Prosinec 2012
Download
1 / 27

– soutěž - PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on

prosinec 2012 VY_32_INOVACE_EKO_060119. – soutěž. PODNIKOVÉ ČINNOSTI. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Ing. Dana Gebauerová a Ing . Romana Venclíková. Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' – soutěž' - xaviera-bowers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

prosinec 2012VY_32_INOVACE_EKO_060119

– soutěž

PODNIKOVÉ ČINNOSTI

Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou

Ing. Dana Gebauerová a Ing. Romana Venclíková.

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace.

Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám,

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0879.


Majetek podniku a podnikov innosti
Majetek podniku a podnikové činnosti

Majetek

Zdroje financování

Zásobování

Investičníčinnost

Personálníčinnost


100 bodů


200 bodů500 bodů


0 bodů


Vstupn cena dlouhodob ho nehmotn ho majetku
Vstupní cena dlouhodobého nehmotného majetku:

je vyšší než 40.000 Kč

je vyšší než 60.000 Kč

není stanovena


Vyberte polo ku kter nepat do ob n ho majetku
Vyberte položku, která nepatřído oběžného majetku.

akcie s nominální hodnotou 100 Kč

směnka na 60.100 Kč

peníze v pokladně


Vyberte druh majetku kter se eodepisuje
Vyberte druh majetku, který se eodepisuje.

automobil s pořizovací cenou 195.000 Kč

SW v hotelu s pořizovací cenou 150.000 Kč

pozemek pod venkovským penzionem s pořizovací cenou 54.000 Kč


V restauraci vyrobili t sto na cukrov z hlediska z sob se jedn
V restauraci vyrobili těsto na cukroví,z hlediska zásob se jedná:

o hotový výrobek

o nedokončenou výrobu

o polotovar vlastní výroby


Dodavatel nevy aduje platbu okam it ale do 14 dn t ak vznikne
Dodavatel nevyžaduje platbu okamžitě,ale do 14 dnů. Tak vznikne:

dlouhodobý cizí zdroj financování

krátkodobý cizí zdroj financování

bankovní úvěr


P ehled o p vodu ze kter ho byl po zen majetek se naz v
Přehled o původu, ze kterého byl pořízen majetek, se nazývá:

rozvaha

vlastní kapitál

finanční struktura


Co nepat mezi kr tkodob ciz zdroje
Co nepatří mezi krátkodobé cizí zdroje? nazývá:

bankovní úvěr

závazky vůči státu

závazky vůči zaměstnancům


Do kter skupiny pasiv pat emitovan obligace
Do které skupiny pasiv patří emitované obligace? nazývá:

dlouhodobý bankovní úvěr

vlastní kapitál

dlouhodobé cizí zdroje


V jak lh t mus dodavatel odpov d t na reklamaci
V jaké lhůtě musí dodavatel odpovědět nazývá:na reklamaci?

bez zbytečného odkladu

do 30 dnů

do 14 dnů


Ist prost radla se v hotelu skladuj
Čistá prostěradla se v hotelu skladují: nazývá:

v technickém skladu

v suchém skladu

v příručním skladu


Co stanov norma z sob
Co stanoví norma zásob? nazývá:

minimální výši zásob

průměrnou výši zásob

maximální výši zásob


Vyberte spr vnou verzi rovnice z sob
Vyberte správnou verzi rovnice zásob: nazývá:

N = S + KZ - PZ

PZ + KZ = N + S

PZ + S = KZ + N


Z sah do majetku p i kter m se nem n funkce ale m n se parametry se naz v
Zásah do majetku, při kterém se nemění funkce, ale mění se parametry, se nazývá:

obnova

rekonstrukce

modernizace


Pron jem s c lem z skat najat majetek do vlastnictv jeho d lka se bl d lce ivotnosti se naz v
Pronájem s cílem získat najatý majetek mění se parametry, se nazývá:do vlastnictví, jehož délka se blíží délce životnosti, se nazývá:

provozní leasing

finanční leasing

operativní leasing


Pen n stka kter mus b t zaplacena p i podpisu smlouvy se naz v
Peněžní částka, která musí být zaplacena při podpisu smlouvy, se nazývá:

koeficient navýšení

první splátka

akontace


Smlouva o dlouhodob m pron jmu vych z obvykle z pr vn pravy v obchodn m z kon ku
Smlouva o dlouhodobém pronájmu vychází obvykle z právní úpravy v obchodním zákoníku:

o kupní smlouvě

o leasingové smlouvě

o nájemní smlouvě


Co pat mezi podstatn n le itosti pracovn smlouvy
Co patří mezi podstatné náležitosti pracovní smlouvy? právní úpravy v obchodním zákoníku:

výše mzdy

místo výkonu práce

doba, na kterou se poměr sjednává


V pov dn lh ta b od prvn ho dne
Výpovědní lhůta běží od prvního dne: právní úpravy v obchodním zákoníku:

následujícího po datu uvedenémna výpovědi

následujícího po doručení výpovědi

měsíce následujícího po doručení výpovědi


Ve kter m z n sleduj c ch p pad nemus b t uveden d vod ukon en pracovn ho pom ru
Ve kterém z následujících případů nemusí být uveden důvod ukončení pracovního poměru?

PP je ukončen dohodou

PP je ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele

PP je ukončen okamžitým zrušenímze strany zaměstnance


Pracovn pom r kon pr vn m konem
Pracovní poměr končí „právním úkonem“: důvod ukončení pracovního poměru?

když uplyne doba, na kterou byl pracovní poměr sjednán

když zanikne organizace, která je zaměstnavatelem

když je zrušen ve zkušební době


ad