Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego
Download
1 / 45

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego” - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”. Opracowanie: doradca zawodowy PPP2. Zanim zdecydujesz się na pracę sezonową (wakacyjną) zwróć uwagę na to, że:. Zatrudnienie uczniów również reguluje:. USTAWA KODEKS PRACY (stan prawny na dzień 20 stycznia 2010 r.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' „Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”' - xenia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”

Opracowanie: doradca zawodowy PPP2Zatrudnienie uczni w r wnie reguluje

Zatrudnienie uczniów również reguluje: zwróć uwagę na to, że:

USTAWA KODEKS PRACY

(stan prawny na dzień 20 stycznia 2010 r.)


Art. 190. § 1. zwróć uwagę na to, że:Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nieprzekroczyła 18 lat.§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.


Art 191 1 wolno zatrudnia tylko tych m odocianych kt rzy
Art. 191. § 1. zwróć uwagę na to, że:Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:


1) ukończyli co najmniej gimnazjum, zwróć uwagę na to, że:2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.


Art. 192. zwróć uwagę na to, że:Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.


Art 193 pracodawca jest obowi zany prowadzi ewidencj pracownik w m odocianych
Art. 193. zwróć uwagę na to, że:Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.


Zatrudnianie m odocianych w innym celu ni przygotowanie zawodowe
Zatrudnianie młodocianych zwróć uwagę na to, że:w innym celu niż przygotowanie zawodowe:


Art. 2001. § 1. zwróć uwagę na to, że:Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.§ 2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.


§ 3. zwróć uwagę na to, że:Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonychw przepisach wydanych na podstawie art. 204.


§ 5. zwróć uwagę na to, że:Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianegoz wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.


§ 3. zwróć uwagę na to, że:Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać: 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.


§ 4. zwróć uwagę na to, że:Wymiar czasu pracy określony w § 2 i 3 obowiązuje takżew przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.


Szczeg lna ochrona zdrowia
Szczególna ochrona zdrowia: zwróć uwagę na to, że:


Art. 201. § 1. zwróć uwagę na to, że:Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy orazbadaniom okresowymi kontrolnym w czasie zatrudnienia.


§ 3. zwróć uwagę na to, że:Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże sięz pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.


§ 31. zwróć uwagę na to, że:Jeżeli dobowy wymiar czasupracy młodocianego jest dłuższy niż:4,5 godziny,pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.


Art 203 1 m odocianego nie wolno zatrudnia w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej
Art. 203. § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.


§ 11. godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami :22.00 a 6.00. W przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami: 20.00 a 6.00.


§ 2. godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.


§ 3. godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanegoodpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.


Art. 204. § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.


Pamiętaj! pracach wzbronionych, Nie zawsze obietnica wysokich zarobków gwarantuje ich otrzymanie lub pracę w bezpiecznych warunkach…


Korzystaj ze sprawdzonych sposobów pozyskiwania pracy np.: pracach wzbronionych, - oferty Młodzieżowego Biura Pracy,- polecenie osób które już pracowały w danej firmie.


Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z umowy, nie zapewnia bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:


Skorzysta z pomocy specjalist w takich jak
Skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak: bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:


Okr gowy inspektorat pracy ul graniczna 29 40 017 katowice 0 32 604 11 30 www katowice oip pl
OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:ul. GRANICZNA 29 40 – 017 KATOWICE (0 – 32) 604 11 30www.katowice.oip.pl


Ale to ty powinieneś dopilnować; bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:- zawarcia umowy na piśmie (z zapisem odnoszącym się do czasu pracy, kwoty wynagrodzenia, miejsca wykonywania pracy, stanowiska na którym pracujesz),- mieć świadków wykonywania pracy.


Czy wiesz e
Czy wiesz, że? bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:
Powiniene przygotowa swoje cv mo esz by zaproszony na rozmow kwalifikacyjn
Powinieneś przygotować swoje CV! związanym z rekrutacją, tzn.;Możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną !


Pamiętaj! związanym z rekrutacją, tzn.;Osoba rekrutująca poświęca około jednej minuty (a często tylko 15-35 sekund) na przeczytanie Twojego CV.Czyli warto napisać je dobrzei dopracować najmniejsze szczegóły tak aby na tej minucie się nie skończyło!


Curriculum vitae cv resume jest pisemn form prezentacji osoby ubiegaj cej si o prac
Curriculum związanym z rekrutacją, tzn.;Vitae(CV, Resume) jest pisemną formą prezentacji osoby ubiegającej się o pracę,


która w skróconej formie przedstawia swoje kwalifikacje: związanym z rekrutacją, tzn.;- wykształcenie, - doświadczenie zawodowe, - inne umiejętności.


Informacje kt re nale y zamie ci w cv
Informacje, które należy zamieścić w CV: związanym z rekrutacją, tzn.;


1 informacje osobiste imi i nazwisko dane kontaktowe dat urodzenia
1. Informacje osobiste: związanym z rekrutacją, tzn.;- imię i nazwisko, - dane kontaktowe, - datę urodzenia.


2. Wykształcenie: związanym z rekrutacją, tzn.;- podaj lata nauki (od-do),- określ poziom osiągniętego wykształcenia, - zaznacz jeśli jesteś jeszczew trakcie nauki,- podaj nazwy szkół oraz kierunki wykształcenia.


3 przebieg pracy zawodowej np sta e wolontariat praktyki zawodowe itp
3. Przebieg pracy zawodowej np. : związanym z rekrutacją, tzn.;- staże, - wolontariat,- praktyki zawodowe itp..


4. Umiejętności i dodatkowe kwalifikacje; związanym z rekrutacją, tzn.;- znajomość języków obcych,- znajomość obsługi komputera,- prawo jazdy,- ukończone kursy…


Dobrze jest te dostosowa informacje zawarte w cv do tre ci og oszenia na kt re odpowiadasz
Dobrze jest też dostosować informacje zawarte w CV do treści ogłoszenia na które odpowiadasz!


Dla osób myślących o pracy za granicą, w jednym z krajówUnii Europejskiej, przydatny będzie uniwersalny wzór opracowany przez: Komisję Europejską.


CV wg tego wzoru jest podzielone na segmenty dotyczące: krajów- doświadczenia zawodowego, - wykształcenia i odbytych szkoleń, - znajomości języków obcych,- umiejętności pozazawodowych.


Wzór europejskiego CV jest dostępny krajóww językach krajów Unii pod adresem:http://europass.cedefop.europa.eu/


ad