Download

Meninės raiškos priemonės


Advertisement
/ 20 []
Download Presentation
Comments
xiu
From:
|  
(1233) |   (0) |   (0)
Views: 192 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Meninės raiškos priemonės. Epitetas – meninis pažyminys. Keista saulėgrąža. Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas. Geltona saulėgrąžėlė . Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama. Saulėgrąža geltona kaip saulė . Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.
Meninės raiškos priemonės

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Menin s rai kos priemon s l.jpgSlide 1

Meninės raiškos priemonės

Epitetas meninis pa yminys l.jpgSlide 2

Epitetas – meninis pažyminys.

Keista saulėgrąža.

Deminutyvas ma ybinis apib dinimas l.jpgSlide 3

Deminutyvas – mažybinis apibūdinimas.

Geltona saulėgrąžėlė.

Palyginimas kai kas nors su kuo nors palyginama l.jpgSlide 4

Palyginimas – kai kas nors su kuo nors palyginama.

Saulėgrąža geltona kaip saulė.

Personifikacija kai kam nors suteikiamos mogaus savyb s l.jpgSlide 5

Personifikacija – kai kam nors suteikiamos žmogaus savybės.

Saulė gražiai šypsosi.

Metafora ypa vaizdinga mantri mintis l.jpgSlide 6

Metafora – ypač vaizdinga, įmantri mintis.

Ir plyšo širdis iš skausmo.

Metonimija vardo pakeitimas l.jpgSlide 7

Metonimija – vardo pakeitimas.

Šeimos galva sėdi centre.

Hiperbol meninis padidinimas l.jpgSlide 8

Hiperbolė – meninis padidinimas.

Šimtai rankų apglėbs pasaulį.

Litot meninis suma inimas l.jpgSlide 9

Litotė – meninis sumažinimas.

Išsivystęs iš beždžionės šiuolaikinis žmogus vėl beždžione tampa.

Paralelizmas mogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors l.jpgSlide 10

Paralelizmas – žmogaus gyvenimo gretinimas su kuo nors.

Ir būsiu stipri kaip tas medis.

Oksimoronas antonimi kas od i junginys l.jpgSlide 11

Oksimoronas – antonimiškas žodžių junginys.

Juodai baltas zebras.

Onomatop ja gamtos gars pam gd iojimas l.jpgSlide 12

Onomatopėja – gamtos garsų pamėgdžiojimas.

Miau miau miau...

Asonansas balsi ar dvibalsi pabr imas l.jpgSlide 13

Asonansas – balsių ar dvibalsių pabrėžimas.

Aliteracija priebalsi pabr imas sutankinimas l.jpgSlide 14

Aliteracija – priebalsių pabrėžimas, sutankinimas.

Ironija nepikta pa aipa l.jpgSlide 15

Ironija – nepikta pašaipa.

Vyrai – tikri kūdikiai.

Sarkazmas pikta pa aipa l.jpgSlide 16

Sarkazmas – pikta pašaipa.

Girtuoklis pamažu virsta pliku šunimi.

Groteskas labai pikta pa aipa l.jpgSlide 17

Groteskas – labai pikta pašaipa.

Didžiai rūpestingas vyras niekuo nesirūpina, nes visą laiką praleidžia spoksodamas į televizorių.

U duotis atpa inkite menines rai kos priemones l.jpgSlide 18

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Ramaus vidudienio auksinės naginės

Per tuščią lauką brenda neskubiai.

Švelnus rugsėjis migdo mano smegenis,

Kur baigia degti vasaros drugiai.

U duotis atpa inkite menines rai kos priemones19 l.jpgSlide 19

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Nuo meilės niekur nepabėgsi,

Jinai tave visur pavys.

Ją lyg perkūniją ar giesmę,

Lyg potvynį girdėsi vis.

U duotis atpa inkite menines rai kos priemones20 l.jpgSlide 20

Užduotis: atpažinkite menines raiškos priemones.

Klykia žuvėdros prieš audrą, -

Dreba širdis nerami -

Leidžiasi saulė nuraudus -

Šiaušias krantai barami.

Ko jūs ten šmėkšot prie kranto?

Ašaras braukiat? Baugu?

Vergo širdis nesupranta

Mėlynos laisvės bangų!


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro