slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
VÝCHYLKOVÉ METÓDY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 71

VÝCHYLKOVÉ METÓDY - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

VÝCHYLKOVÉ METÓDY. A) OHMOVA METÓDA. 1. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. - meranie malých odporov. Relatívna chyba metódy. %. A) OHMOVA METÓDA. 2. - hodnota neznámeho odporu. Absolútna chyba metódy. Relatívna chyba metódy. - meranie väčších odporov. %.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VÝCHYLKOVÉ METÓDY' - xena-cabrera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VÝCHYLKOVÉ METÓDY

A) OHMOVA METÓDA

1.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

- meranie malých odporov

Relatívna chyba metódy

%

slide2

A) OHMOVA METÓDA

2.

- hodnota neznámeho odporu

Absolútna chyba metódy

Relatívna chyba metódy

- meranie väčších odporov

%

slide3

1. Porovnanie úbytkov napätí na rezistoroch zapojených do série

napäťový delič

I

- prúd Ije konštantný

B) POROVNÁVACIA METÓDA

slide4

Absolútna chyba metódy

po dosadení

Relatívna chyba metódy

- jednosmerný komparátor

- voltmeter s veľkým vnútorným odporom

Celková maximálne možná relatívna chyba merania

slide5

2. Porovnanie veľkosti prúdov tečúcich paralelne zapojenými rezistormi

prúdový delič

Ra – zanedbateľne

malý

Ra – nie je zanedbateľne malý

POROVNÁVACIA METÓDA

slide6

Absolútna chyba metódy

Relatívna chyba metódy

- odpor ampérmetra – zanedbateľne malý

Celková maximálne možná relatívna chyba merania

slide7

- podmienka rovnováhy mostíka

Ig

Rx = R1

MOSTÍKOVÉ METÓDY

slide8

OHMOVA

 • METÓDA

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ

1. Výchylkové metódy

RLx – potrebné určiť osobitným meraním - nevýhoda

slide9

B) VOLTMETER, AMPÉRMETER, WATTMETER

MERANIE VLASTNÝCH INDUKČNOSTÍ

slide10

- korigovaná hodnota príkonu meranej cievky

- korigovaná hodnota prúdu tečúceho cievkou

slide15

MOSTÍKOVÉ METÓDY

- striedavý vyvážený mostík - Wheatstoneov typ

- vyvážený stav – uzly C a D – rovnaký potenciál

meracou diagonálou netečie prúd

podmienka rovnováhy

slide16

- porovnanie reálnych a imaginárnych zložiek v podmienke rovnováhy

 • Rovnováha mostíka sa dá nastaviť minimálne jeho dvoma prvkami:
 • činný
 • reaktančný
slide17

Frekvenčne

závislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia vyskytuje

Frekvenčne

nezávislé mostíky – v podmienkach rovnováhy sa frekvencia nevyskytuje

slide18

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Maxwell-Wienov mostík

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík

meranej hodnoty

Presnosť:

slide19

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

 • kapacitný
 • normál

kapacitná dekáda

Owenov mostík

- meranie veľkých indukčností

- podmienky rovnováhy

frekvenčne nezávislý mostík

slide20

Rezonančný mostík

- meranie a) indukčnosti

b) frekvencie

- podmienky rovnováhy

frekvenčne závislý mostík

- vyvažovanie mostíka:

sériová rezonancia

otočný kondenzátor

vyváženie činného odporu

zvolená odporová dekáda

slide21

MERANIE VZÁJOMNÝCH INDUKČNOSTÍ

Metódy pre meranie vlastných indukčností

Magneticky súhlasné zapojenie dvoch cievok zapojených sériovo

Magneticky nesúhlasné zapojenie cievok zapojených sériovo

slide22

Výchylkové metódy

voltmeter s veľkým

vnútorným odporom

(elektrostatický)

Presnosť merania – nie je veľká – závisí od presnosti použitých prístrojov

slide23

Mostíkové metódy

Carey-Fosterov mostík

slide24

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

 • kapacitný
 • normál

odporová dekáda

- podmienky rovnováhy

frekvenčne

nezávislý mostík

slide25

MERANIE KAPACITY

Výchylkové metódy

 • meranie veľkých impedancií
 • voltmeter pred ampérmetrom

Ohmova metóda

slide28

SUBSTITUČNÁ METÓDA

- kapacitná dekáda

u(t) - konštantné

slide29

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

odporová dekáda

Mostíkové metódy

Wienov mostík

slide31

- vyvažovanie mostíka:

odporová dekáda

kapacitná dekáda

Scheringov mostík

- stratový činiteľ

- kapacitný normál

slide32

- výkon na záťaži

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu voltmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor voltmetra

záťaže s

menším

odporom

103 až 104 Ώ

slide33

- výkon na záťaži

:

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU A ENERGIE

Obvody s jednosmerným napájaním

Korekcia na spotrebu ampérmetra

Relatívna chyba metódy bez korekcie

- vnútorný odpor ampérmetra

záťaže s

veľkým

odporom

10-1 až 10Ώ

slide34

Presnosť výsledku merania závisí:

- od chyby metódy,

- od presnosti použitých meracích prístrojov

- chybu metódy - môžeme korigovať, ak poznáme spotrebu použitých prístrojov

- chyby prístrojov – nemôžemekorigovať

Výsledná relatívna chyba merania spôsobená chybami prístrojov:

slide35

- odpor záťaže

- presný odporový normál

U – musí byť v priebehu merania konštantné

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

 • jednosmerný kompenzátor
 • veľmi presné merania jednosmerného výkonu
slide36

Elektrodynamický wattmeter

Výchylka je úmerná okamžitej hodnote jednosmerného výkonu

- výhoda v prípade kolísania napájacieho napätia

- jednoduchšie odčítanie výkonu

 • pre presnejšie merania je nutné robiť korekciu na spotrebu napäťovej,
 • resp. prúdovej cievky wattmetra

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Obvody s jednosmerným napájaním

Jednosmerné obvody

MERANIE ENERGIE

Ampérhodinové počítadlo – elektromer na jednosmerný prúd

integrujúci elektrodynamický wattmeter

slide37

MERANIE ELEKTRICKÉHO VÝKONU

Jednofázové obvody s harmonickým napájaním

Okamžité hodnoty:

napätia

prúdu

výkonu

slide38

Činný výkon

– stredná hodnota okamžitého výkonu za jednu periódu

jednosmerná zložka

okamžitého výkonu

nevratná zmena

energie

[W]

slide39

Jalový výkon

 • miera energie, ktorá striedavo kmitá medzi zdrojom a spotrebičom
 • nekoná prácu – jeho stredná hodnota je nulová
 • kladný – indukčný jalový výkon
 • záporný kapacitný jalový výkon

[var, príp. VAr]

[VA]

Zdanlivý výkon

 • - maximálna hodnota činého výkonu (jalového výkonu), ktorú by bolo možné
 • dosiahnuť pri cosφ = 1 (cosφ = 0)
 • podľa veľkosti zdanlivého výkonu sa dimenzujú elektrické zariadenia
 • (elektrické stroje, zdroje, rozvodové zariadenia)
slide40

Symbolicko – komplexná metóda

Komplexný zdanlivý výkon

výkonový trojuholník

slide41

Meranie činného elektrického výkonu

 • spotreba napäťovej
 • cievky wattmetra
 • spotreba
 • voltmetra
slide42

Meranie činného elektrického výkonu

 • spotreba napäťovej
 • cievky wattmetra
 • spotreba
 • ampérmetra
slide43

merací transformátor prúdu

merací transformátor napätia

Napätie a prúd záťaže prevyšujú meracie rozsahy napäťovej

a prúdovej cievky wattmetra

 • konštanta
 • wattmetra
 • výchylka
 • wattmetra
slide44

Meranie činného výkonu striedavým komparátorom napätia

 • vo vykompenzovanom stave
 • nie je meraný obvod zaťažený

relatívna chyba je nulová

odporový

normál

- veľkosť prúdu

činný výkon záťaže

slide45

Meranie činného výkonu tromi voltmetrami

odporový

normál

kosínusová veta

- voltmetre musia mať veľký vnútorný odpor

 • presnosť merania malá – druhá mocnina
 • odčítaných hodnôt
slide46

Meranie činného výkonu tromi ampérmetrami

kosínusová veta

- ampérmetre musia mať minimálnu spotrebu

slide47

Meranie jalového výkonu wattmetrom pri použití LC článku

 • na napäťovej cievke wattmetra
 • napätie posunuté voči napájaciemu napäti
 • o

fázorový diagram

náhradný

obvod

- značná frekvenčná závislosť metódy

len pri určitej frekvencii

- fázový posun

ad