slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
PROVES SISÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

PROVES SISÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

PROVES SISÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA. MARC NORMATIU. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació Decret 142/2007, de 26 de juny , pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC 29.6.2007).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PROVES SISÈ EDUCACIÓ PRIMÀRIA' - xia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PROVES SISÈ

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

marc normatiu
MARC NORMATIU
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
 • Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària (DOGC 29.6.2007).
 • Resolució ENS/440/2014, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per a la realització de la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2013-2014 (DOGC 4.3.2014).

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

prov de 6
Provà de 6è
 • Es tracta d’una prova externa
 • Caràcter formatiu i corrector per a l’alumnat, per a les famílies i per als centres
 • ElDepartament d’Ensenyament disposa de més informació sobre la situació global de l’educació a Catalunya.
 • Permet que cada centre pugui valorar els seus propis resultats i establir mesures de millora dels processos d\'ensenyament-aprenentatge.
 • Referència en l’adopció de mesures i decisions de millora en l’educació, amb la voluntat d’augmentar la qualitat del sistema educatiu i els resultats dels aprenentatges de l’alumnat, d’acord amb el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu i a proposta de la Secretaria de Polítiques Educatives,
 • És una eina útil per l’avaluació dels centres d’educació primària en un marc d’autonomia.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

marc general de l avaluaci de 6 d ep
Marc general de l’Avaluació de 6è d’EP.

Finalitat

 • La prova avalua competències i coneixements bàsics que finalitza l’educació primària.
 • La prova té caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres.
 • Els resultats de la prova proporcionen als docents indicadors pedagògics que els han de servir per orientar i organitzar les activitats d’ensenyament i aprenentatge.
 • Els resultats de la prova completen i enriqueixen les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne/a el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s’escau, els factors que els poden dificultar el seguiment de les activitats d’aprenentatge al llarg de l’educació secundària obligatòria.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

slide5

Competències avaluades:

La prova s’estructura en quatre parts:

 • competència comunicativa lingüística en llengua catalana
 • competència comunicativa lingüística en llengua castellana
 • competència comunicativa lingüística en llengua estrangera
 • competència matemàtica.

En la Val d‘Aran, també:

 • competència comunicativa lingüística en aranès

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

compet ncies avaluades i mbits
Competències avaluades i àmbits:

Competència Lingüística

Àmbits avaluats en llengua catalana, castellana i aranesa

 • Comprensió lectora: ítems tancats que avaluen
  • Obtenció d’informació
  • Interpretació
  • Reflexió
 • Expressió escrita
  • Ítems tancats que avaluen la Competència lingüística (lèxic, morfosintaxi)
  • Composició escrita avalua:
   • Aspectes formals(lletra, espais, marges),
   • Competència discursiva(coherència, adequació)
   • Competència lingüística(lèxic, ortografia, morfosintaxi)
 • L’ortografia en llengua catalana,llengua castellana i aranès s’avalua mitjançant la realització d’un dictat. S’escoltarà una gravació i l’alumnat haurà d’omplir uns espais buits.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

compet ncies avaluades i mbits1
Competències avaluades i àmbits:

Competència Lingüística

Àmbits avaluats en llengües estrangeres

 • Comprensió lectora i oral: ítems tancats que avaluen
  • Obtenció d’informació
  • Interpretació
 • Expressió escrita: elaboració d’una breu producció, pautada i contextualitzada.
  • Competència discursiva(coherència, adequació, guiades)
  • Competència lingüística (lèxic, morfosintaxi, ortografia nivell bàsic)

• En la majoria de centres la prova d’idioma es realitzarà en llengua anglesa. Només en els centres que introdueixen, com a primera llengua estrangera el francès, la prova es realitzarà en llengua francesa.

 • La gravació dels textos orals es facilita en un CD.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

compet ncies avaluades i mbits2
Competències avaluades i àmbits:

Competència Matemàtica

Àmbits avaluats en competència matemàtica

L’habilitat de l’alumnat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, produir i interpretar diferents tipus d’informació matemàtica, aplicar coneixements sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, entendre i resoldre problemes i situacions relacionats amb la vida quotidiana i justificar els resultats obtinguts.

Ítems referits a:

 • Numeració i el càlcul
 • Espai, mesura i lectura de gràfics
 • Relacions i canvi

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

estructura de la prova
Estructura de la prova
 • La prova està formada per quatre quaderns:
 • - Competència lingüística en llengua catalana
 • - Competència lingüística en llengua castellana
 • - Competència lingüística en llengua estrangera (anglès o francès)
 • - Competència matemàtica
 • L’alumnat de la Val d’Aran també disposa d’un quadern d’aranès.
 • La prova es fa durant dos dies consecutius.
 • El temps previst per a la realització de cada quadern és de 60 minuts. (Es podrà disposar de 15’ addicionals per l’alumnat que ho necessiti).
 • Els alumnes amb TDAH, dislèxia o dificultats visuals se’ls podrà sumar 15’ més.
 • Es recomana adaptar les sessions d’aplicació a l’horari de l’alumnat, respectant sempre el temps de pati.
 • És necessari que les aules disposin d’aparells que permetin l’audició dels textos orals de llengua estrangera i dels dictats de llengua catalana ( i aranès) i llengua castellana.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

slide10

Alumnat amb necessitats educatives específiques

 • La direcció del centre proposarà l’alumnat exempt, aplicant els criteris de la Resolució ENS/440/2014. Les circumstàncies per les quals es pot proposar l’exempció són de tres tipus:
  • – alumnat nouvingut sense coneixement suficient d’alguna de les llengües de la prova
  • – alumnat amb alguna discapacitat (amb dictamen) i que tingui un pla individualitzat aprovat (NEE)
  • – alumnat amb malaltia prolongada.
 • L’alumnat que es trobi en alguna d’aquestes circumstàncies, però que estigui en condicions de fer alguna o totes les proves, pot ser proposat per tenir correcció externa o interna.
 • El centre pot proposar els alumnes que han de ser exclosos de la prova, que han de trobar-se en alguna de les tres circumstàncies establertes per la Resolució i que no poden fer-la ni amb correcció externa ni amb correcció interna.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

alumnat amb necessitats educatives espec fiques
Alumnat amb necessitats educatives específiques
 • Es fan adaptacions de les proves per a l’alumnat amb:

- deficiències auditives

- deficiències visuals

 • Es faran adaptacions perquè l’alumnat amb discapacitat pugui fer les proves amb normalitat. Amb la col·laboració dels CREDA i l’ONCE, es facilitaran els suports necessaris.
 • Cal indicar a l’aplicació informàtica l’alumnat amb discapacitat visual o auditiva.
 • Tindran correcció interna de la prova de llengua estrangera els alumnes amb discapacitat auditiva que no puguin fer la part de comprensió oral.
 • Es faciliten proves específiques o els instruments o condicions necessaris per fer-les, com ara més temps, dimensions de la lletra...
 • L’alumnat amb TDAH o dislèxia s’indicaran a l’aplicació informàtica.
 • Podran tenir 15’ Addicionals, d’acord amb el president de la comissió.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

aplicaci de la prova 2014
Aplicació de la prova 2014
 • La prova es fa els dies 6 i 7 de maig.
 • L’ordre d’administració dels quaderns és:

Primer dia:

Primera sessió: prova de competència lingüística en llengua catalana

Segona sessió: prova de competència matemàtica

La prova d’aranès s’aplica a la Val d’Aran en una tercera sessió.

Segon dia:

Primera sessió: prova de competència lingüística en llengua castellana

Segona sessió: prova de competència en llengua estrangera

Confidencialitat del codi de centre en la fase de correcció (Codi de correcció)

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

tasques dels directors dels centres educatius
Tasques dels directors dels centres educatius

Del 3 març al 14 de març

 • Assignar l’alumnat de 6è al grup-classe corresponent.
 • Indicar quins alumnes han de ser objecte d’un tractament diferenciat a l’hora de fer la prova.
 • Contactar amb SAU per donar d’alta l’alumnat de 6è curs que no consti en la relació d’alumnes.
 • No assignar als grups les persones desconegudes o que han estat baixes.

Del 22 al 30 d’abril: Rebre i custodiar els paquets amb les proves

Del 5 de maig al 7 de maig: Extreure llistes de l’alumnat.

6 i 7 de maig:

 • Vetllar per la correcta aplicació de la prova.
 • Introduir a l’aplicació informàtica les incidències, assignació d’etiquetes contingents(altes d’última hora), baixes d’alumnes. (Fins al 9 de maig)
 • Proveir de recursos: Equips reproductors de so.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

funcions del director a del centre
Funcions del director/a del centre
 • Els directors/es com a responsables de l’aplicació de la prova en els seus centres:
 • Aplicar les instruccions rebudes per que fa a l’extracció de llistes(del 5 al 7 de maig), la custòdia de les proves i lliurament a l’aplicador extern en les condicions previstes.
 • Vetllaran perquè el professorat del centre, especialment el cap d’estudis i els tutors/es de CS, que no actuïn com a aplicadors externs, col·laborin amb els aplicadors externs.
 • Introduir a l’aplicació informàtica les incidències d’assignació d’etiquetes contingents(altes d’alumnes d’última hora) (els dies de la prova 6 i 7 de maig, a més els dies 8 i 9 de maig)
 • Informar al president de la comissió de la necessitat de canvis en el procés de correcció (externa o interna) (6 i 7 de maig)
 • Facilitar la informació que es demana en l’aplicació informàtica.
 • Informar a les famílies en els moments claus d’aquest procés, d’acord amb la informació i els criteris que es facilita des del Departament.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

funcions de l aplicador a extern
Funcions de l’aplicador/a extern
 • Supervisar que a cada grup del centre es fan tots els quaderns que componen la prova.
 • Informar al director del centre, si és el cas, de la necessitats de col·laboració del professorat en l’aplicació de les proves. Informar el professorat de la seva actuació.
 • Vetllar perquè les condicions en que l’alumnat realitza la prova siguin les adequades.
 • Recollir les proves, comptar-les i ordenar-les per codi i posar-les en els sobres corresponents juntament amb el/la director/a del centre perquè pugui custodiar-les fins al final de les proves.
 • Informar al director del centre i al president/a de la comissió de les possibles incidències.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

slide24

Funcions de l’aplicador/a a l’aula(1)

 • Llegir a l’alumnat les instruccions que figuren a la portada dels quaderns.
 • Atendre les incidències i consultes durant l’aplicació. Per tal que tot l’alumnat faci la prova en les mateixes condicions, els aplicadors/es no aclariran les preguntes de l’alumnat referides als continguts o enunciats de les proves. En tot cas, se li ha de dir que torni a llegir la pregunta i si no se’n surt, se li pot llegir el text de l’activitat en veu alta, però no ajudar-lo a resoldre-la.
 • Motivar a l’alumnat per tal que llegeixi bé els enunciats, pensi les respostes i s’esforci a escriure les redaccions.
 • Vetllar perquè l’alumnat faci la prova en silenci i de manera individual.
 • Comprovar, abans de les proves de llengua, que funcionincorrectamentelsreproductors de veu que s’utilitzaran a cada aula per al dictat de llengua catalana i castellana i la comprensió oral de llenguaestrangera.
 • Material de l’alumnat:
 • Per fer totes les proves, s’ha d’usar bolígraf (no llapis).
 • En els quaderns de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà espai perquè l’alumne/a que ho vulgui pugui fer un esborrany de les redaccions. Enel cas que no es disposi d’aquest espai es podrà demanar un full.

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

slide29

Funcions de l’aplicador/a a l’aula (2)

Portar al president de la comissió:

 • els sobres amb les quaderns de les proves
 • els sobres amb els fulls de respostes
 • els llistats de control, amb les absències
 • els fulls amb les etiquetes
 • l’acta d’aplicació de la prova, signada pel director/a del centre i els aplicadors

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

slide30

Calendari d’aplicació

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

informaci complement ria
Informació complementària
 • Consultes sobre l’aplicació informàtica: SAU

sau.ensenyament@gencat.cat (Tf 902 532 100)

 • Pàgina web del Departament d’Ensenyament

http://www.gencat.cat/ensenyament/

 • Incidències durant el procés al CSA:

prova_sise.ensenyament@gencat.cat

 • Els presidents adrecen les consultes a la SGIE

inspeccio_sgie.educacio@gencat.cat

 • Documents complementaris

Intranet Inspecció | Documents diversos | Prova de sisè

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

indemnitzacions per despla ament
Indemnitzacions per desplaçament
 • Personal docent funcionari:
  • Aplicatiu: ATRI
  • Unitat orgànica: Departament d’Ensenyament / Conselleria
  • Centre de cost: SISE (PROVES DE SISÈ)
  • Validador: Joan EstruchTobella
  • Concepte: Prova d’avaluació de 6è Primària
 • Signar la dieta i enviar-la per correu ordinari, preferentment abans del 13 de juny a l’adreça del CSA:
  • Consell Superior d’Avaluació. Departament d’Ensenyament.
  • Via Augusta, 202-226 Edifici Annex
  • 08021 Barcelona
 • Possibles desplaçaments entre municipis diferents:

24.04.14: T – C – T

06.05.14: T – P – T

07.05.14: T – P – C - T

T: Municipi treball

C: Municipi comissió

P: Municipi aplicació prova

Inspecció d\'educació Lleida. Proves sisè - maig 2014

32

ad