?

 • V čo vlastne veriť?

 • Kde sú ciele vyššie než človekovo zmyslové vyžitie?


A kone ne

A konečne:

 • Prečo je vlastne človek na svete?

 • Prečo bol stvorený?

 • A prečo vôbec bol stvorený svet?

 • Čo bolo základnou pohnútkou k jeho vzniku?


Pod a z kladnej kres anskej teol gie

Podľa základnej kresťanskej teológie:

 • Trojjediný Boh ku svojej existencii nepotrebuje svet ani človeka, lebo je všemohúci, absolútne dokonalý a sám sebe úplne samostatný a na ničom nezávislý.

 • Napriek tomu však od večnosti mal zámer - svet a človeka vytvoriť.

 • Chcel rozmnožiť počet účastníkov na svojej láske.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Láska sa chce deliť, a preto vytvoril svet duchovný a svet hmotný. Sú úzko spojené, a preto pre tieto dva svety utvoril pevné normy spolunažívania.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Stvorením viditeľného a neviditeľného sveta vystúpil Boh z poriadku činnej abstrakcie do konkrétnej.

 • Boh stvoril konkrétny svet a človeka obdaril ho schopnosťami spoluvytvárať, tak pokračovať v jeho Tvorbe.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • A tak, prostredníctvom tejto spolutvorby, človek má oslavovať Boha.

 • Vrcholným prejavom tejto činnosti je krása.


P vodn povolanie loveka je

Pôvodné povolanie človeka je

aby bol rozmnožovateľom

 • krásy,

 • oslavy,

 • Lásky.


O hovor sv t p smo

Čo hovorí Sväté písmo?

 • 3 Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho:

Mt 19, 3 - 12


Rodina a blahoslaven zdenka

 • "Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?" 4 On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril 5 a povedal: "Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele"? 6 A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“


Rodina a blahoslaven zdenka

 • 7 Povedali mu: "Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?" 8 Odpovedal im: "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. 9 A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží."


Rodina a blahoslaven zdenka

 • 10 Jeho učeníci mu povedali: "Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa." 11 On im povedal: "Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. 12 Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."


J n pavol ii

Ján Pavol II.

nazval rodinu svätyňou života.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Rodina nie je umelým, človekom vymysleným, výtvorom,

  definovaným v stanovenom zákone,

  ale prvotným prirodzeným spoločenstvom osôb a základnou bunkou spoločnosti.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • V priebehu tisícročí nič a nikto nezmenil jej prirodzené zákonitosti, základné funkcie a význam.

 • Spochybnenie úlohy rodiny je proti prirodzenosti, vedie

  k utrpeniu jej členov a

  k spoločenskej deštrukcii.


Rodina a udsk pr va

Rodina a ľudské práva

 • Dokument Rodina a Všeobecná deklarácia ľudských práv predstavuje jeden z najväčších a najtrvalejších úspechov OSN.

 • Otázky rodiny v tomto dokumente obsahuje

  §16, ktorý má toto znenie:


Rodina a blahoslaven zdenka

 • 1. Muži a ženy bez ohľadu na rasu, národnosť alebo vierovyznanie majú právo

  po dosiahnutí plnoletosti uzavrieť manželstvo a založiť si rodinu.

  V súvislosti s uzatvorením manželstva, v priebehu jeho trvania a po jeho ukončení majú rovnaké práva.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • 2. Manželstvo môže byť uzatvorené len slobodne vyjadreným úplným súhlasom budúcich manželov.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • 3. Rodina je prirodzenou a základnou bunkou spoločnosti a má nárok na ochranu štátom a spoločnosťou.

 • Aby sa dalo lepšie domáhať prirodzených práv rodiny, vydala Apoštolská stolica Chartu práv rodiny


Rodina a blahoslaven zdenka

Povrázok

aktivita


V znam pohlavia ako zv zku

Význam pohlavia ako zväzku

 • Vieme, že ženské a mužské pohlavné bunky sa spájajú nerozlučiteľne.

 • Každý z nás je v skutočnosti obrazom zjednocujúceho a nerozlučiteľného spojenia na celý život – spojením toho, čo je najmužskejšie, s tým, čo je najženskejšie, toho, čo pochádza od otca, s tým, čo pochádza od matky.


Putzle aktivita

Putzle - aktivita


Pr ca so srdie kom aktivita

Práca so srdiečkom -aktivita

 • srdiečko, vystrihnúť a označiť na ňom koľko si myslia, že

  do vienka dostali od otca

  a koľko od mamy.

 • Označia to čiarou a prestrihnú.


Z ver 1

Záver 1:

 • Tieto dve úplne odlišné časti ako symboly tvoria po spojení jednotu a celok a pritom nestrácajú nič zo svojej identity, jednoty a odlišnosti.

 • Jedna z týchto častí je symbolom muža, druhá symbolom ženy. Keď sa putom lásky spoja do manželskej jednoty,

 • žena neprestáva byť sebou

 • ani muž neprestáva byť sebou


Ot zky

Otázky

 • Takto sme objavili črtu, ktorá obojstranne vyzdvihuje a posilňuje hodnoty pohlavia v manželstve.

 • Vytvorí symbol srdca jedna časť bez druhej?

 • Môže jedna časť, ktorá patrí k druhej časti zároveň rovnako patriť k tretej a neporušiť celok a jednotu symbolu?


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Dá sa v človeku oddeliť to, čo vo chvíli počatia získal od otca od toho, čo získal od matky?


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Spätný pohľad na vlastný POČIATOK zvýraznil ďalšie hľadisko definície človeka, ktorý poukazuje na to, že človek môže vytvárať zväzky alebo putá – rodinu.


Man elstvo po iatok rodiny

Manželstvo – počiatok rodiny

 • Človek sa nenarodí ani z dvoch mužských, ani z dvoch ženských buniek.

 • Preto je manželstvo počiatkom rodiny a v svojej podstate predstavuje výlučne zväzok muža a ženy. Rodina tvorí výnimočný priestor tajomstvaPrameňa života.


Pohlavie a rodina

Pohlavie a rodina

 • Význam pohlavia ako zväzku, rovnako ako jeho zjednocujúci význam veľmi zreteľne poukazujú na RODINU ako na pokrvné spoločenstvo, ktoré je najhlbšie zakorenené v prirodzenosti človeka. Počiatok každého z nás je obrazom stvoriteľského diela uskutočneného DARCOM BYTIA

  (v kresťanstve Bohom Stvoriteľom) prostredníctvom daru

  otca a matky – ženy a muža.


Spolo ensk charakter loveka

Spoločenský charakter človeka

 • Pane pripoj ma k rodokmeňu, z ktorého pochádzam. Moja existencia nemá zmysel, keď som sám.

 • Nech sa o mňa oprie iný človek a nech sa ja opriem o neho.

  Antoine de Saint Exupéry


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Čo znamená, že človek je spoločenský tvor?


Rodina schelingov

Rodina Schelingová

 • Blahoslavená Zdenka, otec, mama a súrodenci


Slovo pohlavie s vis s ot zkou

Slovo „pohlavie“ súvisí s otázkou:

 • Čo znamená byť človekom?

  Zvýrazňuje sa tým spoločenský charakter človeka, ktorý vytvára vzťahy s inými ľuďmi.

  Zopakujme: poznáme vzťahy kamarátske, priateľské, susedské, súrodenecké, vzťahy sympatie, snúbeneckej, manželskej, rodičovskej lásky atď.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Každý vzťah sa vyjadruje inak a má svoj vlastný dorozumievací jazyk.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Aké vzťahy môžu byť medzi ľuďmi? Môžeme ich pozorovať očami?

 • Sú reálne?


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Myslíte si, že človek, ktorý je vylúčený zo všetkých týchto vzťahov, je šťastný?


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Zdôvodnite, prečo rodina patrí

  do prirodzenosti človeka, teda k tomu, čo je nemenné a nutné a nie je výtvorom ľudskej fantázie.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Je len tvojou osobnou vecou,

  čo si myslíš,

  čo robíš,

  kým si,

  alebo sa to dotýka priamo, či nepriamo aj iných osôb?


Siahneme do h bky v znamov

Siahneme do hĺbky významov

 • Nie každý prirodzený sexuálny akt je schopný odovzdať život.


Z ver 2

Záver 2:

 • Manželskou láskou žena a muž tvoria jednotu a celok, pričom nestrácajú zo svojej totožnosti a odlišnosti: jedinečnej a neopakovateľnej hodnoty, ktoré predstavuje každá z nich.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Napriek tomu, že jednotlivé časti – symboly sú úplne rozdielne, hodia sa k sebe a dopĺňajú sa. Hovoríme, že sú navzájom komplementárne (doplňujúce sa), to znamená, že sa cez lásku vzájomne dopĺňajú.

 • Ide o vzájomné dopĺňanie sa v oblasti fyzickej, ale aj psychickej, spoločenskej a duchovnej.


Z ver 3

Záver 3:

 • Vďaka milujúcej prítomnosti muža sa žena stáva ženskejšou.

 • Vďaka milujúcej prítomnosti ženy sa muž stáva mužskejším.


Z ver 4

Záver 4:

 • Vernou a výlučnou láskou sa ona stáva DAROM pre neho a on DAROM pre ňu. Darom úplným, výlučným, nezištným a neodvolateľným.


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Toto vzájomné obdarovanie sa a prijatie DARU druhej osoby Ján Pavol II. nazýva snúbeneckým obdarovaním (snúbenecký význam pohlavnosti človeka).


Rodina a blahoslaven zdenka

 • Je potrebné zdôrazniť, že ide o schopnosť milovať osobu pre ňu samu, teda osoba je darom pre inú osobu prostredníctvom najhlbšieho spojenia osôb a nie je výmenou služieb, kde sa osoba stáva úžitkovým predmetom: sexuálny zážitok, príjemnosť za príjemnosť.


Korunou vz jomn ho obdarovania

Korunou vzájomného obdarovania

 • znakom ich zjednocujúcej, vernej, výlučnej lásky sa stáva ich dieťa, ktorému prebudením Prameňa života vďaka - DARCOVI EXISTENCIE - odovzdávajú život.

 • Kým muž obdarúva ženu materstvom, žena muža otcovstvom.


P podstatn ch t pohlavnosti loveka v man elstve

Päť podstatných čŕt pohlavnosti človeka v manželstve

 • Zjednocujúca

 • Navzájom sa doplňujúca (komplementárna)

 • Vzájomne vyzdvihujúca a posilňujúca hodnotu pohlavia

 • Vzájomne sa obdarúvajúca

 • Plodná – odovzdávajúca život budúcemu pokoleniu


Zdroj

Zdroj

 • Pripravila sr. Božena Balážová

 • Podľa metodického materiálu pre SŠ 1. ročník

 • Obrázky z vlastného fotoalbumu a internetu


 • Login