VÝCHYLKOVÉ METÓDY - PowerPoint PPT Presentation

VÝCHYLKOVÉ METÓDY
Download
1 / 71

 • 119 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VÝCHYLKOVÉ METÓDY. A) OHMOVA METÓDA. 1. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. - meranie malých odporov. Relatívna chyba metódy. %. A) OHMOVA METÓDA. 2. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. Relatívna chyba metódy. - meranie väčších odporov. %.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

VÝCHYLKOVÉ METÓDY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V chylkov met dy

VÝCHYLKOVÉ METÓDY

A) OHMOVA METÓDA

1.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

- meranie malých odporov

Relatívna chyba metódy

%


V chylkov met dy

A) OHMOVA METÓDA

2.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

Relatívna chyba metódy

- meranie väčších odporov

%


V chylkov met dy

1. Porovnanie úbytkov napätí na rezistoroch zapojených do série

napäťový delič

I

- prúd Ije konštantný

B) POROVNÁVACIA METÓDA


V chylkov met dy

Absolútna chyba metódy

po dosadení

Relatívna chyba metódy

- jednosmerný komparátor

- voltmeter s veľkým vnútorným odporom

Celková maximálne možná relatívna chyba merania


V chylkov met dy

2. Porovnanie veľkosti prúdov tečúcich paralelne zapojenými rezistormi

prúdový delič

Ra – zanedbateľne

malý

Ra – nie je zanedbateľne malý

POROVNÁVACIA METÓDA


V chylkov met dy

Absolútna chyba metódy

Relatívna chyba metódy

- odpor ampérmetra – zanedbateľne malý

Celková maximálne možná relatívna chyba merania


V chylkov met dy

- podmienka rovnováhy mostíka

Ig

Rx = R1

MOSTÍKOVÉ METÓDY


V chylkov met dy

 • OHMOVA

 • METÓDA

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ

1. Výchylkové metódy

RLx – potrebné určiť osobitným meraním - nevýhoda


V chylkov met dy

B) VOLTMETER, AMPÉRMETER, WATTMETER

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ


V chylkov met dy

- korigovaná hodnota príkonu meranej cievky

- korigovaná hodnota prúdu tečúceho cievkou


V chylkov met dy

C) METÓDA TROCH VOLTMETROV


V chylkov met dy

Parametre cievky:


V chylkov met dy

C) METÓDA TROCH AMPÉRMETROV


V chylkov met dy

Parametre cievky:


V chylkov met dy

MOSTÍKOVÉ METÓDY

- striedavý vyvážený mostík - Wheatstoneov typ

- vyvážený stav – uzly C a D – rovnaký potenciál

meracou diagonálou netečie prúd

podmienka rovnováhy


V chylkov met dy

- porovnanie reálnych a imaginárnych zložiek v podmienke rovnováhy

 • Rovnováha mostíka sa dá nastaviť minimálne jeho dvoma prvkami:

 • činný

 • reaktančný


V chylkov met dy

Frekvenčne

závislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia vyskytuje

Frekvenčne

nezávislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia nevyskytuje


V chylkov met dy

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Maxwell-Wienov mostík

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík

meranej hodnoty

Presnosť:


V chylkov met dy

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

 • kapacitný

 • normál

kapacitná dekáda

Owenov mostík

- meranie veľkých indukčností

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík


V chylkov met dy

Rezonančný mostík

- meranie a) indukčnosti

b) frekvencie

- podmienky rovnováhy

frekvenčne závislý mostík

- vyvažovanie mostíka:

sériová rezonancia

otočný kondenzátor

vyváženie činného odporu

zvolená odporová dekáda


V chylkov met dy

MERANIE VZÁJOMNÝCH INDUKČNOSTÍ

Metódy pre meranie vlastných indukčností

Magneticky súhlasné zapojenie dvoch cievok zapojených sériovo

Magneticky nesúhlasné zapojenie cievok zapojených sériovo


V chylkov met dy

Výchylkové metódy

voltmeter s veľkým

vnútorným odporom

(elektrostatický)

Presnosť merania – nie je veľká – závisí od presnosti použitých prístrojov


V chylkov met dy

Mostíkové metódy

Carey-Fosterov mostík


V chylkov met dy

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

 • kapacitný

 • normál

odporová dekáda

- podmienky rovnováhy

frekvenčne

nezávislý mostík


V chylkov met dy

MERANIE KAPACITY

Výchylkové metódy

 • meranie veľkých impedancií

 • voltmeter pred ampérmetrom

Ohmova metóda


V chylkov met dy

METÓDA TROCH AMPÉRMETROV


V chylkov met dy

- kapacitná reaktancia – imaginárna zložka komplexnej impedancie


V chylkov met dy

SUBSTITUČNÁ METÓDA

- kapacitná dekáda

u(t) - konštantné


V chylkov met dy

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

odporová dekáda

Mostíkové metódy

Wienov mostík


V chylkov met dy

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Scheringov mostík

- stratový činiteľ

- kapacitný normál


V chylkov met dy

- výkon na záťaži

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu voltmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor voltmetra

záťaže s

menším

odporom

103 až 104 Ώ


V chylkov met dy

- výkon na záťaži

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU A ENERGIE

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu ampérmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor ampérmetra

záťaže s

veľkým

odporom

10-1 až 10Ώ


V chylkov met dy

Presnosť výsledku merania závisí:

- od chyby metódy,

- od presnosti použitých meracích prístrojov

- chybu metódy - môžeme korigovať, ak poznáme spotrebu použitých prístrojov

- chyby prístrojov – nemôžemekorigovať

Výsledná relatívna chyba merania spôsobená chybami prístrojov:


V chylkov met dy

- odpor záťaže

- presný odporový normál

U – musí byť v priebehu merania konštantné

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

 • jednosmerný kompenzátor

 • veľmi presné merania jednosmerného výkonu


V chylkov met dy

Elektrodynamický wattmeter

Výchylka je úmerná okamžitej hodnote jednosmerného výkonu

- výhoda v prípade kolísania napájacieho napätia

- jednoduchšie odčítanie výkonu

 • pre presnejšie merania je nutné robiť korekciu na spotrebu napäťovej,

 • resp. prúdovej cievky wattmetra

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Jednosmerné obvody

MERANIE ENERGIE

Ampérhodinové počítadlo – elektromer na jednosmerný prúd

integrujúci elektrodynamický wattmeter


V chylkov met dy

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Jednofázové obvody s harmonickým napájaním

Okamžité hodnoty:

napätia

prúdu

výkonu


V chylkov met dy

Činný výkon

– stredná hodnota okamžitého výkonu za jednu periódu

jednosmerná zložka

okamžitého výkonu

nevratná zmena

energie

[W]


V chylkov met dy

Jalový výkon

 • miera energie, ktorá striedavo kmitá medzi zdrojom a spotrebičom

 • nekoná prácu – jeho stredná hodnota je nulová

 • kladný – indukčný jalový výkon

 • záporný kapacitný jalový výkon

[var, príp. VAr]

[VA]

Zdanlivý výkon

 • - maximálna hodnota činého výkonu (jalového výkonu), ktorú by bolo možné

 • dosiahnuť pri cosφ = 1 (cosφ = 0)

 • podľa veľkosti zdanlivého výkonu sa dimenzujú elektrické zariadenia

 • (elektrické stroje, zdroje, rozvodové zariadenia)


V chylkov met dy

Symbolicko – komplexná metóda

Komplexný zdanlivý výkon

výkonový trojuholník


V chylkov met dy

Meranie činného elektrického výkonu

 • spotreba napäťovej

 • cievky wattmetra

 • spotreba

 • voltmetra


V chylkov met dy

Meranie činného elektrického výkonu

 • spotreba napäťovej

 • cievky wattmetra

 • spotreba

 • ampérmetra


V chylkov met dy

merací transformátor prúdu

merací transformátor napätia

Napätie a prúd záťaže prevyšujú meracie rozsahy napäťovej

a prúdovej cievky wattmetra

 • konštanta

 • wattmetra

 • výchylka

 • wattmetra


V chylkov met dy

Meranie činného výkonu striedavým komparátorom napätia

 • vo vykompenzovanom stave

 • nie je meraný obvod zaťažený

relatívna chyba je nulová

odporový

normál

- veľkosť prúdu

činný výkon záťaže


V chylkov met dy

Meranie činného výkonu tromi voltmetrami

odporový

normál

kosínusová veta

- voltmetre musia mať veľký vnútorný odpor

 • presnosť merania malá – druhá mocnina

 • odčítaných hodnôt


V chylkov met dy

Meranie činného výkonu tromi ampérmetrami

kosínusová veta

- ampérmetre musia mať minimálnu spotrebu


V chylkov met dy

Meranie jalového výkonu wattmetrom pri použití LC článku

 • na napäťovej cievke wattmetra

 • napätie posunuté voči napájaciemu napäti

 • o

fázorový diagram

náhradný

obvod

- značná frekvenčná závislosť metódy

len pri určitej frekvencii

- fázový posun


V chylkov met dy

Meranie jalového výkonu wattmetrom a vhodnou dvojbránou

Gorgesov mostík


V chylkov met dy

Shannon – Kotelnikov


 • Login