A Munka T rv nyk nyve, a Munkav delmi t rv ny  s a Munka gyi ellenorz srol sz l  t rv nyek v ltoz sainak gyakorlati  rte

A Munka T rv nyk nyve, a Munkav delmi t rv ny s a Munka gyi ellenorz srol sz l t rv nyek v ltoz sainak gyakorlati rte PowerPoint PPT Presentation


  • 178 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

T/3404. sz. t

Download Presentation

A Munka T rv nyk nyve, a Munkav delmi t rv ny s a Munka gyi ellenorz srol sz l t rv nyek v ltoz sainak gyakorlati rte

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. A Munka Törvénykönyve, a Munkavédelmi törvény és a Munkaügyi ellenorzésrol szóló törvények változásainak gyakorlati értelmezése Dr. Bérces Kamilla 2011. június

2. T/3404. sz. törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról 21 törvényt módosít Munkaügyi tárgyú törvények: Mt., Met., Mvt., Efotv., Kjt., ÁPBtv., EUÜTtv. kapcsolódnak a munkaügyekhez: Flt., Áht. idegenrendészeti jogszabályok 7 irányelvet ültet át, de egyéb módosításokat is tartalmaz.

3. A Munka Törvénykönyve módosításai 1. Munkáltatók számára rugalmas foglalkoztatást elosegíto módosítások (munkaidot érinto) 2. Irányelv átültetése: munkaero-kölcsönzés 3. Diákszövetkezetek számára kedvezo változások: kivétel a munkaerokölcsönzés alól 4. Pontosító jellegu módosítások

4. Rugalmasítás 1: próbaido 81. § (1) A munkaszerzodésben, a munkaviszony létesítésekor próbaido is kikötheto. (2) A próbaido tartama 30 nap. [Kollektív szerzodés, illetve a felek ennél rövidebb vagy hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig terjedo próbaidot is megállapíthatnak.] 30 napnál hosszabb, de legfeljebb 3 hónapig terjedo próbaidot a felek, legfeljebb 6 hónapig terjedo próbaidot kollektív szerzodés állapíthat meg. A próbaido meghosszabbítása tilos, ettol érvényesen eltérni nem lehet. (3) A próbaido alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

5. Rugalmasítás 2: rövidebb teljes munkaido 78/A. § (1) A munkaviszony - eltéro megállapodás hiányában - teljes munkaidoben történo foglalkoztatásra jön létre. (2) Részmunkaidos foglalkoztatás esetén a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az idoarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaido mértékével összefügg. 117/B. § (1) A teljes munkaido mértéke napi 8, heti 40 óra. (2) Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása az (1) bekezdésben foglaltnál rövidebb teljes munkaidot is eloírhat. (3) A teljes munkaido mértéke - a felek megállapodása alapján - legfeljebb napi 12, legfeljebb heti 60 órára emelheto, ha a munkavállaló a) készenléti jellegu munkakört lát el; b) a munkáltató, illetve a tulajdonos közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés].

6. Rugalmasítás 2: rövidebb teljes munkaido Jelenleg: 117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján rövidebb teljes munkaidot állapítottak meg, a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint a munkaido mértékének 2011. december 31-ig tartó felemelésérol. T/3404 törvényjavaslat: „117/C. § (1) Ha a 117/B. § (2) bekezdés alapján legalább heti 36 órás rövidebb teljes munkaidot állapítottak meg, a munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy éves határozott idotartamra a munkaido mértékének a felemelésérol.

7. Rugalmasítás 2: rövidebb teljes munkaido Jelenleg: 117/C. § (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaido mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaido és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaido mértéke - legfeljebb 2009. április 1. és 2011. december 31. közötti idoszakra számított - különbözetének figyelembevételével emelheto meg oly módon, hogy a teljes munkaido heti mértéke a 44 órát nem haladhatja meg. T/3404 törvényjavaslat (2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén a munkaido mértéke a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaido és az (1) bekezdés szerinti rövidebb teljes munkaido mértéke – legfeljebb a rövidebb teljes munkaido megállapításának napjától a munkaido megemelésérol szóló megállapodás hatálybalépésének napjáig tartó idotartamra számított – különbözetének figyelembevételével emelheto meg oly módon, hogy a teljes munkaido heti mértéke a 44 órát nem haladhatja meg. A munkaido megemelésére legkésobb a rövidebb munkaido megszunésének napjától számított harmadik hónap elso napjától kerülhet sor.

8. Rugalmasítás 2: rövidebb teljes munkaido Nem változik: (5) A munkavállaló személyi alapbérét nem érinti, ha teljes munkaidejének a mértéke - e §-ban foglaltak alapján - heti 40 óránál hosszabb. (6) Az (5) bekezdésben foglaltak alapján az órabérrel díjazott munkavállaló órabértételét arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni. Garancia (T/3404): Jogellenes az (1) bekezdés alapján meghatározott, a munkaido mértékének felemelésérol szóló megállapodás idotartamát túllépoen a 117/B. § (1) bekezdése szerinti teljes munkaidonél magasabb munkaido megállapítása. Az ilyen jogellenes foglalkoztatás esetén a 117/B. § (1) bekezdését meghaladó munkaidore, a munkáltató az erre az idore járó munkabér háromszorosának megfelelo összegu átalány-kártérítést köteles a munkavállaló részére megfizetni.

9. Rugalmasítás 2: rövidebb teljes munkaido (3) A munkáltató 2011. december 31-éig nem közölhet muködésével összefüggo okra alapozott rendes felmondást vagy az Mt. 94/E. § (1) bekezdése szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje - e §-ban foglaltak alapján - heti 40 óránál hosszabb. (4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközo munkáltatói rendes felmondás, illetoleg tájékoztatás jogellenes. (3) A munkáltató a munkaido megemelésérol szóló megállapodás idotartama alatt nem közölhet muködésével összefüggo okra alapozott rendes felmondást vagy a 94/E. § (1) bekezdés szerinti rendes felmondásról szóló tájékoztatást azzal a munkavállalóval, akinek a teljes munkaideje – e §-ban foglaltak alapján – heti 40 óránál hosszabb. (4) A (3) bekezdésben meghatározott tilalomba ütközo munkáltatói rendes felmondás, illetoleg tájékoztatás jogellenes.

10. Rugalmasítás 3: szabadságra jogosító ido 130. § (1) A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely alap- és pótszabadságból áll. (2) A munkaviszony szünetelésének idotartamára a következo esetekben jár szabadság: a) a keresoképtelenséget okozó betegség tartamára; b) a szülési szabadság tartamára; c) a gyermek gondozása vagy ápolása miatt kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés] [elso évére] elso hat hónapjára; d) a harminc napot meg nem haladó fizetés nélküli szabadság tartamára; e) a tartalékos katonai szolgálat idejére, és f) minden olyan munkában nem töltött idore, amelyre a munkavállaló távolléti díj-, illetve átlagkereset-fizetésben részesül.

11. Rugalmasítás 4: szabadság kiadása több részletben 134. § (4) A szabadságot kettonél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni. Kivételesen fontos gazdasági érdek, illetve a munkáltató muködési körét közvetlenül és súlyosan érinto ok miatt a munkáltató kettonél több részletben is kiadhatja a szabadságot, azonban – a felek eltéro megállapodása hiányában – ebben az esetben is megilleti a munkavállalót naptári évenként legalább egyszer legalább 14 összefüggo naptári nap távollétet biztosító szabadság. Kivételesen fontos gazdasági érdek fogalma: kivételesen fontos gazdasági érdeken a rendes szabadság kiadásával kapcsolatos, munkaszervezéstol független olyan körülményt kell érteni, melynek felmerülése esetén a rendes szabadságnak az esedékesség évében teljes mértékben történo kiadása a munkáltató gazdálkodását meghatározó módon hátrányosan befolyásolná.

12. Rugalmasítás 5: szabadság megváltása 136. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszunésekor, [illetoleg sorkatonai vagy polgári szolgálatra történo behívásakor,] ha a munkáltatónál eltöltött idovel arányos szabadságot nem kapta meg, azt pénzben kell megváltani. A gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadság megszunését követoen, ha a munkavállaló a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés nélküli szabadság elso 6 hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása alapján pénzben is meg lehet váltani. Egyéb esetben a szabadságot pénzben megváltani nem lehet; ettol érvényesen eltérni nem lehet.

13. Rugalmasítás 6: gyes-rol visszatérés 138. (5) A munkavállalót fizetés nélküli szabadság illeti meg a) a gyermek 3. életéve betöltéséig, a gyermek otthoni gondozása céljából; b) a gyermek 10. életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély folyósításának idotartama alatt, feltéve, hogy a munkavállaló a gyermeket otthonában gondozza; c) a gyermek 12. életéve betöltéséig a gyermek betegsége esetén, az otthoni ápolás érdekében. „(5a) Ha a munkavállaló az (5) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadságát meg kívánja szakítani, a megszakítási szándékát elozetesen közölnie kell a munkáltatóval. A munkáltató, ha a munkavállaló a fizetés nélkül szabadság kezdetétol számított a) 6 hónap letelte elott kíván munkába állni, a bejelentést követo legfeljebb 30 nap, b) 6 hónap elteltével vagy azt követoen kíván munkába állni, a bejelentést követo legfeljebb 60 nap elteltével köteles foglalkoztatási kötelezettségének eleget tenni.”

14. Rugalmasítás 7: túlmunka ellenértéke 147. § (1) Rendkívüli munkavégzés esetén a munkavállalót rendes munkabérén felül a (2)-(4) bekezdés szerint ellenérték illeti meg. (2) A munkaido-beosztás szerinti napi munkaidot meghaladóan, illetve a munkaidokereten felül végzett munka esetén a pótlék mértéke ötven százalék. [Munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása] A munkáltató eloírhatja, hogy ellenértékként - pótlék helyett - szabadido jár, ami nem lehet kevesebb a végzett munka idotartamánál. (3) A munkaido-beosztás szerinti pihenonapon (pihenoidoben) végzett munka esetén a pótlék mértéke 100 %. A pótlék mértéke 50 %, ha a munkavállaló másik pihenonapot (pihenoidot) kap.

15. Munkaügyi ellenorzés (Met.) Met. (1996.évi LXXV. tv.) módosításának céljai: jogharmonizáció: EU Kék kártya irányelv és az ún. szankciós irányelv átültetése a TANÁCS 2009. május 25-i 2009/50/EK irányelve a harmadik országbeli állampolgárok magas szintu képzettséget igénylo munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirol szóló irányelve (Kék Kártya irányelv) Az illegálisan tartózkodó harmadik országbeli állampolgárokat foglalkoztató munkáltatókkal szembeni szankciókra és intézkedésekre vonatkozó minimumszabályokról szóló, 2009. június 18-i 2009/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szankciórendszer (bírságolás) módosítása: a bírságolási esetkörök szukítése, a Ket-tel való összhang megteremtése pontosítás: gyermekmunka, egyszerusített foglalkoztatás 2011. június 20-án benyújtott T/3589 törvényjavaslat!

16. Met. - Jogharmonizáció 1. 3. § (1) A munkaügyi ellenorzés kiterjed: i) [a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérol és foglalkoztatásáról szóló jogszabályok rendelkezéseinek,] a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésére, illetve a harmadik országbeli és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezo állampolgárok foglalkoztatására vonatkozó jogszabályok,” r) [az Európai Unióhoz a Magyar Köztársasággal azonos idopontban csatlakozó állam állampolgára és hozzátartozója] magyarországi foglalkoztatására vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – bejelentési kötelezettségre] a harmadik országbeli állampolgár és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezo személy magyarországi foglalkoztatásának bejelentésére vonatkozó rendelkezések „s) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harm.tv.) 71. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti kötelezettségek foglalkoztató általi” megtartására.

17. Met. - Jogharmonizáció 2. EU Kék Kártya:a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerint: olyan engedély, amely magas szintu képzettséggel rendelkezo birtokosát valamely tagállam területén történo tartózkodásra és egyúttal magas szintu képzettséget igénylo, a 20/C. §-ban foglalt feltételek szerinti munkavállalásra jogosítja; 20/C. § Az EU Kék Kártya a kiadásától számított két éves idoszak alatt kizárólag a) a kiadását megalapozó munkaviszonyban, vagy b) hazai foglalkoztatáspolitikai érdek mérlegelése alapján engedélyezett munkaviszonyban való, magas szintu képzettséget igénylo munkavállalásra jogosít.”

18. Met. - Szankciók 1. Mit tehet a felügyelo [Met. 6. §]: 1. Figyelemfelhívás + kötelezés a szabálytalanság meghatározott idon belül történo megszüntetésére : kikerült a Met-bol, mert a Ket-ben benne van Ket: 94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenorzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt eloírásokat megsértette, a) és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszeru állapot helyreállításával - újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül - orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább 20 napos határido megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történo figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére,

19. Met. - Szankciók 2. 2. további foglalkoztatás megtiltása: új esetkörrel egészül ki: munkaszerzodés tartalmi elemei, munkaviszony létesítése és megszunése bejelentése, nok, fiatalkorúak és megváltozott munkaképességuek foglalkoztatása, munkaidore, a pihenoidore, a rendkívüli munkavégzésre, valamint a szabadság, a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezése, a munkaero-kölcsönzés, közérdeku önkéntes munka, ÚJ: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (Harm.tv.) 71. §-ának (1)-(2) bekezdése szerinti foglalkoztatói kötelezettségek „71. § (1) A munkáltató legkésobb a harmadik országbeli állampolgár munkába lépésének napján köteles meggyozodni arról, hogy a harmadik országbeli állampolgár érvényes tartózkodási engedéllyel vagy más tartózkodásra jogosító engedéllyel, valamint az e törvény alapján keresotevékenység folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik-e. (2) A munkáltató a harmadik országbeli állampolgár által bemutatott érvényes tartózkodási engedély vagy más, tartózkodásra jogosító engedély másolatát a foglalkoztatás idotartama alatt köteles megorizni.

20. Met. - Szankciók 3. 3. Költségvetésbe befizetésre kötelezés: kötelezi a harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély engedély vagy EU Kék Kártya nélkül foglalkoztatót a központi költségvetésbe történo befizetésre a 7/A. §-ban foglaltak szerint, 7/A. § (1) Amennyiben annak megállapítására kerül sor, hogy a foglalkoztató [munkavállalási engedély nélkül külföldit] harmadik országbeli állampolgárt EU Kék Kártya, vagy a Harmtv. szerinti, keresotevékenység folytatására jogosító engedély nélkül foglalkoztat, kötelezni kell a központi költségvetésbe történo befizetésre a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint. [A kötelezettség a foglalkoztatót annyi esetben terheli, ahány külföldi tekintetében az engedély nélkül történo foglalkoztatást megállapították.]

21. A központi költségvetésbe történo befizetés mértéke (nem változott):

  • Login