El segle XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM - PowerPoint PPT Presentation

El segle xviii la crisi de l antic r gim
Download
1 / 28

 • 289 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

El segle XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM. La Guerra de Successió espanyola (1702 – 1714). - La Guerra de Successió espanyola. Europa al segle XVIII. Arriben els Borbó ….

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

El segle XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


El segle xviii la crisi de l antic r gim

El segle XVIII: LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM

La Guerra de Successióespanyola (1702 – 1714)

- La Guerra de Successióespanyola


Europa al segle xviii

Europa al segle XVIII


Arriben els borb

Arriben elsBorbó…

 • El segle XVIII europeufou un període de transició. D’una banda, es van mantenir les característiques de l’AnticRègimi, de l’altra, es va preparar el camí de les revolucionsliberals.

 • A Espanya, el segle XVIII va significar l’arribada de la dinastiadelsBorbóil’aplicaciódelsprincipis de l’absolutismemonàrquic.

Esmenta algún Borbóespanyol del segle XVIII

EXAMEN:

26 DE GENER

Fes un esquema –resumamb les explicacionsd’aquestppt


I la fi de la independ ncia de la corona d arag

… i la fi de la independència de la Corona d’Aragó

 • La Guerra de Successió a la Corona Espanyola (per la mortsensefills al 1700 de Carles II, l’últimrei de la Casa d’Àustria) va significar el final de la Corona d’Aragócom a institució política independent de Castella ja que noméscompartien la Monarquia (unió dinàstica de Castella iAragópelmatrimonidels Reis Catòlics) perquètenienlleisiinstitucionsdiferents.


El segle xviii la crisi de l antic r gim

LA GUERRA DE SUCCESSIÓ: MORT DE CARLES II


Quadre

Quadre

 • Carles II estirat al llit signa la sevaherènciamentrel’abraça el cardenal Portocarrero que aparta amb el seubraç a la sevamullericonsortMarianna de Neubergi al seu inseparable marquès de Leganés, sota l’atenta mirada del ducFelipd’Anjou en primer plànol, mentrestant al fons el seuavi el reiLluís XIV de Françai el germàd’aquest, el ducFelipd’Orleanss’ho miren atentament. També hisónpresents, al fons, peròaquestcop a la partesquerra, l’arxiducCarlesd’ÀustriaielsCatalans que sóninterceptatsperl’exèrcitFrancès.


Introducci un conflicte internacional

Introducció: un conflicte internacional

 • Carles II darrer monarca hispànic de la casa d'Austria va morir sensedescendència el 1700. Aixòcomporta buscar un nousuccessor.

 • Maria Teresa d’Àustria, germana de Carles II ifilla de Felip IV d’Espanyaid’Isabel de França, es va casar amb el seu cosí el reiLluís XIV de Françaipertant va renunciar alsseusdretssuccessorisespanyols.

 • Així que pertrobar un noureisuccessor cal buscar-lo entre elsseusparentsméspropers, però resulta que no en te cap d’espanyol, Carles II ésl’últimdelsHabsburgsAustríacsd’Espanya.

 • Aquestfet origina un conflice internacional al voltant de la successió a la monarquiahispànica.


El problema successori

EL PROBLEMA SUCCESSORI

 • FrançaiAustiraoptavendirectament a la corona espanyola. Fillsimarits de princesesespanyoles.

  • Candidatfrancès–Felip de Borbó, ducd’Anjou, net de Lluís de França. Fill de

  • Candidataustríac–ArxiducCarles, segonfill de l’emperador Leopold d’Austria.


Antecedents

Antecedents

 • L’herènciadels Reis Catòlicshaviarecaigut en la dinastiadelsHabsburgs (Casa d’Àustria) del 1517 al 1700.

 • Al 1700 morCarles II sensedeixarhereu. Ambell acaba la dinastiadelsHabsburgs a Espanya.


Els dos candidats

Els dos candidats

Felip, ducd’Anjou

ArxiducCarlesd’Austria


Situaci internacional

Situació internacional

 • La majoriad’estatseuropeus no volien una hemegonia incontestable de França. Volien garantir l’equilibrieuropeu.

 • Anglaterra, Holanda i Portugal van donar suport a Àustria. I entraren en guerra contra EspanyaiFrança.


Conflicte intern

Conflicteintern

 • Castella recolzavaFelip V.

 • La Corona d’Aragódonavasuport a l’ArxiducCarles (per por de perdre el poder de les corts).


El conflicte

El conflicte

 • Carles II va deixar la Corona a Felip que va entrar a Madrid el 1701. Posteriorment es va fer reconèixer en elsestats de la Corona d'Aragó. Felip va convocar Corts a Catalunya, va jurar les Constitucionsi va ser proclamatComte de Barcelona.

 • La guerra mundial va ser però, imparable. En la Gran Aliança de l'Haiaés van aplegar les potènciespartidàries del mantenimentdelsAustries a Castella iAragó. 

 • Anglaterra, Portugal, Àustria, Holanda, Prússia, Hannover iSaboia, tement que FrançaiEspanyaacabessin a mansd'unmateixsobirà van declarar la guerra al Borbó de Françai al d'Espanya, proclamantelsdrets de l'ArxiducCarles.


Dos fronts

Dos fronts

 • A Catalunya (burgesosibaixanoblesa) teniensimpatiaper un altrecandidat: Carlesd’Austria.

 • Elsaustriacistescatalans van signar un pacte d'ajut militar ambAnglaterrai, pocméstard, van proclamar l'arxiducCarles, rei. Des d'aquestmoment, la guerra internacional, a la península, es va convertir en guerra civil.


Canvi de ter

Canvi de terç

 • EL 1711, mor Josep I d’Àustriai ocupa el tronl’ArxiducCarles. Ara el perill el constituïenelsHabsburg, si aconseguienEspanya, tindrien dos gransregnes.

 • AnglesosiHolandesos van voler acabar la guerra ireconèixerFelip V com a reid’Espanya. Es signà el Tractatd’Utrecht (1713).


La resist ncia catalana

La resistència catalana

 • La superioritat militar delsfelipistes, i el fet que Carlesd'Àustriaheretés la corona de l'imperiaustríac, van conduir les potèncieseuropees a signar el Tractatd'Utrecht (1713). Aquesttractatposavafi a la guerra de SuccessióespanyolaiconfirmavaFelipd'Anjoucom a reid'Espanya.A Barcelona, 5.500 homesdirigitspelconseller en cap Rafael de Casanova van resistir fins que, l'11 de setembre de 1714, es va produirl'assalt final felipista a la ciutat.La Guerra de successió va significar l'ocupació de Catalunyaper les tropesfrancocastellanesi, alhora, la desaparició de totes les institucions catalanes, que s'havienanatconfigurant des de l'altaEdatMitjana.


No peace without spain

No peacewithoutSpain!

 • La visió catalana

 • “La culpa de la derrota catalana a la Guerra de Successióésd'Anglaterra, que va trairelsacordsfetsambCatalunyai la va abandonar a la sevasort contra EspanyaiFrança, doncs no volia que Carlesfos a la vegada Emperador Austríacireid'Espanya.”

 • La visióanglesa

 • “Era impossible fer foraFelip V del tronespanyol, doncs Castella no voliaCarlescom a rei, igual que li va passar a Josep I durant la invasiónapoleònica. Aquestfet, reforçatper la derrota d'Almansa (1707), va fer que fosqüestió de temps que es perdés la guerra.”


El paper d anglaterra

El paperd’Anglaterra

 • Aquestesdueslectures de la intervenció anglesa a la Guerra de Successiódins la Península Ibèricasón, en general, les que veuremreflectides en la majoriad'obrespublicadesrelacionadesamb el període, generalmentescritesa partir del segle XIX. A primera vista podem observar que sónduesposturestotalment irreconciliables.


Tractat d utrecht

Tractatd’Utrecht

 • La Guerra de Successió va concloureamb la firma del Tractatd’Utrecht al 1713 (mésendavantamb el tractatdefinitiu a Viena, 1725) que va marcar l’inici de l’hegemoniabritànica al món (malgrat la victòria del nét de Lluís XIV) en estipular-se el següent:•Felipe V era reconegutper les potèncieseuropeescom a Reid’Espanya, peròrenunciava a qualsevolpossibledreta la corona francesa.•ElsPaïsosBaixosespanyolsielsterritorisitalians de NàpolsiSardenyapassaren a poder d’Àustria, mentre el Regne de Savòias’annexionaval'illa de Sicília.•Anglaterra va obtenir Gibraltar, Menorca (recuperada perEspanya el 1783), un vaixell de permís (dretlimitat a comerciar amb les Índiesespanyoles) il’assentament de negres (permísper a comerciar ambesclaus en Amèrica).


L absolutisme borb nic

L’absolutismeborbònic

 • ElsprimersBorbóespanyols (Felip V iFerran VI) van implantar el modeld’absolutisme centralista francès. Totselspodersresidien en el monarca i les Corts van quedar quasianul•lades. Per a governar, el reis’ajudavad’unsassessors o secretaris, i es reunien al Gabinet, antecedent del Consell de Ministres. Les Corts van desaparéixer, excepte les castellanes, i la tasca legislativa depenianomés de les institucionsdirectamentcontroladespel monarca. ElsConsells es van mantenir.


Uniformisme territorial

Uniformisme territorial

 • ElsBorbó van unificar tot el territori, imposant unes lleisúniques, una idènticaadministracióil’homogeneïtzació de totes les seuesinstitucions. Felip V va anul•lartotselsfursiinstitucions de la Corona d’Aragó, iambelsDecrets de Nova Planta es va imposar el sistema administratiucastellà a les terres de la Corona. El territori va quedar dividit en províncies, al front de les quals el rei va col•locar un capità general amb poder militar iadministratiu, que exerciacom a governador. A cada província es van crear audiènciesper a l’administració de justíciai es van implantar corregidorsiintendents.


Decrets de nova planta

Decrets de Nova Planta

 • Felip V, permitjàdelsDecrets de Nova Planta, imposàl’organitzaciópoliticoadministrativaalsterritoris de l’antiga Corona d’Aragó (no a Navarra i País Basc).

 • Va abolir les Cortsd’Aragói les integrà a les Cortsd’Espanya, que estavensotmeses al rei (tenienpoc poder).

 • ElsDecrets de Nova Planta a Catalunya van suposar també la desaparació del català en l’àmbitpúblic.


Els borbons a espanya

ElsBorbons a Espanya


Activitats

ACTIVITATS

 • Per què es va iniciar la guerra de Successió a la corona espanyolaiquinspaïsoss’hi van enfrontar?

 • Escriuelsnomsdelsmonarques del segle XVIII i la sevacronologia.

 • Llibrepàgina 66. Activitat 3.1.


Bibliografia

Bibliografia

 • http://www.guerradesuccessio.cat

 • http://bloc1714.wordpress.com/

 • http://www.11setembre1714.org/

 • http://mdc.cbuc.cat/cdm4/browse.php?CISOROOT=/guerrasucce&CISOSTART=1,1

 • http://www.sapiens.cat/ca/notices/2011/09/visita-al-museu-de-l-almodi-a-xativa-1368.php


Cronologia

CRONOLOGIA

 • http://www.dipity.com/magdarf/Espanya-al-segle-XIX/#timeline


 • Login