Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 45

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego” PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”. Opracowanie: doradca zawodowy PPP2. Zanim zdecydujesz się na pracę sezonową (wakacyjną) zwróć uwagę na to, że:. Zatrudnienie uczniów również reguluje:. USTAWA KODEKS PRACY (stan prawny na dzień 20 stycznia 2010 r.).

Download Presentation

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

„Poradnik dla ucznia, pracownika sezonowego”

Opracowanie: doradca zawodowy PPP2


Zanim zdecydujesz si na prac sezonow wakacyjn zwr uwag na to e

Zanim zdecydujesz się na pracę sezonową (wakacyjną) zwróć uwagę na to, że:


Zatrudnienie uczni w r wnie reguluje

Zatrudnienie uczniów również reguluje:

USTAWA KODEKS PRACY

(stan prawny na dzień 20 stycznia 2010 r.)


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Art. 190. § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nieprzekroczyła 18 lat.§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat.


Art 191 1 wolno zatrudnia tylko tych m odocianych kt rzy

Art. 191. § 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

1) ukończyli co najmniej gimnazjum,2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Art. 192. Pracodawca jest obowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.


Art 193 pracodawca jest obowi zany prowadzi ewidencj pracownik w m odocianych

Art. 193. Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.


Zatrudnianie m odocianych w innym celu ni przygotowanie zawodowe

Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe:


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Art. 2001. § 1. Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.§ 2. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 3. Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym, określonychw przepisach wydanych na podstawie art. 204.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 5. Pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianegoz wykazem lekkich prac przed rozpoczęciem przez niego pracy.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 3. Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać: 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 4. Wymiar czasu pracy określony w § 2 i 3 obowiązuje takżew przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy. Przed nawiązaniem stosunku pracy pracodawca ma obowiązek uzyskania od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.


Szczeg lna ochrona zdrowia

Szczególna ochrona zdrowia:


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Art. 201. § 1. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy orazbadaniom okresowymi kontrolnym w czasie zatrudnienia.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 3. Pracodawca jest obowiązany przekazać informacje o ryzyku zawodowym, które wiąże sięz pracą wykonywaną przez młodocianego oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami również przedstawicielowi ustawowemu młodocianego.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 31. Jeżeli dobowy wymiar czasupracy młodocianego jest dłuższy niż:4,5 godziny,pracodawca jest obowiązany wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.


Art 203 1 m odocianego nie wolno zatrudnia w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej

Art. 203. § 1. Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 11. Pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami :22.00 a 6.00. W przypadkach określonych w art. 191 § 5 pora nocna przypada pomiędzy godzinami: 20.00 a 6.00.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 2. Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

§ 3. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanegoodpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Art. 204. § 1. Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, których wykaz ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Pamiętaj!Nie zawsze obietnica wysokich zarobków gwarantuje ich otrzymanie lub pracę w bezpiecznych warunkach…


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Korzystaj ze sprawdzonych sposobów pozyskiwania pracy np.:- oferty Młodzieżowego Biura Pracy,- polecenie osób które już pracowały w danej firmie.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się z umowy, nie zapewnia bezpiecznych warunków wykonywania pracy lub nie zawiera umowy na piśmie czy nie wypłaca wynagrodzenia możesz:


Skorzysta z pomocy specjalist w takich jak

Skorzystać z pomocy specjalistów, takich jak:


Okr gowy inspektorat pracy ul graniczna 29 40 017 katowice 0 32 604 11 30 www katowice oip pl

OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACYul. GRANICZNA 29 40 – 017 KATOWICE (0 – 32) 604 11 30www.katowice.oip.pl


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Ale to ty powinieneś dopilnować;- zawarcia umowy na piśmie (z zapisem odnoszącym się do czasu pracy, kwoty wynagrodzenia, miejsca wykonywania pracy, stanowiska na którym pracujesz),- mieć świadków wykonywania pracy.


Czy wiesz e

Czy wiesz, że?


Od stycznia 2010 roku minimalne wynagrodzenie brutto w polsce wynosi 1317 z

Od stycznia 2010 roku minimalne wynagrodzenie brutto w Polsce wynosi: 1317 zł.


Szukaj c pracy sezonowej podlegasz og lnym zasadom zwi zanym z rekrutacj tzn

Szukając pracy sezonowej podlegasz ogólnym zasadom związanym z rekrutacją, tzn.;


Powiniene przygotowa swoje cv mo esz by zaproszony na rozmow kwalifikacyjn

Powinieneś przygotować swoje CV!Możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną !


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Pamiętaj!Osoba rekrutująca poświęca około jednej minuty (a często tylko 15-35 sekund) na przeczytanie Twojego CV.Czyli warto napisać je dobrzei dopracować najmniejsze szczegóły tak aby na tej minucie się nie skończyło!


Curriculum vitae cv resume jest pisemn form prezentacji osoby ubiegaj cej si o prac

Curriculum Vitae(CV, Resume) jest pisemną formą prezentacji osoby ubiegającej się o pracę,


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

która w skróconej formie przedstawia swoje kwalifikacje:- wykształcenie, - doświadczenie zawodowe, - inne umiejętności.


Informacje kt re nale y zamie ci w cv

Informacje, które należy zamieścić w CV:


1 informacje osobiste imi i nazwisko dane kontaktowe dat urodzenia

1. Informacje osobiste: - imię i nazwisko, - dane kontaktowe, - datę urodzenia.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

2. Wykształcenie:- podaj lata nauki (od-do),- określ poziom osiągniętego wykształcenia, - zaznacz jeśli jesteś jeszczew trakcie nauki,- podaj nazwy szkół oraz kierunki wykształcenia.


3 przebieg pracy zawodowej np sta e wolontariat praktyki zawodowe itp

3. Przebieg pracy zawodowej np. :- staże, - wolontariat,- praktyki zawodowe itp..


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

4. Umiejętności i dodatkowe kwalifikacje;- znajomość języków obcych,- znajomość obsługi komputera,- prawo jazdy,- ukończone kursy…


Dobrze jest te dostosowa informacje zawarte w cv do tre ci og oszenia na kt re odpowiadasz

Dobrze jest też dostosować informacje zawarte w CV do treści ogłoszenia na które odpowiadasz!


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Dla osób myślących o pracy za granicą, w jednym z krajówUnii Europejskiej, przydatny będzie uniwersalny wzór opracowany przez: Komisję Europejską.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

CV wg tego wzoru jest podzielone na segmenty dotyczące: - doświadczenia zawodowego, - wykształcenia i odbytych szkoleń, - znajomości języków obcych,- umiejętności pozazawodowych.


Poradnik dla ucznia pracownika sezonowego

Wzór europejskiego CV jest dostępnyw językach krajów Unii pod adresem:http://europass.cedefop.europa.eu/


  • Login