Bie n ch ng no i so do tai
Download
1 / 35

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI. TS Lâm Huyền Trân. ÑAÏI CÖÔNG :. BCNS laø bieán chöùng nguy hieåm cuûa vieâm tai giöõa maïn tính. BCNS coù caùc ñaëc ñieåm : Trieäu chöùng laâm saøng ña daïng . Dieãn bieán phöùc taïp. Ñieâuø trò khoù khaên . Tyû leä töû vong cao. LÒCH SÖÛ :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ DO TAI

TS Lâm Huyền Trân


ÑAÏI CÖÔNG :

 • BCNS laø bieán chöùng nguy hieåm cuûa vieâm tai giöõa maïn tính.

 • BCNS coù caùc ñaëc ñieåm :

 • Trieäu chöùng laâm saøng ña daïng .

 • Dieãn bieán phöùc taïp.

 • Ñieâuø trò khoù khaên .

 • Tyû leä töû vong cao .


LÒCH SÖÛ :

 • HIPPOCRATE ( 460 tröôùc coâng nguyeân ):

  “ ñau tai döõ doâò keøm soát cao coù theå laøm beänh nhaân noùi saûng vaø cheát ’’

 • MORGAGNI: phaùt hieän aùp xe naõo do tai ñaàu tieân.

 • MORLAND : moå thaønh coâng aùp xe naõo do tai.

 • VOLTOLINI : moâ taû trieäu chöùng vieâm maøng naõo do tai .


 • HAØNG RAØO BAOÛ VEÄ :

 • Nieâm maïc hoøm nhó .

 • Caùc thaønh xöông.

 • Söï thaønh laäp moâ haït .

 • CÔ CHEÁ BEÄNH SINH :

  • Vieâm taéc tónh maïch xöông.

  • Huyû xöông .

  • Caùc con ñöôøng coù saün .


CAÙC YEÁU TOÁ THUAÄN LÔÒ :

 • Ñoäc toá cuaû vi khuaån .

 • Söï ñieàu trò khaùng sinh khoâng ñuùng .

 • Söï ñeà khaùng cuûa cô theå .

 • Caáu truùc xöông chuûm .

 • Söï daãn löu cuûa tai giöõa .

 • Tieàn söû chaûy muû tai tröôùc ñoù .


CAÙC ÑÒNH LUAÄT :

 • Ñònh luaät KORNER : aùp xe naõo do tai thöôøng ôû thuøy thaùi döông noâng.

 • Ñònh luaät BORRIES : trong dieãn tieán cuûa vieâm maøng naõo do tai , neáu dòch naõo tuûy khaù leân maø laâm saøng cuûa beänh nhaân ngaøy caøng naëng thì phaûi nghi ngôø coù aùp xe naõo tieàm aån


PHAÂN LOAÒ :

 • Vieâm maøng naõo.

 • Aùp xe ñaò naõo .

 • Aùp xe tieåu naõo.

 • Vieâm taéc xoang tónh maïch beân.

 • Aùp xe ngoaøi maøng cöùng


CHAÅN ÑOAÙN :

HOÄI CHÖÙNG VIEÂM TAI XÖÔNG CHUÛM MAÏN TÍNH HOÂÌ VIEÂM :

 • Tieàn söû chaûy muû tai töø nhoû.

 • Gaàn ñaây : soát cao, laïnh run , nhöùc ñaàu .

 • Muû tai thoái khaém, nhieàu hôn , ít ñi hoaëc ngöng chaûy .

 • Giaûm thính löïc naëng.

 • Aán vuøng moûm chuûm ñau choùi .


TRIEÄU CHÖÙNG LAÂM SAØNG :

VIEÂM MAØNG NAÕO:

* Soát cao , reùt run , maïch nhanh.

* Tam chöùng kinh ñieån : Nhöùc ñaàu döõ doâò.

Noân oí .

Taùo boùn .

* Daâuù maøng naoõ : _Coå göôïng .

_Kernig (+), Brudzinski (+).

* Roâí loaïn thaàn kinh :

 • Caûm giaùc : taêng caûm giaùc ñau, sôï aùnh saùng.

 • Vaän maïch : da ñoû böøng , vaïch maøng naõo (+)

 • Gíac quan : sôï tieáng ñoäng .

 • Tinh thaàn : traàm uaát , meâ saûng .


Biến chứng của viêm tai giữa VIÊM MÀNG NÃO

 • Meningitis

  • Biến chứng nội sọ thường gặp nhất của viêm tai giữa

  • Tần suất giảm rõ rệt từ khi có vaccin ngừa H.influenza va phế cầu


 • Triệu chứng : nhức đầu, sốt, cứng gáy, tinh thần trì trệ , +Brudzinski’s sign

  • Nghe kém

  • Chụp CTđầu hoặc học dò tủy sống

  • MRI

 • Điều trị :kháng sinh tĩnh mạch (3rd generation cephalosporin +/- vancomycin), đặt ống thông nhĩ +/- mổ xương chủm


Biến chứng của viêm tai giữa cấp :VIÊM MÀNG NÃO

 • Biến chứng nội sọ thường gặp nhất của viêm tai giữa cấp

 • Tần suất giảm rõ rệt từ khi có HiB vaccine and pneumococcal vaccine


1/ HOÂÒ CHÖÙNG TAÊNG AÙP LÖÏC NOÂÒ SOÏ :

2/ HOÄI CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG:

3/ HOÄI CHÖÙNG THAÀN KINH KHU TRUÙ :

AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:


AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

HOÂÒ CHÖÙNG TAÊNG AÙP LÖÏC NOÂÒ SOÏ :

 • Nhöùc ñaàu vuøng thaí döông, ñænh , chaåm.

 • Noân voït.

 • Tinh thaàn trì treä:lô mô, nguû gaø .

 • Maïch chaäm < 60 laàn / phuùt , huyeát aùp taêng.

 • Cöông tuï voõng maïc , phuø gai.


AÙP XE ÑAÒ NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

HOÄI CHÖÙNG NHIEÃM TRUØNG:

 • Soát cao.

 • Gaày suùt ,

 • Maát nöôùc


AÙP XE ÑAÏI NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

3/ HOÄI CHÖÙNG THAÀN KINH KHU TRUÙ :

 • Taêng phaûn xaï gaân xöông, Babinski (+).

 • Lieät nöaû ngöôì beân ñoâí dieän .

 • Co giaät chaân tay, ñoäng kinh.

 • Maát ngoân ngöõ : muø lôì, ñieác lôì :

 • Muø lôøi : ( Vernicke ):noí ñöôïc nhöng queân 1 soá töø quen thuoäc.

 • Ñieác lôì : ( Broca ) : nghe ñöôïc nhöng khoâng hieâuû .


AÙP XE ÑAÏI NAÕO:TAM CHÖÙNG BERGMANN:

 • Töû vong do :

 • Tuït keït thuyø thaí döông vaoø khe Bichat.

 • Tuït keït tieåu naõo vaøo loã chaåm.

 • Vôõ oå aùp xe vaøo naoõ thaát .


Complications of Acute Otitis Media (AOM)

 • Brain Abscess

  • Incidence declined since advent of antibiotics

  • Erosion through bone through vascular channels from mastoid to dura

  • Temporal lobe or cerebellum mos commonly affected

  • M>F, lower socioeconomic classes


 • Dx:

  • Clinical exam: Fever, altered consciousness, seizure activity, ataxia, vomiting, drowsiness, vision change.

  • Signs can occur 1 mo after AOM episode

  • Imaging: MRI


AÙP XE TIEÅU NAÕO :

 • Maát thaêng baèng.

 • Quaù taàm :nghieäm phaùp ngoùn tay chæ muó .

 • Maát lieân ñoäng :uùp ngöaû baøn tay.

 • Maát ñoàng vaän : ñaù goùt vaøo moâng.

 • Ñoäng maét töï phaùt ñaäp veà beân beänh.

 • Noân oí, choùng maët, nhöùc ñaàu


AÙP XE TIEÅU NAÕO:


VIEÂM TAÉC XOANG TÓNH MAÏCH BEÂN :

 • * Soát cao+ laïnh run gioáng côn soát reùt.

 • Bieåu ñoà nhieät ñoä hình thaùp chuoâng nhaø thôø .

 • * Ñau vuøng bôø sau xöông chuûm.

  *Thieáu maùu .

  *Maùng caûnh söng ñau.


Biến chứng của viêm tai giữa cấp

 • viêm tắc xoang tĩnh mạch bên

  • Sự lan rộng của áp xe từ xương chủm lân cẫn.


 • Áp lực lên thành màng não Pressure on dural wallnecrosison intima attracting platelets and fibrinthrombus formation occluding blood flow, becomes infected and propagates

 • Septic emboli


 • Dx:

  • “Picket fence” fevers to 103 F

  • Severe headache

  • Sudden intracranial hypertension

  • CT w/contrast or MRI: wall enhancement of vessel

 • Rx: Mastoidectomy, make evacuate clot in sigmoid sinus with small incision

 • Anticoagulation is controversial: Primarily indicated for cavernous sinus thrombosis


AÙP XE NGOAØI MAØNG CÖÙNG :

 • Tuùi muû naèm giöõa maøng cöùng vaø xöông soï .

 • Khoâng coù trieäu chöùng laâm saøng ñaëc hieäu

 • ( nhöùc ñaàu, soát, buoàn noân)


Biến chứng của viêm tai giữa cấp (AOM)

 • Áp xe ngoài màng cứng


Biến chứng của viêm tai giữa cấp (AOM)

 • Tụ mủ dưới màng cứng

  • Tụ mủ giữa màng cứng và màng nhện

  • 2/3 ở nam giới

  • Lan truyền trực tiếp từ xương viêm


Viêm đỉnh xương đá

đau tai, chảy mủ tai, liệt dây VI

tam chứng Gradenigo


VIÊM XƯƠNG ĐÁ VÀ ÁP XE TRONG NÃO


CAÄN LAÂM SAØNG :

 • 1. COÂNG THÖÙC MAÙU :

 • Baïch caàu taêng , chuû yeâuù laø ña nhaân trung tính .

 • 2. DÒCH NAÕO TUÛY : daâuù hieäu ñieån hình cuaû vieâm maøng naoõ : ñaïm taêng, ñöôøng giaûm, baïch caâuø taêng.

 • 3. XQUANG SCHULLER: hình aûnh Cholesteatome

 • 4. THÍNH LÖÏC ÑOÀ : ñieác daãn truyeàn ñoä III, thính löïc maát trung bình 48,5 dB.

 • 5. CTSCAN :


CAÄN LAÂM SAØNG :

 • CTM.

 • Dòch naoõ tuyû.

 • Phim Schuller .

 • Ctcan


NOÂÒ KHOA :

Khaùng sinh :

Ampi+Genta + Metronidazol

Cephalo III+ Genta +Metronidazol

khaùng sinh ñoà

*Choáng phuø naoõ , choáng taêng aùp löïc noâò soï : Manitol 20% hoaëc Glucoz 30 %

*Buø nöôùc ñieän giaæ.

*Dinh döôõng .

. NGOAÒ KHOA :

Khoeùt roãng ñaù chuûm toaøn phaàn môû roäng.

Giaûi quyeát oå vieâm nhieãm ôû xöông chuûm.

Daãn löu oå aùp xe .

ÑIEÂUØ TRÒ :


TIEÂN LÖÔÏNG :

 • Ñieàu trò sôùm coù khaû naêng cöuù soáng beänh nhaân,

 • Ñieàu trò muoän tyû leä töû vong cao.


Thank you


ad
 • Login