M.Kuśnierkiewicz
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

M.Kuśnierkiewicz Zaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi Wielkopolskie Centrum Onkologii. Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani. Po operacji: odżywianie przez sondę pokarmową Zmiany trwałe:

Download Presentation

Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M.KuśnierkiewiczZaburzenia komunikacji i ich wpływ na funkcjonowanie emocjonalne osób po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyiWielkopolskie Centrum Onkologii


Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Po operacji:

odżywianie przez sondę pokarmową

Zmiany trwałe:

Konieczność przyzwyczajenia się do nowego sposobu (toru) oddychania i odkrztuszania

Zmiana w wyglądzie

Osłabienie węchu

Konieczność rezygnacji z niektórych rodzajów aktywności


Po zabiegu całkowitego usunięcia krtani

Brak głośnej mowy-utrudnienie w porozumiewaniu się z otoczeniem, szczególnie z osobami mniej znanymi

Głos jest cecha identyfikującą

Dzięki głośnej mowie możliwa jest większa precyzja i przyspieszenie procesu komunikacji

Łatwiej w sposób bardziej akceptowany społecznie okazywać emocje, np. złość, agresję poprzez tzw agresję werbalną


 • Po zabiegu: oddychanie przez tracheostomę, odżywianie z wykorzystaniem sondy pokarmowej

 • Zmiany trwałe: pogorszenie warunków głosowych, możliwość wystąpienia trudności w połykaniu (zachłystywanie się)

Po zabiegu częściowego usunięcia krtani


Zmiany czasowe:

 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, tracheotomia, gojenie tkanek okolicy pobrania płata użytego do plastyki

  Zmiany trwałe:

  Utrzymywanie się dolegliwości związanych z ubytkiem tkanek w obrębie jamy ustnej i ruchomością języka:

 • Przełykanie

 • Artykulacja

Usunięcie guza jamy ustnej i/lub gardła


Zmiany czasowe:

 • Intubacja, obecnością opatrunku częściowo w obrębie jamy ustnej, pacjent przebywa na oddziale OIOM, jest powoli wybudzany, odżywianie przez sondę, setony w jamie pooperacyjnej zamykające zatokę i jamę pooperacyjną po usunięciu podniebienia, płytka podniebienna bez obturatora

  Zmiany trwałe:

 • Wzrok

 • Odżywianie

 • Fonacja i artykulacja (nosowanie)

Usunięcie guza jamy nosowej i zatok


 • Operacje ślinianek przyusznych, ucha środkowego, kości skroniowej, szyi, nowotwory wtórnie obejmujące nerw twarzowy

 • Objawy po stronie uszkodzenia, utrata zdolności zamykania oka (przy braku ochrony łzawienie), marszczenia czoła, opadanie kącika ust, trudności dotyczące połykania i artykulacji, objawy czuciowe

Porażenie nerwu twarzowego


Zmiana:

 • Toru oddechowego

 • Fonacji (głos)

 • Artykulacji

 • Mimiki twarzy

Czynniki zaburzające komunikację po operacjach onkologicznych głowy i szyi


 • Komunikowanie interpersonalne – dotyczy ludzi, zatem jego zrozumienie wiąże się ze zrozumieniem występujących między nimi związków. Polega na dzieleniu się znaczeniami, co wskazuje, że jeżeli ludzie mają się ze sobą porozumiewać to muszą zgodzić się co do definicji terminów, którymi się posługują. Jest symboliczne czyli gesty, litery, dźwięki, liczby i słowa mogą jedynie przedstawiać pojęcia, które mają przekazywać lub stanowić ich przybliżenie.

Komunikacja - definicje


Komunikacja - definicje

Komunikowanie społeczne – proces wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami i organizacjami społecznymi. Celem komunikowania jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja, bądź zmiana wiedzy, postaw i zachowań w kierunku zgodnym z wartościami i interesami oddziałujących na siebie podmiotów.


Komunikacja

=

interakcja między jednostkami polegająca na wymianie informacji za pomocą symboli, w celu wywarcia określonego wpływu


Komunikacja


Zakłócenia komunikacji

 • Szum – czynnik, który zakłóca lub uniemożliwia zajście procesu komunikacji

 • szum zewnętrzny – np. kichnięcie, ruch uliczny, rozmowy na korytarzu

 • szum wewnętrzny – ból głowy, zęba, głód, wpływ wcześniejszych doświadczeń, przekonań, emocji


 • Informacyjna – w procesie tym pozyskiwane i przekazywane są informacje niezbędne do podejmowania decyzji regulujących interakcje społeczne i osiąganie celów oraz realizacja potrzeb

 • Motywacyjna – elementem komunikowania jest przekazywanie zachęt do osiągania różnego rodzaju celów

Rola komunikacji


Rola komunikacji

Kontrolna – treści komunikowania społecznego zawierają informacje o sferze powinności obowiązkach ludzi, grup, organizacji i społeczeństw względem siebie. Określają zarazem podmiot, normy i zakres kontroli społecznej

Emotywna – możliwość wyrażania emocji i uczuć a tym samym zaspokajanie istotnych psychospołecznych potrzeb ludzkich, m.in. takich jak rozumienie innych oraz bycie rozumianym i akceptowanym


Emocje - definicja

 • Pozytywne lub negatywne odczucia wywołane określoną sytuacją

 • Emocje charakteryzują się określonym wzorcem fizjologicznych reakcji oraz zachowań

 • W istotny sposób wpływają na funkcjonowanie poznawcze


Emocje - trzy typy komponentów

 • behawioralne: ruchy mięśni adekwatne do sytuacji

 • anatomiczne: ułatwiają reakcje behawioralne i umożliwiają szybką mobilizację energii (wzrost tętna, dopływ krwi do mięśni)

 • hormonalne: wzmacniają reakcję układu autonomicznego (epinefryna, norepinefryna oraz hormony steroidowe: wzrost dopływu krwi do mięśni, zamiana składników pokarmowych na glukozę)


Funkcjonowanie emocjonalne

 • Zdolności do prawidłowego spostrzegania, oceniania i wyrażania emocji,czyli rozpoznawania własnych i cudzych stanów emocjonalnych na przykład na podstawie obserwacji zachowania czy tonu głosu, adekwatne wyrażanie emocji

 • Zdolności do rozumienia emocji i zdobywania wiedzy o emocjach, umiejętność nazywania określonych emocji, łączenia słów z niesionym przez nie przekazem emocjonalnym, rozumienie emocji złożonych, a także zdolność przewidywania stanów emocjonalnych innych ludzi w określonej sytuacji

 • Zdolności do regulacji i kontroli emocjonalnej


Funkcjonowanie emocjonalne

 • Zdolności do włączania emocji w procesy myślenia, czyli spostrzeganie informacji ważnych emocjonalnie, wzbudzanie emocji odpowiednich do sytuacji oraz wykorzystywanie emocji w trakcie rozwiązywania problemów

 • Empatia, czyli umiejętność rozpoznawania i rozumienia uczuć, myśli i potrzeb innych osób, również w grupie

 • Umiejętności społeczne, czyli zdolności wzbudzania u innych osób pożądanych i korzystnych dla nas form zachowania, poprzez osiąganie porozumienia, wywieranie wpływu, wchodzenie w prawidłowe relacje interpersonalne, a także panowanie nad własnymi emocjami i współpraca


 • komunikacja z użyciem języka naturalnego czyli mowy jako środka komunikacji. Jest to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej.

 • Wymaga istnienia nadawcy-mówiącego i odbiorcy-słuchającego, posługujących kodem- językiem, który musi być znany obu osobom.

Komunikacja werbalna


Komunikacja zastępcza po laryngektomii

 • Pismo

 • Pseudoszept

 • Laryngofon

 • Głos gardłowy

 • Głos przełykowy

 • Głos protezkowy


Artykulacja

Logoterapia:

 • Ćwiczenia praksji oralnej

 • Ćwiczenia artykulacyjne

 • Ćwiczenia oddechowe


Komunikacja niewerbalna

 • Kontekst komunikatu

 • Ekspresja emocji

 • Informacja o stanie emocjonalnym innych uczestników relacji

 • Wywieranie wpływu społecznego


 • mimika, pantomimika, zachowania przestrzenne, prozodia, dźwięki paralingwistyczne, powierzchowność, reakcje fizjologiczne (m.in. napięcie mięśniowe, oddech) - niesie informację o nastawieniu, emocjach, relacjach interpersonalnych.

 • W dużym stopniu jest zależna od czynników wrodzonych i/lub nabytych we wczesnym okresie rozwoju

 • W dużym stopniu jest nieuświadomiona

Komunikacja niewerbalna


Prozodia

 • Akcent, intonacja, rytm mowy

 • Prozodia emocjonalna:intonacja wypowiedzi odzwierciedla uczucia nadawcy komunikatu, poprzedza rozwój mowy

 • Prozodia lingwistyczna (kognitywna)- odnosi się do tych cech (akcent na sylabę w słowie lub słowo w zdaniu oraz intonacja), które określa czy zdanie jest oznajmujące, pytające czy rozkazujące


Słowa 7%

Prozodia, dźwięki paralingwistyczne 28 %

Mimika, pantomimika 65%


Zaburzenia prozodii emocjonalnej i ich skutki

 • Obniżenie roli informacyjnej - trudności w przekazaniu kontekstu wypowiedzi -komunikatu (jakie jest nastawienie emocjonalne?, czy zdanie to twierdzenie/pytanie/polecenie?)

 • Obniżenie w zakresie ekspresji emocji

  Trudności w „rozładowywaniu” napięcia emocjonalnego (emocje-oddychanie-głos)


Przykłady


Źródła

1. R. Aleksandrowicz, B. Ciszek „Anatomia kliniczna głowy i szyi”

Wyd.Lekarskie PZWL 2007

2. S. Zabłocki „Zespoły i objawy chorobowe w otolaryngologii” Wyd. Medyczne Via Medica 2004

3. J. Styczek „Logopedia” W-wa 1980

4. A. Pruszewicz „Foniatria kliniczna”

5. G. Jastrzębowska „Podstawy logopedii dla studentów logopedii, pedagogiki, psychologii, filologii” Opole 1995

6. E.M. Skoczek „Z logopedia na ty. Podręczny Słownik Logopedyczny”

7. T. Banziger, K. Scherer „The role of intonation in emotional expressions. Speech Communication” 2005

8. J. LeDoux „Mózg emocjonalny” Media Rodzina P-ń 2000

9. J. Reykowski „Procesy emocjonalne. Motywacja. Osobowość” W-wa 1992

10. K. de Walden-Gałuszko „ Psychologiczne następstwa leczenia chorych na nowotwory” 1998

11. Z. Nęcki „Komunikacja międzyludzka” Kraków 1996

12. M. Argyle „Psychologia stosunków międzyludzkich” W-wa 1991


 • Login